Sådan begynd­te det

I som­me­ren 1946 beret­te­de pres­sen om såkald­te „spø­gel­ses­ra­ket­ter“. Hund­red­vis af men­ne­sker i hele Skan­di­navi­en hav­de ople­vet dem. Man­ge men­te den­gang, at det kun­ne være rus­ser­ne, som prø­ve­s­kød raket­ter ero­bret fra Tys­kland ved afslut­nin­gen af Anden Ver­denskrig.

Året efter, den 24. juni 1947, så en ame­ri­kansk for­ret­nings­mand fra sit fly 9 sølvskin­nen­de objek­ter. De fløj mel­lem bjer­ge­ne over sta­ten Was­hin­g­ton. Sam­me år indrøm­me­de det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben, at en sær­lig afde­ling i al hem­me­lig­hed var ble­vet ned­sat for at løse ufo­er­nes gåde. Sam­ti­dig fort­sat­te folk med at ople­ve mysti­ske fæno­me­ner på him­len.

Inter­es­sen for ufo­er steg kraf­tigt gen­nem 1950’erne. I Dan­mark før­te det­te den 17. decem­ber 1957 til dan­nel­sen af »Syd­jysk UFO-Inve­sti­ga­tion«. Emnet var popu­lært i offent­lig­he­den, grup­pen vok­se­de hastigt, og snart blev nav­net ændret til »Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion« (SUFOI). Året efter for­e­nin­gens dan­nel­se begynd­te udgi­vel­sen af tids­skrif­tet UFO-Nyt. Det udkom i peri­o­den 1958–2010. I dag er hjem­mesi­den sufoi.dk for­e­nin­gens vig­tig­ste infor­ma­tions­ka­nal.

Du kan læse mere om SUFOI’s histo­rie og erfa­rin­ger samt om ufo­lo­gi­ens histo­rie i bøger­ne:

Om for­e­nin­gen

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) er en for­e­ning med gene­ral­for­sam­lin­gen som øver­ste ledel­se. Den dag­li­ge ledel­se vare­ta­ges af for­e­nin­gens besty­rel­se. For­e­nin­gen består bl.a. af føl­gen­de med­lem­mer:

Kim Møl­ler Han­sen for­mand
Toke Haun­strup næst­for­mand
Bjar­ne Hil­mer Han­sen kas­se­rer
Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl besty­rel­ses­med­lem
Jan Han­sen besty­rel­ses­med­lem
Peter Nør­gaard revisor
Hen­rik Klin­ge Peder­sen revisor­sup­ple­ant
Bo Niel­sen
Lars Tho­mas
Ole Hen­nings­en
Tho­mas Bris­son
Kar­sten Bom­holt
Asger Poul­sen
Asle Niel­sen

Alt arbej­de i for­e­nin­gen er uløn­net fri­tids­ar­bej­de. Ønsker du at bidra­ge til for­e­nin­gens for­mål, kan du gøre det ved at bli­ve med­lem af støt­te­kred­sen og/eller ved at bidra­ge med din arbejds­ind­sats. Hør om hvor­dan ved at skri­ve til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — SUFOI.

For­e­nin­gen regi­stre­rer alle obser­va­tions­be­ret­nin­ger, som kom­mer ind via obser­va­tions­ske­ma­et her på ufo.dk. Vi under­sø­ger de mest inter­es­san­te beret­nin­ger, i det omfang vores res­sour­cer ræk­ker. De man­ge års ind­sam­ling af omkring 15.000 ufoop­le­vel­ser har givet vær­di­ful­de erfa­rin­ger med ind­sam­ling og efter­forsk­ning. Dis­se erfa­rin­ger er offent­lig­gjort i bogen „50 år med ufo­er“, som kon­klu­de­rer, at det er mest sand­syn­ligt, at ufoop­le­vel­ser kan for­kla­res ved en kom­bi­na­tion af psykologiske‑, soci­a­le- og kul­tu­rel­le for­hold i kom­bi­na­tion med fejl­per­cep­tion.

For­e­nin­gens hove­d­ak­ti­vi­tet er i dag oplys­nings­ar­bej­det, der kon­cen­tre­rer sig om ufo.dk og dia­log med nyheds­me­di­er­ne.

SUFOI’s vedtæg­ter kan down­lo­a­des her.

SUFOI’s For­mål

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er en for­e­ning, som til offent­lig­he­den for­mid­ler velun­der­byg­get viden om ufo­myten samt viden om fæno­me­ner, der kan ska­be ufoop­le­vel­ser. Ved ufo­myten for­står SUFOI de beret­nin­ger, ople­vel­ser og fore­stil­lin­ger, der knyt­ter sig til begre­bet ufo, og som udvik­ler sig over tid i sam­spil med fx histo­ri­ske og kul­tu­rel­le for­hold. Sel­ve ordet “ufo” opfat­tes af SUFOI som en sam­le­be­teg­nel­se for de man­gear­te­de fæno­me­ner, der kan ind­gå i beret­nin­ger om usæd­van­li­ge him­mel­fæ­no­me­ner.

SUFOI’s Vision

Det er Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tions vision at:

  • infor­me­re om fæno­me­ner, der kan ska­be ufoop­le­vel­ser,
  • give offent­lig­he­den velun­der­byg­get viden om de man­ge aspek­ter af ufo­myten og
  • bru­ge de ind­hø­ste­de erfa­rin­ger og viden til at give et afba­lan­ce­ret syn på myte­ska­ben­de fæno­me­ner.

SUFOI’s for­tæl­ling om ufo­myten

For­e­nin­gen har siden 1957 ind­sam­let omkring 18.000 rap­por­ter om ufoop­le­vel­ser og under­søgt de bedst doku­men­te­re­de. De man­ge års arbej­de har ført til den kon­klu­sion, at der fin­des man­ge natur­li­ge og jord­næ­re for­kla­rin­ger på folks ufoop­le­vel­ser, og at rap­port­ma­te­ri­a­let på ingen måde sand­syn­lig­gør, at Jor­den får besøg ude­fra.

SUFOI’s og andres stu­di­er viser, at ufoop­le­vel­ser for­tæl­ler mere om men­ne­skets san­ser, tro og fore­stil­lin­ger – end om rum­met og even­tu­el­le ali­ens. Det er vel­do­ku­men­te­ret i bogen 50 år med ufo­er – Erfa­rin­ger fra halv­treds års rap­port­ar­bej­de (SUFOI 2007), som kan købes som e‑bog i vores butik. Bogen viser gen­nem eksem­pla­ri­ske sager fra SUFOI’s omfat­ten­de rap­portar­kiv, at det er mest sand­syn­ligt, at ufoop­le­vel­ser kan for­kla­res ved en kom­bi­na­tion af psy­ko­lo­gi­ske, soci­a­le og kul­tu­rel­le for­hold i kom­bi­na­tion med fejl­per­cep­tion.

SUFOI’s hove­d­ak­ti­vi­tet er oplys­nings­ar­bej­det, der kon­cen­tre­rer sig om hjem­mesi­den www.ufo.dk og dia­log med offent­lig­he­den. For­e­nin­gen har påta­get sig en fol­ke­op­ly­sen­de rol­le og for­sø­ger at være en mod­vægt til de man­ge let­køb­te histo­ri­er på net­tet og i medi­er­ne. Det fore­går via infor­ma­tions­ar­bej­det på www.ufo.dk, vores gra­tis nyheds­brev UFO-Mail og en ræk­ke bog­ud­gi­vel­ser.

Kun­ne du tæn­ke dig at støt­te vores arbej­de, eller selv del­ta­ge aktivt i oplys­nings- og rap­port­ar­bej­det, kan du læse mere om, hvad du kan gøre her.

Her på hjem­mesi­den kan alle indrap­por­te­re deres ufoop­le­vel­se og sene­re læse, om andre har iagt­ta­get noget på sam­me tid eller sted som dem selv, og om der mulig­vis alle­re­de lig­ger en for­kla­ring på obser­va­tio­nen.

Selv om SUFOI’s arbej­de har ført til kon­klu­sio­nen, at Jor­den ikke får besøg ude­fra, beskæf­ti­ger for­e­nin­gen sig fort­sat med ufo­myten. Vi er inter­es­se­re­de i at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan vi men­ne­sker ople­ver og for­tol­ker him­mel­fæ­no­me­ner, lige­som vi ønsker at ana­ly­se­re ufo­mytens udvik­ling.

Du kan down­lo­a­de SUFOI’s for­tæl­ling om ufo­myten her.

Om sufoi.dk

Det­te hjem­mesi­de til­hø­rer for­e­nin­gen Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI), og kan til­gås både via https://sufoi.dk og https://ufo.dk.

Print og fotoko­pi­er af ind­hold fra sufoi.dk er belagt med Copy­dan-veder­lag.

Ind­hol­det på hjem­mesi­de må ikke kopi­e­res elek­tro­nisk uden skrift­lig til­la­del­se fra SUFOI.

Det er vores hen­sigt med sufoi.dk, at kun­ne for­mid­le velun­der­byg­get viden om ufo­myten samt viden om fæno­me­ner, der kan ska­be ufoop­le­vel­ser.

Du kan altid hol­de dig opda­te­ret om, hvad der sker på ufo-områ­det både i Dan­mark og i udlan­det ved at til­mel­de dig vores gra­tis nyheds­brev UFO-Mail.

Hvis du selv har set noget ufor­klar­ligt på him­len eller blot vil læse om, hvad andre har ople­vet, kan du klik­ke ind på UFO-ind­be­ret­nin­ger. Og på vores side med nyt­tig viden om ufo­er får du del s viden om de man­ge natur­li­ge fæno­me­ner, som kan føre til ufo-ople­vel­ser. Og dels anden rele­vant infor­ma­tion om ufo­er og ufo­myten.

Der­u­d­over fin­der du  mas­ser af gra­tis læse­stof om de sene­ste nyhe­der, kan læse tid­li­ge­re num­re af UFO-Mail og ændre artik­ler i vores arti­kel­ar­kiv og samt købe mate­ri­a­ler om ufo­myten og beslæg­te­de emner i SUFOI’s onli­ne­bu­tik.

Bemærk, at de af vores ældre e‑bøger, som kan hen­tes gra­tis i vores webs­hop, ale­ne er til pri­vat brug. Du er vel­kom­men til at down­lo­a­de og prin­te et pri­vat eksem­plar, men bøger­ne må ikke vide­re­di­stri­bu­e­res. Nog­le af bøger­ne er skre­vet for mere end 30 år siden og kan inde­hol­de syns­punk­ter og kon­klu­sio­ner, som tiden er løbet fra. Men kan sta­dig have histo­risk og resear­ch­mæs­sig inter­es­se.

Vi har også sam­let en liste med gode links til sites, der er udvalgt for at gøre infor­ma­tions­søg­nin­gen mere kva­li­ta­tiv. Samt giver en kort intro­duk­tion til det emne, vi har sam­let links til på siden. Så spil­der du ikke tid på use­ri­ø­se kil­der. Adskil­li­ge af hjem­mesi­der­ne er nævnt for at vise mang­fol­dig­he­den — ikke for­di SUFOI nød­ven­dig­vis deler de menin­ger og tan­ker, som måt­te bli­ve offent­lig­gjort på dem.

Hen­ven­del­ser vedr. ind­hol­det på ufo.dk bedes ret­tet til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — SUFOI.

Hen­ven­del­ser vedr. tek­nik og opbyg­ning bedes ret­tet til Web­ma­ster.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.