Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tions pri­vat­livspo­li­tik for nyheds­brevs­mod­ta­ge­re, obser­va­tø­rer og kun­der i SUFOI’s webs­hop.

Den­ne pri­vat­livspo­li­tik beskri­ver, hvor­dan Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion, SUFOI, („vi“ eller „os“) hånd­te­rer dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Pri­vat­livspo­li­tik­ken ved­rø­rer de per­so­nop­lys­nin­ger, som du afgi­ver til os, når du fx beder om at mod­ta­ge vores nyheds­brev, ind­be­ret­ter en obser­va­tion, eller når du køber pro­duk­ter hos os.

Data­ansvar­lig

Den ansvar­li­ge for behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger, er:

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI)
CVR-nr. 34 02 45 29 (ikke moms­plig­tig)
Eileki­er­s­vej 14
4100 Ring­s­ted
E‑mail: Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — SUFOI

Ind­sam­ling og for­mål

Ind­sam­ling og behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger er nød­ven­dig for at kun­ne:

  1. sen­de UFO-Mail til alle, som har til­meldt sig den­ne ser­vi­ce med deres e‑mail
  2. kon­tak­te obser­va­tø­rer, som har ind­be­ret­tet deres ople­vel­se på www.sufoi.dk/subfiles/skema/observationsskema.php, med det for­mål at ind­hen­te yder­li­ge­re data om ople­vel­sen for bedst muligt at kun­ne give en for­kla­ring på den pågæl­den­de obser­va­tørs ople­vel­se
  3. ser­vi­ce­re kun­der, der har bestilt et pro­dukt i www.sufoi.dk/butik/.

Vi ind­sam­ler ikke fle­re per­so­nop­lys­nin­ger end dem, der er nød­ven­di­ge.

Fair og trans­pa­rent behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger

Ved ind­sam­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger oply­ser vi dig om, hvil­ke oplys­nin­ger vi behand­ler om dig og til hvil­ket for­mål. Du mod­ta­ger oplys­ning her­om på tids­punk­tet for ind­sam­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Slet­ning af per­so­nop­lys­nin­ger

Vi slet­ter dine per­so­nop­lys­nin­ger, når de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge i for­hold til de angiv­ne for­mål. Når obser­va­tions­be­ret­nin­ger offent­lig­gø­res på www.sufoi.dk/obs/obs-list.php, er ind­hol­det altid ano­ny­mi­se­ret.

Udle­ve­ring af oplys­nin­ger

Vi udle­ve­rer ikke per­so­nop­lys­nin­ger til tred­je­mand.

Ind­sigts­ret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger vi har regi­ste­ret om dig. Ved hen­ven­del­se om ind­sigt i egne oplys­nin­ger vil vi stil­le krav om doku­men­ta­tion for din iden­ti­tet for at sik­re, at oplys­nin­ger kun udle­ve­res til ret­te ved­kom­men­de. Hvis du anmo­der om det, kan vi oply­se dig om de oplys­nin­ger, vi behand­ler om dig. Adgan­gen kan dog være begræn­set af hen­syn til andre per­so­ners pri­vat­livs­be­skyt­tel­se. Skriv til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — SUFOI og angiv „Ind­sigt i per­so­nop­lys­nin­ger“ som emne, hvis du ønsker ind­sigt i dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Adgang til slet­ning eller ret­tel­se af dine per­so­nop­lys­nin­ger

Hvis du mener, at de per­so­nop­lys­nin­ger, vi behand­ler om dig, er unøj­ag­ti­ge, har du ret til at få dem ret­tet. Du skal hen­ven­de dig til os og oply­se os om, hvori unøj­ag­tig­he­der­ne består, og hvor­dan de kan ret­tes.

Hvis du mener, at dine oplys­nin­ger ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge i for­hold til det for­mål, som vi ind­hen­te­de dem til, kan du bede om at få dem slet­tet. Du kan også kon­tak­te os, hvis du mener, at dine per­so­nop­lys­nin­ger bli­ver behand­let i strid med lov­giv­nin­gen eller andre ret­li­ge for­plig­tel­ser.

Når du hen­ven­der dig med en anmod­ning om at få ret­tet eller slet­tet dine per­so­nop­lys­nin­ger, under­sø­ger vi, om betin­gel­ser­ne er opfyldt, og gen­nem­fø­rer i så fald ændrin­ger eller slet­ning så hur­tigt som muligt.

Sådan gør du brug af din ind­si­gel­ses­ret

Du har ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Hvis din ind­si­gel­se er beret­ti­get, sør­ger vi for at ophø­re med behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger.

Kla­ger

Kla­ger over vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger skal ret­tes til:

Data­til­sy­net
Bor­ger­ga­de 28, 5
1300 Køben­havn K
Tlf.: 3319 3200
E‑mail: dt@datatilsynet.dk

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.