Kategori: UFO-mail 2006

UFO-Mail 79

Lars Bom for­tæl­ler om sin ufo-ople­vel­se som gan­ske ung. På dis­se tids­punk­ter i julen kan du se ISS på him­len. Beret­nin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 78

har andre set 4 — 6 lysen­de prik­ker på him­len over Kalund­borg? Ufo-nedstyrt­ning i Sibi­ri­en afvi­ses. Sven­ske Chri­ster Fug­lesang er kom­met i rum­met.

Læs mere

UFO-Mail 77

Hvis ufo­er vir­ke­lig duk­ke­de op så tit, som obser­va­tio­ner­ne anty­der, så ken­der viden­ska­ben alle­re­de til fæno­me­net. Samt et par bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 76

UFO-nostal­gi i Tids­ma­ski­nen. Atlan­tis lan­de­de per­fekt trods for­ud­gå­en­de usik­ker­hed.

Læs mere

UFO-Mail 75

Hem­me­lig­holdt rap­port kon­klu­de­rer, at intel­li­gent liv fra frem­me­de ver­de­ner ikke besø­ger os i deres rum­ski­be.

Læs mere

UFO-Mail 74

Lars Bom har i sine unge dage set et ufo-fæno­men. Hvad fløj over Køben­havn den 11. august? Samt ufo-beret­ning fra Færø­er­ne og Sve­ri­ge.

Læs mere

UFO-Mail 73

Lil­le mørkt objekt over Køben­havn – hvad var det? Sene­st ind­be­ret­te­de obser­va­tio­ner. Sol­ned­gan­gen er fasci­ne­ren­de, men kun få har ople­vet det grøn­ne glimt.

Læs mere

UFO-Mail 72

Histo­ri­ke­ren Micha­el David Hall for­tæl­ler i sin mur­stenstyk­ke bog »UFOs: A Cen­tury of Sigh­tings« om ufo-fæno­me­nets histo­rie fra 1896 til i dag.

Læs mere

UFO-Mail 71

Kraf­tigt lys­fæ­no­men over Lis­sa­bons luft­havn i 1979. Bræn­den­de lys over Kre­ta. Samt en obser­va­tion fra Vestjyl­land.

Læs mere

UFO-Mail 70

Kame­ra­mand for­tal­te, at han hav­de film fra 1947 af „obduk­tio­nen af en frem­med“.

Læs mere

UFO-Mail 69

Anmel­del­se af Sus­an A. Clan­cys bog, Abducted — How Peop­le Come To Belie­ve They Were Kid­nap­ped By Ali­ens. Der­for tier NSA om ufo­er. Samt gen­syn med Gel­ler.

Læs mere

UFO-Mail 68

Tal­ler­ken på him­len viste sig at være en pro­jektop­ga­ve. Fami­lie blev for­fulgt og stop­pet af en ufo. Hem­me­lig ufo-video offent­lig­gjort.

Læs mere

UFO-Mail 67

De fle­ste har hørt histo­ri­er­ne om Ber­m­u­da­tre­kan­ten, men der fin­des et til­sva­ren­de born­holm­sk områ­de. Hvad vil der ske, hvis Jor­den ram­mes af et gam­ma-glimt?

Læs mere

UFO-Mail 66

Månelan­din­gen på pro­gram­met igen. Sene­st ind­be­ret­te­de obser­va­tion. Ild­kug­le over Dan­mark igen. Jag­ten på liv uden for vor lil­le klo­de fort­sæt­ter.

Læs mere

UFO-Mail 65

Noget i luf­ten over Zan­zi­bar. Hvad er det lil­le, lysen­de objekt, som man­ge har set meget tæt på Månen?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002