Kategori: UFO-mail 2004

UFO-Mail 49

Astro­nau­ter­ne Leroy Chi­ao og Salizhan Sha­ripov fejrer nytår om bord på den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS. Ny komet på syd­him­len. Mystisk lys i Ark­tis.

Læs mere

UFO-Mail 48

Tre­kan­te­de far­tø­jer på him­len — hvad er det? Anmel­del­se af Ann Druf­fels bog, Fire­storm — Dr. James E. McDo­nald’s Fight For UFO Sci­en­ce.

Læs mere

UFO-Mail 47

Måne- og Mars-pla­ner­ne frem­mes måske af USA-val­get. Euro­pas rum­son­de er tæt på Månen.

Læs mere

UFO-Mail 46

Hvad det er for en kug­le man ser på him­len? – det er hver­ken solen eller månen. Nervø­se bor­ge­re, gjor­de opmærk­som på en usæd­van­lig gæst på nat­te­him­len.

Læs mere

UFO-Mail 45

Selv­føl­ge­lig søger vi sand­he­den – for hvis du kig­ger helt ind i dit inder­ste, så ved du, at de er der­u­de … Ild­kug­le over Nord­s­ø­en. Husker du jord­ly­se­ne?

Læs mere

UFO-Mail 43

To selvly­sen­de, lyse­grøn­ne ting kom­me fly­ven­de ved siden af hin­an­den mod Oslo­bå­den. Og to oran­ge lys, bevæ­ge­de sig på him­len over Ring­kø­bing.

Læs mere

UFO-Mail 42

På et feri­e­fo­to fra Østrig ses et lil­le mystisk objekt øverst i ven­stre hjør­ne. Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS kan ses fra dan­ske bred­degra­der.

Læs mere

UFO-Mail 41

Er det bræn­den­de fæno­men- obser­ve­ret af andre? Luft­kri­gen raser over Dan­mark.

Læs mere

UFO-Mail 40

Et mexi­kansk mili­tær­fly har fil­met 11 ufo­er … eller var det vej­r­bal­lo­ner? … eller dele af en mete­o­rit, som brænd­te op? … eller rumaf­fald? … eller?

Læs mere

UFO-Mail 39

Venus pas­se­rer i sin bane rundt om Solen ind for­an sel­ve solski­ven set fra Jor­den. Obser­va­tion af en usæd­van­lig kon­dens­stri­be.

Læs mere

UFO-Mail 38

Sump­gas for­kla­rer alt … i hvert fald er fle­re over­na­tur­li­ge fæno­me­ner — lige fra spø­gel­ser til fly­ven­de tal­ler­ke­ner ble­vet for­kla­ret med sump­gas.

Læs mere

UFO-Mail 37

Et mexi­cansk jager­fly har under en ruti­ne­pa­trul­je fil­met 11 uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter på him­len.

Læs mere

UFO-Mail 36

En mil­li­ar­dær har done­ret 80 mio. kr. til jagt på mars-mænd. Ver­dens stør­ste ufo-blad har dre­jet nøg­len om. En slags nål, fjer­net fra bort­fø­rel­ses­of­fer.

Læs mere

UFO-Mail 35

Stor måne­op­le­vel­se i din nær­hed! – Hvis vej­r­g­u­der­ne vil det. På dis­se tids­punk­ter kan du se Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS.

Læs mere

UFO-Mail 34

Ild­kug­le obser­ve­ret over Søn­derjyl­land. Har du også set ild­ha­ler på him­len? Mystisk obser­va­tion på him­len fra Oslo­bå­den.

Læs mere

UFO-Mail 33

Månelan­din­gen var et histo­risk øje­blik. Men fandt den vir­ke­lig sted? 5 pla­ne­ter i vort pla­net­sy­stem, der med det blot­te øje kan ses fra Jor­den.

Læs mere

UFO-Mail 32

Jager­fly og patrul­je­vog­ne jag­ter ufo … eller var det Venus? Jim­my Car­ter­så lys på him­len. Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS, kan ses fra Dan­mark.

Læs mere

UFO-Mail 31

Bogan­mel­del­ser af Hel­mut Lam­mers MILABS: Mili­tary Mind Con­trol and Ali­en Abduction og Joe Nick­ells Real-Life X‑files.

Læs mere

UFO-Mail 30

Der kom­mer sta­dig fle­re og fle­re kil­der til mis­for­tolk­nin­ger. Nu har end­nu en bal­lon slut­tet sig til den­ne kate­go­ri. Fin­der vi mars­bo­er­ne, hvis de er der?

Læs mere

UFO-Mail 29

Flot meteor på mor­gen­him­len. Usæd­van­ligt luft­far­tøjover Roswell, New Mexi­co. UFO-bort­fø­rel­ser- hvad ved vi egent­lig?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002