Kategori: UFO-mail 2010

UFO-Mail 124

Nye mili­tæ­re ufo-arki­ver offent­lig­gjort. Inde­hol­der WikiLe­aks læk­ke­de doku­men­ter hen­vis­nin­ger til ufo-fæno­me­ner? Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 123

Aktind­sigt i ufo­do­ku­men­ter hos For­svarskom­man­do­en brag­te vis­se gam­le arkiv­ma­te­ri­a­ler frem i lyset. Ind­be­ret­nin­ger fra grøn­land­ske poli­ti­myn­dig­he­der.

Læs mere

UFO-Mail 122

Mysti­ske fotos med natur­lig for­kla­ring. Anmel­del­se af bogen Dansk astro­no­mi i kik­ker­ten. Malay­sisk for­sker er jor­dens repræ­sen­tant for rumvæ­se­ner.

Læs mere

UFO-Mail 121

Hvor fin­des der ikke-jor­disk liv? Anmel­del­se af Mor­ten Mon­rad Peder­sens bog, Den 7. sans — Hvor­for mis­for­står vi ver­den? Dan­ske jage­re på ufo-jagt?

Læs mere

UFO-Mail 120

Mysti­ske lys over Øster­sø­en. Uddrag af sene­ste ufo-beret­nin­ger. Den dan­ske Ørsted-satel­lit har regi­stre­ret „ufo­er“ i rum­met. Hem­me­ligt mini-rum­fly fil­met.

Læs mere

UFO-Mail 119

Man­ge tror, at de mili­tæ­re myn­dig­he­der skju­ler „sand­he­den“ om ufo­er­ne. Anmel­del­se af Paul Davies’ bog, The Eerie Silen­ce: Are We Alo­ne in the Uni­ver­se?

Læs mere

UFO-Mail 117

Påske­lør­dag blev der i Hol­te-områ­det obser­ve­ret et stort antal små lysen­de objek­ter på him­len og andre fotosa­ger under­søgt af SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 116

Fryg­ter ufo­lo­ger fysi­ske bevi­ser? Tids­ma­ski­ne- til­ba­ge til Ufo­al­de­rens begyn­del­se.

Læs mere

UFO-Mail 115

De mor­gen­fri­ske får mulig­hed for at se et kor­te­re indslag om ufo-ople­vel­ser ons­dag mor­gen den 20. janu­ar på TV2.

Læs mere

UFO-Mail 114

Det nord­li­ge Skan­di­navi­en ople­ve­de et lys­fæ­no­men på him­len udover det sæd­van­li­ge. Pas­sa­ger på et fly foto­gra­fe­re­de usæd­van­ligt syn på him­len.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002