SUFOI’s for­mand i Radio 24syv

Radio 24syv har en serie, hvor de i deres kul­tur­ma­ga­sin AK-24syv på få minut­ter lader en for­e­ning i Dan­mark kom­me til orde ved at inter­viewe for­man­den.
 
Kim Møl­ler Han­sen

 

SUFOI’s for­mand, Kim Møl­ler Han­sen, blev 17. marts 2015 inter­viewet om SUFOI, og det sam­men­klip­pe­de resul­tat blev efter­føl­gen­de sendt om afte­nen i AK-24syv.

Hør hele udsen­del­sen:
http://www.radio24syv.dk/programmer/ak-24syv/11374568/ak-24syv-17–03-2015–2/
Inter­viewet med Kim Møl­ler Han­sen i seri­en „Nyt Fra For­e­nings­dan­mark“ star­ter ca. 48 min. inde i udsen­del­sen.

Sau­disk teo­log afslø­rer: Jor­den bevæ­ger sig ikke!

En teo­log fra Sau­di Ara­bi­en kom for nyligt for ska­de at hæv­de, at jor­den står stil­le. Video­en med udta­lel­sen blev et øje­blik­ke­ligt hit på net­tet. Han blev efter­føl­gen­de mål for udbredt kri­tik og lat­ter­lig­gø­rel­se. Men lig­nen­de ikke-viden­ska­be­li­ge opfat­tel­ser kan nemt fin­des andre ste­der — også i den krist­ne lejr.

 
Ban­dar Al-Khais­a­ri for­kla­rer, hvor­for Jor­den umu­ligt kan rote­re

 

Galileo Galilei

At reli­gio­nen og viden­ska­ben tit har det svært med hin­an­den, tør vist siges at være vel­kendt. Den 15. febru­ar i år blev der lagt en video ud på net­tet, som på nær­mest komisk vis under­stre­ger den­ne sand­hed. Klip­pet viser den sau­di­a­ra­bi­ske teo­log Ban­dar Al-Khai­ba­ri, som under et møde i De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter får stil­let spørgs­må­let, om jor­den bevæ­ger sig. Teo­lo­gen benæg­ter det­te på det bestem­te­ste og fort­sæt­ter med en tem­me­lig klod­set for­kla­ring, om et fly, der aldrig vil­le nå sit bestem­mel­ses­sted i Kina, for­di jor­den vil­le dre­je i sam­me ret­ning. Og hvis jor­den dre­je­de i den mod­sat­te ret­ning, vil­le fly­et blot behø­ve at stå stil­le i luf­ten, så vil­le Kina med tiden duk­ke op af sig selv!! Der­med mod­si­ger Al-Khai­ba­ri øjen­syn­lig grund­læg­gen­de moder­ne viden om, at det ikke er solen, der bevæ­ger sig henover him­len, men der­i­mod jor­den, der bevæ­ger sig i en bane omkring solen og sam­ti­dig rote­rer. En viden, som blev frem­lagt af den berøm­te ita­li­en­ske viden­skabs­mand Galileo Galilei alle­re­de i begyn­del­sen af 1600-tal­let. Teo­lo­gen blev selvsagt straks en sen­sa­tion på net­tet. I løbet af de før­ste 5 dage fik klip­pet ikke min­dre end 88.200 hits, og Al-Khai­ba­ri blev ikke kun udsat for en søn­der­lem­men­de kri­tik, men også omfat­ten­de lat­ter­lig­gø­rel­se. Ikke mindst mus­lim­ske kom­men­ta­to­rer udtryk­te for­fær­del­se over man­dens uvi­den­hed. Og over at han på den måde brag­te skam over deres reli­gion.

Et viden­ska­be­ligt mira­kel i Kor­a­nen

Det er fra fle­re ste­der ble­vet påpe­get, at Al-Khai­ba­ri strengt taget ikke hæv­der, at jor­den ikke bevæ­ger sig omkring solen, men blot at jor­den ikke rote­rer. Og det bli­ver også påpe­get, at sådan­ne påstan­de fra mus­lim­ske lær­de i rea­li­te­ten er sjæld­ne. Alli­ge­vel lig­ger klip­pet af Al-Khai­ba­ri fint i tråd med udta­lel­ser fra nog­le enkel­te, kend­te, mus­lim­ske teo­lo­ger, som også hæv­der, at jor­den ikke bevæ­ger sig. Og som hæv­der, at enhver, som ikke mener det sam­me, er en kæt­ter, og skal ram­mes af en fatwa, dvs. en mus­lim­sk dom.

En lærd for­kla­rer, hvor­for en mus­lim ikke
kan tro på, at Solen står stil­le

Dis­se teo­lo­ger er dog også i den mus­lim­ske ver­den stort set ble­vet igno­re­ret, og også i sau­di­a­ra­bi­ske sko­ler under­vi­ses bør­ne­ne i dag i det moder­ne heli­o­cen­tri­ske system, hvor solen pla­ce­res i mid­ten og omkred­ses af pla­ne­ter­ne. De mus­lim­ske teo­lo­ger byg­ger især deres påstan­de på en pas­sa­ge i Kor­a­nen, hvor det siges: „Og solen bevæ­ger sig imod sit mål, som det er bestemt af Den Almæg­ti­ge, Den Alvi­den­de“.

En galak­se

En ægte mus­lim kan selvsagt, ud fra en streng betragt­ning, ikke for­ka­ste Guds ord og må der­for mene, at det er solen, som bevæ­ger sig. På net­tet kan man se dis­se påstan­de kri­ti­se­ret af mus­lim­ske viden­skabs­folk. Men der er også nog­le mus­li­mer, som for­sø­ger at for­tol­ke sig ud af pro­ble­met, ved at hæv­de, at der med beskri­vel­sen af solens bevæ­gel­se i Kor­a­nen ikke menes bevæ­gel­sen henover him­len, men der­i­mod solens bevæ­gel­se i for­hold til de andre stjer­ner. Pas­sa­gen i Kor­a­nen for­vand­ler sig der­med til en miraku­løs, pro­fe­tisk påstand om galak­ser­ne og Big Bang. Pro­ble­met med den­ne for­tolk­ning er selvsagt, at ind til viden­ska­ben nåe­de frem til den­ne for­stå­el­se af ver­dens­rum­met, læste alle mus­li­mer pas­sa­gen på en anden måde. Kil­den til viden er såle­des alli­ge­vel ikke Kor­a­nen, men sta­dig­væk viden­ska­ben!

Også krist­ne har pro­ble­mer med viden­ska­ben

Video­en med Al-Khai­ba­ris fjol­le­de for­kla­rin­ger gør det nemt for nog­le at lat­ter­lig­gø­re islam. Vi må dog ikke glem­me, at nog­le af teo­lo­gens skrap­pe­ste kri­ti­ke­re også er mus­li­mer. Og det er ikke kun vis­se mus­li­mer, som føler, at deres tro bli­ver tru­et af viden­ska­ben. Pro­ble­met opstår, når viden­ska­ben påvi­ser fejl i de hel­li­ge bøger og der­med under­mi­ne­rer reli­gio­nens auto­ri­tet.

Under sla­get ved Gibeon stands­sr Gud Solen på sin bane
hen over Him­len iføl­ge Det gam­le Testa­men­te

I de krist­nes Bibel, mere præ­cist i Josva­bo­gen, fin­des såle­des en pas­sa­ge, som beskri­ver, hvor­dan Gud lod solen stand­se under et slag, sådan at isra­e­lit­ter­ne kun­ne nå at slå end­nu fle­re af deres flyg­ten­de fjen­der ihjel. Da Galileo der­for påstod, at solen slet ikke bevæ­ge­de sig, opfat­te­de den katol­ske kir­ke det­te som en trus­sel, og tru­e­de ham på livet. Den ita­li­en­ske viden­skabs­mand blev tvun­get til at til­ba­ge­kal­de sine ide­er. Og den katol­ske kir­ke aner­kend­te fak­tisk ikke sin fejl­ta­gel­se offi­ci­elt før 1993!

Erich von Däni­ken blev kendt for sine bøger om
rumvæ­se­ner og tek­no­lo­gi i for­ti­den

Især i USA fin­des man­ge mere eller min­dre kend­te, krist­ne præ­di­kan­ter, som i fuld alvor hæv­der, at jor­den blev skabt på 6 dage, er ca. 6000 år gam­mel, og at fx evo­lu­tio­nen byg­ger på ren spe­ku­la­tion. Pro­ble­met opstår også her, for­di man glem­mer (eller ikke har lyst til) at tage høj­de for, at den „hel­li­ge“ tekst kun er skre­vet af men­ne­sker og der­for skal tol­kes med hen­syn­ta­gen til den tids kul­tur og viden. Sam­me fejl­ta­gel­se, blot med omvendt for­tegn, kan man fak­tisk se vis­se ufo­lo­ger gøre, når de fx tol­ker rumvæs­ner ind i Bib­len eller gam­le indi­ske tek­ster. Her giver man skrif­ter­nes frem­stil­lin­ger en tek­no­lo­gisk tolk­ning, men glem­mer igen (eller har ikke lyst til) at tage høj­de for de reli­gi­øse og kul­tu­rel­le for­ud­sæt­nin­ger.

Det mest iro­ni­ske ved histo­ri­en om Al-Khai­ba­ri er måske nok, at fil­men blev lagt ud på net­tet den 15. febru­ar, som er Galileo Galileis fød­sels­dag. Måske den gam­le viden­skabs­mand vil­le have følt, at det var gan­ske pas­sen­de, at lidt kri­tik gik den anden vej!

Som et aktu­elt PS. kan til­fø­jes det­te link til en reli­gi­øs leder, der ser den sene­ste sol­for­mør­kel­se som et vid­nes­byrd om en snar­lig dom­me­dag.

Bevar mig vel.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/praest-advarer-solformoerkelsen-kan-blive-jordens-undergang/5488568?utm_campaign=Breaking%20News&utm_content=liste&utm_medium=nyhedsbrev&utm_source=200315

http://www.wnd.com/2015/03/coming-solar-eclipse-seen-as-judgment/

Kil­der:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2957414/Saudi-cleric-online-laughing-stock-telling-student-sun-rotates-Earth-planes-not-able-fly.html,
http://www.thenational.ae/opinion/comment/round-or-flat-science-and-religion-dont-always-agree,
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/02/17/saudi-cleric-reveals-the-sun-rotates-around-the-earth-which-is-not-spinning-on-its-axis_n_6700762.html
http://m.gulfnews.com/opinion/lessons-learned-from-the-earth-does-not-rotate-debacle‑1.1461385,
https://www.youtube.com/watch?v=RqGt0YV1AMQ,
https://www.youtube.com/watch?v=bQHdR5whcp4,
https://www.youtube.com/watch?v=g84g2KJcUV0,
https://www.youtube.com/watch?v=gpJmJGh06oA,
https://www.youtube.com/watch?v=EyD1kuZ31bo,
https://www.youtube.com/watch?v=VnEH9rbrIkk og
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=jos&id=1&chapter=10b

Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

9220 Aal­borg Ø 17. janu­ar 2015

En 52-årig obser­va­tør fra Nr. Tran­ders beret­ter:

10–15 lav­t­fly­ven­de stea­rin­lys lysen­de far­tø­jer i heli­kop­ter-høj­de og ‑fart. Nog­le enkelt­vis og nog­le i for­ma­tion.

Duk­ker op over byen fra sv og kom­mer ind over hvor jeg står og for­svin­der igen ca. over kalk søen i nø.

Har opta­get lidt af det på min ipho­ne. Det er ikke meget jeg fik opta­get desvær­re.

Jeg så de før­ste, da jeg kom køren­de i min bil. Først tro­e­de jeg, det var sig­nal bal­lo­ner, først en, så to, så tre efter hin­an­den, så fem i for­ma­tion, der­ef­ter adskil­li­ge to og tre og enkelt­vis.

De var ca. 2–400 m oppe og helt lyd­lø­se. De var ikke syn­li­ge i en bane lige­som en heli­kop­ter f.eks.

De duk­ke­de op, fløj over hvor jeg stod og for­svandt igen, alle med sam­me fart, nok ca. 200 km/t.

Stil­l­fo­to fra den mod­tag­ne video­se­kvens (kraf­tigt lys­net i bil­led­be­hand­lings­pro­gram) viser fle­re af de små lys på him­len midt i bil­le­det. De øvri­ge lys er gade­be­lys­ning m.v.

Kon­klu­sion fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Efter en detal­je­ret gen­nem­gang af den mod­tag­ne video­se­kvens er der ingen tvivl om, at det er små varm­luft­bal­lo­ner, der er obser­ve­ret og fil­met.

Både udse­en­de og fly­ve­må­de er i over­ens­stem­mel­se med andre video­op­ta­gel­ser af små varm­luft­bal­lo­ner og under­støt­tes af obser­va­tø­rens beret­ning samt vej­r­da­ta som vin­dret­ning fra DMI.

Kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se fra
stil­l­fo­to af et af de fly­ven­de lys.

Der kan ses mere om sådan­ne varm­luft­bal­lo­ner på adres­sen: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php

Løst og facts

Svensk ufo-film i dansk tv sene­re på året.

 
En svensk doku­men­tar film har net­op haft pre­mi­e­re i Sto­ck­holm.
 

 

Doku­men­tar­tea­met har nu i fle­re år været i gang med at fil­me UFO-Sve­ri­ges efter­forsk­ning af en obser­va­tions­be­ret­ning ud over det sæd­van­li­ge.

Kort før mid­dags­tid den 31. juli 1980 er Liz og Bo Berg på van­dre­tur ved den syd­li­ge ende af søen Mäseln nær Fin­spå­ng i Mud­dus natio­nal­park i det nord­li­ge Sve­ri­ge. En mær­ke­lig støj som fra en jet­mo­tor hen­le­der deres opmærk­som­hed på et langstrakt, cigar­for­met objekt med to frem­s­pring på sider­ne. Kort tid efter lan­der objek­tet på van­d­over­fla­den i den fjer­ne­ste ende af søen.

„Vi tog kik­ker­ten og kig­ge­de på det objekt, der lå på van­det, men snart begynd­te det at syn­ke, mens der kom bob­ler fra det“, siger Bo Berg.

Par­ret anslår læng­den af objek­tet til mel­lem 3 og 4 meter. Det hav­de ingen far­ve, men var stå­l­grå. Det lig­ne­de en raket.

„Da det lan­de­de på van­det, efter at have fore­ta­get en 180 gra­ders drej­ning, hav­de det tabt næsten hele far­ten“, siger Liz Berg.

Obser­va­tio­nen har forun­dret både det sven­ske mili­tær og UFO-Sve­ri­ges for­ske­re i åre­vis, og har af det sven­ske mili­tær været klas­si­fi­ce­ret som Top Secret.

Fil­men tager udgangs­punkt i UFO-Sve­ri­ges ambi­tiø­se eks­pe­di­tions­pro­jekt til Nord­s­ve­ri­ge med UFO-Sve­ri­ges efter­for­ske­re, bl.a. for­e­nin­gens for­mand Clas Sva­hn, de to oprin­de­li­ge vid­ner Liz og Bo Berg samt et pro­fes­sio­nelt dyk­ker­team, som det tid­li­ge­re er omtalt i UFO-Mail: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-149.php.

Ved pre­mi­e­ren i Sto­ck­holm på den nye film­pro­duk­tion Ghost Rock­ets.
Foto: Clas Sva­hn

 

Den dri­ven­de for­tæl­ling er imid­ler­tid mere en stør­re og mere per­son­lig histo­rie. En histo­rie, der for­sø­ger at gå bag om de tan­ker og moti­va­tio­ner, en ufo-for­sker som Clas Sva­hn har og sam­ti­dig giver publi­kum et ind­blik i en unik orga­ni­sa­tion som UFO-Sve­ri­ge, der har for­må­et at opret­hol­de en hold­ning af „forsk­ning — ikke spe­ku­la­tion“ inden for det inter­na­tio­na­le ufo-sam­fund.

Film­tea­met for­tæl­ler, at for­må­let med doku­men­tar­fil­men ikke er at afslø­re fak­ta, spe­ku­la­tion eller selv for­sø­ge at kom­me til nogen form for kon­klu­sion om Ghost Rock­et-fæno­me­ner­ne, men sna­re­re at for­tæl­le en histo­rie om de men­ne­sker, der arbej­der med at stil­le spørgs­mål og fin­de svar, hvor andre ikke tør.

Fil­men har fået pro­duk­tions­støt­te fra Sve­ri­ges Tele­vi­sion (SVT) og vises sene­re på året af DR.

Clas Sva­hn er i øvrigt bogak­tu­el med en helt nyre­vi­de­ret udga­ve af den tid­li­ge­re bog om Mötet i glän­tan om Gös­ta „Pol­len­kon­gen“ Carls­son og hans beret­ning om obser­va­tion af en diskos­for­met gen­stand og dens besæt­ning i en sko­vlys­ning ved Vege­holm i Skå­ne.

„Dagen efter skrev jeg en rap­port til For­svars­sta­ben, men den send­te jeg dog aldrig. Hav­de jeg gjort det, hav­de de nok spær­ret mig inde på en sinds­sy­ge­an­stalt“, for­tal­te Carls­son 27 år sene­re til Expres­sens repor­ter.

Læs Clas Sva­hns blog: http://csblogg.ufo.se/csblogg3/?p=32617

Jage­re i nat­ten

GULDBORGSUND Fol­ke­ti­den­de har mod­ta­get hen­ven­del­ser fra fle­re bor­ge­re, som i aftes obser­ve­re­de lav­t­fly­ven­de jager­fly over Syd­hav­sø­er­ne. Vi har både fået hen­ven­del­ser fra bor­ge­re i Væg­ger­lø­se og Nysted. Fly­e­ne blev også hørt over Hesnæs på Øst­fal­ster, erfa­rer Fol­ke­ti­den­de. Iføl­ge en af hen­ven­del­ser­ne fore­tog fly­e­ne fle­re cir­kel­for­me­de over­flyv­nin­ger i lav høj­de, som om de jag­te­de eller obser­ve­re­de noget. Nog­le har for­talt, at de var nervø­se for, om det var rus­si­ske fly, der var kom­met tæt på den dan­ske kyst.

Men det var det ikke, lyder den bero­li­gen­de mel­ding fra Jes­per Ras­mus­sen, der er vagt­ha­ven­de pres­seof­fi­cer ved Værns­fæl­les For­svarskom­man­do.

- Der var tale om dan­ske fly, der gen­nem­før­te øvel­ser i områ­det, og jeg har for nuvæ­ren­de ikke kend­skab til fle­re øvel­ser i områ­det i den nær­me­ste frem­tid, for­tæl­ler han.

Poli­ti­et kun­ne også via deres Twit­ter-kon­to bero­li­ge bor­ger­ne: Der var blot tale om dan­ske fly under ruti­ne­flyv­ning, lød mel­din­gen i aftes.

Lol­land-Falsters Fol­ke­ti­den­de 6. marts 2015

Måske mil­li­ar­der af bebo­e­li­ge pla­ne­ter

En grup­pe for­ske­re fra Niels Bohr Insti­tu­tet og Austra­li­an Natio­nal Uni­ver­si­ty har kig­get nær­me­re efter de såkald­te exo­pla­ne­ter for at fin­de ud af, hvor man­ge af dis­se pla­ne­ter, som er pla­ce­ret i den ‘bebo­e­li­ge zone’, og som har mulig­he­den for at have fly­den­de vand — og der­med liv. Det gjor­de de ved mate­ma­tisk at omskri­ve en 200 år gam­mel lov, den såkald­te „Titi­us-Bodes lov“ til en nye­re udga­ve.

„Ved hjælp af den nye udga­ve af Titi­us-Bodes-loven søger vi nu i fjer­ne sol­sy­ste­mer efter pla­ne­ter, der er pla­ce­ret i syste­mer­nes bebo­e­li­ge zoner og der­med har mulig­he­den for at have fly­den­de vand — det er det vig­tig­ste for os. Den nye udga­ve af Titi­us-Bodes-loven brug­te vi til at bereg­ne os frem til, at der må være man­ge mil­li­ar­der af den slags pla­ne­ter,“ siger ph.d.-studerende i forsk­nings­grup­pen Astro­fy­sik og Pla­net­forsk­ning på Niels Bohr Insti­tu­tet Stef­fen Kjær Jacob­sen, som er en af de tre for­ske­re bag bereg­nin­ger­ne.

På Aar­hus Uni­ver­si­tet har pro­fes­sor Hans Kjeld­sen ved Insti­tut for Fysik og Astro­no­mi kig­get for­sker­nes resul­ta­ter igen­nem og er impo­ne­ret over deres meto­de til at fin­de „gem­te“ pla­ne­ter.

Læs hele artik­len om for­sker­nes bereg­nin­ger på videnskab.dk:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/dansk-forsker-vores-galakse-kan-rumme-milliarder-af-beboelige-planeter?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=baaab2516c-201503183_18_2015&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-baaab2516c-207967049

Pro­fes­sor i astro­no­mi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og til­knyt­tet Stel­lar Astrop­hy­si­cs Cen­tre (SAC), som i 2012 blev opret­tet som grund­forsk­nings­cen­ter ved Aar­hus Uni­ver­si­tet med fokus på stu­di­et af stjer­ner, exo­pla­ne­ter og astro­bi­o­lo­gi. Hans Kjeld­sen har i de sene­ste 20 år arbej­det med at for­stå stjer­ner­nes indre blandt andet ved brug af astro­sei­s­mo­lo­gi, hvor han som en af de før­ste i 1995 var med til at måle stjer­neskælv på andre stjer­ner end Solen.

Siden 2004 har han del­ta­get i Nasa’s Kep­ler-pro­jekt og været med til at fin­de pla­ne­ter omkring andre stjer­ner end Solen.
Hans Kjeld­sen er en aktiv forsk­nings­for­mid­ler og hol­der ca. 50 popu­lær­vi­den­ska­be­li­ge fored­rag om året.

I pro­fes­sor Hans Kjeld­sens spæn­den­de viden­skabs­kro­nik „De nye ver­de­ner“ i Poli­ti­ken 27. febru­ar 2015 næv­ner han, at med nuti­dens avan­ce­re­de telesko­per bur­de vi inden for en årræk­ke se de før­ste målin­ger, som viser tegn på bio­lo­gisk akti­vi­tet på en fjern exo­pla­net:
http://politiken.dk/viden/ECE2559704/videnskabskronik-jagten-paa-jordlignende-planeter/.

En for­ud­si­gel­se, som også del­tes af astro­fy­si­ke­ren Uffe Gråe Jør­gen­sen, Niels Bohr Insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­si­tet, ved hans inter­es­san­te fored­rag på Visu­al Cli­ma­te Cen­ter i Hole­by den 5. marts 2015.

Astro­fy­si­ker Uffe Gråe Jør­gen­sen ved det vel­be­søg­te fored­rag om efter­søg­ning af liv andre ste­der i uni­ver­set som et led i Lol­lands Astro­no­mi­ske For­e­ning’s fejring af 25 års jubilæ­et.
Foto­graf: Ole Hen­nings­en

Mytedræ­ber: Foto­gra­fisk hukom­mel­se fin­des ikke

Når nog­le har en excep­tio­nelt god hukom­mel­se, er det ikke for­di, de foto­gra­fe­rer omgi­vel­ser­ne med øjne­ne som lin­se. De er blot bed­re til at slå følel­ser­ne til.

Sådan udtryk­kes det i inter­view med hjer­ne­for­sker og pro­fes­sor Jes­per Mogen­sen, Insti­tut for Psy­ko­lo­gi på Køben­havns Uni­ver­si­tet, i Poli­ti­kens Videns-til­læg 27. febru­ar 2015.

Læs mere i Berit Viufs arti­kel om at se og huske: http://politiken.dk/viden/ECE2570233/mytedraeber-fotografisk-hukommelse-findes-ikke/

Om Run­de­taarn — nyt lys på gam­mel kik­kert-histo­rie i videnskab.dk

Hel­ge Kragh, pro­fes­sor, Inst. for Fysik og Astro­no­mi, Viden­skabs­stu­di­er, Aar­hus Uni­ver­si­tet, skri­ver i videnskab.dk en spæn­den­de histo­rie om Run­de­taarns histo­rie og gør spe­ci­elt rede for, hvor­når kik­ker­ten holdt sit ind­t­og i Dan­mark.

Run­detårn. Kob­ber­stik fra 1657

Sam­men med Rosen­borg Slot og Bør­sen hører Run­de­taarn i Køben­havns mid­te til byens turi­stat­trak­tio­ner og histo­ri­ske kleno­di­er.

Det 36 meter høje tårn med dets karak­te­ri­sti­ske mere end 200 meter lan­ge sneg­le­gang var fra star­ten plan­lagt som et astro­no­misk obser­va­to­ri­um i til­knyt­ning til uni­ver­si­te­tet.

Det er fak­tisk det næstæld­ste uni­ver­si­tetsob­ser­va­to­ri­um i ver­den, kun over­gå­et af det obser­va­to­ri­um, der i 1633 blev opret­tet i den hol­land­ske uni­ver­si­tets­by Lei­den, og som ikke læn­ge­re fin­des.

Pro­jek­tet nød i høj grad kon­ge­lig bevå­gen­hed. Det blev til på befa­ling af Chri­sti­an IV, der ønske­de at kaste glans over hoved­sta­den og vise sig som mæcen for den him­mel­ske viden­skab.

Ikke blot enga­ge­re­de han sig aktivt i den arki­tek­to­ni­ske udform­ning af tår­net, han inter­es­se­re­de sig også for til­virk­nin­gen af de astro­no­mi­ske instru­men­ter.

Men plan­læg­nin­gen af sel­ve obser­va­to­ri­et og dets funk­tio­ner over­lod han til pro­fes­soren i astro­no­mi, Long­o­mon­ta­nus (Chri­sti­an Søren­sen), der tid­li­ge­re hav­de arbej­det som assi­stent for Tycho Bra­he på Hven og i Prag.

Den gængse histo­rie om det astro­no­mi­ske obser­va­to­ri­um på Run­de­taarn for­tæl­ler, at Run­de­taarn oprin­de­ligt var udsty­ret med en kik­kert, som den­gang var et nyt og innova­tivt instru­ment. Men der var ingen kik­kert på Run­de­taarn fra start. Først i slut­nin­gen af 1600-tal­let vandt kik­ker­ten ind­pas i dansk astro­no­mi.

Læs Hel­ge Krag­hs inter­es­san­te arti­kel om Run­de­taarn, og hvor­når det nye instru­ment kik­ker­ten holdt sit ind­t­og i Dan­mark i artik­len i videnskab.dk:
http://videnskab.dk/kultur-samfund/rundetarn-og-kikkerten-nyt-lys-pa-gammel-historie?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=ecd8510264-11_30_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-ecd8510264-207967049.

Ver­dens æld­ste obser­va­to­ri­um

Kar­sten Bom­holt, for­mand for Ama­tøra­stro­no­misk Sel­skab Fyn, poin­te­r­er i en kom­men­tar på videnskab.dk bl.a., at efter­som det hol­land­ske obser­va­to­ri­um fra 1633 ikke læn­ge­re eksi­ste­rer, er Run­de­taarn jo fak­tisk ver­dens æld­ste.

Om Chri­sti­an IV’s ønske om at kaste glans over hoved­sta­den og vise sig som mæcen for den him­mel­ske viden­skab, skri­ver Kar­sten Bom­holt vide­re:

I den for­bin­del­se skal vi ikke glem­me, at det var Chri­sti­an IV, som indi­rek­te var skyld i, at Tycho Bra­he ned­lag­de sit obser­va­to­ri­um på Hven og for­lod Dan­mark i 1597. Tycho Bra­he nød stor begun­sti­gel­se hos Fre­de­rik den 2., og da den­ne døde i 1588, blev det den kun 11-åri­ge Chri­sti­an, som arve­de tro­nen. Dren­gen var imid­ler­tid umyn­dig, så der blev ned­sat en for­myn­der­re­ge­ring, ind­til 1596, hvor Chri­sti­an IV var gam­mel nok til at bli­ve kro­net.

Kort tid her­ef­ter begynd­te der uove­r­ens­stem­mel­ser mel­lem Rigs­rå­det, Hof­fet, den nye kon­ge og Tycho Bra­he. Der ind­løb kla­ger over Tycho Bra­hes for­valt­ning af Hven med den kon­se­kvens, at de øko­no­mi­ske mid­ler til drif­ten af ver­dens før­en­de astro­no­mi­ske obser­va­to­ri­um blev kraf­tigt ned­trap­pet. Her­ef­ter for­lod Tycho Bra­he i 1597 Dan­mark i vre­de og tog sine instru­men­ter med til Prag. Var det mon dår­lig samvit­tig­hed, som for­an­le­di­ge­de Chri­sti­an IV til at byg­ge Run­de­taarn?

Gam­le obser­va­to­ri­er ver­den rundt

For­fat­te­ren og for­ske­ren Ove von Spa­eth anfø­rer i sin bog Histo­ri­ske myste­ri­er fra him­mel­rum­met, at der med råd­giv­ning fra Tycho Bra­hes elev, Chri­sti­an Long­o­mon­ta­nus, i 1642 øverst på Run­de­taarn blev kon­stru­e­ret en plat­form, hvor­fra astro­no­mi­ske obser­va­tio­ner skul­le fore­ta­ges.

Han lod tår­nets øver­ste åbne eta­ge udfor­me med obser­va­tions­brøn­de — det hele som en kopi og med alle mål præ­cist gen­ta­get fra Tycho Bra­hes ekstra obser­va­to­ri­um, Stjer­ne­borg, på Hven. Det var prak­tisk, når obser­va­tio­ner­nes resul­ta­ter skul­le sam­men­lig­nes med tid­li­ge­re obser­va­tio­ner.

Dan­marks før­ste Uni­ver­si­tets­bi­bli­o­tek hav­de til huse på Tri­ni­ta­tis kir­kes enor­me loft, og da eng­læn­der­ne ved ver­dens før­ste ter­r­or­bomb­ning bom­bar­de­re­de Køben­havn i 1807, brød bibli­o­te­ket i brand.

Dog blev man­ge bøger red­det ved at bli­ve kastet ind gen­nem en luge i den sto­re hule mid­ter­søj­le i kir­kens tårn, som er sel­ve Run­de­taarn. Men et stør­re antal af efe­me­ri­der­ne blev ikke red­det.

Da sel­ve stjer­neob­ser­va­to­ri­et oppe i Run­de­taarn i 1861 skul­le flyt­tes en halv kilo­me­ter ud til Øster­vold i Køben­havn, sør­ge­de man for, at det­te steds nye obser­va­to­ri­um, dvs. dets kik­kert­fun­da­ment, blev pla­ce­ret med super nøj­ag­tig­hed på præ­cis sam­me bred­degrad som Run­de­taarns kik­kert, så det­te dan­ske obser­va­to­ri­ums tid­li­ge­re publi­ce­re­de tabel­ler o.lign. i man­ge til­fæl­de sta­dig kun­ne fun­ge­re som før.

Gen­nem fle­re tusin­de år har men­ne­ske­he­den fore­ta­get impo­ne­ren­de stu­di­er af him­len med det blot­te øje — også fra top­pen af monu­men­tale arki­tek­to­ni­ske struk­tu­rer, hvoraf en del sta­dig kan ses rundt om på klo­den.

Eksem­pel­vis var Ulugh Begs obser­va­to­ri­ums mure byg­get i cir­kel­form og med man­ge åbnin­ger, „vin­du­er“, og står som en inspira­tion 200 år sene­re til 5 kæm­pe­mæs­si­ge obser­va­to­ri­er i Nor­din­di­en, alle kal­det Jan­tar Man­tar, byg­get af maha­ra­jah Jai Singh i 1727 i Jai­pur, Del­hi, Vara­na­si (Bena­res) og Ujjain.

Skul­p­tu­rel­le detal­jer i Jan­tar Man­tars gigan­ti­ske
astro­no­mi­ske instru­men­ter.

Fotos: copy­right Ove von Spa­eth

I Ove von Spa­et­hs bog Histo­ri­ske myste­ri­er fra him­mel­rum­met kan man side 43 med tit­len Op i de sto­re gra­der — gigant instru­men­ter læse et afsnit, hvor man stif­ter bekendt­skab med nog­le af dis­se impo­ne­ren­de byg­nings­vær­ker.
Ove von Spa­et­hs e‑bog er fore­lø­big til gra­tis down­lo­ad.
http://www.moses-egypt.net/images/2‑ovs_da6_historiske-mysterier-fra-himmelrummet_e-book.pdf
http://www.moses-egypt.net/bogserie/moses_oversigt_da.asp.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.