Roswell-obduk­tions­fil­men er fup!

Roswell-obduk­tions­fil­mens bag­mand er Ray San­til­li, Han har været agent for kunst­ne­re, haft pla­de­sel­skab og dri­ver copy­righ­t­han­del. I begyn­del­sen af 1993 led­te han efter Elvis-film i USA hos en kame­ra­mand. Den­ne kame­ra­mand for­tal­te, at han også hav­de film fra 1947 af „obduk­tio­nen af en frem­med“.

 

Det viste sig — iføl­ge San­til­li — at være 22 film­rul­ler med fle­re for­skel­li­ge opta­gel­ser: En under­sø­gel­se af et væsen i et telt, to for­skel­li­ge obduk­tio­ner, opta­gel­ser af nedstyrt­nings­ste­det, opta­gel­ser af „kon­trol­pa­ne­ler“ og „I‑bjælker“ med sym­bo­ler og opta­gel­ser af præ­si­dent Tru­man.

Kame­ra­man­den hav­de arbej­det for mili­tæ­ret og var i juni 1947 ble­vet kaldt til obduk­tio­nen og nedstyrt­nin­gen. Han hav­de sendt fil­me­ne til mili­tæ­ret, men de 22 rul­ler var der „pro­ble­mer med“, så han hav­de beholdt dem for at få dem efter­be­hand­let. På trods af fle­re hen­ven­del­ser til mili­tæ­ret sva­re­de de aldrig eller hen­te­de de 22 rul­ler film.

San­til­li besøg­te kame­ra­man­den og så fil­men. San­til­li siger, at han straks rin­ge­de til Kodak, hvor han fik at vide, at kod­nin­gen på kan­ten af fil­men viste, at fim­rul­ler­ne var fra 1927, 1947 eller 1967.

Fotos: Roswell Foo­ta­ge Ltd.

Først hav­de San­til­li en afta­le med Poly­gram om, at de skul­le købe obduk­tions­fil­men. Gary Sho­e­fi­eld fra Poly­gram tog til USA, men mød­te ikke kame­ra­man­den. Kame­ra­man­den påstod, at han i mel­lem­ti­den var ble­vet syg og ind­lagt.

Bil­led­hug­ge­ren John Hump­hreys har lavet
dukker/figurer til spil­le­film som »Ale­xan­der«
og »Char­lie and the Cho­co­la­te Factory« og til
tv-seri­en »Doctor Who«. 

Han har hjem­mesi­den: www.john-humphreys.com

Imid­ler­tid sprang Poly­gram fra, da man var ban­ge for fil­mens rets­for­hold. San­til­li vil­le selv købe fil­men, men hav­de ikke pen­ge­ne (US$ 100.000). Han solg­te der­for på for­hånd den ene af obduk­tions­vi­deo­e­me til sam­le­ren Vol­ker Spi­el­berg i Tys­kland (sene­re Østrig) og fik der­med pen­ge til at købe fil­men.

Fil­men blev ende­lig købt i star­ten af 1995. I maj 1995 blev noget af fil­men vist i Muse­um of Lon­don for medi­er­ne, idet San­til­li ønske­de at sæl­ge ret­tig­he­der­ne for at tje­ne pen­ge på fil­men.

Ret­tig­he­der­ne blev efter­føl­gen­de for­hand­let til en ræk­ke sel­ska­ber, og den 28. august 1995 blev fil­men offi­ci­elt vist i en ræk­ke tv-pro­gram­mer over hele ver­den. Sal­get af en video med hele obduk­tions­fil­men star­te­de også den­ne dato.

Stil­l­bil­le­de fra sci­en­ce-fiction kome­di­en
»Ali­en Autop­sy« med de to engel­ske komi­ke­re Ant og Dec.

SUFOI’s Per Ander­sen var til ste­de, da obduk­tions­fil­men under hyste­ri­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger hav­de ver­denspre­mi­e­re den 5. maj 1995 i Muse­um of Lon­don — og han var lige fra før­ste færd sær­de­les skep­tisk over for fil­mens ind­hold. Stort set alt på fil­men vir­ker for­kert: Kamer­a­fø­rin­gen, rum­mets indret­ning, og måden obduk­tio­nen udfø­res på.

Nu er end­nu et søm til lig­ki­sten slå­et i: Bil­led­hug­ge­ren John Hump­hreys har i et inter­view den 6. april 2006 i »Man­che­ster Eve­ning News« afslø­ret, at han i sin tid frem­stil­le­de duk­ken anvendt i San­til­lis obduk­tions­film.

På video­op­ta­gel­sen spil­ler han lægen, som skæ­rer i den „døde ufo­naut“! Med den­ne afslø­ring bry­der han det tavs­heds­løf­te, som han for mere end 10 år siden gav San­til­li.

John Hump­hreys’ afslø­ring kom­mer sam­ti­dig med, at han har leve­ret en iden­tisk duk­ke til anven­del­se i sci­en­ce-fiction kome­di­en »Ali­en Autop­sy«.

Roswell-obduk­tions­vi­deo­en m.m. er tid­li­ge­re behand­let i:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.