Hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er vi inter­es­se­ret i at høre om dine ufo-ople­vel­ser. Vi behand­ler som udgangs­punkt alle hen­ven­del­ser seri­ø­se, og fore­ta­ger en viden­ska­be­ligt base­ret under­sø­gel­se af din ople­vel­se.

Så har du set noget mystisk fly­ve over him­len, hvad enten det er noget, du lige har set, eller det er noget, du har set tid­li­ge­re, kan du udfyl­de SUFOI’s obser­va­tions­ske­ma.

Vi bru­ger dine per­son­li­ge oplys­nin­ger (navn, adres­se, e‑mail mv.), hvis vi ger­ne vil i kon­takt med dig for at få fle­re oplys­nin­ger om obser­va­tio­nen eller give dig en for­kla­ring. Kom­mer du i tvivl om, hvad der skal stå i et felt, kan du udfyl­de fel­tet med et „?“ eller en „-“. Alle oplys­nin­ger bli­ver behand­let for­tro­ligt og ikke vide­re­gi­vet til tred­je­mand. Se i øvrigt SUFOI’s per­son­da­ta­po­li­tik.

Hvis der kom­mer en fejl­meld­ing, skal du bru­ge til­ba­gek­nap­pen i din brow­ser, da du her­ved ikke mister de ind­ta­ste­de data.

Din hen­ven­del­se vil bli­ve regi­stre­ret i vores Rap­portar­kiv og even­tu­elt sam­men­holdt med andre ind­be­ret­nin­ger.

Tak for­di du tog dig tid til at udfyl­de vores obser­va­tions­ske­ma!

BEMÆRK: Din beret­ning bli­ver ikke lagt direk­te ind i obser­va­tions­over­sig­ten, men behand­les af sik­ker­heds­hen­syn manu­elt. I den for­bin­del­se fjer­ner vi også alle per­son­li­ge og andre oplys­nin­ger, som kan gøre det muligt at iden­ti­fi­ce­re obser­va­tø­ren bag ople­vel­sen.

OBS: Husk at udfyl­de alle fel­ter!

Rap­port­ske­ma

4 + 15 =

Har du taget bil­le­der eller opta­get video?

Har du taget bil­le­der af det, du har obser­ve­ret? Eller måske opta­get en video?

Så del dem med uforapport@sufoi.dk via WeTransfer.com, når du har ind­sendt din ufo-rap­port.

BEMÆRK VENLIGST:

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er en for­e­ning, der er base­ret på fri­vil­lig arbejds­kraft. Vi har ingen ansat­te. Og ingen faste kon­tor­ti­der.

Der­for kan der nog­le gan­ge gå en dag eller to, før vi rea­ge­rer på din hen­ven­del­se.