Kategori: UFO-mail 2007

UFO-Mail 95

Lys­fæ­no­men obser­ve­ret fra Aal­borg Luft­havn. Ufo­nau­ter myr­de­de en ko ved Odder. Beret­nin­ger og obser­va­tio­ner fra hele lan­det om ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 94

SUFOI har fejret sit 50 år jubilæum med en kon­fe­ren­ce i Lyng­by Kul­tur­hus. Nye spæn­den­de bøger, du bør læse.

Læs mere

UFO-Mail 93

Det ukend­te objekt på Bjar­ne Hunne­ches foto har ikke nogen klart afgræn­set form. SUFOI sav­ner end­nu en over­be­vi­sen­de for­kla­ring på fæno­me­net.

Læs mere

UFO-Mail 92

Mystik på him­len ved Anka­ra. Mær­ke­ligt objekt viste sig at være svin­del! Niko­laj Kirks ufo-obser­va­tion. Ame­ri­kan­ske fly skudt ned af ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 91

Men­ne­sket har behov for at ska­be orden i kaos – vi har brug for en histo­rie. Ufo­er­ne og Den kol­de Krig. Bli­ver vi mani­p­u­le­ret? Når man husker for­kert.

Læs mere

UFO-Mail 90

Mas­se-obser­va­tion af „ufo-bal­lo­ner“ over Køben­havn 5. august 2007.

Læs mere

UFO-Mail 89

Mystisk lysen­de sky obser­ve­ret i juni over Iran af astro­no­mer. Et ejen­dom­me­ligt udse­en­de objekt er foto­gra­fe­ret – men af hvem, og hvad er det?

Læs mere

UFO-Mail 88

Mær­ke­li­ge lys over Øster­sø­en. På et bil­le­de fra Thailand svæ­ver nog­le mær­ke­li­ge ting, der lig­ner bob­ler eller „mønt­er“ rundt i luf­ten.

Læs mere

UFO-Mail 87

Over hund­re­de obser­va­tø­rer i Stor­bri­tan­ni­en var vid­ner til en serie ufo-obser­va­tio­ner. Hvor stærk er CE3K-effek­ten? Ska­ber ufo­lo­ger­ne selv ufo-fæno­me­net?

Læs mere

UFO-Mail 86

Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um åbner sine ufo-arki­ver! En erfa­ren pilot har obser­ve­ret en ufo, der var en mil lang, tæt på Alder­nay.

Læs mere

UFO-Mail 85

Dansk pilot for­tæl­ler om sin UFO-ople­vel­se. Astro­fy­si­ke­ren Micha­el J. D. Lin­den-Vørn­le til­de­les årets Tycho Bra­he medal­je af Bodil Peder­sen Fon­den.

Læs mere

UFO-Mail 84

Pilot beret­ter om sin ufo-obser­va­tion. Frank­rig åbner sine ufo-arki­ver som det før­ste land i ver­den. Astro­nau­ter besø­ger Køben­havn.

Læs mere

UFO-Mail 83

Tv-udsen­del­sen »Stor­bri­tan­ni­ens hem­me­li­ge UFO-filer« afslø­rer, hvad der ske­te, da en ufo angi­ve­ligt fløj ind i engelsk luftrum. SETI og Intel­li­gent Design.

Læs mere

UFO-Mail 82

Bri­tisk poli­ti­as­si­stent fil­mer UFO. Rum­skib på Råd­hus­plad­sen. Rum­ski­bet lan­de­de i Rio.

Læs mere

UFO-Mail 81

UAste­roi­de­opkaldt efter­dansk for­sker ved Geo­lo­gisk Muse­um. Fly­ven­de objekt obser­ve­ret over den inter­na­tio­na­le luft­havn O’Ha­re i Chi­ca­go i USA.

Læs mere

UFO-Mail 80

Fransk rum­cen­ter åbner ufo-arki­ver. Tysk advo­kat hjæl­per ali­en-bort­før­te. Pilo­ter obser­ve­rer ufo-fæno­men. Nye­ste obser­va­tio­ner på him­len.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002