Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

4250 Fug­leb­jerg 11. juni 2015

Hen­ven­del­sen fra obser­va­tø­ren til SUFOI’s Foto­af­de­ling lød:

Hey hey. Jeg har en video, som jeg optog for en lil­le uge siden, der, hvor jeg bor (Fug­leb­jerg).

En kraf­tig lysen­de kug­le, kan ikke for­kla­re så meget udover video­en er fil­met d. 11 juni omkring kl. 24. Den fløj i ret­ning fra vest mod syd.

Der kom­mer et fly fly­ven­de for­bi kug­len (op over), og syn­tes ikke kug­len lig­ner et „rig­tigt“ fly, når man sam­men­lig­ner dem. Måske I kan se, hvad det er.

Foto­af­de­lin­gens kon­klu­sion

Ved udfær­di­gel­se af rap­por­ten om sagen til SUFOI’s Foto­af­de­lings arkiv er udgangs­punk­tet, at dato/tid er kor­rekt, og at opta­gel­sen der­for er fore­ta­get kl. 23.22.05 DST, som det frem­går af video­ens såkald­te exif-data.

Det­te tids­punkt er rime­ligt sam­men­fal­den­de med en af de syn­li­ge pas­sa­ger af ISS, Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, på syd­him­len i sin flyv­ning fra en vest­lig mod en øst­lig ret­ning.

Scre­en­print fra den ori­gi­na­le video — her vendt
90 gra­der til kor­rekt posi­tion.

Over kir­ken ses øverst — og kla­rest — det fil­me­de
lys, der med stor sand­syn­lig­hed er ISS — Den
Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.

Lidt under tv. — men sta­dig over kir­ken — ses
et lidt sva­ge­re lil­le lys, der er pla­ne­ten Saturn på syd­him­len.

 
Udskrift fra pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night 11. juni 2015 kl. 23.22.05 viser den stærkt­ly­sen­de pla­net Saturn på syd­him­len — en anel­se mod øst.

2635 Ishøj 30. juli 2015

Fil­me­de det her snur­ren­de objekt i går nat.

Kan I se hvad det er?

Sådan lød en kort­fat­tet mail, som en obser­va­tør i Ishøj hav­de sendt til Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um. SUFOI har sam­ar­bej­de med pla­ne­ta­ri­et, der der­for vide­re­send­te spørgs­må­let og opta­gel­sen til SUFOI’s Foto­af­de­ling.

I en uddy­ben­de mail skrev foto­gra­fen vide­re:

Jeg er det, man kal­der en ama­tør­fo­to­graf og tager en mas­se bil­le­der dag­ligt og fil­mer video­er, hvis der er noget sær­ligt. Mht. til omtal­te video så fil­me­de jeg det, for­di lyset fra objek­tet var kon­stant lysen­de (uden blink feks. ved fly­ve­ma­ski­ne blink), des­u­den fløj det på en mær­ke­lig måde og lig­ne­de noget, som snur­re­de rundt som en slags „sten“.

Jeg har brugt et vide­opro­gram til at zoo­me ind på den tid­li­ge­re video, du fik, der­for er video­ens opløs­ning ikke så god, især for­di det er mørkt, og der bli­ver zoo­met ind.

Jeg sen­der dig her­med den ori­gi­na­le video, som jeg fil­me­de d. 30/07–2015 kl. 02:19, imens jeg sad på min altan og røg en ciga­ret. Objek­tet blev set i syd måske syd/østli ret­ning.

Jeg har fil­met objek­tet med en Ipho­ne 5s video­ka­me­ra.

Håber det kan bru­ges.

Scre­en­print fra den mod­tag­ne video­se­kvens
med ind­sat kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se af det
fil­me­de lys på him­len.
 

SUFOIs kon­klu­sion

Huse­nes pla­ce­ring i bil­led­fel­tet incl. sene­re Goog­le Earth søg­nin­ger er med til at doku­men­te­re sel­ve lysets bevæ­gel­se på him­len samt den kon­kre­te geo­gra­fi­ske ret­ning.

Da tids­punk­tet i den­ne sag var meget nøj­ag­tigt, var der ingen tvivl om, at der også i den­ne sag var tale om pas­sa­ge af ISS, Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.

Fle­re oplys­nin­ger om ISS samt en ældre opta­gel­se af en ISS-pas­sa­ge set fra Søl­le­sted på Lol­land kan ses på det­te link:
http://www.sufoi.dk/arkiv/arkiv-hn/iss-obs.php og
https://www.youtube.com/watch?v=PqU_0GjXXt8.

ISS-pas­sa­ger og andre kla­re satel­lit­ter kan ses på sitet Hea­vens Above:
http://www.heavens-above.com/ og syn­li­ge pas­sa­ge­ti­der for ISS kan også fin­des på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ums hjem­mesi­de:
http://planetariet.dk/astronomi-rumfart/himlen-netop-nu/se-rumstationen.

Pla­ne­ten Venus.….. igen, igen.…

Fra star­ten af sep­tem­ber og måne­den ud har pla­ne­ten Venus stå­et mar­kant lysen­de på den øst­li­ge mor­gen­him­mel, hvil­ket som sæd­van­ligt har givet anled­ning til mysti­fi­ka­tion hos adskil­li­ge mor­gen­van­dre­re.
 

4760 Vor­ding­borg 9. sep­tem­ber 2015

Jeg har taget i alt 2 bil­le­der med min Ipho­ne 6. Der fore­lig­ger ingen oplys­nin­ger om kame­raindstil­lin­ger osv.

Det ene bil­le­de er der ikke zoo­met på. Det andet har jeg zoo­met ind på objek­tet, det vir­ker mere grov­kor­net.

Jeg har lavet og ved­læg­ger et kort, hvor synsvinklen/optagelsesretningen er angi­vet.

Sådan lød en hen­ven­del­se fra en obser­va­tør på Sydsjæl­land, som hav­de obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret et lys nede­nun­der Månen tid­ligt om mor­ge­nen på den øst­li­ge him­mel.

På det ori­gi­na­le foto ses her et stærkt lys næsten midt i bil­led­fel­tet, der er den
over­be­ly­ste Måne.

Nede­nun­der mel­lem trækro­ner­ne ses et lil­le sva­ge­re lys, som vak­te foto­gra­fens
nys­ger­rig­hed, og som er pla­ne­ten Venus som mor­gen­stjer­ne på den øst­li­ge him­mel.

På det indzoo­me­de foto har foto­gra­fen
fan­get Venus mel­lem træ­er­ne, dog en
anel­se ude af fokus, så pla­ne­ten optræ­der
som en lidt stor rund lys­p­la­ma­ge.

Udskrift fra pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night viser Månen
og Venus på øst­him­len på foto­gra­fe­rings-tids­punk­tet.

Sam­men­ko­pi­e­ring af udskrift fra pla­ne­ta­rie-
pro­gram­met og det mod­tag­ne foto viser sam­men-
fal­det mel­lem Venus og det foto­gra­fe­re­de lys på him­len.

15. sep­tem­ber 2015

Jeg er ble­vet fore­slå­et at emai­le jer for at prø­ve, at få opkla­ret et spæn­den­de lil­le myste­rie 🙂

Jeg sen­der en lil­le kort film, jeg fil­me­de d. 15/9 klok­ken ca. 6 om mor­ge­nen.

Jeg star­ter med at zoo­me ud for at være nogen­lun­de sik­ker på, at man kan se, at det IKKE er Månen. Der­ef­ter zoo­mer jeg ind — og man når lige at se, hvor­dan den­ne MEGET stærkt lysen­de „dims“ ind i mel­lem lyste ekstra op, så den nær­mest blin­ke­de.

Den stod helt stil­le i luf­ten i de ca. 20 minut­ter, som jeg kun­ne se den, så et fly var det næp­pe.

Jeg kan ikke min­des nogen­sin­de at have set så stærkt lysen­de en stjer­ne, og nu er jeg jo vildt nys­ger­rig for at vide, hvad det even­tu­elt kun­ne være 🙂 Det var min bror, som har lidt for­stand på astro­no­mi, som fore­slog, at jeg prø­ve­de at spør­ge jer.

Jeg tænk­te selv på, om det kun­ne være en eks­plo­de­ren­de stjer­ne, et solud­brud eller lig­nen­de?

Sådan lød en mail, som en obser­va­tør send­te til Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um.

Som tid­li­ge­re nævnt har SUFOI sam­ar­bej­de med pla­ne­ta­ri­et i den slags sager, og opta­gel­sen blev der­for videre­for­mid­let til SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Et scre­en­print fra den mod­tag­ne video­se­kvens.

Øverst ses den lysen­de afteg­ning stør­re, og nede­nun­der er
afteg­nin­gen min­dre.

Der er tale om, at kame­ra­et auto­ma­tisk for­sø­ger at foku­se­re på
lyset, men ind imel­lem foku­se­rer (stil­ler mere skar­pt) på vin­du­es­ru­den.

Der­ved frem­kom­mer en stør­re — og mere uskarp — sekvens af lyset, der så
efter­føl­gen­de skif­ter til en mindre/men skar­pe­re afteg­ning.
Her­over udsnits­for­stør­rel­ser fra video­se­kven­sen.
 
Udskrift af pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night visen­de den øst­li­ge him­mel, hvor den stærkt lysen­de pla­net Venus ses stå over hori­son­ten på foto­gra­fe­rings­tids­punk­tet.

 

Der er ingen tvivl om, at det net­op er pla­ne­ten Venus, der er ble­vet obser­ve­ret og fil­met.

Hav­de foto­gra­fen fil­met uden­for i frit områ­de, hav­de hun måske været hel­dig også at få pla­ne­ten Mars med til ven­stre for Venus på him­len — dog noget min­dre lys­stærk.

4690 Has­lev 16. sep­tem­ber 2015

Obser­va­tø­ren beret­ter:

Jeg våg­ne­de kl. 4.45 og kig­ger ud af mit sove­væ­rel­ses vin­due. Jeg ser en stor lysen­de stjer­ne, vil jeg beteg­ne det som, den står stil­le og bevæ­ger sig over­ho­ve­det ikke på noget tids­punkt, men igen undrer jeg mig over stør­rel­sen og lys­mæng­den i obtjek­tet. Jeg har en for­nem­mel­se af, at det ikke er en ufo lig­nen­de ting, men måske jor­den står tæt på nog­le pla­ne­ter eller noget andet stjer­nenova hal­løj tæn­ker jeg.

Jeg tager 3 bil­le­der med min mobil, og det ene bil­le­de zoo­mer jeg ind med mobi­len, og da jeg ser på bil­le­det bag­ef­ter, hvor man kan for­stør­re det bli­ver jeg gan­ske over­ra­sket over, hvor smukt det­te fæno­men egent­lig er, så jeg håber, jeg kan sen­de min bil­le­der ind så I selv kan vur­de­re dem…

Udsnits­for­stør­rel­ser af det foto­gra­fe­re­de lys på de to
mod­tag­ne fotos.

Øverst ses en lidt aflang afteg­ning, der skyl­des rystel­se
af kame­ra­et under eks­po­ne­rin­gen.

Nederst ses en meget stør­re, men rund uklar gen­gi­vel­se
af lyset på him­len. Udse­en­det skyl­des kame­ra­ets for­gæ­ves
for­søg på at foku­se­re på lyset på den mør­ke him­mel.

Hel­ler ikke i det­te til­fæl­de er der tvivl om, at det obser­ve­re­de og foto­gra­fe­re­de lys er pla­ne­ten Venus på øst­him­len.

1250 Køben­havn 19. sep­tem­ber 2015

Via Face­book modt­og SUFOI’s Foto­af­de­ling den­ne hen­ven­del­se 22. sep­tem­ber 2015:

Jeg stod ved Sku­e­spil­ler­hu­set og kig­ge­de over på Papirø­en lør­dag mor­gen den 19. sep­tem­ber 2015. Jeg så et lysen­de objekt i 20 minut­ter og for­men var pen­ta­gram.

Rin­ge­de til Køben­havn poli­ti. Ingen rap­por­ter mod­ta­get.

På Foto­af­de­lin­gens opføl­gen­de spørgs­mål blev obser­va­tø­rens to bil­le­der mod­ta­get med flg. ekstra kom­men­ta­rer:

Taget på iPho­ne.

Kig til høj­re i det sid­ste bil­led, og det var sta­tio­nært.

Meget klart og det sluk­ke­de bare.

Har udfyldt et obser­va­tions­ke­ma på jeres hjem­mesi­de.

 

Det mod­tag­ne foto med en lysen­de afteg­ning på him­len th. i bil­led­fel­tet. Tv. i hvid ram­me ses afteg­nin­gen i udsnits­for­stør­rel­se.
Bil­le­det er taget fra den vest­li­ge side af Køben­havns Havn i øst­lig ret­ning mod Ope­ra­hu­set, der ses lyse op med et blå­ligt lys tv. for mid­ten af bil­led­fel­tet.
Den lidt aflan­ge form på lys­af­teg­nin­gen får foto­gra­fen til at beskri­ve lyset som „et pen­ta­gram“, men den langstrak­te form skyl­des kame­ra­ets bevæ­gel­se under eks­po­ne­rin­gen under de dår­li­ge lys­for­hold.

Foto­af­de­lin­gens kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

Også i det­te til­fæl­de er der tale om pla­ne­ten Venus.

På en udskrift af pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night over den øst­li­ge him­mel ses Venus stå over hori­son­ten på foto­gra­fe­rings­tids­punk­tet.

Helt til­fæl­digt obser­ve­re­de Foto­af­de­lin­gen også mor­gen­him­len lør­dag den 19. sep­tem­ber mel­lem kl. 4 og 5 og var impo­ne­ret af den lys­stær­ke pla­net Venus, der var at se så mar­kant på øst­him­len.

Foto­gra­fen er til­freds med og tak­ker for det gode arbej­de med den udar­bej­de­de rap­port med løs­nin­gen på myste­ri­et om lyset på him­len.

Men hvad var egent­lig reak­tio­nen, da foto­gra­fen kon­tak­te­de Poli­ti­et en lør­dag mor­gen kl. 04.41?

- De sag­de, det var en Rusland aktion eller en ris­lam­pe. De hav­de ingen rap­port på noget, som foto­gra­fen efter­føl­gen­de beret­ter.

2635 Ishøj 21. sep­tem­ber 2015

En foto­graf, hvis opta­gel­ser, SUFOI’s Foto­af­de­ling tid­li­ge­re har under­søgt, send­te igen opta­gel­ser af en anden type med den­ne kom­men­tar:

Så den her kug­le i mor­ges. Kan I se hvad det er?

Det var en stor kug­le i for­hold til de andre stjer­ner som man dår­lig nok kan se på bil­le­det.

Bil­le­det er taget på Ama­ger. Ca. Syd øst.

SUFOIs Foto­af­de­ling kun­ne om det mod­tag­ne foto straks bekræf­te over­ens­stem­mel­sen med pla­ne­ten Venus på øst­him­len.

SUFOI’s Foto­af­de­ling kan yder­li­ge­re til­fø­je, at Venus på mor­gen­him­len i sep­tem­ber måned 2015 har slå­et alle rekor­der og givet anled­ning til mod­ta­gel­sen af fore­lø­big 5 fotosa­ger med fotos eller video­se­kven­ser visen­de en kraf­tig lysprik på den øst­li­ge mor­gen­him­mel.

Se end­vi­de­re på SUFOI’s site http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2015/um15-194.php for yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner om obser­va­tion og fotos af Venus m.v.

5230 Oden­se M 8. sep­tem­ber 2015

Et af de ori­gi­na­le foto med ind­sat udsnits­for­stør­rel­se
af den run­de lyse­grøn­ne afteg­ning med ændre­de lys- og
kon­trast­for­hold.

Sam­me foto for­sy­net med gule dia­go­nal­linjer viser bil-
ledets mid­ter­punkt.

Den lysen­de afteg­ning optræ­der nøj­ag­tigt i sam­me
afstand — men dia­me­tralt mod­sat (rød pil) — den kraf­ti­ge
lyskil­de, der i det­te til­fæl­de har for­år­sa­get reflek­s­af­teg­nin­gen,
nem­lig Solen.

Der er her tale om en sva­ge­re omvendt gen­gi­vel­se af Solen, der
på den­ne opta­gel­se ikke direk­te ses pga. over­be­lys­ning af
områ­det med de let­te sky­er i bil­led­fel­tet, hvor Solen befin­der sig.

Man­ge men­ne­sker så og foto­gra­fe­re­de halo­fæ­no­me­ner med bag­grund i vej­r­li­get den 8. sep­tem­ber 2015. En af obser­va­tø­rer­ne skrev til SUFOI’s Foto­af­de­ling om sine opta­gel­ser:

Jeg har den 8. sep­tem­ber 2015 fra min bopæl i Oden­se (post­num­mer 5230 Oden­se M) obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret nog­le såkald­te halo­fæ­no­me­ner, hvil­ke I kan se på den ræk­ke bil­le­der, som jeg her­med sen­der jer et link til. Efter at have uplo­a­det bil­le­der­ne på min com­pu­ter har jeg end­vi­de­re på nog­le af bil­le­der­ne kun­net obser­ve­re et lil­le rundt objekt, hvil­ket på nog­le af bil­le­der­ne er hvid­ligt i far­ven som Solen, og på andre mere grøn­ligt. Objek­tet er pla­ce­ret for­skel­ligt på bil­le­der­ne, idet det optræ­der hen­holds­vis både over og under det lan­ge bøl­ge­for­me­de halo­fæ­no­men.

Selv mener jeg ikke, at objek­tet kan være direk­te bil­le­der af Solen — dels pga stør­rel­sen (Solen ER stør­re, når jeg selv kig­ger på den både med og uden sol­bril­ler + under mine obser­va­tio­ner har Solen et sær­de­les vel­af­græn­set omrids), og dels idet, at det — for mig i det mind­ste — ikke har været muligt at dup­li­ke­re dis­se bil­le­der med lig­nen­de frem­stil­lin­ger af Solen, hver­ken hvad angår stør­rel­se eller vel­af­græn­set­hed mht. omrids (jeg har nu hel­ler aldrig set Solen frem­stil­let på lig­nen­de vis på andres bil­le­der!).

Jeg har hel­ler aldrig før taget bil­le­der med lys­re­flek­ser, der kun­ne min­de om det, man f.eks. kan se på bil­le­det, hvor objek­tet er pla­ce­ret over halo­fæ­no­me­net.

Gene­relt om bil­le­der­ne: Bil­le­der­ne er taget den 8. sep­tem­ber 2015 i tids­rum­met 08.00–09.00 og med kor­te tids­in­ter­val­ler med et mobil-kame­ra (tele­fon-type: Sams­ung GT-N7105).

Jeg håber, at I vil have inter­es­se i at kig­ge på mine bil­le­der, og måske være behjæl­pe­lig med at fin­de en for­kla­ring på, hvad det­te lil­le run­de objekt kun­ne være.

Den lil­le lyse afteg­ning nede i sky­for­ma­tio­nen (mar­ke­ret med
rød pil) er rent fak­tisk Solen, der svagt ses gen­nem sky­dæk­ket.

Ind­sat for­oven th. to udsnits­for­stør­rel­ser af sam­me, yderst th.
med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.

Det fra foto­gra­fen mod­tag­ne kon­trol­fo­to med ind­sat udsnits-
for­stør­rel­se af Solen, der på ori­gi­nal­bil­le­det ses ved den røde pil.

To af de frem­send­te fotos i den­ne sag viser alt­så en omvendt grøn­lig gen­gi­vel­se af Solen, medens to af de øvri­ge fotos viser sel­ve Solen bag let sky­dæk­ke.

Til­ba­ge­mel­ding og SUFOI’s kom­men­tar

SUFOI’s Foto­af­de­ling modt­og 25. sep­tem­ber 2015 den­ne til­ba­ge­mel­ding fra foto­gra­fen:

Du skal have tusind tak for din tid, din hur­ti­ge respons og ikke mindst for dit meget grun­di­ge arbej­de!

Jeg må erken­de, at efter det nu ende­lig er lyk­ke­des mig at dup­li­ke­re mine bil­le­der med en lig­nen­de frem­stil­ling af solen (se oven­stå­en­de bil­le­de taget dd. ved mid­dags­tid fra sam­me sted som de øvri­ge fotos med sam­me kame­ra), at jeg er ved at være over­be­vist om din og andres for­kla­rin­ger på „det lil­le run­de objekt“.

Så må man med en vis til­freds­hed sige, at arbej­det med efter­forsk­nin­gen og for­kla­rin­gen til foto­gra­fen har båret frugt.

De halo­fæ­no­me­ner, der i før­ste omgang brag­te foto­gra­fen på banen, var som nævnt obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret i sto­re dele af lan­det.

Om halo­er og sol­hunde og andre lys­fæ­no­me­ner i natu­ren gene­relt se:
https://da.wikipedia.org/wiki/Halo,
http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/vejr/lysfaenomener-temaforside/haloer/,
http://www.dmi.dk/laer-om/generelt/spoergsmaal-og-svar/lysfaenomener-paa-himlen/#c10742 og
http://www.astro.ku.dk/lys/index.html.

Sådan fandt DMI kæm­pe­ly­net til @Astro_Andreas

Andreas Mogen­sen har igen fået fast grund under fød­der­ne, og på DMI er man meget begej­stre­de for resul­ta­tet af et af hans for­søg, for det lyk­ke­des både Andreas at foto­gra­fe­re spri­tes (røde feer) og Blue Jets (blå strå­len­de lyn). Og så gjor­de han en spek­taku­lær opda­gel­se.

Andreas fan­ge­de det­te blå kæm­pe­lyn, som slår op gen­nem atmos­fæ­ren.
Foto: ESA-NASA-DTU-Spa­ce

Også røde feer, såkald­te spri­tes, fandt vej gen­nem Andreas fotol­in­se.
Foto: ESA-NASA-DTU-Spa­ce

 

Under hele turen i rum­met lave­de kli­ma­for­sker og mete­o­r­o­log Mar­tin Sten­del fra DMI dag­li­ge prog­no­ser tre døgn frem, for hvor der var størst sand­syn­lig­hed for at for at fin­de kæm­pe tor­den­sky­er og tro­pi­ske cyklo­ner, der ofte udlø­ser kæm­pe­lyn ud i rum­met, som Andreas ger­ne skul­le foto­gra­fe­re oppe­fra. Arbej­det resul­te­re­de i fle­re end 70 spe­ci­fik­ke anbe­fa­lin­ger (tar­gets) til Andreas.

For­sø­get lyk­ke­des over al for­vent­ning, for den dan­ske astro­naut kom hjem med opta­gel­ser af både blå kæm­pe­lyn og de såkald­te røde feer.

Og hvad var det så for en spek­taku­lær opda­gel­se Andreas fan­ge­de på sin tur over tor­den­sky­er­ne. Det er svært at se på video­en, men kig nær­me­re på den blå jet ved 0:04. Eks­per­ter fra DTU Spa­ce har opda­get på video­op­ta­gel­sen, at kæm­pe­ly­ne­ne står og pul­se­rer, noget som aldrig er set eller doku­men­te­ret før.

Læs hele DMI’s omta­le og se Andreas Mogen­sens opta­gel­ser af blå kæm­pe­lyn og røde feer:
http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2015/09/saadan-fandt-dmi-kaempelynet-til-astro-andreas/ og
https://www.youtube.com/watch?v=dY5F_gEexAY&feature=youtu.be.

Andreas Mogen­sen på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um

Efter sin mis­sion til den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion besøg­te Andreas Mogen­sen Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um og snak­ke­de med en mas­se sko­le­e­le­ver og sva­re­de på deres spørgs­mål.

240 sko­le­e­le­ver sad bæn­ket i Pla­ne­ta­ri­ets sto­re rum­te­a­ter og lyt­te­de til Andreas’ for­tæl­ling om mis­sio­nen til ISS. Efter Andreas’ fored­rag fik ni hel­di­ge ele­ver lov til at stil­le spørgs­mål til Andreas. En efter en trå­d­te ele­ver­ne frem og stil­le­de deres spørgs­mål, der sam­men med astro­nau­tens svar kan ses på pla­ne­ta­ri­ets hjem­mesi­de:
http://planetariet.dk/artikel/et-interview-med-andreas-mogensen?utm_source=AstroNyt&utm_campaign=8d82ede6cd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-8d82ede6cd-338981225.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.