Kategori: UFO-mail 2014

UFO-Mail 188

Tror du, at jule­man­den fin­des? Hvis han gør, så har han travlt. Hver jule­af­ten skal han besø­ge man­ge mil­li­o­ner hjem over hele ver­den. Og SUFOI’s års­rap­port.

Læs mere

UFO-Mail 187

De fle­ste stør­re lan­de har deres egen mest berøm­te ufo­hæn­del­se. Her er den fra Tys­kland. Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Og døds­straf for lan­ter­ne­op­sen­del­se.

Læs mere

UFO-Mail 186

Chap­man Uni­ver­si­ty i Cali­for­ni­en har offent­lig­gjort en lands­dæk­ken­de menings­må­ling om, hvad der spre­der frygt blandt ame­ri­ka­ner­ne. Samt tv-tips.

Læs mere

UFO-Mail 185

Læs alt om de såkald­te „him­mel-kors“. Hvad for­år­sa­ge­de de cir­kel­for­me­de lys, der fløj rundt på aften­him­len over Aal­borg? Og nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 184

Bogan­mel­del­se af Ib Micha­els bog, Him­len brænd­te. Hvor går græn­sen mel­lem viden­skab og vås?

Læs mere

UFO-Mail 183

Fle­re ufo-doku­men­ter fra bri­tisk For­svars­mi­ni­ste­ri­um. Spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 182

Artik­len om den ame­ri­kan­ske jager­pi­lot Wil­li­am Schaf­f­ners for­svin­den over Nord­s­ø­en efter et møde med noget ukendt har affødt inter­es­san­te kom­men­ta­rer.

Læs mere

UFO-Mail 181

Histo­ri­er om møder mel­lem ufo­er og fly er bestemt ikke sjæld­ne. Men nog­le gan­ge ender histo­ri­en ikke godt for pilo­ten. Anmel­del­ser af læse­vær­di­ge bøger.

Læs mere

UFO-Mail 180

Anmel­del­se af Rid­ley Scotts film, Pro­met­heus. Det skal du huske at læse på ufo.dk. Samt Ber­m­u­da Tre­kan­ten – og andre myter.

Læs mere

UFO-Mail 179

Sjæl­land­ske beret­ter, at der er fle­re bor­ge­re i det sydsjæl­land­ske og på Møn og Lol­land-Fal­ster, som hav­de obser­ve­ret to besyn­der­li­ge lys på him­len nat­ten.

Læs mere

UFO-Mail 178

Der fin­des rig­tig man­ge histo­ri­er om møder mel­lem men­ne­sker og ali­ens. I 1964 lyk­ke­des det en eng­læn­der at tage et bil­le­de, som kun­ne vise en ægte rum­fa­rer.

Læs mere

UFO-Mail 177

E.T. på besøg, nedstyr­te­de UFO­er og hem­me­lig­heds­kræm­me­ri fra rege­rin­gen. Hvil­ken pla­net har Good opholdt sig på? Han lever i en for­gan­gen ufo­lo­gisk tid.

Læs mere

UFO-Mail 176

Skal man tro net­tets vil­de histo­ri­er om Area 51, er det iso­le­re­de områ­de ved Groom Lake i Neva­da hjem­sted for ali­ens. Og et par bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 175

Exopo­li­tik for­sø­ger at frem­stå som nyska­ben­de og moder­ne, men er iføl­ge Aeron J. Guly­as grund­læg­gen­de gam­mel vin på nye fla­sker. Og nyt fra foto­af­de­lin­gen.

Læs mere

UFO-Mail 174

SAS-fly tæt på kol­li­sion. Sjov med ufo-hem­me­lig­he­der. Nyhe­der fra foto­af­de­lin­gen. Samt anmel­del­se af Kevin D. Rand­les The Gover­n­ment UFO Files.

Læs mere

UFO-Mail 173

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner, for­kla­rin­ger og kom­men­ta­rer fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 172

Et engelsk pas­sa­ger­fly nær stødt sam­men med en ufo over Eng­land vest for Lon­don. Bogan­mel­del­ser. Samt nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 171

Bøger om ufo-myten udkom­mer i en lind strøm. Langt det meste bur­de aldrig være ble­vet udgi­vet, men hel­dig­vis skil­ler nog­le få bøger sig posi­tivt ud.

Læs mere

UFO-Mail 170

Pla­ne­ten Venus har utal­li­ge gan­ge været årsa­gen til ufo-mel­din­ger. Også fra folk som egent­lig bur­de vide bed­re. Samt nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002