1. Home
  2. Ufo-ind­be­ret­nin­ger

Hvis du har set noget på him­len, som du ikke selv kan for­kla­re, kan du ind­be­ret­te din ople­vel­se til os på et obser­va­tions­ske­ma.

Siden star­ten i 1957 har Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion mod­ta­get mere end 18.000 indrap­por­te­rin­ger. Og siden 1996 har vi offent­lig­gjort en over­sigt over de ind­kom­ne rap­por­ter her på vores hjem­mesi­de.

Klik ind på de enkel­te års­tal og læs mere om de for­skel­li­ge ind­be­ret­nin­ger fra det pågæl­den­de år.

 

 

NB. Har du ind­sendt en ind­be­ret­ning mel­lem den 27. okto­ber og den 27. decem­ber 2016 og den ikke er på listen, skyl­des det en fejl efter en opda­te­ring på den ser­ver, hvor SUFOI har sit site. Alle ind­be­ret­nin­ger fra nævn­te peri­o­de er af ufor­klar­li­ge grun­de ikke ble­vet sendt til SUFOI’s web­ma­ster. Har du mod på det, så send din beret­ning end­nu en gang. På for­hand tak.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.