Da ufo­myten blev skabt

Men­ne­sket har til alle tider ople­vet mysti­ske fæno­me­ner på him­len. I sid­ste halv­del af 1940’erne og i begyn­del­sen af 1950’erne gav fryg­ten under Den Kol­de Krig og den sta­digt vok­sen­de popu­lær­kul­tur de mysti­ske him­mel­fæ­no­me­ner en kon­kret form som fly­ven­de tal­ler­ke­ner — og sene­re ufo­er for­tol­ket som besøg ude­fra.

 

Hvor­for blev folks ople­vel­se af him­mel­fæ­no­me­ner plud­se­lig sær­ligt udbred­te i 1947 og i de føl­gen­de år? Hvil­ken betyd­ning spil­le­de sam­funds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le for­hold? Hvor­for tog det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben ople­vel­ser­ne så alvor­ligt, at det begynd­te at ind­sam­le og ana­ly­se­re folks beret­nin­ger? Og hvad fandt fly­ve­våb­net egent­lig ud af? SUFOI’s nye bog­ud­gi­vel­se Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt har som ambi­tion at besva­re dis­se spørgs­mål, ska­be over­blik og sæt­te ufo­myten ind i en histo­risk og kul­tu­rel sam­men­hæng.

Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt er skre­vet af Kim Møl­ler Han­sen, for­mand for for­e­nin­gen Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI).

Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt er den 7. og sid­ste titel i seri­en Fak­ta & Myter og udkom­mer den 18. august 2015. Bogen er trykt i et meget begræn­set oplag, så skynd dig at bestil­le nu.

Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt er på 108 illu­stre­re­de sider i A4-for­mat i far­ve­tryk og koster kr. 159. Et evt. over­skud går ube­skå­ret til drif­ten af ufo.dk.

Bestil alle­re­de i dag dit per­son­li­ge eksem­plar af Pro­ject Sau­cer — Da ufo­myten blev skabt

Læs her gan­ske gra­tis 14 sider fra bogen.

I Fak­ta & Myter er tid­li­ge­re udkom­met:

 Der er end­nu få eksem­pla­rer til­ba­ge af enkel­te tit­ler i seri­en. Besøg SUFOI’s webs­hop.

Medi­ta­tion gav kon­takt til ali­ens

Den 27. janu­ar 2015 fik en grup­pe men­ne­sker deres livs ople­vel­se på stran­den ved Vero Beach i Flo­ri­da. Grup­pen var sam­let for at medi­te­re ved hjælp af den såkald­te CE-5-tek­nik opfun­det af Ste­ven Gre­er. Klok­ken 21.10 bar anstren­gel­ser­ne frugt. To oran­ge lys viste sig over hori­son­ten og blev fil­met i fle­re minut­ter.
 
Af Kim Møl­ler Han­sen
(Foto: CSETI Pro­ject)

 

Man for­står, at gæster­ne på stran­den var gla­de over sku­et på aften­him­len. De hav­de nem­lig hver betalt 2.500 dol­lar for at del­ta­ge i Ste­ven Gre­ers kur­sus, der angi­ve­lig hjæl­per folk med at kom­me i kon­takt med ikkejor­di­ske.

Ste­ven Gre­er er man­den bag fle­re fore­ta­gen­der, bl.a. The Cen­ter for the Stu­dy of Extra­ter­re­stri­al Intel­li­gen­ce (CSETI), der gran­gi­ve­ligt ser ud til at være skabt for at tøm­me lom­mer­ne hos god­tro­en­de ufo­en­tu­si­a­ster. Vi har her på ufo.dk tid­li­ge­re omtalt Ste­ven Gre­er og hans tros­fæl­lers akti­vi­te­ter.

Men hvad var det for et fæno­men, som viste sig på him­len den­ne janu­ar-aften ud for Flo­ri­das kyst? Marc Dan­to­nio fra den ame­ri­kan­ske ufo­or­ga­ni­sa­tion Mutu­al UFO Net­work (MUFON) — en orga­ni­sa­tion som nor­malt er for­ta­ler for rum­skibs­hy­po­te­sen — er ikke i tvivl om, at bil­le­der­ne viser to faldskærms­blus. Den­ne opfat­tel­se deles af Bru­ce S. Mac­ca­bee, der ellers tid­li­ge­re har ana­ly­se­ret tvivls­om­me ufo­fo­tos og udråbt dem til at vise den ægte vare, fx Gulf Bre­eze-bil­led­se­ri­en fra Flo­ri­da i slut­nin­gen af 1980’erne.

At der skul­le være tale om to faldskærms­blus bekræf­tes af fæno­me­nets udse­en­de og bevæ­gel­ses­møn­ster på video­op­ta­gel­ser­ne, lige­som der på det pågæl­den­de tids­punkt fandt en mili­tærø­vel­se med fly og flå­de­far­tø­jer sted i det pågæl­den­de områ­de. Det er dog ikke fak­ta, som rok­ker Gre­er og hans kur­si­ster i tro­en på, at de den­ne aften var i kon­takt med ikkejor­di­ske, som viste sig for dem på him­len.

(Foto: CSETI Pro­ject)

Kil­der:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.