Kategori: UFO-mail 2020

UFO-Mail 321

Fle­re ild­kug­ler set på him­len for­trins­vis fra den øst­li­ge og syd­li­ge del af Dan­mark. Hvem har ikke spe­ku­le­ret på, om der er liv der­u­de?

Læs mere

UFO-Mail 320

Are­ci­bo-teleskopet i Puer­to Ricos jung­le har jag­tet liv i rum­met siden 1963. Men nu sæt­ter alde­ren punk­tum for ali­en-jag­ten. Podcast-serie fra DR om UFO’er.

Læs mere

UFO-Mail 319

For­kæl dig selv til jul med læse­stof og under­hol­den­de viden om mær­ke­li­ge him­mel­fæ­no­me­ner, tro, myter og mysti­ske hæn­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 318

Er der fle­re ufoob­ser­va­tio­ner under cor­o­na-pan­de­mi­en? Nyt om Tungu­ska-eks­plo­sio­nen, der knæk­ke­de træ­er, som var de tændstik­ker og væl­te­de noma­der­nes tel­te.

Læs mere

UFO-Mail 317

Spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Ufo­er­ne er til­ba­ge, for når ver­den er usik­ker, ret­ter vi blik­ket mod him­len.

Læs mere

UFO-Mail 316

Da Jere­my Cor­bells doku­men­tar­film „Bob Lazar: Area 51 & Flying Sau­cers“ udkom, kom der liv i en gam­mel tvist: Var Bob Lazar whi­st­le­blower eller pla­tug­le?

Læs mere

UFO-Mail 315

Spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Var det rumvæs­ner, der byg­ge­de pyra­mi­der­ne? Læs de ægyp­ti­ske for­ske­res svar.

Læs mere

UFO-Mail 314

To dan­ske nærob­ser­va­tio­ner. Anmel­del­se af Nigel Wat­sons af bog Cap­tu­red by Ali­ens? Tips til bøger med under­hold­nings­vær­di og som vi kan bli­ve klo­ge­re af.

Læs mere

UFO-Mail 313

Kort­fat­tet amrei­kansk pres­se­med­del­el­se, giver med sine rela­tivt vage for­mu­le­rin­ger plads til for­tolk­nin­ger — også selv om ordet ufo ikke fore­kom­mer.

Læs mere

UFO-Mail 312

„Jeg kom køren­de ale­ne i min patrul­je­vogn tors­dag aften kl. ca. 22.50. Plud­se­lig bli­ver vog­nen omgi­vet af et skæ­ren­de, blå­hvidt lys …”

Læs mere

UFO-Mail 311

John G, Jr.‘s bog „Secrets from the Bla­ck Vault — The Army’s Plan for a Mili­tary Base on the Moon and Other Declas­si­fied Docu­ments that Rewro­te History“.

Læs mere

UFO-Mail 310

Anmel­del­se af David J. Hal­pe­rins bog Inti­ma­te Ali­en — The Hid­den Story of the UFO. Det afgø­ren­de år i ufo­mytens histo­rie. Sådan red­der du en fortabt ven.

Læs mere

UFO-Mail 309

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Dan­sker­ne ser man­ge mysti­ske ting på him­len, når det er mørkt.

Læs mere

UFO-Mail 308

I mere end to år har fir­ma­et TSAAS eller TTSA (To The Stars Aca­de­my of Arts and Sci­en­ce) været domi­ne­ren­de i nyheds­strøm­men, når det gæl­der ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 307

Beret­nin­ger om kug­le­lyns­fæ­no­me­ner er helt spe­ci­el­le, men lig­ner dog ofte beret­nin­ger om ild­kug­ler på him­len eller tæt på jor­den.

Læs mere

UFO-Mail 306

Beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Anmel­del­se af Ove von Spa­et­hs bog Tycho Bra­hes magi­ske ver­den.

Læs mere

UFO-Mail 305

Hvis du ser et ude­fi­ner­bart fly­ven­de og lysen­de objekt på nat­te­him­len i Brøns­høj, Husum eller Van­lø­se her i det nye år, så skal du ikke bli­ve bekym­ret.

Læs mere

UFO-Mail 304

SUFOI’s arbej­de med at infor­me­re om ufo­myten bak­kes hvert år op af en tro­fast ska­re af støt­te­med­lem­mer. Læs SUFOI Års­rap­port 2020.

Læs mere

UFO-Mail 303

Pla­ne­ten Venus er Jor­dens nær­me­ste nabo i sol­sy­ste­met og bli­ver i før­ste halv­del af 2020 sær­de­les syn­lig på aften­him­len. Beret­ning fra SUFOI‑s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 302

Her på tær­s­k­len til 2020’erne har en ny kil­de til ind­be­ret­nin­ger om mysti­ske lys på him­len meldt sig.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002