Kategori: UFO-mail 2003

UFO-Mail 26

I timer­ne før sol­op­gang kan man se den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS lysen­de klart. Ene­stå­en­de mete­o­rit fra Mars på Geo­lo­gisk Muse­um.

Læs mere

UFO-Mail 25

Hvor syn­li­ge er vi for frem­me­de væs­ner? – kan ET fin­de os? I de kom­men­de år vil him­len bli­ve fyldt med et sti­gen­de antal fan­ta­sti­ske fly.

Læs mere

UFO-Mail 24

Der er UFO’er på pro­gram­met i en genud­sen­del­se på DR 1. I mor­ges blev jor­den ramt af sol­vin­den fra et af de kraf­tig­ste solud­brud, der nogen­sin­de er målt.

Læs mere

UFO-Mail 23

Aste­roi­de i nær­kon­takt. Usæd­van­ligt foto af him­mel­fæ­no­men. En mete­o­rit på ca. 20 kg faldt gen­nem taget på et hus. Rum­sta­tio­nen kan sta­dig ses.

Læs mere

UFO-Mail 22

NASA for­sø­ger at iden­ti­fi­ce­re et lil­le objekt, der blev fil­met af besæt­nin­gen om bord på den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS. Og kor­n­cirk­ler ved Naks­kov.

Læs mere

UFO-Mail 21

Hvad siger pla­ne­ta­ri­et til spørgs­mål om ufo­er og liv i uni­ver­set? Mystisk væsen fun­det i Østrig. Bog­nyhed: Det ufor­klar­li­ge.

Læs mere

UFO-Mail 20

Mystik på TV2 Zulu. Samt har du hørt SUFOI’s to nye udgi­vel­ser fra „de gode gam­le dage“?

Læs mere

UFO-Mail 19

Mystisk lys over Meil­gaard Slot. Søg efter liv i uni­ver­set med din com­pu­ter! NASA har måt­tet demen­te­re ufo-fotos, som skul­le være taget af rum­son­den SOHO.

Læs mere

UFO-Mail 18

Før­ste dan­ske bog om kon­spira­tions­te­o­ri­er er på trap­per­ne. Udstil­ling om ufo­er og kor­n­cirk­ler på Lol­land-Falsters Stifts­mu­se­um i Mari­bo. Jubilæum i rum­met.

Læs mere

UFO-Mail 17

Der lever ali­ens blandt os – Micha­el Jack­son er et rumvæ­sen! Kan vi rej­se til stjer­ner­ne? Rum­sta­tio­nen kan ses på dis­se tids­punk­ter.

Læs mere

UFO-Mail 16

Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS kan i dis­se døgn ses på him­len fra Dan­mark. Stop for rum­turi­ster.

Læs mere

UFO-Mail 15

Rum­fær­gen Colum­bia styr­te­de ned lør­dag efter­mid­dag. Den­ne tragi­ske ulyk­ke blev behand­let i TV2/Dags Dato søn­dag.

Læs mere

UFO-Mail 14

I det sene­ste num­mer af UFO-Kon­takt, som udgi­ves af IGAP (Inter­na­tio­nalt Til­væn­nings­pro­gram), brin­ges et flot far­ve­fo­to med en opsigtsvæk­ken­de bil­led­tekst.

Læs mere

UFO-Mail 13

Obser­va­tion og beret­nin­ger fra Dan­mark. Tag med på en histo­risk tur til raket­mu­se­um. Præ­si­dent Bush fri­ta­ger Area 51 for mil­jø­loven. Nær­kon­takt med en ufo.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002