Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Varm­luft­bal­lo­ner igen, igen…
Som­me­ren er på hæld og opsen­del­se af de smuk­ke varm­luft­bal­lo­ner har som van­ligt givet anled­ning til en del ufo-beret­nin­ger og i vis­se til­fæl­de også foto- og video­op­ta­gel­ser ind­sendt til SUFOI. Det efter­for­skes i øje­blik­ket, om dis­se bal­lo­ner for før­ste gang i Dan­mark også var årsag til et ned­brændt hotel.
 
Af Ole Hen­nings­en

8464 Gal­ten 3. juli 2015

Foto­gra­fen anfø­rer i sin hen­ven­del­se til SUFOI om obser­va­tio­nen:

Kl. 22.50 kom der 2 sto­re oran­ge kug­ler fly­ven­de helt lyd­løs med sam­me fart og afstand hen over him­me­len. Der var nog­le sky­er, men ingen stjer­ner så de var meget let­te og få øje på. Jeg hav­de min mobil tlf. I nær­he­den og så tog jeg 7 bil­le­der. Jeg foku­se­re­de på den bager­ste, men jeg kan se på det tred­je bil­le­de, er de der beg­ge 2. Et par minut­ter sene­re kom der 1 mere. Jeg kun­ne godt nå at hen­te mit rig­ti­ge foto­ap­pe­rat for at fil­me den, men det blev ikke godt.

På de mod­tag­ne fotos — et af de bed­ste vises oven­for — ses det kla­re lys på him­len som en udtruk­ket lysen­de streg pga. bevæ­gel­se af kame­ra­et i løbet af lang eks­po­ne­rings­tid.

Øverst er ind­sat en udsnits­for­stør­rel­se af sam­me foto med anven­del­se af bil­led­be­hand­lings­po­gram­met „Smart­De­blur“, der for­sø­ger at kom­pen­se­re for uskar­pe eller udt­væ­re­de detal­jer i afteg­nin­gen (øverst th.).

Øverst tv. ses en kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se af den lyse­ste del af stre­gaf­teg­nin­gen. De øvri­ge kom­po­nen­ter er bort­re­tou­che­ret i bil­led­be­hand­lings­pro­gram.

Ved beg­ge meto­der ses en afteg­ning, der har stor lig­hed med andre opta­gel­ser af en lil­le varm­luft­bal­lon.

SUFOI’s kon­klu­sion

Efter en gen­nem­gang af det mod­tag­ne foto­ma­te­ri­a­le er SUFOI’s Foto­af­de­ling ikke i tvivl i sin kon­klu­sion:

Med bag­grund i foto­gra­fens beskri­vel­se af udse­en­de, foto­gra­fi­er­nes udse­en­de — også efter tek­nisk bear­bejd­ning — og DMI’s vej­r­for­hold er der ingen tvivl om, at der er obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret små varm­luft­bal­lo­ner med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og oplys­ning.

2680 Jer­sie Strand 8. august 2015

Foto­gra­fen beret­ter:

Vi var 4 per­so­ner som så 5 objek­ter kl. ca. 21.10. De før­ste 2 var på vej i en drej­ning syd­på, da vi ser dem. Efter dem kom­mer 3 objek­ter fly­ven­de i en tre­kant… alt­sam­men helt uden lyd. De før­ste 2 for­svin­der syd­på enten bag sky­er eller ved sluk­ket lys. De 3 andre føl­ger de for­re­ste i helt sam­me bane. Og helt uden at bry­de for­ma­tio­nen. De for­svin­der også inden for 1–2 sekun­der.

Det hele varer cir­ka 3–4 minut­ter. Bil­le­der og kort sen­des i mail til SUFOI’s Foto­af­de­ling. Bil­le­der­ne er taget inden­for 3–4 sekun­der.

På den­ne flot­te opta­gel­se ses 3 kla­re lys på him­len samt for­oven th. en kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se af det ene af lyse­ne med ændre­de lys- og kon­trast- samt skarp­heds­for­hold
Afteg­nin­gen har stor lig­hed med andre opta­gel­ser af en lil­le varm­luft­bal­lon.

SUFOI’s kon­klu­sion

Efter en gen­nem­gang af det mod­tag­ne foto­ma­te­ri­a­le er SUFOI’s Foto­af­de­ling hel­ler ikke i det­te til­fæl­de i tvivl i sin kon­klu­sion:

Med bag­grund i foto­gra­fens beskri­vel­se af udse­en­de, foto­gra­fi­er­nes udse­en­de og DMI’s vej­r­for­hold er der ingen tvivl om, at der er obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret små varm­luft­bal­lo­ner med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og oplys­ning.

2610 Rød­ov­re 8. august 2015

Sam­me dato mod­ta­ges end­nu en obser­va­tion, der er doku­men­te­ret med fotos.

Vi sad 4 per­so­ner i have­stu­en kl. 22,45 med vin­due mod øst. Vi har ind­flyv­ning til Kastrup lige over os pga. af den omtal­te udvi­del­se af lan­dings­ba­ne. Jeg kig­ge­de op og så end­nu en fly­ver, de andre så også op, men vi udbrød alle: de fly­ver godt nok tæt. Vi åbne­de døren, og så en ræk­ke af fly­ven­de ild­kug­ler ca. 30 til 40 stk. med høj hastig­hed uden lyd fly­ven­de nord-syd­lig ret­ning.

Man­ge fløj i sam­me ret­ning i ræk­ke enkel­te ude af ræk­ke, det stod på i 15 til 20 min. Vi kig­ge­de med kik­kert, men jeg var impo­ne­ret tænk­te ikke på at fil­me det (desvær­re). Jeg har 5 bil­le­der taget med ipho­ne.

Fan­ta­stisk ople­vel­se håber andre også har obser­ve­ret det.

På opta­gel­sen ses det kla­re lys på him­len som en udtruk­ket lysen­de streg pga. bevæ­gel­se af kame­ra­et over den lan­ge eks­po­ne­rings­tid. Øverst tv. ses en kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se af den lyse­ste del af stre­gaf­teg­nin­gen. Øverst th. er de øvri­ge kom­po­nen­ter bort­re­tou­che­ret i bil­led­be­hand­lings­pro­gram. Afteg­nin­gen har stor lig­hed med andre opta­gel­ser af en lil­le varm­luft­bal­lon.

SUFOI’s kon­klu­sion

Efter en gen­nem­gang af det mod­tag­ne foto­ma­te­ri­a­le er SUFOI’s Foto­af­de­ling hel­ler ikke i det­te til­fæl­de i tvivl i sin kon­klu­sion:

Ud fra lyse­nes udse­en­de, bevæ­gel­ses­møn­ster og obser­va­tions­be­skri­vel­se er der ingen tvivl om, at der er tale om små varm­luft­bal­lo­ner med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og oplys­ning. Den anfør­te fly­ve­ret­ning er i over­ens­stem­mel­se med DMI-vej­r­da­ta.

Se i øvrigt også de øvri­ge ind­be­ret­nin­ger om obser­va­tio­ner til www.ufo.dk.

12. august 2015 2800 Lyng­by

Hen­ven­del­sen fra foto­gra­fen via vor sam­ar­bejds­part­ner Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um lød:

Ved­hæf­te­de bil­le­der viser et lysen­de rød­ligt objekt, som jeg så på him­len den 12. august 2015 i tids­rum­met 21.45 — 22.00.

I alt så jeg 4–5 lysen­de objek­ter i tids­rum­met, og de viste sig i vest mod øst let skrå­en­de mod syd i et lang­somt tem­po.

Det vil glæ­de mig meget, hvis I kan for­tæl­le mig, hvad det er, jeg har set, for jeg synes, at det er lidt spæn­den­de?

På opta­gel­sen ses et klart lys på den mør­ke him­mel samt for­oven th. en kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se af lyset med ændre­de lys- og kon­trast- samt skarp­heds­for­hold.
Afteg­nin­gen har stor lig­hed med andre opta­gel­ser af en lil­le varm­luft­bal­lon.

SUFOI’s kon­klu­sion

SUFOI’s Foto­af­de­ling mel­der efter en gen­nem­gang af foto­ma­te­ri­a­let hur­tigt ud:

Ud fra obser­va­tions­be­ret­ning og udse­en­de af det mod­tag­ne bil­led­ma­te­ri­a­le samt DMI-vej­r­da­ta er der ingen tvivl om, at der er tale om en lil­le varm­luft­bal­lon.

Foto­gra­fen sva­rer efter­føl­gen­de:

Tak for jeres mail.

Ja, så fik jeg da sty­ret min nys­ger­rig­hed, og nu ved jeg, hvor­dan en varm­luft­bal­lon ser ud.

Tak for hjæl­pen.

22. august 2015 2635 Ishøj

Den flot­te som­mer­af­ten 22. august var der man­ge ind­be­ret­nin­ger til www.ufo.dk. En af dem lød:

Hej SUFOI.

Min mor kom løben­de ind på mit værel­se og sag­de at der var nog­le ukend­te objek­ter på him­len og kald­te mig ud.

Da jeg kom faren­de ud så jeg 4 røde objek­ter på en uli­ge ræk­ke mod sam­me direk­tion. Da de fire røde objek­ter svæ­ve­de om bag byg­nin­gen, og jeg ikke kun­ne få øje på dem læn­ge­re, kom to nye røde objek­ter svæ­ven­de fra sam­me direk­tion. Og de for­svandt også lige­le­des.

Her er tre video­er min søster fik opta­get lidt.

Ved I, hvad de objek­ter var, og er der andre som har set dem ?

Vi befin­der os i Ishøj, og det­te fandt sted lør­dag d. 22/08 2015 ca. kl. 23.

Kon­klu­sion

Hel­ler ikke i det­te til­fæl­de er SUFOI’s Foto­af­de­ling i tvivl om årsa­gen til obser­va­tio­nen og de frem­send­te video­se­kven­ser:

Ud fra obser­va­tions­be­ret­ning og udse­en­de af det fore­lig­gen­de video­ma­te­ri­a­le er Foto­af­de­lin­gen ikke i tvivl om, at der er tale om små varm­luft­bal­lo­ner.

Bil­le­det her­over viser et scre­en­print fra den mod­tag­ne video­se­kvens taget via Snap­chat med en mobilt­lf. To lys ses midt i bil­led­fel­tet.

Ind­sat for­oven tv. ses en udsnits­for­stør­rel­se af to lys. For­oven th. ses sam­me udsnits­for­for­stør­rel­se ved anven­del­se af fil­ter „find edges“ i bil­led­be­hand­lings­pro­gram.

22. august 2015 2400 Køben­havn NV

En hen­ven­del­se fra en foto­graf i det nord­li­ge Køben­havn lyder:

Har ved­hæf­tet et foto fra Krak med lidt pile for at vise, hvor jeg gik lidt i star­ten over Råd­va­ds­vej og stop­pe­de nede ved star­ten af Utter­s­lev Mose. Den gule streg er ufo­ens ret­ning, der gik fra syd-øst over mod mosen lidt i høj­re side (nord-vest­lig ret­ning).

Star­ten af video­en er jeg på vej over Råd­va­ds­vej. Stop­per op ca. midt på vej­en, da biler­ne er pas­se­ret, og kort efter må gå rundt om buske og træ­er, for at sta­dig kun­ne føl­ge ufo­en med mobi­len. Står ved star­ten af græs­plæ­nen til mosen og peger kame­ra­et i ufo­ens ret­ning (nv). Da den kort efter er væk, ser, jeg et lil­le rødt lys, der fly­ver mod­sat ufo­ens ret­ning (sø eller øst­lig ret­ning) meget højt oppe på him­len, i mit ven­stre syns­felt.

Ved ikke om, det er en satel­lit eller et fly. Men den er meget højt oppe. Ufo­ens høj­de lå meget læn­ge­re nede a la heli­kop­ter­høj­de måske. Men lyset var meget stærkt, så det fan­ge­de min opmærk­som­hed, da jeg kig­ge­de ud fra mit vin­due (ud mod Bis­peb­jerg Park Alle).

Og var trods det stær­ke lys, som om det var slø­ret på en måde. Og var i stil med noget, der bræn­der a,la nød­blus eller måske komet. Og var gul-oran­ge og en anel­se rød­ligt måske. Men mest gul-oran­ge.

Håber min for­kla­ring af mine obser­va­tio­ner, giver en nogen­lun­de beskri­vel­se af hæn­del­sen. Er ikke vant til at obser­ve­re him­len, eller aflæ­se kom­pas.

Bil­le­det her­over viser et scre­en­print fra den mod­tag­ne video­se­kvens taget via en mobilt­lf. med et lil­le lys midt i bil­led­fel­tet.

Ind­sat for­oven tv. ses en udsnits­for­stør­rel­se af lyset med ændret lys og skarp­hed i bil­led­be­hand­lings­pro­gram.

Sam­me dato har andre været akti­ve med bal­lo­nop­sen­del­ser, som det frem­går:

Ny advar­sel mod anven­del­se af de popu­læ­re små varm­luft­bal­lo­ner – ris­pa­pir­lam­pe er måske årsag til brand i strå­tækt hotel

En Hotel- og kur­su­se­jen­dom i Lise­le­je i Nord­s­jæl­land er nat­ten mel­lem lør­dag den 22. og søn­dag den 23. august brændt ned.

Ris­pa­pir­lam­per sendt op i luf­ten for at fejre en fød­sels­dag er mulig­vis årsag til, at et trist syn søn­dag møder folk i den nord­s­jæl­land­ske by Lise­le­je.
En af byens æld­ste og mest kend­te byg­nin­ger er for­vand­let til en brandt­omt.

Sand­syn­lig­vis har en eller fle­re ris­pa­pir­lam­per ramt og antændt strå­ta­get på den tre­læn­ge­de byg­ning, der ken­des som Lise­går­den Hotel & Kur­sus­cen­ter.
En mand, der bor i nær­he­den med sin fami­lie, har selv hen­vendt sig til poli­ti­et med den teo­ri.

Han er nu sig­tet for over­træ­del­se af bered­skabs­lo­v­giv­nin­gen på grund af uagt­som omgang med ild.

Man­den delt­og lør­dag aften i en pri­vat fød­sels­dags­fest i et hus, der lig­ger i nær­he­den af den ned­brænd­te ejen­dom.

- Han har for­talt os, at del­ta­ger­ne hav­de opsendt ris­pa­pir­lam­per med leven­de lys, men da han hør­te udryk­nings­kø­re­tø­jer­ne og så bran­den, blev han nervøs for, at en eller fle­re af lam­per­ne måske hav­de ramt og udløst ilden, siger Peter Ole­sen, vagt­chef ved Nord­s­jæl­lands Poli­ti.

- Det er sort uheld, hvis det viser sig at være årsa­gen. Den sig­te­de er selv­føl­ge­lig meget ked af det, til­fø­jer vagt­che­fen.

Kil­der: ritzau

http://www.dr.dk/nyheder/indland/rispapirlampe-er-maaske-aarsag-til-brand-i-straataekt-hotel.

Læs mere om de små varm­luft­bal­lo­ner:
http://www.sufoi.dk/info/balloner.php

Løst og facts

Som de dog fly­ver…

Flot opta­gel­se af usæd­van­lig kon­dens­stri­be fra fly fan­get af Tina Tol­strup Rosell, Naks­kov, den 1. august 2015, og ja: sel­ve fly­et blev fak­tisk også obser­ve­ret af foto­gra­fen.
Den­ne og andre kon­dens­stri­ber lig­ner næsten en rake­top­sen­del­se, men den næsten una­tur­li­ge bane på him­len skyl­des den per­spek­ti­vi­ske virk­ning, og har alt­så en helt natur­lig for­kla­ring.

 

Eksemp­ler på fotosa­ger omtalt i UFO-Mail med usæd­van­li­ge contrails/kondensstriber fra fly:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2005/um05-050.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-123.php.

Vor dan­ske astro­naut Andreas Mogen­sen – hvad med ufo­er?

Tors­dag den 19. marts 2015 var den dan­ske astro­naut Andreas Mogen­sen på besøg i det stop­fyld­te audi­to­ri­um i Sta­tens Natur­hi­sto­ri­ske Muse­um, Geo­lo­gisk Muse­um, og for­tal­te om sit spæn­den­de arbej­de, der net­op er kul­mi­ne­rer i en stærkt medi­e­dæk­ket opsen­del­se til ISS, Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.

Den dan­ske astro­naut Andreas Mogen­sen opsend­tes 2. sep­tem­ber 2015 i kredsløb om Jor­den til Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.
Foto: Ole Hen­nings­en

Hvad med ufo­er?

Et af afte­nens sid­ste spørgs­mål kom fra en her­re blandt til­hø­rer­ne, der vil­le vide, hvor­dan Andreas Mogen­sen stil­ler sig til spørgs­må­let om ufo­er:

Der er tid­li­ge­re andre astro­nau­ter, der har haft hold­nin­ger omkring ufo­er og sådan noget, hvor­dan er hold­nin­gen omkring det?

- Min per­son­li­ge hold­ning?

Ja, også sådan gene­relt måske…?

Andreas Mogen­sen gen­ta­ger også det­te spørgs­mål for, at alle del­ta­ger­ne kan høre, hvad han bli­ver bedt om at sva­re på, og en mun­ter stem­ning bob­ler frem i det fyld­te audi­to­ri­um.

Ja, alt­så hvad er hold­nin­gen omkring ufo­er?

Det er et lidt svært spørgs­mål. Per­son­ligt mener jeg, at … jeg tror ikke på, at der har været intel­li­gen­te væse­ner for at besø­ge os. Mest af alt for­di … alt­så det vir­ker lidt skørt, at de kan fly­ve hele vej­en rundt om vores galak­se, og så kom­mer de til at smadre ind i Jor­den.
Men… der er ikke nogen offi­ci­el hold­ning til det.

http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2015/um15-194.php.

Et spørgs­mål om hyp­no­se

Vi mod­ta­ger jævn­ligt spørgs­mål fra folk, der ger­ne vil have vores hjælp eller gode råd om det­te og hint. For­le­den modt­og vi et af de mere usæd­van­li­ge af slagsen: En kvin­de kon­tak­te­de os via hjem­mesi­den ufo.dk og spurg­te, om vi kun­ne anbe­fa­le en hyp­no­ti­sør, som kun­ne hjæl­pe hen­de med at genkal­de sig en gam­mel ufo-ople­vel­se.

Op til fle­re gan­ge om ugen mod­ta­ger vi i SUFOI spørgs­mål via vores hjem­mesi­de ufo.dk. Ofte dre­jer det sig om obser­va­tø­rer, der ger­ne vil have vores vur­de­ring af deres obser­va­tio­ner, eller det er folk, der er fal­det over histo­ri­er på inter­net­tet, som de ger­ne vil have vores kom­men­ta­rer til.

Det var dog en af de mere usæd­van­li­ge af slagsen, der her for­le­den tik­ke­de ind på mai­len. En kvin­de fra det østjy­ske skrev:

Hej. Jeg ønsker at møde lige­sin­de­de, der lige­som jeg har ople­vet at se en ufo samt føler, at det er på tide at dele det med andre. Fin­des der en grup­pe i nær­he­den af mig? Hvor fin­der jeg den nær­me­ste grup­pe? Der­u­d­over har jeg et spørgs­mål ved­rø­ren­de om, I ken­der en dyg­tig hyp­no­ti­sør, der kan hjæl­pe mig med at huske ople­vel­sen, som jeg hav­de som barn i 80’erne.

Hvad angår den før­ste del af spørgs­må­let, har vi desvær­re ikke læn­ge­re ufo-grup­per rundt om i lan­det. For år til­ba­ge var der fle­re loka­le SUFOI-grup­per i bl.a. Aal­borg, Aar­hus og Køben­havn. Vi måt­te der­for skuf­fe kvin­den på det­te punkt.

Gam­le erin­drin­ger genkaldt gen­nem hyp­no­se

Den anden del af spørgs­må­let syn­tes umid­del­bart at rela­te­re sig til en udbredt fore­stil­ling inden for ufo-ver­den om, at erin­drin­gen om tid­li­ge­re hæn­del­ser kan lig­ge „gemt“ dybt i hukom­mel­sen, men under hyp­no­se kan „genkal­des“. Det­te gøres gen­nem en såkaldt regres­sions-hyp­no­se, hvor obser­va­tø­ren brin­ges i hyp­no­se og der­ef­ter bli­ver stil­let en ræk­ke spørgs­mål om den tid­li­ge­re ople­vel­se.

Bet­ty og Bar­ney Hill i hjem­met i Port­s­mouth,
foto­gra­fe­ret før 1961 og inden deres til­væ­rel­se
blev for­an­dret for altid. Bort­fø­rel­ses­op­le­vel­sen,
som ægte­par­ret Hill for­tal­te om under hyp­no­se,
har dan­net sko­le for efter­ti­dens histo­ri­er om ufo-
bort­fø­rel­ser. De genkald­te deres ople­vel­se, 12 dage
efter tv-sel­ska­bet ABC’s afsnit »The Bel­lero Shield«
i sci­en­ce fiction-seri­en »The Out­her Limits«. I det­te
afsnit optræ­der en ali­en med øjne og en opfør­sel, der
mat­cher den ali­en, Bar­ney for­tal­te om under hyp­no­se,
og som gav ham nat­li­ge mare­ridt. Bar­ney Hill døde
af et slag­til­fæl­de den 25. febru­ar 1969, 46 år gam­mel,
og Bet­ty Hill døde den 17. okto­ber 2004 som 85-årig.
I 1995 udgav Bet­ty bogen »A com­mon Sen­se Appro­ach
to UFOs«. Bet­ty var en flit­tig obser­va­tør og frem­vi­ste
jævn­ligt fotos af det fæno­me­ner, hun hav­de set, og som
hun selv kald­te ufo­er, men som tyde­lig­vis var kend­te
fæno­me­ner.
Foto: Mil­ne Spe­ci­al Col­lections and Archi­ves,
Uni­ver­si­ty of New Hamps­hi­re, Dur­ham, NH 03824

 

Regres­sions­hyp­no­se er over åre­ne ble­vet benyt­tet i man­ge ufosa­ger — især i USA i for­bin­del­se med de såkald­te „bort­fø­rel­ses­sa­ger“, hvor obser­va­tø­rer for­tæl­ler om bort­fø­rel­ser af rumvæ­se­ner. Den mest kend­te af alle bort­fø­rel­ses­sa­ger er Bet­ty og Bar­ney Hill-sagen fra 1961, som på man­ge måder er alle bort­fø­rel­ses­sa­gers „moder“. Her hav­de ægte­par­ret Bet­ty og Bar­ney Hill en under­lig ople­vel­se af et lys under en nat­lig køre­tur i den ame­ri­kan­ske stat New Hamps­hi­re. I før­ste omgang erin­dre­de de ikke noget om nogen bort­fø­rel­se, men i tiden efter hæn­del­sen hav­de de bl.a. en ræk­ke mare­ridt om hæn­del­sen. Det før­te i sid­ste ende til at de hen­vend­te sig til en psy­ki­a­ter, som brag­te dem under regres­sions­hyp­no­se. Under hyp­no­sen for­tal­te de, hvor­dan de var ble­vet ført ombord i et rum­skib og bl.a. under­ka­stet noget, der min­de­de om medi­cin­ske under­sø­gel­ser. Læs mere om Hill-sagen i Kim Møl­ler Han­sens bog Ali­ens (er desvær­re udsolgt, men kan købes som e‑bog gen­nem Saxo.com) eller i artik­len En nat i New Hamps­hi­re — for 50 år siden i UFO-Mail nr. 134.

Histo­ri­en om Bet­ty og Bar­ney Hill blev af man­ge ufo-inter­es­se­re­de udlagt som, at par­ret hav­de været bort­ført af rig­ti­ge rumvæ­se­ner, som efter­føl­gen­de hav­de „blo­ke­ret“ par­rets erin­dring om hæn­del­sen. Det var den­ne erin­dring, som var ble­vet frem­kaldt under hyp­no­sen.

Der er dog al mulig grund til at være skep­tisk over for bru­gen af regres­sions­hyp­no­se til genkal­del­se af „fortræng­te“ eller glem­te erin­drin­ger. Som SUFOI’s for­mand Kim Møl­ler Han­sen skri­ver i artik­len UFO-bort­fø­rel­ser — hvad ved vi egent­lig? (i UFO-Mail nr. 29):

Hyp­no­se dre­jer sig i bund og grund om efter­gi­ven­hed, afslap­ning og mod­ta­ge­lig­hed. Det er også en kends­ger­ning, at fak­ta og fik­tion — som i drøm­me og hal­luci­na­tions­ag­ti­ge til­stan­de — hur­tigt og let blan­des sam­men under hyp­no­se. Man­ge erin­drin­ger, som duk­ker op via hyp­no­se, er ikke ægte og ikke i over­ens­stem­mel­se med sand­he­den. Erin­drin­ger af trau­ma­tisk eller stærkt følel­ses­mæs­sig karak­ter, og især hvor angst er en del af ind­hol­det, er ofte sam­men­blan­de­de og for­vir­ren­de. Hyp­no­se-tera­pe­u­ten kan med sin spør­ge­tek­nik påvir­ke den hyp­no­ti­se­re­de til at sige det, som tera­pe­u­ten ønsker at høre.

Pas på med hyp­no­se

Det er på bag­grund af det­te, at vi i SUFOI på det kraf­tig­ste adva­rer mod bru­gen af regres­sions­hyp­no­se, som i vær­ste fald kan frem­brin­ge fal­ske erin­drin­ger, der efter­føl­gen­de kan opfat­tes som rig­ti­ge af obser­va­tø­ren og der­med få stor ind­fly­del­se på den­nes liv. I sva­ret til kvin­den fra det østjy­ske skrev vi der­for, at vi anbe­fa­le­de hen­de ikke at bru­ge hyp­no­se:

Erfa­rin­ger­ne viser, at bru­gen af hyp­no­se reelt ikke hjæl­per en til at huske gam­le ople­vel­ser bed­re. Tvær­ti­mod er der en bety­de­lig risi­ko for, at man gen­nem hyp­no­se får til­fø­jet nye erin­drin­ger, som ikke har noget at gøre med de fak­ti­ske hæn­del­ser, men som er skabt i hjer­nen under sel­ve hyp­no­sen. Det kan sam­men­lig­nes med at drøm­me, hvor “fan­ta­si og vir­ke­lig­hed” jo også ofte blan­des sam­men i en pære­væl­ling — og det er svært at skil­le de to ting fra hin­an­den. På det punkt er hyp­no­se ikke meget ander­le­des — og alt­så ikke nogen sær­lig god måde at genkal­de sig gam­le ople­vel­ser.

Forsk­nin­gen i erin­dring peger på, at der ikke rig­tig fin­des noget, som kan kal­des „skjul­te erin­drin­ger“. Enten så husker man en ople­vel­se — eller også husker man den ikke. Det er så rig­tigt, at man nog­le gan­ge skal have lidt hjælp i form af sti­kord til at genkal­de sig en bestemt hæn­del­se (fx et sti­kord i form af et foto fra ens barn­dom, som plud­se­lig min­der en om en kon­kret hæn­del­se). Men her hand­ler det ikke om, at man genkal­der sig en „skjult erin­dring“ — men at man bare ikke tid­li­ge­re har tænkt på hæn­del­sen (og der­for ikke genkaldt den før).

Jeg er der­for ban­ge for, at der ikke er så meget at gøre i for­hold til at huske mere af ople­vel­sen, som du hav­de i 80’erne. Du må hol­de dig til det, du kan huske. Hvis du hav­de ople­vel­sen sam­men med andre per­so­ner, er der selv­føl­ge­lig mulig­he­den for at kon­tak­te dem og spør­ge, om de kan huske noget, som kan sup­ple­re din erin­dring.

Afslut­nings­vis end­nu en gang tak for hen­ven­del­sen. Jeg bekla­ger, at vi ikke kan hjæl­pe dig så meget vide­re — men håber, at du kan bru­ge kom­men­ta­rer­ne.

Ven­lig hil­sen
Toke Haun­strup
SUFOI

Alle­re­de sam­me dag sva­re­de obser­va­tø­ren til­ba­ge på mail:

Det du skri­ver, giver god mening og er ikke noget jeg før har hørt eller tænkt, så tusin­de tak for din tid og opmærk­som­hed til mit ønske. Det er værds­at.

Tak.

Vi er i SUFOI altid gla­de for at kun­ne hjæl­pe og oply­se om ufo­fæ­no­me­nets man­ge sider — og der­for var­mer det natur­lig­vis altid vores hjer­ter, når vores ind­sats værds­æt­tes af andre. Også selv om vi desvær­re ikke kan hjæl­pe med at få folk til at huske deres gam­le ople­vel­ser igen.

„… under­hol­den­de og spæn­den­de skre­vet …“

„For­man­den for Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion doku­men­te­rer i den­ne bog hvor­dan ufo­myten opstod i USA omkring 1947 i en kon­tekst af dati­dens frygt. Godt spæ­det op af bl.a. medi­er, fik­tion, USA’s fly­ve­vå­bens klun­te­de behand­ling og den kol­de krig. Alt det­te dan­ne­de gro­bund for at myten kun­ne udvik­le sig som den gjor­de med høj­de­punk­ter i 1947, 1965 og under Viet­nam-kri­gen. Bogen for­kla­rer meka­nis­mer­ne bag tro­en på ufo­myten. Doku­men­ta­tio­nen stam­mer fra rap­por­ter, kom­mis­sio­ner, udvalg, kon­fe­ren­cer osv. især fra offi­ci­el­le myn­dig­he­der … Nuti­dens Ufo-forsk­ning hand­ler mest om at afli­ve ufo­myten og i ste­det fin­de begrun­de­de for­kla­rin­ger på hvor­dan og hvor­for sådan­ne myter kan opstå. De hem­me­ligstemp­le­de ufo-doku­men­ter er ble­vet fri­gi­vet i det­te århund­re­de og myten er for­søgt genop­li­vet gen­nem tv-seri­er som fx X‑files. Bogen er let læst, under­hol­den­de og spæn­den­de skre­vet med anstrøg af humor…“

Sådan skri­ver Dansk Bibli­o­teks­Cen­ter om SUFOI’s nye udgi­vel­se Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt. Du kan sta­dig nå at købe dit eget eksem­plar af bogen.

Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt er på 108 illu­stre­re­de sider i A4-for­mat i far­ve­tryk og koster kr. 159. Et evt. over­skud går ube­skå­ret til drif­ten af ufo.dk. Bogen bestil­les i SUFOI’s web­bu­tik.

SUFOI i medi­er­ne

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.