Højt­fly­ven­de ufo-påstan­de fra CIA

I medi­er­ne har der den sid­ste tid ver­se­ret histo­ri­en om, at det ame­ri­kan­ske efter­ret­nings­væ­sen CIA stod bag ca. halv­de­len af alle ufo-obser­va­tio­ner­ne i 1950erne og 1960erne. Påstan­den går på, at især det ame­ri­kan­ske spionfly U2 var med til at øge ufo-obser­va­tio­ner­ne vold­somt.

 

Pud­sigt nok er både ufo­lo­ger og ufo-skep­ti­ke­re eni­ge om, at påstan­den slet ikke hol­der vand.
 
 
Var det berøm­te U‑2 spionfly vir­ke­lig skyld i så man­ge
ufo-mel­din­ger?
Foto: U. S. Air For­ce 
 

 

Det er sket før, at man har påstå­et, at ufo­er i nog­le til­fæl­de i vir­ke­lig­he­den er top­hem­me­li­ge nye fly­ty­per. Enten fra mili­tæ­ret som nye kamp­fly, dro­ner etc. Eller som top­hem­me­li­ge spionfly på togt for USA’s efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, CIA. Den 22. decem­ber 2014 begynd­te CIA at læg­ge årets ti mest popu­læ­re artik­ler ud på Twit­ter. Den 29. decem­ber nåe­de de så frem til artik­len: „Reports of unusu­al acti­vi­ty in the ski­es in the ’50s? It was us“. Det efter­føl­gen­de link hen­vi­ser til „The CIA and the U‑2 pro­gram 1954–1974“. Det­te er et tid­li­ge­re hem­me­ligt doku­ment fra 1998, som CIA offent­lig­gjor­de på Twit­ter i juli 2014, men som alle­re­de blev afklas­si­fi­ce­ret i 2013. U‑2 pro­gram­met var net­op et top­hem­me­ligt pro­gram under CIA til udvik­ling af et ekstremt højt­fly­ven­de spionfly, hvis for­mål var at udspio­ne­re Sov­je­tu­ni­o­nen. Iføl­ge artik­len med­før­te ind­fø­rel­sen af det­te fly nær­mest en eks­plo­sion i ufo-obser­va­tio­ner­ne. Først og frem­mest fra civi­le pilo­ter.

James Bond i 21 kilo­me­ters høj­de

En U‑2 pilot for­be­re­des til en mis­sion

U‑2 spionfly­et blev udvik­let i 1950erne for­di USA mang­le­de efter­ret­nin­ger om Sov­je­tu­ni­o­nens mili­tæ­re styr­ke. Man for­søg­te i før­ste omgang at over­fly­ve mod­stan­de­ren med bom­be­fly, men dis­se var meget sår­ba­re over for antil­uft­skyts og blev ved fle­re lej­lig­he­der skudt ned. CIA over­drog der­for til Lock­he­ed Cor­pora­tion at udvik­le og byg­ge et spionfly, som kun­ne fly­ve så højt, at antil­uft­skyt­set ikke vil­le kun­ne nå det.

Fran­cis Gary Powers

Pro­jek­tet var dybt hem­me­ligt, og man opret­te­de endog en spe­ci­el luft­ba­se til test­flyv­nin­ger­ne i Neva­das ørken. Den­ne base er sene­re ble­vet berømt som Area 51. Man måt­te i sam­me ombæ­ring udvik­le nye kame­ra­er og udstyr, som mulig­gjor­de pilo­tens over­le­vel­se i ekstrem høj­de. U‑2 pilo­ter­nes dragt min­der der­for mere om en astro­nauts end om en pilots.

Et rus­sisk jord til luft mis­sil

Fly­et blev en meget spe­ci­el blan­ding af et svæ­ve­fly med lan­ge smal­le vin­ger udsty­ret med en højty­den­de jet­mo­tor fra et jager­fly. U‑2 fly­et blev især kendt for den før­ste ned­skyd­ning, der fandt sted den 1. maj 1960 over Sov­je­tu­ni­o­nen. U‑2eren let­te­de fra Paki­stan og skul­le være ankom­met i Nor­ge. Det blev dog under­vejs skudt ned af et hel­digt sov­je­tisk jord til luft mis­sil, men først efter fle­re for­søg på afskæ­rin­ger fra det sov­je­ti­ske luft­vå­bens side og 14 mis­lyk­ke­de mis­silaf­fy­rin­ger. Både vra­gre­ster­ne af fly­et og pilo­ten, Fran­cis Gary Powers, blev taget i for­va­ring.

Den 14. okto­ber 1962 var det en U‑2, som tog bil­le­der af en skibslad­ning raket­ter på vej fra Sov­je­tu­ni­o­nen til Cuba og der­med udlø­ste den såkald­te Cuba-kri­se, som nær hav­de udløst en glo­bal atom­krig. End­nu i dag er U‑2-fly­et i brug. I mod­sæt­ning til spions­a­tel­lit­ter, er det ikke begræn­set af en fast bane, men kan duk­ke op når som helst og hvor som helst. U‑2-fly­et blev sene­re sup­ple­ret af den berøm­te SR-71 Bla­ck­bird, som med sin fan­ta­sti­ske hastig­hed sim­pelt­hen kun­ne fly­ve fra ethvert mis­sil, som blev affy­ret mod det.

Fra U‑2 flyv­nin­ger til Pro­ject Blue Book

Det var først og frem­mest U‑2-fly­ets enor­me fly­ve­høj­de, som iføl­ge CIA-doku­men­tet udlø­ste ufo-obser­va­tio­ner­ne. Almin­de­li­ge civi­le rute­fly fløj i en høj­de af ca. 3 til 6 kilo­me­ter. Mili­tæ­re bom­be­fly kun­ne nå en høj­de af ca. 12 kilo­me­ter. Men U‑2 fly­e­ne kun­ne alt­så nå en høj­de af hele 21 kilo­me­ter, så når de civi­le pilo­ter fik øje på genskin­net fra et far­tøj i den­ne høj­de, blev de meget for­bav­se­de og leve­re­de en ufo-mel­ding til fly­kon­trol­len. Her­ef­ter gik der mel­din­ger til luft­våb­net, der som en føl­ge det for­ø­ge­de antal ufo-mel­din­ger star­te­de Pro­ject Blue Book, en offi­ci­el af mili­tæ­ret ledet under­sø­gel­se af ufo-fæno­me­net.

Pro­ject Blue Book star­te­de alle­re­de i 1952

CIA-doku­men­tet hæv­der vide­re, at under­sø­ger­ne, som var til­knyt­tet Blue Book, jævn­ligt sam­men­holdt ufo-indrap­por­te­rin­ger­ne med oplys­nin­ger om først U‑2 flyv­nin­ger og sene­re også SR-71 fly­ets mis­sio­ner og såle­des kun­ne si en lang ræk­ke obser­va­tio­ner fra som opkla­re­de. Det­te kun­ne de selv­føl­ge­lig ikke for­tæl­le nogen, net­op pga. hem­me­lig­hol­del­sen omkring spionfly­e­ne. Ca. halv­de­len af ufo-obser­va­tio­ner­ne var såle­des i rea­li­te­ten spionfly. Desvær­re hol­der påstan­de­ne hver­ken i den ene eller anden ende.

Bru­ce Mac­ca­bee

Påstan­den angri­bes fra alle sider

For det før­ste afvi­ses påstan­den af pen­sio­ne­ret ober­st­løjt­nant Robert J. Fri­end. Han var chef for Pro­ject Blu­e­book fra 1958 til 1963. Mark Rodeg­hier fra den ame­ri­kan­ske ufo-orga­ni­sa­tion CUFOS kon­tak­te­de Fri­end, der åbent beteg­ne­de påstan­den som gri­n­ag­tig. Der hav­de ikke været fle­re ufo-mel­din­ger pga. spionflyv­nin­ger­ne. Fak­tisk kun­ne Robert J. Fri­end ikke kom­me i tan­ke om en ene­ste.

Robert J. Fri­end

For det andet: Foto­a­na­ly­ti­ker og ufo­log Dr. Bru­ce Mac­ca­bee udsend­te den 1. janu­ar 2015 en pres­se­med­del­el­se, hvor han kal­der CIAs påstand absurd. Mac­ca­bee hen­vi­ser til tal­le­ne i Blu­e­book, som i dag er frit til­gæn­ge­li­ge på net­tet, og påpe­ger, at der abso­lut ingen sam­men­hæng er at fin­de. Med U‑2-fly­ets rela­tivt rin­ge stør­rel­se og ekstre­me fly­ve­høj­de, vil­le det i rea­li­te­ten være usyn­ligt. I den­ne høj­de vil­le mang­len på luft­fug­tig­hed des­u­den bety­de, at der hel­ler ikke vil­le dan­nes con­trails, som ellers indi­rek­te vil­le kun­ne afslø­re fly­ets posi­tion. Hvis U‑2 fly­et ikke var malet, vil­le en skarp iagt­ta­ger have kun­net se det som et reflek­te­ret glimt i timen før sol­op­gang og i timen efter sol­ned­gang. Men sene­re U‑2-fly var alt­så for det meste malet sor­te. Det var jo slet ikke menin­gen, at nogen skul­le kun­ne få øje på det! For det tred­je påpe­ge­de Alejan­dro Rohas fra Open Minds alle­re­de i august 2013 umu­lig­he­den i, at U‑2-fly­ets flyv­nin­ger skul­le have afsted­kom­met Pro­ject Blue Book, sim­pelt­hen for­di Pro­ject Blue Book blev star­tet alle­re­de i 1952, medens det før­ste U‑2-fly ikke let­te­de før 1954. Her­med er tæp­pet revet bort under samt­li­ge påstan­de i CIA’s doku­ment.

En overivrig bureau­krat

Man må selv­føl­ge­lig spør­ge, hvor­for sel­ve­ste CIA brin­ger en sådan histo­rie til torvs, som rela­tivt let lader sig afvi­se og efter­la­der efter­ret­nings­væs­net i et meget lidt posi­tivt lys?

Man kan selv­føl­ge­lig straks gri­be til diver­se kon­spira­tions­te­o­ri­er og begyn­de at snak­ke om bevidst og plan­lagt mis­in­for­ma­tion, som skal under­mi­ne­re ufo­lo­ger­nes påstan­de om ufor­klar­li­ge obser­va­tio­ner.

Men (også) i det­te til­fæl­de er for­kla­rin­gen nok mere jord­nær og kede­lig.

Robert She­af­fer

Ufo-skep­ti­ker Robert She­af­fer afvi­ser da også i sit før­ste blo­gind­læg fra 2015 kon­spira­tions­for­kla­rin­gen ale­ne ud fra det argu­ment, at histo­ri­en sim­pelt­hen er for let at gennemskue.I ste­det har han taget et kig på, hvor­fra det oprin­de­li­ge CIA-doku­ment egent­lig har fået sine oplys­nin­ger. Og ved at føl­ge en fod­no­te ved påstan­den om ufo-obser­va­tio­ner­ne, kan Sche­af­fer se, at oplys­nin­ger­ne stam­mer fra en tid­li­ge­re mari­ne­kor­ps-pilot, James Cun­ning­ham, som i 1955 blev til­knyt­tet U‑2-pro­gram­met som leder af den dag­li­ge admi­ni­stra­tion. Mere kom­plek­se sager blev sendt vide­re op i syste­met. Påstan­den stam­mer med andre ord fra en bureau­krat, som øjen­syn­lig ikke har haft nogen for­bin­del­se til bear­bejd­ning eller ana­ly­se af ufo-obser­va­tio­ner.

For­fat­ter­ne til den oprin­de­li­ge rap­port har meget kri­tik­løst slugt noget, der i vir­ke­lig­he­den blot var en overivrig bureau­krats over­drev­ne pral på veg­ne af „sit“ pro­jekt, og ufor­sig­tigt lagt det ind i en offi­ci­el CIA-rap­port som „fak­ta“.

At den­ne rela­tivt lige­gyl­di­ge og fal­ske histo­rie nu flo­re­rer i medi­er­ne, skyl­des ude­luk­ken­de at ufo­er og CIA gør sig godt i arti­ke­lover­skrif­ter.

I det mind­ste har den afsted­kom­met en sjæl­den enig­hed mel­lem ufo­lo­ger og ufo-skep­ti­ke­re.

Kil­der:

http://badufos.blogspot.dk/2015/01/did-cia-u2-flights-really-cause-50-of.html,
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/31/cia-ufos-it-was-us_n_6400140.html,
http://www.space.com/28256-ufo-sightings-cia-u2-aircraft.html,
http://www.rense.com/general12/ufohicia.htm,
http://www.krmg.com/news/news/local/cia-admits-being-most-1950–60s-ufo-sightings/njc5s/,
http://www.kake.com/news/national/headlines/CIA-admits-U2-program-responsible-for-over-half-of-UFO-sightings-265600981.html,
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=779250355488077&id=211950088884776,
https://www.youtube.com/watch?v=HX1wDnLZEYM og
http://www.bbc.com/future/story/20130814-u-2-the-edge-of-space-spyplane.

„UFO“ over San­ta Cla­ri­ta, Cali­for­ni­en, USA, okto­ber 2012

 

Her ses den ori­gi­na­le video, der blev postet 6. okto­ber, 2012:

 

Som en opfølg­ning til før­ste arti­kel om fal­ske ufo-video­er, Kam­pen om ufo-video­er­ne (http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2015/um15-189.php#b) føl­ger her en af de nye­re sager som bl.a. Isaac Koi har ana­ly­se­ret. Det er dog ikke før­ste gang sagen har været ana­ly­se­ret, efter klip­pet blev uplo­a­det til YouTu­be i okto­ber 2012.

Siden da, har klip­pet været set 1.892.358 gan­ge og kom­men­te­ret 2.212 gan­ge, med de typi­ske blan­de­de vre­des­ud­brud mod dem, der påpe­ger, at klip­pet er en åben­lys falsk video.

I det føl­gen­de vises ana­ly­sen fra Isaac Koi (pseu­do­nym) og Nan­cy Atkin­son i kil­de­ma­te­ri­a­let.

Ok, end­nu en falsk video

Omgi­vel­ser­ne i opta­gel­sen ser meget ægte ud, men alt
er com­pu­ter­ge­ne­re­ret, både him­mel, sky­er, træ­er og bil.

Hvad er det før­ste, man gør, når man leder efter inter­es­san­te ufo-video­er?

Hvis ikke for­må­let er at lede efter fejl, så er det at bli­ve for­bløf­fet og for­hå­bent­lig få en ordent­lig bekræf­tel­se på, at de der under­li­ge lys, der fly­ver med de mest usand­syn­li­ge manøv­rer iføl­ge øjen­vid­ner­ne, er helt og alde­les ægte og tro­vær­di­ge. Men sand­he­den er desvær­re ofte meget ander­le­des, end man kun­ne ønske sig. Lige siden de før­ste per­so­ner fandt på den „gode ide“ at fabri­ke­re ufo-video­er for enten at lave lidt sjov, eller for at lat­ter­lig­gø­re de per­so­ner, der seri­øst tror på, at der er mere mel­lem him­mel og jord, end man tror, har antal­let af fal­ske og vira­le ufo-video­er spredt sig som løbeild over en kna­stør step­pe.

Man kan altid dis­ku­te­re, hvad for­må­let er med at fabri­ke­re dis­se video­er, som i sid­ste ende ikke giver nogen mening at tro på, net­op for­di de er lige så nyt­ti­ge som en tom jule­ga­ve kun med ind­pak­nings­pa­pir. Vær­di­en i dis­se video­er består i at adva­re mod fup­ma­ge­re, der — selv kun i sjov, øde­læg­ger en mas­se ved at poste den slags onli­ne, uden at afslø­re årsa­gen før, de er tvun­get til det. Nog­le video­er skyl­des kampag­ner, der tje­ner pen­ge til deres pro­jek­ter på den ene eller anden måde, og den sag du nu vil kun­ne læse om her­un­der, hører til under de vira­le ufo-video­er, som Isaac Koi og andre har ana­ly­se­ret.

Intro­duk­tio­nen til video­en

Youtu­be bru­ge­ren „MeniT­hin­gs“, uplo­a­de­de det 38 sekun­ders lan­ge impo­ne­ren­de klip af først en min­dre „ufo“ og der­ef­ter et stort „moder­skib“, der plud­se­lig duk­ker ud af det blå. Med tek­sten — over­sat: „Fil­met okto­ber 2012 under kør­sel gen­nem San­ta Cla­ri­ta (Cali­for­ni­en). Der var to far­tø­jer. Efter at have set det før­ste far­tøj, stop­pe­de jeg bilen og løb ind på mar­ken for at få bed­re over­blik. Hvad der ske­te kort efter var utro­ligt“.

Der kom­mer dog en opda­te­ring — tids­punk­tet er ukendt, hvor “MeniT­hin­gs” indrøm­mer, at video­en er en hoax instru­e­ret af Ari­st­o­me­nis (Meni) Tsir­bas fra MeniT­hin­gs Pro­ductions sam­men med Gno­mon School of Visu­al Effects. Meni selv hav­de ansva­ret for instruk­tion, ani­ma­tion og belys­ning, og et hold af talent­ful­de stu­den­ter fra Gno­mon School of Visu­al Effects stod for design, model­le­ring og tek­s­tu­re­ring for det foto­re­a­li­sti­ske VFX eks­pe­ri­ment.

Den com­pu­ter­skab­te bil.

Her ses, hvor­dan man lave­de video­en, der blev postet den 17. febru­ar 2013:
http://youtu.be/wRtqbM9kBi4.

Selv­om man ved før­ste øje­kast mener, at sel­ve video­op­ta­gel­sen i bilen er ægte, og „ufo­er­ne“ er lagt ind bag­ef­ter, er det helt for­kert. Hver en pixel er com­pu­ter­skabt. Him­len er en digi­talt malet 3‑D kup­pel. Eltår­ne­ne er også 3‑D model­ler. Bilen, chauf­før­en, buske­ne, fug­le­ne, osv. er ani­me­re­de CGI (Com­pu­ter Gene­ra­ted Ima­ge­ry) model­ler.

Den­ne afslø­ren­de video har så været set 519.314 gan­ge og antal­let af likes (1.177) ses væsent­ligt for­rin­get i for­hold til den før­ste, der hav­de 4.696 likes. Isaac Koi for­tæl­ler, at en anden kopi af video­en har været set over 1,5 mio. gan­ge. Det vid­ner om, at det alli­ge­vel må påvir­ke folk i en eller anden grad, når video­er som dis­se bli­ver afslø­ret af enten skar­psin­di­ge folk, eller fol­ke­ne bag video­en selv. I det­te til­fæl­de var det nok en smart ide at indrøm­me.

Hvor­dan en falsk video afslø­res

Når man fal­der over en over­be­vi­sen­de ufo-video som i den­ne sag, bør man som det mind­ste gøre sig selv den tje­ne­ste lige at tjek­ke efter ude på net­tet, hvad andre synes om video­en. Ken­der du spe­ci­elt til ste­der på net­tet, hvor den slags video­er bli­ver grun­digt ana­ly­se­ret på en for­nuf­tig måde med sund kri­tisk sans af både trå­de­je­re og andre bru­ge­re, så er et af de bed­ste ste­der, du kan tjek­ke bl.a Isaac Koi’s fan­ta­sti­ske hjem­mesi­de — og følg med på hans Face­book­si­de, hvor du også kan sen­de video­er til ham, som han vil bli­ve meget glad for.
https://www.facebook.com/isaac.koi?fref=ts

Stil­l­bil­le­der fra den ori­gi­na­le video.

 

Hvor­dan ses teg­ne­ne på en falsk ufo-video? Den­ne video har en af de grove­re tek­ni­ske fejl, som fx da det sto­re „moder­skib“ duk­ker op ud af den blå luft, og elled­nin­ger­ne plud­se­lig for­svin­der, som spid­sen af „moder­ski­bet“ ram­mer dem. Stør­rel­sen på den lil­le „ufo“, ser også ud til at være lidt stør­re end bilen, og inden „moder­ski­bet“ duk­ker op, ser det ud til, at den lil­le „ufo“ fly­ver rundt meget tæt mel­lem bilen og eltår­net. Men når den sam­les op af „moder­ski­bet“ ser den ud til at være vok­set. Det kun­ne nok også bare være gra­fik­ken, der fly­der sam­men, men hvis man er i tvivl om gra­fik­ken, kan man jo se bevæ­gel­ser­ne på video­en.

Et hånd­holdt kame­ra, spe­ci­elt i sådan en stres­set situ­a­tion, gli­der ikke så fly­den­de, selv­om der skul­le være gyroskop i. Det lyder ikke af meget, men som nævnt i den tid­li­ge­re arti­kel om de fal­ske ufo-video­er, er der man­ge andre ting der spil­ler ind.

 
Stil­l­bil­le­de fra video­en og com­pu­ter­model­len af det­te „moder­skib“.

Hvem er Ari­st­o­me­nis „Meni“ Tsir­bas?

Ari­st­o­me­nis „Meni“ Tsir­bas

Iføl­ge et inter­view med Wired, hvor den cana­di­ske visu­el­le kunst­ner Ari­st­o­me­nis „Meni“ Tsir­bas for­tal­te om bag­grun­den for, hvad han egent­lig vil­le bevi­se med sin video. På imdb.com oply­ses også, at hans før­ste sto­re jobs var arbej­det på film som Tita­nic og Hel­l­boy og adskil­li­ge Star Trek tv seri­er.

(Hvad for­tal­te han egent­lig? Vil­le han „bevi­se“ noget eller?)

Wired skrev, at Tsir­bas og hans hold brug­te fire måne­der på at lave det over­be­vi­sen­de og cho­ke­ren­de møde med „ufo­er­ne“. På trods af det impo­ne­ren­de styk­ke arbej­de, er de fle­stes reak­tion på video­en mere eller min­dre nega­ti­ve og andre mener, da Tsir­bas afslø­re­de fup­num­me­ret, at det bare var en del af en omfat­ten­de plan fra rege­rin­gens side om at dæk­ke over, at video­en er ægte.

Tsir­bas for­tal­te også, at han end­da hav­de mod­ta­get en mildt tru­en­de per­son­lig e‑mail fra en af dis­se folk. (hvil­ke folk.… fra rege­rin­gen eller??)

Se eller down­lo­ad et gal­le­ri af for­fat­te­rens egne stil­l­bil­le­der fra den afslø­ren­de video her:
http://kortlink.dk/fsh4.

Kil­der:

http://www.isaackoi.com/ufo-videos/koi-ufo-video-080.html og
http://www.universetoday.com/100503/a‑completely-fake-ufo-video/.

Mere infor­ma­tion om Tsir­bas og hans video­er:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristomenis_Tsirbas,
https://www.facebook.com/menithings,
http://www.imdb.com/name/nm0875056/,
http://www.MeniThings.com og
http://www.GnomonSchool.com.

Løst of facts

Ufo-alarm i Tys­kland: Jupi­ter!

Den stærkt­ly­sen­de pla­net Jupi­ter — helt ude i ven­stre side af bil­le­det — gav i star­ten af febru­ar anled­ning til fle­re hen­ven­del­ser til CENAP-Mann­heim om det „mysti­ske kla­re lys“ nær ved Månen bag sky­er­ne. Lige over den ind­sat­te tekst (CENAP-Auf­na­h­me Jupi­ter og Månen 03.02.2015 kl. 21.24) ses en svag refleks for­år­sa­get af Månens lys i kame­ra­ets objek­tiv.

Halo­fæ­no­men om Månen for­år­sa­get af iskrystal­ler i atmos­fæ­ren. Til ven­stre ses den stærkt­ly­sen­de pla­net Jupi­ter. Her foto­gra­fe­ret af den ame­ri­kan­ske ama­tøra­stro­nom Bob King den 2. febru­ar 2015.

Pla­ne­ten Jupi­ter har tid­li­ge­re været årsag til ufo-hen­ven­del­ser.

Se bl.a. http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-124.php

Røde spri­tes foto­gra­fe­ret ved La Sil­la obser­va­to­ri­et

Røde spri­tes blev den 20. janu­ar 2015 foto­gra­fe­ret af Petr Horálek fra områ­det ved La Sil­la obser­va­to­ri­et i Chi­le.

Bil­le­der­ne blev opta­get over en peri­o­de på 40 min., og de foto­gra­fe­re­de spri­tes var sand­syn­lig­vis over 500 km væk, iflg. satel­li­t­op­ta­gel­ser, der viser et storm­om­rå­de over Argen­ti­na.

Se fle­re af Petr Horáleks fotos:

http://www.universetoday.com/118745/rare-images-of-red-sprites-captured-at-eso/midsummer-night-brings-sprites-rare-phenomenon-caught-on-cam/
og læs mere om det­te for få år siden ret ukend­te natur­fæ­no­men, der dog også er foto­gra­fe­ret af Jes­per Grøn­ne fra Dan­mark:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-149.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2013/um13-165.php og
http://videnskab.dk/blog/rode-sprites-og-bla-jets.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.