Kategori: UFO-mail 2011

UFO-Mail 138

En ufo-klas­si­ker opkla­res. Kim Møl­ler Han­sens bog og CD »Pro­jekt UFO« væk­ker nostal­gi, for­di UFO-gåden har mistet sin uskyld. Samt nyt fra SUFOI’s foto­afd.

Læs mere

UFO-Mail 137

Ufo-bøl­ge over Dan­mark. Nye, spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­ning og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 136

Læs alt om fly­ve­våb­nets ufo-mare­ridt. Ali­en fil­met i bra­si­li­ansk regnskov. Se bil­le­der­ne og video­en, og bedøm selv.

Læs mere

UFO-Mail 135

Der er men­ne­sker, som tror, at de er i hyp­pig kon­takt med besø­gen­de fra frem­me­de klo­der. Den sene­ste hen­ven­del­se om en bort­fø­rel­se er dog inter­es­sant.

Læs mere

UFO-Mail 134

UFO-gyser – New Hamps­hi­re-par bort­ført! Myter og facts om ter­r­or­an­gre­bet d. 11. sep­tem­ber 2001 – var det en kon­spira­tion?

Læs mere

UFO-Mail 133

Sene­ste nyt om Area 51. Bogan­mel­del­ser af nye, spæn­den­de bøger om vores hjem­søg­te him­mel.

Læs mere

UFO-Mail 132

Anmel­del­se af Annie Jacob­sens bog, Area 51. An Uncen­sored History of Ame­ri­ca’s Top Secret Mili­tary Base. Knu­stes et rum­skib i ørke­nen i New Mexi­co i 1948?

Læs mere

UFO-Mail 131

Ind­be­ret­nin­ger og fotos til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion om små lys på him­len over Dan­mark. Mør­ke cirk­ler i tæt for­ma­tion på hav­bun­den ud for Møns Klint.

Læs mere

UFO-Mail 130

Lys på him­len viste sig at være fla­res. Grøn gen­stand set på Århus-him­len. Nyt fra SUFOI’s foto­a­de­ling. Samt SUFOI i DR1’s Aftens­howet.

Læs mere

UFO-Mail 129

Sci­en­ce fiction-film med væs­ner fra det ydre rum taler til vores frygt og håb. UFO lam­me­de al fly­tra­fik ved Oslo, men hvad ske­te der egent­lig?

Læs mere

UFO-Mail 127

Fri­giv­ne engel­ske ufo-arki­ver væk­ker opsigt. Jeg har under­vist i fysik og mate­ma­tik på en sko­le i snart 25 år, og aldrig set noget lig­nen­de.

Læs mere

UFO-Mail 126

Hvis vi anta­ger, at nog­le beret­nin­ger om kon­tak­ter med ali­ens vir­ke­lig er auten­ti­ske, giver det så mening at tro, at dis­se væse­ner er fra andre dimen­sio­ner.

Læs mere

UFO-Mail 125

Spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Når man er på live-TV sker det, at man over­ha­les af vir­ke­lig­he­den.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002