Pres­se­kon­takt:

Har du brug for en kom­men­tar til en aktu­el histo­rie om ufo­er eller ufo-rela­te­re­de emner? Enten her­hjem­me eller udlan­det?

Så kon­takt vores pres­se­team på mailadres­sen presse@sufoi.dk

Så hører du fra os så hur­tigt som muligt. Husk på, for­e­nin­gen anven­der fri­vil­lig arbejds­kraft, og har der­for ikke hver­ken faste åbning­sti­der eller har pres­se-mai­len beman­det 24/7.

Ønsker du at hol­de dig løben­de ori­en­te­ret om ufo­myten og ufo­er i Dan­mark, er du meget vel­kom­men til at teg­ne abon­ne­ment på vores nyheds­brev UFO-Mail.

Kort om SUFOI — Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er Dan­marks æld­ste, nule­ven­de ufo-for­e­ning. For­e­nin­gen blev grund­lagt af kap­ta­jn­løjt­nant H.C. Peter­sen d. 17. decem­ber 1957 under nav­net »Syd­jysk UFO-Inve­sti­ga­tion«.

Emnet var popu­lært i offent­lig­he­den, hvor­for grup­pen vok­se­de hastigt. Der­for blev nav­net snart ændret til »Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion«.

Året efter for­e­nin­gens dan­nel­se begynd­te udgi­vel­sen af tids­skrif­tet UFO-Nyt (alle num­re kan læses onli­ne her). Det udkom i peri­o­den 1958–2010. I dag er hjem­mesi­den sufoi.dk og vores debat­forum på Face­book for­e­nin­gens vig­tig­ste infor­ma­tions­ka­na­ler.

Du kan læse mere om for­e­nin­gen Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion her.

Det mener SUFOI om ufo­myten

For­e­nin­gen har siden 1957 ind­sam­let omkring 18.000 rap­por­ter om ufoop­le­vel­ser og under­søgt de bedst doku­men­te­re­de. De man­ge års arbej­de har ført til den kon­klu­sion, at der fin­des man­ge natur­li­ge og jord­næ­re for­kla­rin­ger på folks ufoop­le­vel­ser, og at rap­port­ma­te­ri­a­let på ingen måde sand­syn­lig­gør, at Jor­den får besøg ude­fra.

Få svar på de mest stil­le­de spørgs­mål om ufo­er i vores FAQ.

Sene­ste pres­se­med­del­el­ser

14. decem­ber 2023: Få over­blik over ufo-året 2023 — SUFOI’s års­rap­port fra 2023 giver ind­blik i de vig­tig­ste begi­ven­he­der inden for ufo­myten i og uden­for Dan­mark.

15. juni 2023: Ame­ri­kansk whi­st­le­blower kom­mer ikke til at gøre en for­skel for ufo-sagen — For­e­nin­gens hold­ning til whi­st­le­blowe­ren David Grush.

14. august 2022: Rake­top­sen­del­se skab­te undren hos dan­ske­re på udkig efter stjer­neskud — Om en Spa­ceX Falcon 9 rake­top­sen­del­se som skab­te man­ge ufoop­le­vel­ser.

26. april 2022: Rus­si­ske agen­ter for­søg­te at hver­ve dan­ske ufo-inter­es­se­re­de — Et eksem­pel på en af de mere spøj­se for­tæl­lin­ger, Ole Hen­nings­en har afdæk­ket i sin nye bog.

19. april 2022: Ufo­er­nes hem­me­li­ge histo­rie i Dan­mark — Om bogen Dan­ske X‑files — For­hi­sto­ri­en — skre­vet af SUFOI’s Ole Hen­nings­en, som har fulgt ufo-sagen i over 60 år.

SUFOI’s års­rap­port giver over­blik over ufo­myten net­op nu

Hvert år udgi­ver for­e­nin­gen en års­rap­port, som opsum­me­rer og kom­men­te­rer på den sene­ste udvik­ling inden for ufo­myten.

Du kan hen­te den sene­ste års­rap­port fra Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion her — hvor du også fin­der for­e­nin­gens tid­li­ge­re års­rap­por­ter.

Bil­le­der til brug i pres­sen og andre medi­er

Illu­stra­tio­ner fra for­e­nin­gens arkiv (SUFOI Pic­tu­re Library) for­hand­les af Top­Fo­to.

Se en præ­sen­ta­tion af bil­led­ma­te­ri­a­let her: