Vel­kom­men til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er Dan­marks æld­ste ufo-for­e­ning, som siden 1957 har ind­sam­let mere end 18.000 dan­ske ufo-rap­por­ter, og løben­de del­ta­ger i den offent­li­ge debat om ufo-myten. 

Det er for­e­nin­gens mål, at:

Oply­se om fæno­me­ner, der ska­ber ufo-ople­vel­ser

Give offent­lig­he­den velun­der­byg­get viden om ufo­myten

Give et afba­lan­ce­ret syn på medi­er­nes omta­le af ufo­er

Sene­ste nyt

Det mener SUFOI:

Læs også om:

”Den store ufo-afsløring” handler om, hvad de egentlig har gang i på ufo-fronten over-there. For det har ikke meget med nedstyrtede rumskibe og døde aliens at gøre.

UFO-mail 2024 7. juli 2024

UFO-Mail 407

Der har været stil­le på www.sufoi.dk siden marts, men i bag­grun­den er der ble­vet knok­let. Så nu kan vi med stolt­hed præ­sen­te­re et helt nyt site og en ny form for UFO-Mail, som lever op til alle moder­ne stan­dar­der.

Vi ind­sam­ler dan­sker­nes ufo-ople­vel­ser:

Har du set en ufo?

Hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion tager vi din ufo-ople­vel­se alvor­ligt, og behand­ler alle ind­kom­men­de obser­va­tio­ner seri­øst ud fra en viden­ska­be­ligt fun­de­ret til­gang.

Men for at få de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at behand­le din ind­be­ret­ning, skal vi som mini­mum vide:

  • Hvil­ken dato og klok­keslæt obser­va­tio­nen fore­gik
  • Din nøj­ag­ti­ge pla­ce­ring på obser­va­tion­s­tids­punk­tet
  • Hvil­ken ret­ning og hvor højt på him­len, objek­tet var
  • En beskri­vel­se af, hvor­dan det du obser­ve­re­de, så ud
  • Hvor lang tid obser­va­tio­nen vare­de, og dens for­løb
  • Dit ful­de navn, og hvor­dan vi kan kon­tak­te dig

Har du taget bil­le­der eller opta­get video­er af obser­va­tio­nen, vil vi også meget ger­ne have dem stil­let til rådig­hed.

SUFOI’s hold­ning til ufo­er:

Ufo-myten har en natur­lig for­kla­ring

Hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion mener vi, at der er en helt natur­lig og men­ne­skabt for­kla­ring på de beret­nin­ger, ople­vel­ser og fore­stil­lin­ger, der knyt­ter sig til begre­bet ufo.

95–98 % af alle ufo-ople­vel­ser har en natur­lig for­kla­ring

I de reste­ren­de 2–5 % af rap­por­ter­ne mang­ler der afgø­ren­de oplys­nin­ger og detal­jer, som gør det umu­ligt at fin­de den natur­li­ge årsag. Eller for den sags skyld bru­ge dem som bevi­ser for det mod­sat­te.

Astro­no­mi­ske fæno­me­ner og men­ne­ske­skab­te objek­ter

… er de hyp­pig­ste årsa­ger til ufo-ople­vel­ser i de man­ge dan­ske ufo-rap­por­ter, vi har under­søgt. Men også vores san­ser, tro og fore­stil­lin­ger kan være med til at ska­be ufo-ople­vel­ser.

Der­for anser vi ufo­er som en moder­ne myte

Uden ekstra­or­di­næ­re bevi­ser på ekstra­or­di­næ­re påstan­de anser vi der­for ufo­er som en moder­ne myte, der de sene­ste 80 år har udvik­let sig i sam­spil med histo­ri­ske og kul­tu­rel­le fore­stil­lin­ger.

Til­meld dig vores gra­tis nyheds­brev

Hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion får du nøg­tern og fak­tu­el infor­ma­tion om ufo­myten og det uni­vers, som omgi­ver den.

Få leve­ret de sene­ste nyhe­der, hold­nin­ger og fak­ta om ufo­er ved at teg­ne abon­ne­ment på vores gra­tis nyheds­brev UFO-Mail.

Alt hvad du skal gøre, er at klik­ke på knap­pen neden­for, angi­ve dit navn og din mailadres­se, og bekræf­te din til­mel­ding. Så mod­ta­ger du snart det før­ste num­mer af UFO-Mail.

Kon­takt os, og få klar besked om ufo­er

Har du brug for et fored­rag, en seri­øs stem­me i debat­ten eller påtæn­ker du, at køre et under­vis­nings­for­løb om ufo­er i sko­len, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Klik på knap­pen, og udfyld for­mu­la­ren. Så hører du fra os inden læn­ge.

Det er ikke alt, der glim­ter…

Klik på bil­le­det, og få for­kla­rin­gen på, hvad det i vir­ke­lig­he­den er:


Sate­lit­tog med Star­link satel­lit­ter

Ople­ves som en lang ræk­ke lys på him­len.


Brand­stof­sky efter Spa­ceX raket

Ses som en lysen­de spiral og rund sky på him­len.


Rystet bil­le­de af halv­må­ne

Kan ska­be et vir­ke­ligt kom­plekst objekt på foto­et.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.