På for­nø­je­lig ufo-jagt i San Die­go

Når ufo-inter­es­se­re­de dis­ku­te­rer deres ynd­lings­em­ne, går bøl­ger­ne tit højt. Nog­le gan­ge udvik­ler uenig­he­der­ne sig imid­ler­tid til et ikke kun for­nø­je­ligt, men også meget frugt­bart sam­ar­bej­de. Som det fx ske­te i star­ten af maj på Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tions debat­grup­pe på Face­book omkring en sag fra San Die­go i USA.

 

 På Face­book har man nu i efter­hån­den nog­le år – i al fald siden efter­å­ret 2011 – kun­net fin­de siden »Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion«. Med­lem­stal­let er på ca. 260 med en lang­somt sti­gen­de ten­dens. Nav­net viser for­bin­del­sen til for­e­nin­gen »Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion«, som tit for­kor­tes til SUFOI og er en dansk for­e­ning for alle med en inter­es­se i en viden­ska­be­lig under­sø­gel­se af ufo-fæno­me­net.

Et fast indslag er såle­des det gra­tis nyheds­brev UFO-Mail med diver­se dan­ske foto-sager og ufo-histo­ri­er fra ind-og udland. Der læg­ges ikke mindst kræf­ter i opkla­rin­gen af de dan­ske foto-sager. Til­gan­gen er sna­re­re skep­tisk og afvi­ger der­for fra så man­ge andre sider på net­tet og på Face­book, hvor man tit har på for­nem­mel­sen, at fæno­me­net får en gan­ske ukri­tisk behand­ling.

Det for­hin­drer dog ikke siden på Face­book i at have man­ge med­lem­mer, som ikke alle vil kal­de skep­ti­ske, og tit udvik­ler dis­kus­sio­ner­ne sig til at bli­ve mere end skar­pe. Man er sjæl­dent i tvivl om, at der i rea­li­te­ten er tale om et debat­forum, hvor alle har ret til at sige deres mening, men hvor man også risi­ke­rer at få råt for usø­det. Såkaldt spam – bevidst­løs pro­pa­gan­da – er ilde­set. Enkel­te er ble­vet smidt ud for dår­lig opfør­sel af admi­ni­stra­tor Ole Hen­nings­en, men ellers er ram­mer­ne vide. Nog­le gan­ge udvik­ler debat­ter­ne sig imid­ler­tid til et meget for­nø­je­ligt sam­ar­bej­de, hvor fle­re bidra­ger med deres til et ufo-myste­ri­ums løs­ning. Noget sådant ske­te i for­å­ret 2015.

Søren Lar­sen fin­der noget inter­es­sant på net­tet

Den 4. maj 2015 lag­de Søren Lar­sen fra Køben­havn en 27 sekun­ders video ud på debat­forum­met. Video­en var ble­vet opta­get af et ame­ri­kansk tv-hold fra NBC 7 i San Die­go. Den var ble­vet opta­get fra den syd­li­ge San Die­go-for­stad San Ysi­dro om afte­nen, efter at hol­det hav­de været ude på en anden opga­ve, og viste en stør­re klyn­ge hvi­de, røde og blå lys. Nog­le var sto­re, nog­le min­dre og nog­le blin­ke­de. I for­grun­den kun­ne man se et „rødt stakit“ og et „rødt tårn“.

Foto opta­get af NBC 7 tv-hol­det og offent­lig­gjort den 30. april 2015.

 

Tv-sta­tio­nens egen kom­men­tar til bil­le­der­ne, som var ble­vet lagt på net­tet den 30. april, var, at see­re også hav­de set og beskre­vet dis­se mysti­ske lys, og at man hav­de kon­tak­tet mili­tæ­ret, som dog ikke hav­de sva­ret.

Straks blev der postet for­slag til for­kla­rin­ger. Fx at det kun­ne være en luftspej­ling af nog­le lys fra jor­den, eller led-lys hæn­gen­de i bal­lo­ner. Et for­slag lød på „bal­lo­ner, som nogen sky­der på med laser­lys“.

Sagen var selv­føl­ge­lig også ble­vet taget op på ame­ri­kan­ske fora, hvor rig­tig man­ge af kom­men­ta­rer­ne ind­ly­sen­de nok hand­le­de om ufo­er og besø­gen­de rumvæs­ner. Her­fra kun­ne dog også hen­tes for­kla­rin­ger som „lys fast­gjort til faldskærms­ud­sprin­ge­re“ eller „lys fra kra­ner­ne i San Die­gos havn“.

Den sid­ste for­kla­ring lød ikke helt tos­set, da San Die­go kan være meget tåget, og alle høje kon­struk­tio­ner der­for skal have advar­sels­lys af hen­syn til luft­tra­fik­ken. At der skul­le være tale om snyd, kom selvsagt også hur­tigt på bane. Det skul­le ikke være NBC selv, men en mand ”fra gaden” ved navn Lar­ry Fox, som stod bag video­en.

Påstan­den blev på net­tet under­byg­get af, at „nyheds­hol­det“ meget ama­tør­ag­tigt ikke hav­de opgi­vet den nøj­ag­ti­ge posi­tion og tid, og at lyse­ne mest lig­ne­de lys fra en anten­ne opta­get som en genspej­ling på en bil­r­u­de.

Lyden var åben­bart ble­vet slet­tet. Hvor­for? Var det mon noget snyd fra sta­tio­nens side for at få stør­re seer­tal? Søren Lar­sen fandt det­te meget usand­syn­ligt, da det vil­le være for let at opda­ge for folk på ste­det. Han pege­de i ste­det på nog­le sær­li­ge vej­r­for­hold, som måske kun­ne frem­kal­de en genspej­ling på him­len.

Stor for­vir­ring omkring Lar­ry E. Fox

Lar­ry E. Fox tog bil­le­der af Venus.

Micha­el Jep­pe­sen fra Næst­ved, en anden flit­tig del­ta­ger på forum­met, kig­ge­de her­ef­ter lidt nær­me­re på Lar­ry E. Fox. På man­dens face­book­si­de var der fle­re ind­læg med rela­tion til sagen, men det stod hur­tigt klart, at for­bin­del­sen mel­lem Lar­ry E. Fox og NBC-fol­ke­nes opta­gel­ser var mere end tynd. Den pro­fes­sio­nel­le sku­e­spil­ler hav­de godt nok den 28. april fil­met noget, der lig­ne­de et blå­ligt, til­sy­ne­la­den­de blin­ken­de objekt fra sit hjem i det nord­li­ge San Die­go, men et hur­tigt kig på hans bil­le­der viste, at det slet ikke lig­ne­de NBC-fil­mens man­ge­far­ve­de lys.

Fox hav­de sendt bil­le­der­ne ind til NBC 7, som hav­de fået lig­nen­de mel­din­ger fra andre see­re, og også ufo-under­sø­ge­ren Alejan­dro Rojas fra Open Minds TV hav­de fået til­sendt bil­le­der­ne. Rojas kun­ne dog hur­tigt for­kla­re, at bil­le­der­ne fra Fox meget sik­kert blot var opta­gel­ser af pla­ne­ten Venus, som net­op på det­te tids­punkt var tyde­ligt at se i den angiv­ne ret­ning. Når det på bil­le­der lig­ne­de en ræk­ke blin­ken­de lys skyld­tes det ude­luk­ken­de rystel­ser af kame­ra­et, som ska­ber en såkaldt „motion blur effekt“. Fox hav­de selv vur­de­ret lyset til at befin­de sig over San Die­gos hav­ne­om­rå­de mod syd­vest.

Lar­ry E. Fox’ bil­le­de af Venus skab­te stor for­vir­ring.

 

Alejan­dro Rojas.

Tv-hol­det hav­de blot hørt histo­ri­en om det­te under­li­ge lys, som jo i vir­ke­lig­he­den var Venus, og hav­de så fil­met de andre lys med den tan­ke, at det var dem, Fox også hav­de fil­met.

Fox fin­der her­ef­ter NBC-hol­dets film den 30. april på net­tet og anta­ger uden vide­re, at det er de sam­me lys. Her­ef­ter var for­vir­rin­gen kom­plet.

På net­tet kun­ne man her­ef­ter læse om loka­le folk, som drog ned til hav­nen for at fin­de de lys, som NBC-hol­det hav­de opta­get et gan­ske andet sted. Der var såle­des tale om det klas­si­ske eksem­pel på sam­men­blan­ding af for­skel­li­ge fæno­me­ner, som i vis­se ufosa­ger gør det så svært at fin­de ud af, hvad der i vir­ke­lig­he­den er sket.

Ufo­en fil­met af Lar­ry E. Fox var sådan set opkla­ret. Men hvad i alver­den var det for nog­le under­li­ge lys, tv-hol­det hav­de opta­get?

Rumvæs­ner, tv-anten­ner og blaf­ren­de pre­sen­nin­ger

Nog­le tro­e­de, at der var tale om øvel­ser med det sær­præ­ge­de Osprey-fly.

Histo­ri­en om ufo­er­ne fra San Die­go spred­tes med lynets hast og blev fx omtalt på The Huf­fing­ton Post og Buzz­fe­ed. Rig­tig man­ge kom­men­ta­rer på net­tet inde­holdt selvsagt en hen­vis­ning til besø­gen­de rumvæs­ner i deres rum­skib som for­kla­ring. Der var ikke så få sam­men­lig­nin­ger med lyse­ne fra Pho­e­nix, en berømt ufosag fra Arizo­na 1997, hvor fle­re meld­te om lys fra et gigan­tisk og fuld­stæn­dig lyd­løst far­tøj lavt på him­len.

Også i den­ne sag fra San Die­go var der nogen, som for­søg­te at for­bin­de lyse­ne for at kun­ne få en fore­stil­ling om far­tø­jet, som måt­te befin­de sig bag­ved. Nog­le men­te, der var tale om et gigan­tisk, usyn­ligt luftskib flø­jet af mili­tæ­ret.

Andre for­slag invol­ve­re­de også mili­tæ­rets Osprey-maski­ner: Nog­le meget spe­ci­el­le fly­ve­ma­ski­ner, som er en blan­ding af kon­ven­tio­nel­le pro­pel­fly­ve­ma­ski­ner og heli­kop­te­re. Nog­le men­te, at der var tale om en øvel­se med land­sæt­ning af sol­da­ter.

Den­ne nye sto­re byg­ning ved midt­by­ens sta­dion var også en kan­di­dat.

Hen­ning Det­hlef­sen, Aaben­raa, som hav­de fulgt dis­kus­sio­nen lidt fra side­linj­en, lag­de mær­ke til, at fle­re loka­le folk i ind­læg­ge­ne men­te, at det blin­ken­de røde lys i for­ma­tio­nen var et lys, der skul­le adva­re luft­tra­fik­ken, og at lyse­ne der­for måt­te befin­de sig på et bjerg og/eller en anten­ne. Fle­re hav­de også lagt mær­ke til en anten­ne på opta­gel­ser­ne, som udsend­te et fuld­stæn­dig til­sva­ren­de lys.

Nog­le loka­le folk hen­vi­ste til en ny stor byg­ning i nær­he­den af San Die­gos Sta­dion, hvor der var mas­ser af lys, også om nat­ten. De min­dre blin­ken­de lys var måske lys på over­dæk­nin­gen, som sad løst og blaf­re­de i vin­den.

Et kig på Goog­le Earth, som sene­re skul­le vise sig at bli­ve et uund­vær­ligt værk­tøj i opkla­rin­gen, viste, at ret­nin­gen stem­te så nogen­lun­de (men ikke helt) med ret­nin­gen mod hav­nen, hvor fle­re jo hav­de for­modet Lar­ry E. Fox’ ufo. Andre loka­le folk hen­vi­ste til, at det helt sik­kert måt­te være tv-anten­ner­ne på San Migu­el Moun­tain, som lig­ger øst for San Die­go. NBC-fol­ke­ne skul­le såle­des fak­tisk have foto­gra­fe­ret deres egne tv-anten­ner uden at vide, hvad det var! Sam­men­lig­nin­ger med lyse­nes pla­ce­ring viste et vist sam­men­fald, men bestemt ikke 100 pro­cent.

Anten­ner­ne på Mon­te San Anto­nio – end­nu en kan­di­dat til lyse­ne, som viste sig at være for­kert.

Micha­el Jep­pe­sen inten­si­ve­re­de nu under­sø­gel­ser­ne sam­men med Hen­ning Det­hlef­sen, hvor der især blev brugt Goog­le Earth og foto­gra­fi­er (turist­bil­le­der) fra net­tet.

Det hele kom i sta­dig høje­re grad til at hand­le om præ­cist, hvor­fra NBC hol­det hav­de opta­get deres bil­le­der og i hvil­ken ret­ning.

På net­tet kun­ne man nu læse fle­re indslag, hvor NBC blev kri­ti­se­ret for at sju­ske med jour­na­li­stik­ken og af en eller anden grund ikke være inter­es­se­ret i en opkla­ring.

Måske vid­ste de alle­re­de, hvor­fra lyse­ne stam­me­de, men ønske­de ikke at afslø­re deres eget meget dår­li­ge lokal­kend­skab? Det bur­de ikke koste jour­na­li­ster­ne meget besvær at begi­ve sig hen til loka­li­te­ten om dagen og fil­me i sam­me ret­ning end­nu engang. Fle­re hen­vend­te sig til NBC for at få en for­kla­ring, også Micha­el Jep­pe­sen, men der kom intet svar.

Det „røde stakit“: Begyn­del­sen på en opkla­ring

Det røde stakit, som i vir­ke­lig­he­den er græn­se­heg­net til Mexi­co.

Micha­el Jep­pe­sen hav­de i en besked til Hen­ning Det­hlef­sen nævnt det „røde stakit“, som man kun­ne se på fil­men opta­get af NBC-hol­det. Hen­ning Det­hlef­sen syn­tes nok, at det så en smu­le bekendt ud og kom i tan­ke om nog­le bil­le­der på Goog­le Earth af græn­se­heg­net mel­lem USA og Mexi­co, som lig­ne­de tem­me­lig meget. Og gan­ske rig­tigt: En nær­me­re under­sø­gel­se viste, at det fak­tisk VAR græn­se­heg­net. Men hvis man kun­ne se græn­se­heg­net på fil­men, så kun­ne tv-hol­det jo umu­ligt fil­me mod nord, og lyse­ne måt­te der­for befin­de sig SYD for græn­sen, dvs. i Mexi­co! Alle hav­de med andre ord kig­get i den for­ker­te ret­ning!

En nær­me­re under­sø­gel­se på Goog­le Earth og end­nu fle­re turist­bil­le­der fik Hen­ning Det­hlef­sen over­be­vist om, at der måt­te være tale om lyse­ne på bjer­get El Cer­ro Col­ora­do sydøst for San Ysi­dro. Her befin­der sig en ræk­ke tv-anten­ner med diver­se advar­sels­lys, og under anten­ner­ne på bjer­get står skre­vet med sto­re bog­sta­ver på spansk: „Jesus Kristus er Her­re“. De hvi­de lys på fil­men er sam­men­fal­den­de med dis­se bog­sta­ver. Vink­len til anten­ne­ly­se­ne og bog­sta­ver­ne pas­se­de også, iføl­ge Hen­ning Det­hlef­sen, gan­ske godt til, at tv-hol­det hav­de stå­et i San Ysi­dro.

Nær­bil­le­de af Cer­ro Col­ora­do. Læg mær­ke til skrif­ten.

 

Micha­el Jep­pe­sen var dog ikke helt enig. El Cer­ro lå for langt væk til, at det kun­ne ses i gade­plan fra San Ysi­dro, og des­u­den kun­ne man jo ikke være sik­ker, så læn­ge vi ikke kend­te tv-hol­dets helt præ­ci­se pla­ce­ring.

Dis­kus­sio­nen bøl­ge­de lidt frem og til­ba­ge uden afgø­rel­se. Micha­el Jep­pe­sen fandt så tv-hol­dets oprin­de­li­ge histo­rie, som fak­tisk hand­le­de om en tun­nel under græn­se­heg­net, men hel­ler ikke det afgjor­de sagen. For at afkor­te afstan­den kig­ge­de Hen­ning Det­hlef­sen her­ef­ter på anten­ner på Goog­le Earth, som lå tæt­te­re på græn­sen, og som der­for mulig­vis let­te­re vil­le kun­ne ses fra den ame­ri­kan­ske side.

På net­tet var der en hen­vis­ning til Mon­te San Anto­nio – et lil­le høj­de­d­rag med anten­ner på top­pen i Tiju­a­na by lige på den anden side af græn­sen. På Goog­le Earth kun­ne dis­se anten­ner fint ses fra Cami­no de la Pla­za, en åben plads for­an græn­se­heg­net, som ikke lig­ger langt fra den tun­nel, som tv-hol­det lave­de et indslag om.

Nu mang­le­de så en for­kla­ring på de hvi­de lys, og det „røde tårn“, som kun­ne ses på fil­men, var også for­s­vun­det. Hele tiden duk­ke­de der små ting op, som for­hin­dre­de, at et for­slag kun­ne accep­te­res. Vi var nu nået hen til den 7. maj, og end­nu engang ret­te­des fru­stra­tio­ner­ne mod de „dov­ne jour­na­li­ster“, som meget let vil­le have kun­net afgø­re sagen.

Jour­na­li­ster­ne mel­der sig på banen

Den 9. maj sker der så plud­se­lig noget. Fra NBC 7 i San Die­go for­lød i et nyt ind­læg, at man hav­de opkla­ret myste­ri­et – og det hav­de alt­så ikke noget at gøre med rumvæs­ner i deres rum­ski­be. Foto­gra­fen, som optog den oprin­de­li­ge film, var fak­tisk taget til­ba­ge i dag­ti­mer­ne for at fil­me fra sam­me posi­tion og i sam­me ret­ning, og her hav­de han kun­net se, at han fak­tisk om nat­ten hav­de fil­met anten­ner­ne på El Cer­ro Col­ora­do med til­hø­ren­de lys fra bog­sta­ver­ne.

Bog­sta­ver­ne befin­der sig ca. 24 km væk og kan alt­så godt ses i dags­lys. Når de fore­kom under­li­ge den aften, har det sand­syn­lig­vis skyld­tes, men­te foto­gra­fen, at der var meget tåget, og de der­for frem­t­rå­d­te kla­re­re i for­hold til de andre sæd­van­li­ge lys i områ­det. Søren Lar­sen hav­de såle­des ret med sin meget tid­li­ge for­mod­ning om, at fæno­me­net nok skyld­tes nog­le spe­ci­el­le atmos­fæ­ri­ske for­hold.

I det nye ind­læg fra NBC 7 sam­men­hol­des de oprin­de­li­ge nat­te­bil­le­der med de nye dag­bil­le­der, så alle kan se lig­he­den.

Dag­bil­le­det fra sam­me posi­tion afslø­re­de sagens ret­te sam­men­hæng.

 

Selv­føl­ge­lig er der en hel del men­ne­sker på net­tet, som sta­dig mener, at der er ble­vet fil­met noget mystisk, og at der nu er tale om mørklæg­ning fra medi­er­nes og myn­dig­he­der­nes side. Men de fle­ste anser her­ef­ter histo­ri­en for opkla­ret. Og så bur­de jour­na­li­ster­ne vel afslut­nings­vis have noget ros? Desvær­re går de efter­føl­gen­de ind og ret­ter i det oprin­de­li­ge ind­læg, så det nu kun­ne se ud som om, at de fra star­ten vid­ste, hvad der blev foto­gra­fe­ret. Og fejl­en med Lar­ry E. Fox bli­ver ikke nævnt med et ord, så der er sta­dig nog­le, der desvær­re blan­der de to ufo­hi­sto­ri­er sam­men.

Det­te viser, at histo­ri­en fak­tisk er en smu­le pin­lig for jour­na­li­ster­ne, og at de sand­syn­lig­vis først ryk­ke­de ud med sand­he­den, da pres­set fra seer­ne og de loka­le blev for stort. En og anden kun­ne mulig­vis tæn­ke på nyheds­for­falsk­ning.

Noget godt kom der da ud af histo­ri­en: Et sær­de­les for­nø­je­ligt sam­ar­bej­de mel­lem en lil­le flok ufo­in­ter­es­se­re­de. Samt et par dan­ske­re, som tak­ket være Goog­le Earth, nu føl­te, at de aldrig mere skul­le bekym­re sig om at fare vild i det syd­li­ge San Die­go eller nord­li­ge Tiju­a­na.

Kil­der:

www.nbcsandiego.com/video/#!/on-air/as-seen-on/Mysterious-Lights-Spotted-South-of-San-Diego/301834411,
www.youtube.com/watch?v=tbkcKtgHnnk,
www.utsandiego.com/news/2015/mar/25/ballpark-apartment-highrise-to-start-construction/,
www.huffingtonpost.com/2015/05/05/san-diego-unexplained-aerial-lights_n_7193002.html,
www.facebook.com/larryfox,
www.nbcsandiego.com/news/local/San-Diego-Border-Tunnel-Go-Inside-Video-301822991.html,
www.nathangibbs.com/2009/03/05/hiking-tijuanas-cerro-colorado/,
www.nbcsandiego.com/news/local/Mysterious-Lights-Came-From-TV-Antennas-Photographer-302842361.html og
www.google.com/maps/@32.544612,-117.046186,3a,75y,188.45h,88.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGFghVPBlmStMV1U-Iun74w!2e0!7i13312!8i6656.

Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Spa­ni­en 6. april 2015

En dan­sker under ophold i Spa­ni­en sen­der efter sin hjem­komst den­ne mail til SUFOI’s Foto­af­de­ling:

Tager foto­gra­fi­er af Månen og ser bag­ef­ter, at det ene foto­gra­fi adskil­ler sig ved en bred lys­strå­le, der går fra Månen ned til jor­den, samt andre lysob­jek­ter.Næste dag kred­ser mili­tær­fly søgen­de rundt i dalen. Det viser sig, at dalen er kendt for UFO fæno­me­ner, og jeg ble­vet opfor­dret til at sen­de foto.

Jeg sen­der ure­di­ge­re­de fotos til SUFOI’s Foto­af­de­ling og hører meget ger­ne, hvad I mener om foto­gra­fi­et.

 

SUFOI’s kom­men­tar og kon­klu­sion

SUFOI’s Foto­af­de­ling har om sagen udar­bej­det en 50 sider lang rap­port, hvor de mod­tag­ne bil­le­der og omstæn­dig­he­der­ne ved foto­gra­fe­rin­gen detal­je­ret gen­nem­gås.

Den meget kor­te udga­ve af rap­por­tens kon­klu­sion lyder:

Bil­le­det er taget med en auto­ma­tisk eks­po­ne­rings­tid på 1/2 sek. uden sta­tiv. Den stærkt­ly­sen­de stri­be fra Månen og ned i bil­led­fel­tet er for­år­sa­get af kame­ra­ets bevæ­gel­se opad i sid­ste del af den auto­ma­tisk lan­ge eks­po­ne­rings­tid.

Det er alt­så en lys­stri­be, der er for­år­sa­get af det stær­ke lys fra Månen.

De øvri­ge min­dre lys i det­te og andre mod­tag­ne fotos er for­år­sa­get af rent loka­le for­hold.

Foto­af­de­lin­gens uheld ved foto­gra­fe­rin­gen af Månen og Venus på vest­him­len den 22. april 2015 har til­fæl­dig­vis resul­te­ret i et foto med sam­me form for effekt som bil­le­det fra Spa­ni­en.
Her er kame­ra­et dog bevæ­get den mod­sat­te vej, inden den auto­ma­ti­ske eks­po­ne­ring var slut.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Fotosa­gen fra Spa­ni­en er sam­ti­dig et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­le­des et „ufo-fæno­men“ kan opstå med bag­grund i fle­re for­skel­li­ge af hin­an­den uaf­hæn­gi­ge fak­to­rer — her et til­sy­ne­la­den­de ejen­dom­me­ligt Måne­fo­to samt næste dags til­fæl­di­ge mili­tær­flyv­ning gen­nem et dal­om­rå­de med i øvrigt spredt bebyg­gel­se.

Det skal ret­fær­dig­heds­vis til­fø­jes, at foto­gra­fen efter gen­nem­gan­gen af den udar­bej­de­de rede­gø­rel­se meld­te til­ba­ge:
Sik­ke et flot og detal­je­ret arbej­de I har lavet 😉 Man­ge tak, håber også I har kun­net bru­ge det til noget. Tænk­te jo nok, at der var en helt natur­lig for­kla­ring 😉

3450 Alle­rød 22. april 2015

På foto­et har foto­gra­fen mar­ke­ret, hvor de to lys­stre­ger optræ­der på bil­le­det med den 30 sek. lan­ge eks­po­ne­rings­tid.

 

En 53-årig obser­va­tør beret­ter i sin hen­ven­del­se:

Jeg hav­de stil­let mit Gopro Hero 4 kame­ra op i haven for at foto­gra­fe­rer mete­o­r­svær­men Lyri­der­ne.

Kame­ra­et var indstil­let på Night­lap­se med en luk­ker­tid på 30 sek. og kon­ti­nu­er­lig opta­gel­se. Stjer­neskud, som jeg kun fik 3 skud af, optræ­der kun på et bil­le­de, da de ikke varer mere end de 30 sek. luk­ker­tid.

Fly optræ­der ger­ne på fle­re bil­le­der som lan­ge stri­ber, der star­ter på et bil­le­de præ­cist, hvor det slut­te­de på det fore­gå­en­de.

Jeg har igen­nem det sid­ste hal­ve år foto­gra­fe­ret stjer­ner­nes rota­tion på den­ne måde, og aldrig obser­ve­ret noget, der ikke umid­del­bart kun­ne for­kla­res.
Men på dis­se bil­le­der er der et objekt, der bevæ­ger sig henover him­me­len og blin­ker ca. hvert 15 sek.

På bil­le­der­ne giver det sig til ken­de som to kor­te lys­stre­ger på linje. Det ser også ud, som om blin­ket ikke er momen­tant, men blæn­der op og ned igen, da lys­stre­gen er tynd i ender­ne og tyk på mid­ten.

Jeg har mailet bil­le­der­ne til Ole Hen­nings­en, SUFOI’s Foto­af­de­ling og kan også mai­le bil­le­der af stjer­neskud og fly fra sam­me serie bil­le­der, hvis det skul­le have inter­es­se i at sam­men­lig­ne.

Jeg tror ikke selv, at det er en ægte UFO-obser­va­tion, men da jeg ikke selv kan gre­je, hvad der opfø­rer sig sådant på him­me­len, er SUFOI de ene­ste, jeg kan kom­me i tan­ke om at spør­ge.

 
Udsnits­for­stør­rel­ser af et af de ori­gi­na­le mod­tag­ne fotos af nat­te­him­len med to lysen­de stre­ger i løbet af den anvend­te 30 sek. lan­ge eks­po­ne­rings­tid. For­ne­den ekstra for­stør­ret samt med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.
Et af foto­gra­fens meteor-fotos med ind­sat udsnits­for­stør­rel­se til sam­men­lig­ning med foto med de to lysen­de afteg­nin­ger.
Et af foto­gra­fens fly-fotos til sam­men­lig­ning med foto med de to lysen­de afteg­nin­ger. For­ne­den ses udsnits­for­stør­rel­se af fly­ets karak­te­ri­sti­ske lys­fø­ring under den 30 sek. lan­ge eks­po­ne­rings­tid.

Gen­nem­gang og kon­klu­sion

Udse­en­de og beskri­vel­sen af de lysen­de stre­ger samt de øvri­ge mod­tag­ne fotos fra foto­gra­fen bekræf­ter, at der ikke er tale om fly eller meteor.

Udse­en­det pas­ser med en rote­ren­de satel­lit, hvor iri­di­um-satel­lit­ter umid­del­bart vil være mest oplagt. Imid­ler­tid kan der ikke ved gen­nem­gang af satel­lit­ba­ner­ne på sitet http://www.heavens-above.com/ fin­des iri­di­um-satel­lit­ba­ner, der blot pas­ser til­nær­mel­ses­vis med de fra foto­gra­fen mod­tag­ne opta­gel­ser.

Dis­se satel­lit­ter vil almin­de­lig­vis blus­se meget op og fade ud igen. Kort efter i banen ses ofte en eller fle­re sva­ge­re „opblus­sen“, men for­ment­lig ikke i det antal, der ses på de mod­tag­ne fotos.

Udse­en­det med den langstrak­te afteg­ning med svagere/spidse ender, kun­ne der­i­mod godt lig­ne.

Glim­te­ne optræ­der, når de sto­re sol­pa­ne­ler reflek­te­rer sol­ly­set.

Efter Foto­af­de­lin­gens bed­ste vur­de­ring af de til­gæn­ge­li­ge data har foto­gra­fen dog med stor sand­syn­lig­hed fået en satel­lit med på sine fotos.

Ikke en „ægte“ satel­lit, men højst sand­syn­lig det 3. raket­trin fra Ari­a­ne 4, der opsend­te den fran­ske Spot 4‑satellit den 24. marts 1998.

Med de usik­ker­he­der, der vil være invol­ve­ret mht. til bane­e­le­men­ter­nes nøj­ag­tig­hed m.v. (tid/sted) efter en sene­re gen­nem­gang af data­e­ne, vil det­te raket­trin være den mest oplag­te kan­di­dat.

En rota­tion af et sådant raket­trin oplyst af Solen i raket­tens bane om Jor­den for­kla­rer også lysets optræ­den på de mod­tag­ne fotos.

2830 Virum 1. juni 2015

En 56-årig mand fra Virum ind­be­ret­te­de via www.ufo.dk om sin obser­va­tion:

Obser­va­tions­da­to: 01-06-2015

Tids­punkt: 21.26
Varig­hed: 30 sek.
Antal vid­ner: 1
Obser­va­tions­post­nr: 2830
Obser­va­tions­sted: min altan
Kom­pas­ret­ning til­sy­ne­komst: øst/nordøst
Kom­pas­ret­ning for­svin­den: vest/sydvest
Høj­de over hori­son­ten ved for­svin­den: 30 gra­der
Far­ve: hvid

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om obser­va­tion:

Objek­tet fløj fra nor­døst mod syd­vest, for­holds­vis lang­somt, dvs. mere lang­somt end et fly, jeg hør­te ingen lyd. Jeg lag­de mær­ke til objek­tet, for­di det ikke lig­ne­de et fly, og hastig­he­den, der ikke kan have været sær­lig høj, måske 100–200 km/t, høj­den vil jeg anslå til 1000–2000 m.

Objek­tet fort­sat­te i sam­me ret­ning til jeg ikke kun­ne se det læn­ge­re.

PS. Jeg har fak­tisk et bil­le­de af objek­tet eller fly­et, også, godt nok taget på lang afstand!

Dagen efter til­fø­je­de obser­va­tø­ren:

Efter et nær­me­re stu­die af bil­le­det, tror jeg, at det mulig­vis kan være et Fok­ker fly, I ved med den lige vin­ge der lig­ger oven på flykrop­pen, jeg er spændt på at høre fra jer!

Det ori­gi­na­le foto — dog i udsnits­for­stør­rel­se for bed­re at
kun­ne se den omhand­le­de lil­le lyse afteg­ning på den blå him­mel.

Kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se.

Foto­af­de­lin­gens over­vej­el­ser og under­sø­gel­ser

Foto­gra­fen næv­ner selv — trods sine umid­del­ba­re bemærk­nin­ger om, at det ikke lig­ner et fly, ingen lyd, rin­ge høj­de og hastig­hed — at det jo alli­ge­vel godt kun­ne lig­ne en bestemt type flykrop med vin­ger oven på krop­pen.

Et fly er da også den før­ste for­kla­ring, der af SUFOI’s Foto­af­de­ling søges efter­prø­vet.

Det er blot ikke muligt at få et fly til at pas­se med tid og ret­ning iflg. http://www.flightradar24.com/

Udskrift af FlightRadar24.com den 1. juni 2015 kl. 19.26 UTC med Virum som obser­va­tions­sted (mid­ter­ste røde pil) samt ret­nin­gen til Solen 307 gra­der — 3 gra­der over hori­son­ten (rød pil tv.).
Alle til­gæn­ge­li­ge data pas­ser nu med stor sand­syn­lig­hed på, at obser­va­tø­ren foto­gra­fe­re­de fly­et SN2264, en Avro RJ100 fra Brus­sels Air­li­ne, der befin­der sig stik syd for Virum ca. kl. 21:26 DST i ca. 3000 fods høj­de.
Illu­stra­tion: Hans Bød­ker, FlightRadar24

Det fører til en intern dis­kus­sion om, at det kan være et fly — som det jo lig­ner meget ud fra bil­le­det — men måske et fly, der af for­skel­li­ge årsa­ger ikke har en såkaldt „trans­pon­der“ tændt, eller der må være andre årsa­ger til, at tin­ge­ne ikke ser ud til at stem­me.

Avro RJ100 fra Brus­sels Air­li­ne

 

Så må det kon­trol­le­res, om kame­ra­ets dato/tid i det hele taget er kor­rekt indstil­let. Det­te er af stor vig­tig­hed, hvis man i en obser­va­tion eller fotosag skal efter­prø­ve, om en satel­lit­pas­sa­ge eller et fly i luf­ten kan være en mulig for­kla­ring.
Men et nød­ven­digt kon­trol­fo­to viser, at kame­ra­et er helt kor­rekt indstil­let mht. dato/tid.

Som udgangs­punkt er det SUFOI’s opfat­tel­se, at oplys­nin­ger­ne i mod­tag­ne rap­por­ter fra obser­va­tø­rer er kor­rek­te, men sam­ti­dig er det erfa­rin­gen, at der er man­ge mulig­he­der for fejl på for­skel­lig måde. Der­for må oplys­nin­ger­ne kon­trol­le­res, hvis arbej­det med en sådan sag skal give nogen mening og have en vær­di.

Udgangs­punk­tet i den aktu­el­le sag var en obser­va­tion fra en altan i Virum med udsigt mod øst/nordøst, hvor det hvi­de lys efter det angiv­ne sene­re for­svandt i 30 gra­ders høj­de i ret­nin­gen vest/sydvest.

Det er der­for nær­lig­gen­de at se på den geo­gra­fi­ske pla­ce­ring af den altan, hvor­fra der kan være udsigt mod dis­se ver­dens­hjør­ner.
I de sid­ste man­ge år har Goog­le Earth mfl. været uvur­der­li­ge hjæl­pe­mid­ler for efter­for­ske­re i for­sø­get på at gøre sig bekendt med et obser­va­tions­om­rå­de og der­med mulig­vis være en hjælp i søg­nin­gen på en kor­rekt for­kla­ring i en aktu­el sag.

Ved at gen­nem­gå opta­gel­ser fra Goog­le Earth Stre­et View går det plud­se­lig op for Foto­af­de­lin­gen, at man sim­pelt­hen har fejl­læst obser­va­tø­rens opgi­vel­ser i rap­por­ten og er gået ud fra, at obser­va­tø­ren fra sin altan foto­gra­fe­rer i nord­lig ret­ning.
Men det frem­går nu helt tyde­ligt af bil­le­der­ne fra Goog­le Earth, at obser­va­tø­rens altan ven­der mod syd, hvil­ket giver et helt andet udgangs­punkt for Foto­af­de­lin­gens bedøm­mel­se af oplys­nin­ger­ne fra obser­va­tø­ren. Nu fal­der tin­ge­ne helt på plads. Det er IKKE den nord­ve­st­li­ge him­mel, men den syd­li­ge him­mel, der skal check­es for aktu­el­le fly.

SUFOI’s kon­klu­sion

Efter en grun­di­ge­re gen­nem­gang af de til­gæn­ge­li­ge data er SUFOI’s Foto­af­de­ling ikke i tvivl om, at der som anført er tale om et fly kraf­tigt belyst af den lav­t­stå­en­de sol. End­vi­de­re hav­de foto­gra­fen ret mht. til en mulig pla­ce­ring af fly­ets vin­ge.
Såfremt det hav­de været muligt at anven­de en god zoom, hav­de detal­jer på fly­et være mere syn­li­ge og der­med nem­me­re at iden­ti­fi­ce­re fra en start.

Yderst tv. ses det lil­le lys på syd­him­len, obser­va­tø­ren foto­gra­fe­re­de.
Øverst th. ind­sat kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se her­af. Det er Foto­af­de­lin­gens
opfat­tel­se, at der er tale om et fly på vej mod syd­vest med kraf­tigt sol­lys
reflek­te­ret i fly­ets krop og de to moto­rer under høj­re vin­ge. Fly­ve­ret­nin­gen
anført med rød pil.

At fly­et synes at lig­ge med næsen meget skråt ned mod høj­re er en per­spek­ti­visk
virk­ning af, at fly­et er på vej bort fra fotografen/observationsstedet.

Nederst er for­søgs­vis ind­sat sam­me type fly i omtrent­lig sam­me syns­vin­kel
som på foto­gra­fens bil­le­de.
Illu­stra­tion: SUFOI’s Foto­af­de­ling

 

Efter at have læst Foto­af­de­lin­gens rap­port om sagen og dens kon­klu­sion sva­rer foto­gra­fen:

Tusind tak for den grun­di­ge under­sø­gel­se, det var for­nemt!

Jeg har nor­malt en 400 mm på mit kame­ra. Hvis den hav­de været på, vil­le det nok ha’ gjort det lidt let­te­re at iden­ti­fi­ce­re fly­et.

Jeg ven­der helt sik­kert til­ba­ge hvis jeg ser noget spæn­den­de. Jeg vil da ger­ne indrøm­me, at jeg er over­be­vist om at vi er blevet/bliver besøgt ude­fra, jeg har stu­de­ret emnet i man­ge år, selv­om det er meget svært at skel­ne mel­lem skidt og kanel, især nu med youtu­be osv.

Hvor­for omta­les mit ufo-foto ikke?

Alle hen­ven­del­ser om fotos besva­res af SUFOI’s Foto­af­de­ling ved Ole Hen­nings­en. De ind­send­te bil­le­der og video­op­ta­gel­ser regi­stre­res og ana­ly­se­res efter­føl­gen­de med de for­hån­den­væ­ren­de res­sour­cer.

I UFO-Mail brin­ger vi ikke alle fotosa­ger, men for­trins­vis de mere ekstra­or­di­næ­re obser­va­tio­ner og det til­hø­ren­de bil­led­ma­te­ri­a­le.

I SUFOI’s for­mål og vision lig­ger der også en fol­ke­op­ly­sen­de rol­le. Der­for brin­ger vi i UFO-Mail også mere ordi­næ­re fotosa­ger, dvs. bil­led­ma­te­ri­a­le der viser fx kame­ra­re­flek­ser og astro­no­mi­ske fæno­me­ner samt ikke mindst de små varm­luft­bal­lo­ner, som obser­va­tø­rer til sta­dig­hed har svært ved at iden­ti­fi­ce­re i mør­ke på få hund­re­de meters afstand.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.