Kategori: UFO-mail 2019

UFO-Mail 301

For 50 år siden blev besøg fra rum­met afli­vet af det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben.

Læs mere

UFO-Mail 300

Tag med Tho­mas Bris­son Jør­gen­sen på opda­gel­se i vir­ke­lig­he­dens X‑files.

Læs mere

UFO-Mail 298

Anmel­del­se af Gun­ver Lyst­bæk Vester­gårds bog, Fjer­ne Klo­der – Histo­ri­en om opda­gel­sen af exo­pla­ne­ter og jag­ten på ver­de­ner som vores.

Læs mere

UFO-Mail 297

Vir­ke­lig­he­dens X‑files befin­der sig i 14 loka­ler på i alt 550 kva­drat­me­ter i Sve­ri­ge. Titu­sind­vis af bøger og bil­le­der, film, lyd­op­ta­gel­ser, doku­men­ter m.m.

Læs mere

UFO-Mail 296

Den 20/9 1949 grund­lag­de en ræk­ke frem­sy­ne­de per­so­ner Dansk Sel­skab for Rum­fart­s­forsk­ning. Fre­dag den 20. sep­tem­ber 2019 fejrer sel­ska­bet sine 70 år.

Læs mere

UFO-Mail 295

I Japan bli­ver bøger af og om ufopro­fe­ten Geor­ge Adam­ski (1891–1965) genud­gi­vet i en lind strøm, men hav­de den gam­le svind­ler omgang med rum­brød­re?

Læs mere

UFO-Mail 294

Nåe­de du aldrig at læse alle 283 num­re af ver­dens bed­ste spe­ci­al­ma­ga­sin om ufo­myten? Så har du chan­cen nu – gan­ske gra­tis.

Læs mere

UFO-Mail 293

Anmel­del­se af Mar­tin Shoug­hs og Wim Van Utre­chts bog Redemp­tion of the Dam­ned. Samt M.J. Bani­as’ The UFO Peop­le — A Curious Cul­tu­re.

Læs mere

UFO-Mail 292

Begi­ven­hed opret­tet på Face­book opfor­drer til, at man møder op ved Area 51 og stormer basen. Og spred­te glimt fra 60 år med ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 291

B.T. ryd­der for­si­den: To stu­de­ren­de foto­gra­fe­rer ufo over Ama­ger. Dagen efter indrøm­me­de de: De vil­le vise, hvor let det var at sny­de offent­lig­he­den.

Læs mere

UFO-Mail 290

Anmel­del­se af Bo Bomuld Hamilt­on-Wit­ten­dor­f­fs bog, Det Okkul­te Dan­mark. Samt af Bri­an Dun­nings, Con­spira­cies Declas­si­fied — The Skep­toid Gui­de.

Læs mere

UFO-Mail 289

En obser­va­tør fra Has­le på Born­holm en lang ræk­ke af lys bevæ­ge sig hen over him­len. SUFOI har under­søgt sagen og fun­det en for­kla­ring.

Læs mere

UFO-Mail 288

Sølv­man­den fra Mars – et af de mest impo­ne­ren­de bil­le­der af et for­modet ikke-jor­disk væsen bjær­get fra en nedstyr­tet ufo.

Læs mere

UFO-Mail 287

Mid­del­fart Avis skri­ver om en ild­kug­le, der faldt i van­det tæt ved kysten: En stor Mete­o­r­sten fal­der ned syd­vest for Faa­borg og fin­des i van­det.

Læs mere

UFO-Mail 286

Ame­ri­ka­ne­ren Tim Prin­ty har i begyn­del­sen af maj 2019 udsendt et nyt num­mer af SUN­li­te og kan der­med mar­ke­re, at SUN­li­te fyl­der 10 år.

Læs mere

UFO-Mail 284

Spar 200 kro­ner med et enkelt klik! Ja, du læste rig­tigt. Nu kan du spa­re 200 kro­ner og sam­ti­dig få Dan­marks stør­ste bog om ufo­er. Og andre for­års­til­bud.

Læs mere

UFO-Mail 283

Bogan­mel­del­se af Nick Red­ferns Area 51 – The Reve­a­ling Truth of UFOs, Secret Aircraft, Cover-Ups, & Con­spira­cies.

Læs mere

UFO-Mail 282

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 281

Ufo­myten blev født, da Den Kol­de Krig tog form efter afslut­nin­gen af Anden Ver­denskrig. Den­ne udvik­ling er vel­do­ku­men­te­ret og grun­digt beskre­vet.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002