Kategori: UFO-mail 2018

UFO-Mail 277

Sta­dig fle­re ame­ri­ka­ne­re tror på det over­na­tur­li­ge. Chap­man Uni­ver­si­ty-under­sø­gel­sen 2018 over, hvad ame­ri­ka­ner­ne fryg­ter mest, er offent­lig­gjort.

Læs mere

UFO-Mail 276

Der fin­des områ­der, hvor ufoob­ser­va­tio­ner er så hyp­pi­ge, at der tales om et såkaldt hots­pot. Et af dis­se hots­pots er den beryg­te­de Skinwal­ker Ranch i USA.

Læs mere

UFO-Mail 275

Efter­lys­ning i TV Øst af sten på Stor­strøms­bro­en – var det en mete­o­rit? Samt fle­re obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 274

Ufopro­fe­ten Geor­ge Adam­ski døde i 1965. Man han er ikke helt glemt. Samt spæn­den­de beret­nin­ger, obser­va­tio­ner og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 273

To super­go­de til­bud — spar 25 % Dan­marks stør­ste og flot­te­ste ufo­bog: UFO’er — Myter og...

Læs mere

UFO-Mail 272

Bogan­mel­del­se af Gor­don Lores bog, Flying Sau­cers from Bey­ond the Earth: A UFO Resear­cher’s Odys­sey.

Læs mere

UFO-Mail 271

Selv­om dan­sker­ne er ble­vet min­dre til­bø­je­li­ge til at tro på over­na­tur­li­ge kræf­ter og årsags­sam­men­hæn­ge, er over­tro sta­dig udbredt i dagens Dan­mark.

Læs mere

UFO-Mail 270

Den 11. august kun­ne man høre om mete­o­rit­ter, raket­ter og 1950’ernes ufo­er på Bror­fel­de Obser­va­to­ri­um, på top­pen af de midtsjæl­land­ske bak­ker ved Tøl­lø­se.

Læs mere

UFO-Mail 269

Der står „kon­stant men­ne­sker på spring for at fodre os med net­op deres frygt- og bekym­rings­pas­sion. Samt et par bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 268

Nye spor i Pen­ta­gon-sagen – bog­stav­for­vir­ring, hem­me­li­ge dro­ner og mysti­ske...

Læs mere

UFO-Mail 267

I 1945 let­te­de fem tor­pedo­bom­be­fly fra flå­de­sta­tio­nen i Fort Lau­der­da­le for at fly­ve ud på en almin­de­lig, ruti­ne­mæs­sig træ­ning. Men noget gik riven­de galt.

Læs mere

UFO-Mail 266

Spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Både nye og nog­le fra arki­vet.

Læs mere

UFO-Mail 265

„Jeg lå og sov, men blev væk­ket af en mær­ke­lig lyd … det lød uhyg­ge­ligt. Kort efter kun­ne jeg høre en af mine kal­ve brø­le nede fra mar­ken.

Læs mere

UFO-Mail 264

Spæn­den­de obser­va­tio­ner og beret­nin­ger fra det gan­ske land samt for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 263

Anmel­del­se af Frank Schwe­des bog, The Essen­ti­al Gui­de to UFO Sigh­tings Sin­ce 1945. Og af Ron Mil­lers bog, Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re.

Læs mere

UFO-Mail 262

2 mio. heste­kræf­ter skul­le der til for at sen­de Andreas Mogen­sen ud i rum­met. Se den rum­kap­sel han fløj i. Samt beret­nin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 261

Fake news: Ame­ri­kansk måne­a­stro­naut har ikke set ali­ens. Samt CIA har lagt mere end 930.000 tid­li­ge­re hem­me­li­ge doku­men­ter onli­ne om bl.a. ufo­er.

Læs mere

UFO-Mail 260

Ver­dens stør­ste sam­ling af ufo-lit­te­ra­tur og andre rele­van­te histo­ri­ske effek­ter er pla­ce­ret I Nor­rköping i Sve­ri­ge med Clas Sva­hn som for­mand.

Læs mere

UFO-Mail 259

Efter en kon­cert i Næst­ved så vi dro­nen over midt­by­en. Jeg fulg­tes med mine ven­ner, som var lidt utå­l­mo­di­ge med, at jeg „lii­i­i­ge skul­le fan­ge den ufo dér.

Læs mere

UFO-Mail 258

Et demo­kra­tisk sam­fund kræ­ver oply­ste bor­ge­re, men er vi det i Dan­mark, eller har vi vendt viden­ska­ben ryg­gen?

Læs mere

UFO-Mail 257

Nyt på ufo.dk Spørgs­mål og svar. Samt måne­dens ufo­ma­te­ri­a­ler i web­bu­tik­ken.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002