Kategori: UFO-mail 2017

UFO-Mail 251

Den Kol­de Krig og det kul­tu­rel­le kli­ma gav de mysti­ske him­mel­fæ­no­me­ner en kon­kret form som fly­ven­de tal­ler­ke­ner, og sene­re ufo­er for­tol­ket som besøg ude­fra.

Læs mere

UFO-Mail 250

En kvin­de fra Søn­der Fel­ding mener, at hun med sit mobil­ka­me­ra har fan­get et far­tøj fra det ydre rum. Sådan lød over­skrif­ten hos TV Midt­Vest den 26/10 2017.

Læs mere

UFO-Mail 249

SyfyWi­re oply­ser, at arbej­det i det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­bens ufo­un­der­sø­gel­ses­pro­jekt, Pro­ject Blue Book, bli­ver fil­ma­ti­se­ret i 10 afsnit.

Læs mere

UFO-Mail 248

„UFO’er — Myter og viden“ har siden udgi­vel­sen den 12. okto­ber 2017 fået fin omta­le i medi­er­ne, og sal­get er kom­met godt fra start.

Læs mere

UFO-Mail 247

SUFOI fyl­der 60 år den 17. decem­ber 2017. Det mar­ke­rer vi med bog­ud­gi­vel­sen UFO’er — Myter og viden.

Læs mere

UFO-Mail 246

Den 2. okto­ber 1942 let­te­de Bell XP-59 Aira­co­met fra Edwards AFB. Der­med trå­d­te US Army Air For­ce ind i jetal­de­ren. Og et par bogan­mel­del­ser.

Læs mere

UFO-Mail 245

Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling. Samt bogan­mel­del­se af S.D. Tuck­ers bog, Spa­ce Oddi­ties — Our Stran­ge Attempts to Explain the Uni­ver­se.

Læs mere

UFO-Mail 244

Køben­havns Poli­ti modt­og adskil­li­ge opkald om mysti­ske lys obser­ve­ret over Køben­havn fre­dag den 25. august. Samt en enkelt bogan­mel­del­se.

Læs mere

UFO-Mail 243

Rob­bie Gra­hams (ed.) UFOs — Refra­m­ing the Deba­te. Samt Jim Al-Kha­li­lis, Ali­ens — The Wor­ld’s Lea­ding Sci­en­ti­sts on the Search for Extra­ter­re­stri­al Life.

Læs mere

UFO-Mail 242

Anmel­del­se af Af Ire­na McCam­mon Scotts bog, UFOs to Day70 Years of Lies, Mis­in­for­ma­tions and Gover­n­ment Cover-Up. Samt nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 241

Stu­di­et af ufo­er har eksi­ste­ret i 70 år. Mæng­den af histo­ri­er, teo­ri­er og spe­ku­la­tio­ner kan være over­væl­den­de. Få de 10 hoved­reg­ler for ufo-efter­forsk­ning.

Læs mere

UFO-Mail 240

Det vir­ker, som om nogen med fuldt over­læg eller pga. uvi­den­hed er i færd med at omskri­ve ufo­mytens histo­rie.

Læs mere

UFO-Mail 239

Læs spæn­den­de obser­va­tio­ner, beret­nin­ger, teo­ri­er og for­kla­rin­ger fra SUFOI’s foto­af­de­ling.

Læs mere

UFO-Mail 238

Efter­lys­ning af vid­ner i Køben­havn. Samt anmel­del­se af Jack Woma­cks bog, Flying Sau­cers Are Real!.

Læs mere

UFO-Mail 237

Spæn­den­de obser­va­tio­ner på him­len, inter­es­san­te beret­nin­ger fra obser­va­tø­rer­ne samt SUFOI’s foto­af­de­lings for­kla­rin­ger på det sete.

Læs mere

UFO-Mail 236

SUFOI fyl­der 60 år den 17. decem­ber 2017. Det mar­ke­rer vi med bog­ud­gi­vel­sen UFO’er — Myter og viden.

Læs mere

UFO-Mail 235

For­tæl­lin­ger base­ret på kon­spira­to­risk og para­noid tænk­ning bli­ver sta­dig mere domi­ne­ren­de i medi­er­ne.

Læs mere

UFO-Mail 234

Rum­far­ten fyl­der 60 år. Og der er sket meget. Og det fort­sæt­ter. I 2017 vil eksem­pel­vis ISS, efter pla­nen huse fem for­skel­li­ge besæt­nin­ger.

Læs mere

UFO-Mail 233

Nyt fra SUFOI’s foto­af­de­ling. Se de spæn­den­de obser­va­tio­ner, og få for­kla­rin­gen. Spot vin­te­r­ens pla­netvrim­mel. Mid­nats­fo­to af det syd­li­ge Skan­di­navi­en.

Læs mere

UFO-Mail 232

Nye, spæn­den­de obser­va­tio­ner sendt til SUFOI’s foto­af­de­ling, som for­kla­rer fæno­me­ner­ne.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002