I bogen ”När­kon­tak­ter­na som ska­kat vär­l­den” – Nær­kon­tak­ter­ne, der ryste­de ver­den – tager Clas Sva­hn læse­ren med bag om kulis­ser­ne på den sven­ske TV4-serie ”UFO-myste­ri­et” og for­tæl­ler om de ufo-obser­va­tio­ner og ufo-rela­te­re­de ste­der, som tv-seri­en omhand­ler. Det bli­ver til en god, grun­dig og spæn­den­de bog om ufo­er i både Sve­ri­ge og resten af ver­den, der sag­tens kan læses uaf­hæn­gigt af tv-pro­gram­mer­ne.

Af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Som dansk ufo-inter­es­se­ret var det ikke meget, jeg egent­lig vid­ste om ufo­er i Sve­ri­ge. Alt­så før jeg åbne­de Clas Sva­hns nye­ste ufo-bog ”När­kon­tak­ter­na som ska­kat vär­l­den.” Eller på dansk: Nær­kon­tak­ter­ne, der ryste­de ver­den.

Fak­tisk var spø­gel­ses­ra­ket­ter­ne til­ba­ge i tiden lige efter Anden Ver­denskrig nog­le af de ene­ste sven­ske ufo-beret­nin­ger, jeg for alvor vid­ste bare en lil­le smu­le om. Nå ja, og så vid­ste jeg også godt, at der står et ufo-monu­ment et sted i nær­he­den af byen Ängel­holm lidt nord for Hels­ing­borg. Men af en eller anden grund hav­de jeg aldrig fået sat mig ind i, hvor­for det står der.

Men det ved jeg nu. Lige­som jeg har lært om en mas­se andre sven­ske ufo-ople­vel­ser, hvoraf man­ge af dem inklu­de­rer nær­kon­tak­ter med besæt­nin­gen på de ufo­er, folk har set. En kate­go­ri af obser­va­tio­ner vi ikke har haft sær­lig man­ge af her­hjem­me igen­nem de snart 70 år, som Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion har ind­sam­let ufo-rap­por­ter i Dan­mark.

Fra de tid­lig­ste ufo-ople­vel­ser og frem til i dag

Clas Sva­hns bog star­ter med at gen­nem­gå nog­le af de tid­lig­ste obser­va­tio­ner af noget mystisk på him­len helt til­ba­ge før vores tids­reg­nings begyn­del­se. Vi hører f.eks. om den under­li­ge ople­vel­se, hvor solen skin­ne­de hele nat­ten i 166 f.Kr. over byen Vid Casi­num i det davæ­ren­de Romer­ri­ge.

Der­ef­ter fort­sæt­ter bogen med de tid­lig­ste sven­ske beret­nin­ger om him­mel­fæ­no­me­ner, der leder tan­ker­ne hen på ufo­er. Blandt andet fra 28. novem­ber 1569, hvor en stjer­ne lyste så kraf­tigt på him­len over Sve­ri­ge, at ”heste­ne sved­te hvidt skum” og folk blev solskol­de­de i ansig­tet, hvis de kig­ge­de for læn­ge på fæno­me­net.

Der­fra tager Clas Sva­hn turen for­bi de mysti­ske luftski­be over USA i slut­nin­gen af 1800-tal­let, og svin­ger også for­bi de Foo Figh­ters, som fulg­te bom­be­fly­e­ne under Anden Ver­denskrig. Det leder meget natur­ligt frem til spø­gel­ses­ra­ket­ter­ne over både Sve­ri­ge og resten af Skan­di­navi­en, som nok er det, de fle­ste ufo-inter­es­se­re­de ved om den sven­ske ufo-sce­ne.

Både spøgelsesraketter og ufoer har det med at dratte ned i de svenske søer.

Både spø­gel­ses­ra­ket­ter og ufo­er har det med at drat­te ned i de sven­ske søer.

Ingen svensk sø uden en nedstyr­tet ufo – næsten

Har du hørt bare en lil­le smu­le om de spø­gel­ses­ra­ket­ter, som blev obser­ve­ret over hele Skan­di­navi­en – og sær­ligt i Sve­ri­ge – i åre­ne lige efter Anden Ver­denskrig, ved du sik­kert, at man­ge af dem hav­de det med at drat­te ned i en svensk sø.

Den ten­dens ser ufo­er­ne ud til at have fort­sat helt frem til i dag. Såle­des send­te et uiden­ti­fi­ce­ret fly­ven­de objekt, som styr­te­de ned i Back­sjön uden for Gun­narskog nord for Arvci­ka i Värm­land d. 27. juli 1999, mili­tæ­ret på en fle­re dages lang under­sø­gel­se af søen. Men de duk­ke­de først op langt ind i sep­tem­ber, fle­re måne­der efter objek­tet blev set styr­te ned i søen af fle­re vid­ner. Og fandt aldrig noget som helst.

Jag­ten beskri­ves i et helt kapi­tel i bogen og viser med alt tyde­lig­hed, at styr­tet blev taget alvor­ligt af den sven­ske hær – selv om de var lidt sene til at duk­ke op. Beret­nin­gen føl­ges op med fle­re sven­ske nedstyrt­nings­sa­ger. Og også det kend­te styrt i Djupsjø­en i Nor­ge – der lige­som Sve­ri­ge har utro­ligt man­ge beret­nin­ger om nedstyr­te­de ufo­er i søer – bli­ver behand­let i et kapi­tel for sig.

Nær­kon­tak­ter­ne er rygra­den i bogen

Noget af det der fyl­der mest i bogen, er nær­kon­tak­ter­ne. Hvil­ket jo egent­ligt er logisk nok, når nu det er dem, der læg­ger navn til bogen.

Her læg­ger Clas Sva­hn ud med den nok aller­mest kend­te nær­kon­takt, som ægte­par­ret Bet­ty og Bar­ney Hill hav­de i 1961. Bag­ef­ter tager bogen turen til­ba­ge til Sve­ri­ge, hvor vi kom­mer for­bi en ræk­ke for mig gan­ske ukend­te, sven­ske nær­kon­tak­ter.

De stræk­ker sig lige fra et mystisk svæ­ven­de hus af sne med to ældre men­ne­sker i døren og til Gös­ta Carls­sons møde med en lan­det ufo og dens besæt­ning lidt uden for Ängel­holm i 1946 – dér hvor det før­om­tal­te ufo-monu­ment står i dag.

Alt­så en nær­kon­takt af tred­je grad som fandt sted et lil­le års tid før, Ken­neth Arnold gjor­de sin histo­ri­ske obser­va­tion i 1947. Og en ame­ri­kansk jour­na­list gen­brug­te øge­nav­net for ler­du­er – ”fly­ven­de tal­ler­ke­ner” – til at beskri­ve far­tø­jer­nes fly­ve­må­de. Og der­med gav det begreb en helt ny betyd­ning.

Med til histo­ri­en skal næv­nes, at Gös­ta Carls­son dagen efter nær­kon­tak­ten tager til­ba­ge til ste­det. Her fin­der han en slags krystal­stav, en ring og nog­le andre ting, som besæt­nin­gen har efter­ladt på jor­den. Og nat­ten efter drøm­mer han, at han bli­ver taget med op i ufo­en, hvor han i en slags drøm­me­ag­tig til­stand også besø­ger besæt­nin­gens hjem­pla­net.

Hvad der siden ske­te, udfol­des yder­li­ge­re i bogen. For Clas Sva­hn har fulgt sagen og man­den, som ople­ve­de den, i man­ge år.

Histo­ri­en om UFO Sve­ri­ge og fil­men UFO-Swe­den

Vi får natur­lig­vis også et kapi­tel om både ufo-for­e­nin­gen UFO Sve­ri­ge, som Clas Sva­hn er for­mand for. Samt præ­sen­te­ret det kæm­pe Archi­ves For the Une­xpli­a­ned (AFU), som Clas også har været en aktiv del af i man­ge år.

Clas Sva­hn tager os også med bag kulis­ser­ne på fil­men UFO-Swe­den, hvor han har lagt både navn og karak­ter til en af fil­mens cen­tra­le per­so­ner. En stør­re ære er vist ikke over­gå­et nogen andre ”ufo­lo­ger”, siden Jacques Val­lée blev portræt­te­ret af François Truf­faut som viden­skabs­man­den Clau­de Lacom­be i Nær­kon­takt af tred­je grad – hvor også J. Allen Hynek kort optræ­der i en cameo som sig selv.

Det svenske militærs ufo-filer samlet i mapper.

Det er ikke en lyst­fi­sker­hi­sto­rie Bengt Hin­d­se­feldt er i gang med at for­tæl­le. Det er nær­me­re stør­rel­sen på et obser­ve­ret ufo. For­an ser du map­per­ne med det  sven­ske mili­tærs ufo-rap­por­ter til­ba­ge fra 1946. De fyl­der pænt meget i for­hold til de dan­ske.

Ufo­er­ne og det sven­ske mili­tær

En pæn del – næsten 100 sider – af bogen kig­ger nær­me­re på, hvad det sven­ske mili­tær, den sven­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste og andre stats­li­ge insti­tu­tio­ner har gjort for at under­sø­ge ufo-fæno­me­net i Sve­ri­ge.

Vi star­ter med at gen­fin­de map­per­ne – og der er en hel del af dem – med det sven­ske mili­tærs ufo-rap­por­ter. Og gen­nem­går rime­lig detal­je­ret, hvem der har haft ansva­ret for at under­sø­ge ind­kom­ne ufo-obser­va­tio­ner fra en gang først i 1960’erne og frem til i dag.

I en peri­o­de var fle­re af de lidt over 2.000 rap­por­ter – hvis ikke dem alle – hem­me­ligstemp­le­de. Men siden 2010 har det været muligt at få adgang til alle rap­por­ter­ne.

Men der er ikke meget at kom­me efter. Det sven­ske for­svar har meldt klart ud, at map­per­ne ikke inde­hol­der bevi­se­li­ge ”ægte ufo­er”. Det bekræf­tes af, at ind­hol­det med Clas Sva­hns egne ord er ”meget magert, og de inter­es­san­te ufo-hæn­del­ser glim­rer ved deres fra­vær.”

Så det er ikke dem, der fyl­der de næsten 100 sider, der hand­ler om det sven­ske mili­tær og ufo­er­ne. I ste­det kom­mer vi med Clas Sva­hn på besøg på en hem­me­lig og nu ned­lagt radar­sta­tion. Her hører vi om en ræk­ke mær­ke­li­ge rada­rob­ser­va­tio­ner, der synes at sav­ne en natur­lig for­kla­ring.

Vi hører også om en hæn­del­se, hvor en svensk pilot på et rute­fly med kurs mod USA ser et par sto­re fly­ven­de objek­ter kom­me drø­nen­de lige imod dem nord for Dan­mark. Objek­ter­ne var dog langt væk og kom aldrig i helt tæt på fly­et.

Den beret­ning føl­ges op af fle­re andre ufo-obser­va­tio­ner fra både civi­le og mili­tæ­re pilo­ter. Samt andre obser­va­tio­ner med rela­tion til mili­tæ­ret i de føl­gen­de kapit­ler. Og meget mere.

Vi kom­mer hele vej­en rundt

I løbet af bogen (og tv-seri­en) tager Clas Sva­hn også turen til­ba­ge over Atlan­ten til vore dages USA. Her kom­mer vi både for­bi Area 51, besø­ger Luis Elizon­do, snak­ker med Chris Mel­lon og Tom Delon­ge. Samt hører om den nye­ste udvik­ling i USA med whi­st­le­blowe­ren David Grusch, de åbne og luk­ke­de hørin­ger i den ame­ri­kan­ske kon­gres, The UAP Caucas, og hvor­dan ufo­er­ne er endt med at kom­me på den ame­ri­kan­ske finans­lov.

En grun­dig intro­duk­tion til ufo-land

Jo, ”När­kon­tak­ter­na som ska­kat vär­l­den” kom­mer vidt omkring – både hin­si­dan og i resten af ver­den. Så læser du bogen fra ende til anden, får du god, grun­dig intro­duk­tion og gen­nem­gang af ufo-sagen fra tider­nes mor­gen og frem til i dag set fra Sve­ri­ge. For­talt i Clas Sva­hns altid læse­vær­di­ge og hyg­ge­li­ge for­tæl­lestil, som gør det svært at læg­ge bogen fra sig.

Det bed­ste er næsten bogens efter­skrift. Det kapi­tel har jeg taget en snak med Clas Sva­hn om i inter­viewet, du kan høre øverst på siden. Det skal du bestemt ikke sny­de dig selv for. For efter­skrif­tet er på man­ge måde hele essen­sen af bogen.

Så mang­ler du bogen, der kan give dig over­blik over ufo-sagen? Eller ken­der du nogen, som lige er begyndt at inter­es­se­re sig for ufo­er? Så er ”När­kon­tak­ter­na som ska­kat vär­l­den” en oplagt gaveidé, der klart kan anbe­fa­les her­fra.

Desvær­re fås den end­nu ”kun” på svensk. Men det er nok et stør­re pro­blem for de yngre gene­ra­tio­ner end for mig, der er vok­set op med svensk tv – end­da beg­ge kana­ler – som ene­ste alter­na­tiv til det dan­ske monopol-tv i 1960’erne og 70’erne. Og i øvrigt har lært et hæder­ligt svensk i sko­len.

Så her­fra skal lyde en klar anbe­fa­ling af bogen – også selv om den efter min mening mang­ler nog­le af de mere kri­ti­ske syns­vink­ler på ufo-sagen. Om end de ikke er fuld­kom­men ude­ladt.

Fak­ta:

När­kon­tak­ter­na som ska­kat vär­l­den
Af Clas Sva­hn
462 sider, hardcover med smud­s­omslag
Bokför­la­get Semic

Bogen kan købes som både trykt og e‑bog her.

Du kan også høre bogen som lyd­bog på f.eks. Mofi­bo.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.