Kategori: UFO-mail 2016

UFO-Mail 230

Poli­ti­kens Mik­kel Vuo­re­la er til en podcast-serie gået i dyb­den i sin research om Ort­hon-bevæ­gel­sen, som for­ud­så Jor­dens under­gang 1. jule­dag 1967.

Læs mere

UFO-Mail 229

Viden­skab, pseu­d­ovi­den­skab og sci­en­ce fiction – hvad er hvad, og hvor­dan kan du ken­de for­skel?

Læs mere

UFO-Mail 228

Anmel­del­se af Jes­per Grøn­nes bog, Hvad i him­len — over Dan­mark. Bogen alle bør læse.

Læs mere

UFO-Mail 227

Udkom histo­ri­ens vig­tig­ste UFO-arti­kel i 1952? Artik­len anses i hvert fald som en mile­sten i ufo­lo­gi­ens histo­rie.

Læs mere

UFO-Mail 226

Fra wee­ken­den den 1–2. okto­ber har SUFOI mod­ta­get fle­re ind­be­ret­nin­ger om lys på him­len over det vestsjæl­land­ske — og en „nærob­ser­va­tion“ fra Nyborg.

Læs mere

UFO-Mail 225

Ufo­myten blev født i en tid, hvor ver­den fryg­te­de, at Den Kol­de Krig skul­le udvik­le sig til en varm krig og ende i et atom­rag­na­rok.

Læs mere

UFO-Mail 224

“Hvad dis­se svagt­ly­sen­de, fly­ven­de fæno­me­ner var, ved jeg ikke — men de var der, det ved jeg. Jeg er ikke ble­vet tos­set eller har set syner.”

Læs mere

UFO-Mail 223

En ufosag fra 1994 bli­ver tit frem­hæ­vet som en af de bedst doku­men­te­re­de og ikke mindst tro­vær­di­ge. Den fore­gik i sko­le­går­den på en afri­kansk sko­le.

Læs mere

UFO-Mail 222

Nye, spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 221

Jeg er fal­det i unå­de hos MUFON ved at sige, at de er faret vild. Deres mot­to er den viden­ska­be­li­ge udforsk­ning af ufo­er. Men den skal man lede læn­ge efter.

Læs mere

UFO-Mail 220

SUFOI’s Ole Hen­nings­en delt­og 19. febru­ar i tv-opta­gel­ser i for­bin­del­se med en ny doku-serie for DR 2. Mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 219

Anmel­del­se af Sara Gal­bi­a­tis, Peter Hel­les Erik­sens og Tobi­as Sel­næs Mar­kus­sens Pheno­me­na og Robert She­af­fers Bad UFOs – Cri­ti­cal Thin­king About UFO Claims.

Læs mere

UFO-Mail 218

Lock­he­eds bed­ste test­pi­lot skul­le fin­de et øde sted, hvor en ny fly­ty­pe kun­ne afprø­ves i al hem­me­lig­hed. Wor­ld UFO Day ‑hvad er nu det for noget?

Læs mere

UFO-Mail 217

Vogt dig for efter­lig­nin­ger! Samt nye, spæn­den­de ind­be­ret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 216

Tre spæn­den­de obser­va­tio­ner og beret­nin­ger samt for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 215

Under en rej­se i det syd­li­ge Frank­rig i 2012 bød der sig en mulig­hed for at besø­ge „rum­by­en“ Cité de l’Es­pa­ce i Toulou­se.

Læs mere

UFO-Mail 214

Anmel­del­se af Jack Brewers bog, The Greys Have Been Fra­med — Exploi­ta­tion in the UFO Com­mu­ni­ty, om men­ne­sker, der har været i seksu­el nær­kon­takt med ali­ens.

Læs mere

UFO-Mail 213

Det sven­ske arkiv med øjen­vid­ne­rap­por­ter om de såkald­te „Spø­gel­ses­ra­ket­ter“ fra 1946 har læn­ge været til­gæn­ge­ligt ucen­su­re­ret for inter­es­se­re­de.

Læs mere

UFO-Mail 212

Siden 2011 har Kina arbej­det på opfø­rel­sen af ver­dens stør­ste radi­o­te­leskop. Det skal stå fær­digt i sep. 2016. Alt om Mysti­ker-astro­nau­ten Edgar Mit­chell.

Læs mere

UFO-Mail 211

Lek­tor Hen­ning Haa­ck næv­ner ofte, at man sta­ti­stisk set reg­ner med fund af en dansk mete­o­rit en gang for hvert 100 år — Sen­sa­tio­nelt fund.

Læs mere

UFO-Mail 210

Men­ne­sker, som hæv­der at have været i for­bin­del­se med såkald­te ufo­nau­ter, ind­de­ler man tit i to grup­per: Kon­takt­per­so­ner og bort­før­te. Liget på kul­bun­ken.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002