Kategori: UFO-mail 2005

UFO-Mail 64

Anmel­del­se af Klaus Aars­l­ef­fs nye bog, Hem­me­li­ge sel­ska­ber. Et besyn­der­ligt objekt hang lavt over hus­ta­ge­ne i Århus. – hvad var det?

Læs mere

UFO-Mail 63

Menings­a­na­ly­ser viser, at mel­lem en og to tred­je­de­le af offent­lig­he­den tror på eksi­sten­sen af ikke-jor­disk liv – og at det­te liv besø­ger Jor­den.

Læs mere

UFO-Mail 62

En lang ræk­ke dan­ske­re var vid­ne til et lys­stærkt meteor — en såkaldt ild­kug­le over Dan­mark. Raket­sky over USA. Og Tor­na­do i Sibi­ri­en gav lokal ufo-alarm.

Læs mere

UFO-Mail 61

Fle­re beret­nin­ger om et lil­le oran­ge lys på him­len. Obser­va­tion af et „flam­me­lig­nen­de“ fæno­men, som bevæ­ge­de sig hen over him­len. Månelan­din­gen spø­ger igen.

Læs mere

UFO-Mail 60

På det sene­ste har vi i SUFOIs Foto­af­de­ling mod­ta­get digi­ta­le fotos, der er taget mod solen, og som viser en mørk afteg­ning – Hvad skyl­des det?

Læs mere

UFO-Mail 59

Det er vig­tigt, at vi søger efter liv i rum­met, og at vi fort­sæt­ter med at gøre det. tak­ket være en ny hjem­mesi­de er der adgang til fly­ve­våb­nets ufo-arkiv.

Læs mere

UFO-Mail 58

Læs de sene­ste ufo-obser­va­tio­ner. Og om høre­spil­let der var så rea­li­stisk at lyt­te­re glem­te, at der var tale om ren fik­tion, og væb­ne­de sig mod trus­len.

Læs mere

UFO-Mail 57

Fjer­ner frem­me­de væs­ner orga­ner fra kvæg for at ska­be en slags bio­lo­gi­ske hybri­der? Eller er der en mere jord­nær for­kla­ring? Måske — og den er rig­tig grum!

Læs mere

UFO-Mail 56

Sam­me dag som Rum­te­leskopet Hubb­le hav­de 15 års fød­sels­dag blev Tycho Bra­he Medalj­en 2005 uddelt. Se årets medal­je­mod­ta­ger.

Læs mere

UFO-Mail 55

Hvad den sven­ske rege­ring bør gøre for ufo-forsk­nin­gen. Satel­lit sen­des op fra Råd­hus­plad­sen. Samt Jens Mar­tin Knud­sen æret i rum­met.

Læs mere

UFO-Mail 54

I lør­dags, d. 2. april, kl. 22.06 var fle­re dan­ske­re vid­ne til et meget lys­stærkt meteor — en såkaldt ild­kug­le,

Læs mere

UFO-Mail 53

Arla har udvik­let en yog­hurt til rum­met, til den amer­kan­ske astro­naut, Leroy Chi­ao, og den rus­si­ske cos­mo­naut, Salizhan Sha­ripov.

Læs mere

UFO-Mail 52

De leder efter ET. Har du erfa­rin­ger med radar? Stod rumvæs­ner bag flod­bøl­gen? I de sene­ste måne­der har der i Iran været man­ge iagt­ta­gel­ser af ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 51

Det­te er, hvad der for nylig er sket med et webca­me­ra i Was­hin­g­ton, DC. Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS, kan i øje­blik­ket ses af de mor­gen­du­e­li­ge.

Læs mere

UFO-Mail 50

Dis­kus­sio­nen gik højt på TV2 Vej­re­ts debat­si­der, da Peter Lorentzen fra Køge viste sit bemær­kel­ses­vær­di­ge foto af en sol­ned­gang.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002