Hver dag ople­ver gan­ske almin­de­li­ge men­ne­sker noget usæd­van­ligt på him­len. Nog­le mener, at de har set frem­me­de rum­ski­be og kal­der dem for ufo­er. Andre påstår, at de har mødt rumvæs­ner. Hvad er det egent­lig, vi ser, og hvad ved vi i dag om ufo­er?

Siden 1947 har ufo­er forun­dret og fået os til at ska­be helt sær­li­ge fore­stil­lin­ger om besø­ge­ne fra rum­met. Og sær­ligt siden 2017 har ufo­er­ne fyldt mere og mere i medi­e­bil­le­det.

UFO

UFO en for­kor­tel­se for ”uiden­ti­fi­ce­ret fly­ven­de objekt”. Ordet UFO for­tæl­ler blot, at man end­nu ikke ved, hvad der er set. Man­ge men­ne­sker sæt­ter lig­heds­tegn mel­lem UFO og rum­skib, men det er for­kert.

Kom godt i gang

Inden du begyn­der at søge på net­tet efter infor­ma­tio­ner om ufo­er, anbe­fa­ler vi dig at læse bogen Besøg fra rum­met. Den er udgi­vet af Gyl­den­dal i 2011 og skre­vet spe­ci­elt til brug i sko­len.

Besøg fra rum­met giver dig den grund­læg­gen­de viden om emnet og kan hjæl­pe dig med at fin­de ud af, hvad du vil under­sø­ge nær­me­re.

Du kan låne bogen på PLC eller bør­ne­bi­bli­o­te­ket. Du fin­der bogen under deci­mal­klas­se­num­mer 13.9.

Bogen Besøg fra rum­met skre­vet af SUFOI’s for­mand Kim Møl­ler Han­sen — og er udvik­let spe­ci­fikt til brug i fol­ke­sko­len. Bogen giver dig den grund­læg­gen­de viden om emnet, og kan hjæl­pe dig med at fin­de ud af, hvad du vil under­sø­ge nær­me­re.

Spørgs­mål

Hvis du har spørgs­mål, som du ikke kan fin­de svar på i Besøg fra rum­met, kan du besø­ge SUFOI’s hjem­mesi­de. Det er Dan­marks stør­ste site om ufo­er og fin­des på adres­sen www.ufo.dk.

SUFOI har siden 1957 ind­sam­let mere end 18.000 rap­por­ter om folks ufo-ople­vel­ser. Ingen af dis­se man­ge rap­por­ter kan bevi­se, at Jor­den får besøg fra rum­met. SUFOI mener, at ufo-ople­vel­ser har natur­li­ge for­kla­rin­ger og ikke hand­ler om rumvæs­ner.

Du er vel­kom­men til at kon­tak­te Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion, som arbej­der med ufo­myten. Men inden du skri­ver til info@sufoi.dk, vil vi bede dig om at være godt for­be­redt. Læs som mini­mum bogen Besøg fra rum­met, og søg grun­digt på www.ufo.dk. Her vil du sik­kert fin­de svar på man­ge af de spørgs­mål, du har om ufo­er.

Brug din sun­de for­nuft

Der er for­kla­rin­ger på de fle­ste ufo-ople­vel­ser. Nog­le gan­ge fin­des for­kla­rin­gen, for­di sagen er ble­vet under­søgt af folk, der har viden om, hvad man kan ople­ve på him­len. Andre gan­ge er det held eller til­fæl­dig­he­der, som fører til løs­nin­gen af gåden. Og så vil der altid være enkel­te ople­vel­ser, der vir­ker ufor­klar­li­ge.

Der vil altid være ople­vel­ser og ske begi­ven­he­der, som man ikke kan for­kla­re her og nu. Men det behø­ver der ikke at være noget over­na­tur­ligt ved. Og det har hel­ler ikke nød­ven­dig­vis noget at gøre med besøg fra rum­met. Måske duk­ker der engang nye oplys­nin­ger op, som giver os en natur­lig for­kla­ring.

De ople­vel­ser, som ser mysti­ske ud i dag, kan måske for­kla­res i mor­gen og give os ny viden om os selv og ver­den omkring os.

Er vi ale­ne, eller vrim­ler det med liv der­u­de? Nog­le men­ne­sker siger, at ufo­er er rum­ski­be ude­fra. De har et behov for den­ne tro, da den giver dem et håb om, at men­ne­sket ikke er ale­ne i uni­ver­set. For der er  ingen bevi­ser på, at Jor­den får besøg fra rum­met. Til gen­gæld fin­der astro­no­mer­ne nye pla­ne­ter (exo-pla­ne­ter) omkring stjer­ner langt bor­te hver ene­ste år. Men viden­ska­ben søger sta­dig efter det ende­li­ge bevis på liv uden for Jor­den.

Hent siden som PDF:

Du kan down­lo­a­de siden her som PDF, så du nemt kan dele den med dine kol­le­ga­er.

 

Andre gode bøger om ufo­er, hvor du kan hen­te mere video om emnet:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.