Kategori: UFO-mail 2002

UFO-Mail 12

Inter­net­tet vrim­ler med mærk­vær­di­ge fotos. Mere end 200 ita­li­en­ske USO-sager. Kan du skel­ne mel­lem de ægte jule­fa­cts og de fal­ske?

Læs mere

UFO-Mail 11

Hver­ken fugl eller fisk. Besøg fra Mars? Hvis du plud­se­lig møder det­te objekt, er det nær­lig­gen­de at tæn­ke på ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 10

Man­ge har nok set Ste­ven Spi­el­bergs sci-fi-film »Nær­kon­takt af tre­die grad« fra 1977. Nu kom­mer den for før­ste gang i bio­gra­fen i »Director‘s cut« udga­ven.

Læs mere

UFO-Mail 9

Mystisk ring i græs­plæ­ne uopkla­ret. Søvær­net afvik­ler en stor øvel­se i far­van­de­ne omkring Dan­mark samt i Øster­sø­en. Astro­naut med slag­kraf­ti­ge argu­men­ter.

Læs mere

UFO-Mail 8

Gam­melt ufo-foto fra USA. Mystisk ring i græs­plæ­ne i Bal­lerup. Kor­n­cirk­ler i Dan­mark og Eng­land. Skar­p­skyd­ning­med dan­ske F‑16 fly.

Læs mere

UFO-Mail 7

Ufo obser­ve­ret under dansk mili­tærø­vel­se. Bogan­mel­del­ser af nye, spæn­den­de bøger og mysti­ske uni­ver­ser.

Læs mere

UFO-Mail 6

Nat­te­van­dre­re — kig op! Lys i som­mer­nat­ten. n 31 cm stor bron­zeski­ve på 2,1 kg er fun­det sam­men med andre bron­ze­gen­stan­de nær San­ger­hau­sen i Nordtys­kland.

Læs mere

UFO-Mail 5

Efter 15 års obser­va­tio­ner og stor tål­mo­dig­hed har ver­dens før­en­de team af pla­ne­tjæ­ge­re ende­lig fun­det et pla­net­sy­stem, som lig­ner vores sol­sy­stem.

Læs mere

UFO-Mail 4

Ca. hver fjer­de EU-bor­ger tror sta­dig, at Solen kred­ser omkring Jor­den. Ca. 1/8 mener, at radio­ak­tiv foru­re­net mælk bli­ver sund og ufar­lig efter kog­ning.

Læs mere

UFO-Mail 3

Anmel­del­se af fil­men Mot­h­man – Mør­kets bud­brin­ger. Instruk­tør: Mark Pel­ling­ton. Spæk­ket med kend­te sku­e­spil­le­re.

Læs mere

UFO-Mail 2

Fly­ven­de tre­kan­ter og mysti­ske kug­ler hol­der de bel­gi­ske ufo­lo­ger beskæf­ti­get. Er der en sam­men­hæng mel­lem uddan­nel­se og tro­en på det over­na­tur­li­ge?

Læs mere

UFO-Mail 1

Obser­va­tio­ner på him­len her­hjem­me og i udlan­det. Den beman­de­de, inter­na­tio­na­le rum­sta­tion, ISS, kan igen ses på aften­him­len fra Dan­mark.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002