Kategori: UFO-mail 2022

UFO-Mail 375

Ufo­er og ali­ens er høje­ste mode. Det var de også i 1967 Der skul­le jor­den gå under 1. sekund af 1. minut af 1. jule­dag, og de ret­tro­en­de vil­le bli­ve hen­tet i ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 374

Læse­tips mel­lem him­mel og jord. Histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.

Læs mere

UFO-Mail 373

DRTV har lavet en doku­men­tar om dren­gen, som hack­e­de sig ind i Pen­ta­gon i star­ten af 1990’erne samt rød bevæ­ge­lig tin­gest med lyd på opda­get på mark ved Naks­kov.

Læs mere

UFO-Mail 372

Efter at have været hem­me­lig­holdt i mere end 30 år, duk­ke­de der plud­se­lig et eksem­plar op af det næsten sag­noms­pund­ne Cal­vi­ne ufo-foto fra 1990.

Læs mere

UFO-Mail 371

Nylig ame­ri­kansk You­G­ov-under­sø­gel­se viser, at en histo­risk høj andel af ame­ri­ka­ne­re tror, at ufo­er­ne kom­mer fra rum­met — og er os ven­ligt stemt.

Læs mere

UFO-Mail 370

I lidt over et døgn hav­de nogen sat et nyt våbenskjold på hjem­mesi­den for det ame­ri­kan­ske efter­ret­nings­væ­sens luft­fart­s­af­de­ling. Det skab­te røre.

Læs mere

UFO-Mail 369

En ufo er styr­tet ned i Faxe Kal­k­brud. Lazar har fort­sat en stor rol­le på den ame­ri­kan­ske ufo-sce­ne. Bogan­mel­del­se af Clas Sva­hns „700 böck­er om ufo.

Læs mere

UFO-Mail 368

De to kun­sti­ge intel­li­gen­ser Mid­Jour­ney og DALL‑E over­ra­sker og begej­strer alle ved at ska­be flot­te og over­ra­sken­de kunst­vær­ker ud fra bru­ger­nes input.

Læs mere

UFO-Mail 367

I det­te num­mer af UFO-Mail ser vi nær­me­re på en ny cana­disk rap­port om ufo­er og Clas Sva­hns: „700 böck­er om ufo“, 226 sider, UFO-Sve­ri­ge 2022. Og brin­ger ny, seri­øs viden om Skinwal­ker Ranch.

Læs mere

UFO-Mail 366

De sene­re år har der været megen omta­le af det ame­ri­kan­ske mili­tærs obser­va­tio­ner af ufo­er. Ikke mindst af Nimitz-hæn­del­sen fra 2004.

Læs mere

UFO-Mail 365

Clas Sva­hn har anmeldt før­ste bind i Ole Hen­nings­ens bog­se­rie Dan­ske X‑filer. Og en ander­le­des ufo-udgi­vel­se af fol­ke­ne bag „That UFO Podcast“.

Læs mere

UFO-Mail 364

AARO-med­lem­mer er ikke sik­ker­heds­god­kend­te til at læse klas­si­fi­ce­re­de ufo-rap­por­ter. Og anmel­del­se af Chri­sti­aan Huy­genss The Cele­stri­al Wor­lds Discove­red“.

Læs mere

UFO-Mail 363

En iskold mor­gen den 16. marts 1967 sad mis­si­lof­fi­ce­rer dybt under jor­den klar til at affy­re deres død­brin­gen­de mis­si­ler, hvis opkal­det kom.

Læs mere

UFO-Mail 362

Bog­stav­leg i Pen­ta­gon. The Bla­ck Vault er kendt for at bru­ge den ame­ri­kan­ske Fre­edom of Infor­ma­tion Act til at få afklas­si­fi­ce­re­de ufo-rap­por­ter og data.

Læs mere

UFO-Mail 361

En lidt lang anmel­del­se af en lil­le bør­ne­bog om ufo­er “Var det en ufo?” skre­vet af Søren Hem­m­ings­en. Testet af på mål­grup­pen.

Læs mere

UFO-Mail 360

NASA har opret­tet et team, der skal under­sø­ge UAP’er — alt­så obser­va­tio­ner af hæn­del­ser på him­len, der ikke er fly eller natur­fæ­no­me­ner.

Læs mere

UFO-Mail 359

Kro­nik af Jens Degett, che­fre­dak­tør på Sci­en­ce Sto­ri­es og præ­si­dent for EUSJAE: “DR giver stem­me til kon­spira­tions­te­o­ri­er”. Læse­tips mel­lem him­mel og jord.

Læs mere

UFO-Mail 358

Barn bort­ført i fle­re dage ven­der til­ba­ge med mystisk mær­ke. To højt­stå­en­de embeds­folk i Kon­gres­sen i USA for at for­kla­re rap­por­ter om hund­red­vis af ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 357

Bogan­mel­del­ser af fle­re spæn­den­de bøger om kon­spira­tions­te­o­ri­er, fly­ven­de tal­ler­ke­ner m.m. Bl.a. om hvad det var, der styr­te­de ned i Roswell i 1947.

Læs mere

UFO-Mail 356

Jan Elhøj og Mor­ten Kirck­hoff er på ufo­j­agt den 21. maj 2022 kl. 21.30 på DR2. Anmel­del­se af Kim Møl­ler Han­sens bog Pro­jekt UFO — tro, løg­ne og kold krig.

Læs mere

UFO-Mail 355

Ver­den over er det en udbredt opfat­tel­se, at myn­dig­he­der­ne skju­ler sand­he­den om ufo­er­ne og til­ba­ge­hol­der deres viden. Men hvad med de dan­ske myn­dig­he­der?

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002