Kategori: UFO-mail 2015

UFO-Mail 208

Anmel­del­ser af tre læse­vær­di­ge bøger: The UFO dos­si­er, Sil­ver scre­en sau­cers og Belie­ving bulls­hit. Og anbe­fa­ling af fle­re.

Læs mere

UFO-Mail 207

Ild­kug­le på him­len set fra Dan­mark. Og fil­men Ghost Rock­ets præ­sen­te­ret på CPH:DOX.

Læs mere

UFO-Mail 206

Om fil­men Ghost Rock­ets. En svensk UFO-klubs røren­de og mun­tre for­søg på at opkla­re det ulti­ma­ti­ve myste­ri­um: Teo­ri­en om spø­gel­ses­ra­ket­ter­ne.

Læs mere

UFO-Mail 205

Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling: Obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger. Samt hvor­dan DMI fandt kæm­pe­ly­net til @Astro_Andreas.

Læs mere

UFO-Mail 204

Nor­malt spør­ges viden­ska­ben til råds, når man for­sø­ger at for­stå af et ukendt fæno­men. Men det kan være viden­ska­ben selv, som er syn­de­ren.

Læs mere

UFO-Mail 203

Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Kan hyp­no­se hjæl­pe os med at genkal­de gam­le ufo-ople­vel­ser – som f.eks. bort­fø­rel­ser?

Læs mere

UFO-Mail 202

Anmel­del­se af fil­men The Visit – An Ali­en Enco­un­ter. Popu­lær­kul­tu­ren har haft ind­fly­del­se på bl.a. ufo­mytens udvik­ling. Samt muligt mete­o­rit­fald.

Læs mere

UFO-Mail 201

Men­ne­sket har til alle tider ople­vet mysti­ske fæno­me­ner på him­len. Samt medi­ta­tion gav kon­takt til ali­ens.

Læs mere

UFO-Mail 200

Når ufo-inter­es­se­re­de dis­ku­te­rer deres ynd­lings­em­ne, går bøl­ger­ne tit højt. Nog­le gan­ge udvik­ler det sig imid­ler­tid til et frugt­bart sam­ar­bej­de.

Læs mere

UFO-Mail 199

Anmel­del­ser af to spæn­den­de bøger med ufo­er og ali­ens som omdrej­nings­punkt. Samt spæn­den­de nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 198

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Ny mini­ster – for rum­met. Samt anmel­del­se af svensk ufo-bog.

Læs mere

UFO-Mail 197

Tors­dag den 13. marts 1997 ske­te en af de mest omfat­ten­de ufoob­ser­va­tio­ner i ufo­lo­gi­ens histo­rie. De fan­ta­sti­ske lys fra Pho­e­nix.

Læs mere

UFO-Mail 196

Hvor­dan gik det med ver­dens­sen­sa­tio­nen, som skul­le afslø­res den 5. maj 2015 ? I aftes blev der set et inter­es­sant fæno­men på him­len.

Læs mere

UFO-Mail 195

Roswell-ali­en går igen! Tys­klands ind­til dato stør­ste ufo-sag, Greif­swald-lyse­ne fra 1990, blev egent­lig løst alle­re­de I 1994. Samt lys set på him­len.

Læs mere

UFO-Mail 194

Astro­naut Andreas Mogen­sen: På vej i rum­met- og hvad med ufo­er? Obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 193

En teo­log fra Sau­di Ara­bi­en kom for nyligt for ska­de at hæv­de, at jor­den står stil­le. Og nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 192

Er du et menneske,så giv dig til ken­de! Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Samt anmel­del­se af en teg­ne­se­rie om Area 51 – glim­ren­de teg­ne­se­rie.

Læs mere

UFO-Mail 191

Højt­fly­ven­de ufo-påstan­de fra CIA. Sådan afslø­res en falsk video. Jupi­ter udlø­ste ufo-alarm i Tys­kland. Og røde spri­tes ved La Sil­la obser­va­to­ri­et.

Læs mere

UFO-Mail 190

Pro­ject Blue Book filer onli­ne — nu igen! Skal man have chan­cen for at se kome­ten Lovejoy på nat­te­him­len i dis­se dage, er det med at tjek­ke sky­dæk­ket.

Læs mere

UFO-Mail 189

En flok peli­ka­ner sat­te gang i en ufo-myte. Ufo-video­op­ta­gel­ser, der udgi­ver sig for at være ægte, har eksi­ste­ret i årti­er. Og nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 128

Blaf­ren­de hvidt objekt over Peblin­ge­sø­en – var det en “and”? Der blev obser­ve­ret en mæng­de små oran­ge lys over Bran­de. Hvad var der på fær­de?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002