Kategori: UFO-mail 2008

UFO-Mail 104

UFO­er­ne ven­der til­ba­ge – UFO­er over Dan­mark. Og andre myste­ri­er fra rum­met.

Læs mere

UFO-Mail 103

UFO-Nyt fyl­der 50. For­ske­re har fun­det en løs­ning på Hes­sdals­fæ­no­me­net … eller har de? Kom med ind i ver­dens stør­ste ufo-arkiv.

Læs mere

UFO-Mail 102

Rob­bie Wil­li­ams i ufo-lejr. Rumvæ­se­ner lan­der på Jor­den. Offent­lig­gø­rel­sen af nye hem­me­li­ge bri­ti­ske ufo-arki­ver. Pilot fik ordre til ufo-ned­skyd­ning.

Læs mere

UFO-Mail 101

Intel­li­gent liv — men hvor? Ste­ven Gre­er vil afslø­re sand­he­den bag mørklæg­nin­gen af ufo-fæno­me­net. Anmel­del­ser af diver­se læse­vær­di­ge bøger.

Læs mere

UFO-Mail 100

Poli­ti-heli­kop­ter for­fulg­te ufo. Nye engel­ske arki­ver offent­lig­gjort. I de sene­ste måne­der har der været en liv­lig akti­vi­tet på him­len.

Læs mere

UFO-Mail 99

Den 30. juni er det præ­cis 100 år siden, at „noget“ eks­plo­de­re­de over Tungu­ska i Sibi­ri­en i den stør­ste eks­plo­sion af ikke-jor­disk oprin­del­se i nye­re tid.

Læs mere

UFO-Mail 98

Hvor meget har sci­en­ce fiction-film gen­nem tider­ne påvir­ket tro­en på besøg fra andre ver­de­ner? Foo-figh­te­re i nyt lys. Ufo-obser­va­tio­ner.

Læs mere

UFO-Mail 97

Aftens­how med ufo­er. Ild­kug­ler set fra Dan­mark og Grøn­land. Goog­le Maps har luft­fo­tos af hele klo­den. Og nog­le af de fotos rum­mer over­ra­skel­ser.

Læs mere

UFO-Mail 96

Engel­ske ufo-arki­ver åbnes! Genind­spil­ning af fil­men fra 1951 »The Day the Earth Stood Still«. Obser­va­tio­ner på him­len lan­det over.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002