Kategori: UFO-mail 2021

UFO-Mail 345

På en skrift­lig fore­spørgsel i Fol­ke­tin­gets For­svar­s­ud­valg har for­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen udtalt sig om ufo­er i dansk luftrum.

Læs mere

UFO-Mail 344

Jor­den er ble­vet inva­de­ret af væs­ner ude­fra gen­nem 120 år. Pen­ta­gon-ufo-pro­ble­ma­tik­ken fyl­der sta­dig en del i medi­er­ne, vi for­sø­ger her at dæk­ke virak­ken.

Læs mere

UFO-Mail 343

Fored­rag om UFO’er og liv i rum­met. Kom­men­de arran­ge­men­ter om ufo­er og efter­søg­ning af liv i uni­ver­set.

Læs mere

UFO-Mail 342

Opfandt CIA den stør­ste ufo­for­e­ning i USA’s histo­rie? Bogan­mel­del­ser af bøger om vrøvl, viden og viden­skab. Læstips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 341

Fre­de­rich Valen­tich for­svandt spor­løst under en nat­flyv­ning til øen King Island. Hav­de det noget at gøre med ufo­er? Ny viden om vores sol­sy­stem.

Læs mere

UFO-Mail 340

Læse­tips mel­lem him­mel og jord. Histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af – måske beg­ge dele sam­ti­dig.

Læs mere

UFO-Mail 339

Den 24. sep­tem­ber 2012 så Jyt­te Ner­løe i Esper­gær­de noget usæd­van­ligt på him­len. Var det besøg fra det ydre rum? Samt læse­tips om lidt af hvert.

Læs mere

UFO-Mail 338

Spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Samt læse­tips om lidt af hvert.

Læs mere

UFO-Mail 337

Kri­tisk anmel­del­se af Les­lie Keans bog UFOs — Gene­rals, Pilots, and Gover­n­ment Offi­ci­als Go on the Record. Hed­der det fly­ven­de tal­ler­ken, UFO eller UAP?

Læs mere

UFO-Mail 336

Med simp­le bil­led­be­hand­lings­pro­gram­mer kan man i dag ska­be mystik på him­len. Ame­ri­kan­ske bag­mænd vil spin­de guld på ufo­myten.

Læs mere

UFO-Mail 335

Den dystre histo­rie om den far­lig­ste radiovært i USA, Milt­on Wil­li­am „Bill“ Coo­per. Samt læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 334

For nyligt blev der lan­ce­ret noget stort, der med garan­ti vil appel­le­re til UFO-Mail’s læse­re: Hiddenmark.dk — en data­ba­se til det dan­ske sagn­land­skab.

Læs mere

UFO-Mail 333

SUFOI mod­ta­ger man­ge spørgs­mål i for­bin­del­se med. Pen­ta­gon-rap­por­ten. Vi brin­ger nog­le af spørgs­må­le­ne og sva­re­ne her.

Læs mere

UFO-Mail 332

Så kom den læn­ge ven­te­de Pen­ta­gon-rap­port. Den har tit­len „Pre­li­mi­nary Asses­sment: Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na“. Samt bogan­mel­del­ser af 2 spæn­den­de bøger.

Læs mere

UFO-Mail 331

For­svarskom­man­do­en bekræf­ter, at man for­sø­ger at fin­de nye­re uforap­por­ter i arki­ver­ne. 2. sæson af af DR-podcast­se­ri­en Fly­ven­de Tal­ler­ken er star­tet.

Læs mere

UFO-Mail 329

Oba­ma har for­ny­ligt været ude og udta­le at der er fly­ven­de ting i det ame­ri­kan­ske luftrum, som man ikke kan for­kla­re. Og UFO-arkiv til­gæn­ge­ligt.

Læs mere

UFO-Mail 328

Bøger: Mar­tin Shoug­hs og Wim Van Utre­chts Redemp­tion of the Dam­ned 2. TD Bar­nes’ The Secret Gene­sis of Area 51 og Adam Goright­lys Sau­cers, Spooks and Kooks.

Læs mere

UFO-Mail 327

Under­sø­gel­se giver svar på, i hvil­ke lan­de man søger mest på ordet ali­en. Men­ne­ske & myste­rie nr. 2 på gaden nu.

Læs mere

UFO-Mail 326

Fle­re for­ske­re, som skul­le inter­viewes, hav­de ikke ale­ne for­ladt lan­det: De var til­sy­ne­la­den­de for­s­vun­det på mystisk vis fra Jor­dens over­fla­de.

Læs mere

UFO-Mail 325

Astro­no­mer opda­ger en ukendt lil­le aste­roi­de — eller måske en komet — som suser igen­nem vores sol­sy­stem. Obser­va­tion og for­kla­ring fra SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002