Kategori: UFO-nyt

Ikke så meget pis dér

Mystik­ken dra­ger, fasci­ne­rer og ska­ber gys. Hvor­for? Og hvor ufor­klar­ligt er det mysti­ske? Ny bog giver et bud på et svar.

Læs mere

B.T.-svindelsagen 1959

Man skul­le ellers tro, at svin­del­sa­gen fra 1959 med tal­ler­ken­fo­tos på for­si­den af B.T. var lagt effek­tivt i gra­ven, men der fin­des sta­dig folk, der lever og ånder for, at myn­dig­he­der natur­lig­vis skju­ler sand­he­den.

Læs mere

Ild­kug­le over Dan­mark 20. decem­ber 1999

Tusind­vis af dan­ske­re obser­ve­re­de et spæn­den­de lys­fæ­no­men på aften­him­len den 20. decem­ber 1999 kl. ca. 20.14. For­sker­ne under­sø­ger sta­dig de man­ge beret­nin­ger om en ild­kug­le, som pas­se­re­de over Dan­mark på net­op det tids­punkt.

Læs mere

Pro­jek­tør­lys dril­ler nytårsnat

Nytårsnat 1999 var der ikke kun fyr­vær­ke­ri på him­len over Søn­derjyl­land! SUFOI modt­og omkring 40 hen­ven­del­ser fra per­so­ner i det søn­derjy­ske, som hav­de set et under­ligt fæno­men på him­len.

Læs mere

Area 51 — fan­ta­si­ens drøm­meland

Area 51, Groom Dry Lake, The Remo­te Loca­tion, Para­di­se Ranch, Water­town Strip, Red Squa­re, The Box eller Dreamland…alle kæle­nav­ne for det sam­me: Det mest hem­me­li­ge sted på Jor­den.

Læs mere

Hvor­dan en kor­n­cir­kel kan opstå!

1998 var ingen und­ta­gel­se. Der er opstå­et ejen­dom­me­li­ge afteg­nin­ger i kor­n­mar­ker rundt om i Dan­mark, men ikke på Lol­land, hvor man ellers de fore­gå­en­de tre år har haft såkald­te kor­n­cirk­ler hos den sam­me går­de­jer ved Hole­by på Midt­lol­land.

Læs mere

Bilist stand­s­et af ufo nær Gan­d­rup

16. febru­ar 1998 kør­te en enlig bilist hjem fra job­bet ad vej­en mod Hals. Og plud­se­lig blev bilen stop­pet af et objekt der „faldt nedad“ i en stejl vin­kel, lidt til høj­re for bilens ret­ning.

Læs mere

Myste­ri­et om Møl­man­den

Møl­man­den har en lang og bro­get histo­rie bag sig, og for­kla­rin­ger­ne spæn­der fra rumvæs­ner til legem­lig­gø­rel­sen af en 200 år gam­mel for­ban­del­se, som Shaw­nee-høv­din­gen Corn­stalk påfør­te byen Point Plea­sant i West Vir­gi­nia.

Læs mere

Meteor over Dan­mark

Ons­dag mor­gen 21. janu­ar 1997 ved 06.30-tiden iagt­tog man­ge men­ne­sker fra Lol­land-Fal­ster og Sydsjæl­land en kraf­tig ild­kug­le på den syd­ve­st­li­ge him­mel ret lavt over hori­son­ten.

Læs mere

Mystisk „rum­kap­sel“ foto­gra­fe­ret

Til­ba­ge i sep­tem­ber 1996 modt­og en lokal radio­sta­tion og en avis i Val­ley, Ala­ba­ma 6 far­ve­fo­tos, der viser en „rum­kap­sel“ over en mark. Men foto­gra­fen vil ikke kom­me med nega­ti­ver­ne.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002