Kategori: UFO-mail 2023

UFO-Mail 404

Skal man tro medi­er­ne, podcasts-vær­ter­ne, YouTu­ber­ne og en mas­se andre, som kal­der sig ufo­eks­per­ter, så kan vi snart for­ven­te den helt sto­re ufo­af­slø­ring, disclo­su­re.

Læs mere

UFO-Mail 403

Anmel­del­se af ny bog om Area 51 og en obser­va­tions­be­ret­ning om lys på him­len over Blåvand.

Læs mere

UFO-Mail 402

Ny rap­por­te­rings­mu­lig­hed for statsan­sat­te og ny direk­tør i AARO samt to bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 401

Bogan­mel­del­se af Fre­de­rik Dirks Gott­lieb bog: UFO-myste­ri­et – på spo­ret af min far og de fly­ven­de tal­ler­ke­ner.

Læs mere

UFO-Mail 400

UFO-Mail fyl­der rundt og bogan­mel­del­se af ”Sau­cers” samt AARO-rap­port bevi­ser, at træ­ne­de pilo­ter også kan tage fejl.

Læs mere

UFO-Mail 399

NASA med­del­te midt i sep­tem­ber 2023, at astro­no­mer­ne hav­de opda­get spe­ci­fik­ke orga­ni­ske for­bin­del­ser i atmos­fæ­ren på en exo­pla­net kal­det K2-18 b.

Læs mere

UFO-Mail 398

Som altid er der gang i det ame­ri­kan­ske ufo-land, og alle mid­ler bli­ver taget i anven­del­se for at frem­me ”den sto­re afslø­ring af sand­he­den”.

Læs mere

UFO-Mail 397

Det vrim­ler med døde ali­ens og vrag­de­le fra nedstyr­te­de ufo­er, men er det svin­del? NASA offent­lig­gør sin uaf­hæn­gi­ge under­sø­gel­se af ufoer/uap’er.

Læs mere

UFO-Mail 396

Sene­ste nyt fra det ame­ri­kan­ske ufo-cir­kus samt læse­tips til bøger, du bør læse, hvis du inter­es­se­rer dig for alt det, der er mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 395

Læs inter­es­san­te histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Gen­gi­vel­se af histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af – måske beg­ge dele sam­ti­dig.

Læs mere

UFO-Mail 394

Ole har talt om UFO’er og ali­ens i mere end et halvt århund­re­de — og nu snak­ker hele ver­den med. Og hvad er der egent­lig med det dér Cal­vi­ne ufo-bil­le­de?

Læs mere

UFO-Mail 393

Ufo-hørin­gen den 26. juli i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee sat­te ufo­er­ne på dags­or­de­nen på høje­ste sted i USA og læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 392

Har Avi Loeb fun­det frag­men­ter fra et inter­stel­lart rum­skib? Og dan­ske ufo-inter­es­se­re­de har ikke sto­re for­håb­nin­ger til kom­men­de ufo­hø­ring.

Læs mere

UFO-Mail 391

Bogan­mel­del­se af en bog, der kort og godt bely­ser et stort emne: Claus Hem­mert Lunds „Hvor er de hen­ne? — Liv i Mæl­ke­vej­en“.

Læs mere

UFO-Mail 390

Er whi­st­le­blowe­ren David Char­les Grusch egent­lig så påli­de­lig, som jour­na­li­ster­ne omkring ham påstår? Få også læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 389

Jour­na­li­sten Doug­las Dean John­son har fun­det det ende­gyl­di­ge bevis for, at histo­ri­en om Tri­ni­ty-styr­tet er fup og svin­del.

Læs mere

UFO-Mail 388

Vil­de dage i ufo-land Siden 19. april 2023 har ufo­er — og især de ame­ri­kan­ske — truk­ket...

Læs mere

UFO-Mail 387

Anmel­del­se af Ralph Blu­ment­hals bør­ne­bog om ufo­er: UFO­hs samt læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 386

Det ame­ri­kan­ske for­svar kan lige så godt luk­ke sit ufo-kon­tor, mener de man­ge belie­vers samt læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 385

For­sker ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Tobi­as C. Hin­se, er i gang med at etab­le­re et nyt, sup­ple­ren­de net­værk af kame­ra­er samt læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 384

En ny podcast­se­rie om ufo­er har set dagens lys og Avi Loeb, og Sean M. Kirk­pa­tri­ck udgi­ver viden­ska­be­ligt papir om ufo­er.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002