Fransk rum­cen­ter åbner ufo-arki­ver

Det fran­ske rum­forsk­nings­cen­ter CNES vil i 2007 åbne sine ufo-arki­ver for offent­lig­he­den med­del­te nyheds­bu­reau­er­ne i de sid­ste dage af det gam­le år.

 

 

Det var en tals­mand, Dr. Jacques Arnould, for Det fran­ske Rum­forsk­nings­cen­ter CNES, Cen­tre Natio­nal d’E­tu­des Spa­ti­a­les, der for­tal­te pres­sen om cen­trets frem­ti­di­ge pla­ner på ufo-områ­det.

CNES blev dan­net i 1961 som en stat­se­jet kommerciel/industrial orga­ni­sa­tion med det for­mål at vare­ta­ge et fransk rum­pro­gram i en euro­pæ­isk sam­men­hæng. Rum­cen­tret er rent geo­gra­fisk pla­ce­ret i nær­he­den af Toulou­se i Syd­frank­rig.

En afde­ling under Det fran­ske Rum­cen­ter, CNES, i Toulou­se, beskæf­ti­ger sig med ufo-fæno­me­ner.
Foto: CNES

 

Dr. Jacques Arnould for­tal­te, at det var pla­nen, at læg­ge cen­trets omkring 6.000 rap­por­ter om ufo-fæno­me­ner og andre ting ud onli­ne på inter­net­tet i slut­nin­gen af janu­ar eller midt i febru­ar.

Dr. Jacques Arnould
Foto: CNES

Dog vil man til­ba­ge­hol­de nav­ne­ne på obser­va­tø­rer­ne for at beskyt­te dem mod chi­ka­ne fra „rum­fa­na­ti­ke­re“.

Han til­fø­je­de, at CNES nu hav­de ind­sam­let vid­neud­sagn og doku­men­ter til stu­di­e­brug og arkiv i næsten 30 år.

De fle­ste beret­nin­ger er ind­sam­let af Gen­dar­me­ri­et, som i de enkel­te sager har udar­bej­det et offi­ci­elt vid­neud­sagn, og andre beret­nin­ger er kom­met fra pilo­ter.

Når man tager i betragt­ning, hvil­ken suc­cess film om besøg fra rum­met som f.eks. »E.T.«, »Nær­kon­takt af 3. grad« og »Inde­pen­den­ce Day«, så må CNES-arki­ver­ne for­ment­lig også bli­ve et hit, når de offent­lig­gø­res, sag­de Dr. Jacques Arnould.

Det er udvik­lin­gen inden­for tek­no­lo­gi­en i de sene­ste 3 årti­er, der har været med til at frem­me beslut­nin­gen om at læg­ge arki­vet on-line.

Offent­lig­gø­rel­sen på inter­net­tet vil for­ment­lig ske ved et link og en hen­vis­ning på Det fran­ske Rum­cen­ters offi­ci­el­le hjem­mesi­de www.cnes.fr.

GEPANS tid­li­ge­re stif­ter og leder, Clau­de
Poher, instru­e­rer en med­ar­bej­der i arbej­det
med en teo­do­lit.
Foto: CNES

 

Under­sø­gel­ses­grup­pens histo­rie

Den afde­ling af Det fran­ske Rum­cen­ter CNES, der siden star­ten i 1977 offi­ci­elt har beskæf­ti­get sig med ufo-fæno­me­ner, fik nav­net GEPAN — Grou­pe d’E­tu­des des Phé­nomè­nes Aéros­pa­ti­aux Non iden­ti­fiés.

Under­sø­gel­ses­grup­pen GEPAN blev stif­tet af CNES-inge­ni­ø­ren Clau­de Poher, der var meget stærkt per­son­ligt enga­ge­ret i det­te pro­jekt, hvis for­mål var at vare­ta­ge under­sø­gel­ser af ufo-fæno­me­ner.

GEPAN blev ledet af dr. Alain Ester­le
fra 1978 til 1983.
Foto: GEPAN
 

Clau­de Poher hav­de des­u­den en uddan­nel­se inden­for astro­no­mi og astro­fy­sik.
I for­vej­en hav­de Clau­de Poher gjort sig bemær­ket ved at offent­lig­gø­re ufo-stu­di­er, som han hav­de fore­ta­get på mere pri­vat basis.

Efter en kor­te­re, men meget aktiv tid for GEPAN, trak Clau­de Poher sig i slut­nin­gen af 1978 til­ba­ge fra ledel­sen, og under­sø­gel­ses­grup­pen blev her­ef­ter i en 5‑årig peri­o­de ledet af dr. Alain Ester­le, hvor­ef­ter grup­pens arbej­de blev bety­de­ligt nedt­o­net.

Grup­pens arbej­de blev over­vå­get af en viden­ska­be­lig kom­mis­sion, og der var fra star­ten lagt op til et meget ambi­tiøst pro­jekt, der da også fik publi­ce­ret en lang ræk­ke rap­por­ter og skrif­ter i sin leve­tid.

Under­sø­gel­ses­grup­pen GEPAN fik i sin leve­tid udgi­vet en mæng­de tek­ni­ske- og under­sø­gel­ses­rap­por­ter.
Foto: SUFOI Pic­tu­re Library

Aflø­se­ren SEPRA

Under­sø­gel­ses­grup­pen GEPAN blev i 1988 afløst af en ny grup­pe ved navn SEPRA, Ser­vi­ce d’E­x­per­ti­se des Phé­nomè­nes de Ren­trées Atmosp­hèriques.

Den­ne nye SEPRA-grup­pe skul­le i høje­re grad beskæf­ti­ge sig med re-entry fæno­me­ner, dvs. de lys­fæ­no­me­ner, der optræ­der i for­bin­del­se med satel­lit-under­gan­ge og når rum­skrot i øvrigt bræn­der op i atmos­fæ­ren.

I 2000 begynd­te SEPRA så igen at foku­se­re mere på sin oprin­de­li­ge opga­ve, nem­lig ufo-fæno­me­ner­ne, men dog med yderst begræn­se­de mid­ler. Det­te har måske været en for kon­tro­ver­si­el hand­ling fra grup­pens side, for alle­re­de i 2001 beslut­te­de rum­cen­trets gene­ral­di­rek­tør sig for at tage under­sø­gel­ses­grup­pen SEPRAs arbejds­op­ga­ver op til revi­sion for at få kig­get nær­me­re på den­ne grup­pes frem­tid inden­for CNES.

GEIPAN på banen

Med basis i de anbe­fa­lin­ger, man efter­føl­gen­de fik i CNES, ned­sat­te Det fran­ske Rum­fart­s­cen­ter igen en under­sø­gel­ses­grup­pe. Den­ne gang ved navn GEIPAN, Grou­pe d’E­tu­des et d’In­for­ma­tion des Phé­nomè­nes Aéros­pa­ti­aux Non iden­ti­fiés.

Som det ændre­de navn anty­der, skal man i GEIPAN i høje­re grad læg­ge vægt på infor­ma­tio­ner om grup­pens arbej­de.

Et tele­fo­nin­ter­view på engelsk fore­ta­get den 23. decem­ber med Jacques Pate­net kan høres på adres­sen: http://uforadio.podomatic.com/

GEI­PANs aktu­el­le leder, Jacques Pate­net.
Foto: CNES

 

Inter­viewe­ren er Giuli­a­no Marin­ko­vic fra Zagreb.

Den nye under­sø­gel­ses­grup­pe GEIPAN skal rap­por­te­re vide­re til ledel­sen i rum­cen­tret i Toulou­se, og grup­pens akti­vi­te­ter over­vå­ges af den uaf­hæn­gi­ge og ekster­ne sty­re­ko­mi­te COPEIPAN, der skal vej­le­de og føre opsyn med under­sø­gel­ses­grup­pens vir­ke.

COPEIDAN står for Comité de Pilo­ta­ge des Etu­des et de l’In­for­ma­tion sur les Phé­nomè­nes Aéros­pa­ti­aux Non iden­ti­fiés.

Jo, de kan vir­ke­lig noget med nav­ne, de fransk­mænd.

Sty­re­grup­pen har 15 med­lem­mer, der bl.a. repræ­sen­te­rer fran­ske civi­le og mili­tæ­re myn­dig­he­der som gen­dar­me­ri, poli­ti, civi­le luft­fart­smyn­dig­he­der og det fran­ske luft­vå­ben.
For­man­den for sty­re­grup­pen er den tid­li­ge­re leder af CNES, gene­ral­di­rek­tør Yves Sil­lard.

GEI­PANs frem­ti­di­ge opga­ver

Det er natur­lig­vis en af under­sø­gel­ses­grup­pen GEI­PANs opga­ver at ind­sam­le øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger om ufo-fæno­me­ner obser­ve­ret fra jor­den og fra luf­ten, for­trins­vis rap­por­ter som er ind­gi­vet til gen­dar­me­ri­et, poli­ti­et, civi­le luft­fart­smyn­dig­he­der, luft­våb­net m.fl.

GEIPAN skal end­vi­de­re ana­ly­se­re og efter­for­ske — om muligt på sel­ve obser­va­tions­ste­det — i et for­søg på at til­ve­je­brin­ge viden­ska­be­li­ge for­kla­rin­ger på de rap­por­te­re­de obser­va­tio­ner og arki­ve­re dis­se sager, ind­sam­let på fransk ter­ri­to­ri­um.

Dis­se sager skal end­vi­de­re offent­lig­gø­res, og det er bl.a. i den for­bin­del­se, at GEIPAN nu er i gang med at fore­ta­ge en offent­lig­gø­rel­se af de sid­ste 30 års arki­ver over ind­sam­le­de fran­ske ufo-rap­por­ter.

Der er tale om et meget stort styk­ke scan­nings-arbej­de af det enor­me arkiv, hvoraf de fle­ste af de næsten 6.000 rap­por­ter stam­mer fra øjen­vid­ner på jor­den. 6% af ufo-rap­por­ter­ne stam­mer fra fly­be­sæt­nin­ger og pilo­ter.

Omkring 13% af de rap­por­te­re­de til­dra­gel­ser er ind­til nu for­ble­vet uiden­ti­fi­ce­re­de i GEPANs og SEPRAs under­sø­gel­ser.

Viden­ska­be­lig til­gang til fæno­me­ner­ne

Det har siden star­ten i 1977 været GEPAN-grup­pens indstil­ling til arbej­det, at under­sø­gel­ses­ar­bej­det skul­le gen­nem­fø­res ved hjælp af strengt viden­ska­be­li­ge meto­der, og det­te videre­fø­res af den nye grup­pe GEIPAN.

Gen­nem sam­ar­bejds­af­ta­ler med andre for­ske­re og insti­tu­tio­ner har under­sø­gel­ses­grup­pen adgang til de infor­ma­tions­kil­der og obser­va­tions­da­ta, der er nød­ven­di­ge for at kun­ne gen­nem­fø­re under­sø­gel­ser­ne.

GEIPAN anfø­rer på sin hjem­mesi­de, at efter­forsk­nin­gen af frem­ti­di­ge ufo-beret­nin­ger bl.a. omfat­ter øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger i form af nedskrev­ne eller mundt­li­ge rap­por­ter til myn­dig­he­der­ne.

I inter­views med øjen­vid­ner for­sø­ges deres fysi­o­lo­gi­ske og psy­ko­lo­gi­ske pro­fil fast­slå­et.
Vur­de­rin­gen af psy­ko­so­ci­a­le fak­to­rer fra det soci­a­le mil­jø, f.eks. hvad øjen­vid­net læser, uddan­nel­se, medi­e­ind­fly­del­se m.v. ind­går i under­sø­gel­sen, da alle dis­se fak­to­rer påvir­ker folks måde at opfat­te og tol­ke for­skel­li­ge fæno­me­ner på.

Ende­lig regi­stre­rer man de fysi­ske omgi­vel­ser, hvor fæno­me­net fandt sted, incl. ana­ly­se af evt. bevis­ma­te­ri­a­le fra jor­d­over­fla­den, vide­op­ta­gel­ser, foto­gra­fi­er, de atmos­fæ­ri­ske og astro­no­mi­ske omstæn­dig­he­der m.v.

GEIPAN anfø­rer, at hvert rap­por­te­ret fæno­men efter­føl­gen­de klas­si­fi­ce­res i en af de fire kate­go­ri­er:

A — Defi­ni­tivt iden­fi­ce­ret
B — Sand­syn­lig­vis iden­ti­fi­ce­ret
C — Uiden­fi­fi­ce­ret med bag­grund i mang­len­de data
D — Uiden­ti­fi­ce­ret

14% uiden­ti­fi­ce­re­de på ver­dens­plan

På sin hjem­mesi­de http://www.cnes.fr/web/5038-geipan.php anfø­rer GEIPAN end­vi­de­re den­ne opgø­rel­se over ufo-rap­por­ter over hele Ver­den.

Af opgø­rel­sen frem­går det, at 18% af rap­por­ter­ne er iden­ti­fi­ce­re­de med sik­ker­hed.

28% af ufo-rap­por­ter­ne er sand­syn­lig­vis iden­ti­fi­ce­re­de.

40% er ikke iden­ti­fi­ce­ret med bag­grund i mang­len­de oplys­nin­ger.

Ende­lig frem­går det af opgø­rel­sen, at 14% af de rap­por­te­re­de fæno­me­ner fort­sat er uiden­ti­fi­ce­re­de.

Kil­de: GEIPAN

Hvad skal man gøre?

Hvis man obser­ve­rer et mær­ke­ligt fæno­men på him­len, som man ikke kan hen­fø­re til noget kendt fæno­men, hvad skal man så gøre?

GEI­PANs svar er, at man først og frem­mest skal note­re alle detal­jer ned så hur­tigt og akku­rat som muligt.

GEIPAN opstil­ler selv den­ne figur
for at illu­stre­re, hvil­ke fak­to­rer,
der ind­går i en ufo-obser­va­tion:

Sel­ve sti­mulus, øjen­vid­net og øjen-
vid­nets rap­port, det psy­ko­so­ci­a­le
mil­jø og de rent fysi­ske for­hold.
Illu­stra­tion: GEIPAN

 

I den for­bin­del­se skal man især huske på nøj­ag­tig dato, tid og varig­hed af til­dra­gel­sen.

Den helt nøj­ag­ti­ge geo­gra­fi­ske posi­tion med refe­ren­ce til land­ken­din­ger i land­ska­bet.

Det obser­ve­re­des form, stør­rel­se, far­ver, bevæ­gel­ser m.v.

Note­re sig, om der var nogen form for støj eller anden form for oplys­nin­ger som kun­ne være rele­vant i sagen.

Hvis fæno­me­net efter­la­der sig nogen form for syn­ligt spor på jor­den som f.eks. øde­lagt vege­ta­tion m.v., så må man natur­lig­vis ikke træ­de rundt i det.

GEIPAN anfø­rer yder­li­ge­re, at der ikke kan udfø­res nogen form for menings­fuld ana­ly­se af tin­ge­ne, hvis der ikke kan tages prø­ver i over­ens­stem­mel­se med de opstil­le­de kri­te­ri­er.

I den for­bin­del­se lig­ner GEI­PANs ret­nings­li­ni­er fuld­stæn­digt, hvad man nor­malt ser i div. TV-kri­mi­se­ri­er mht. efter­forsk­ning af spor.

Og i alle til­fæl­de råder GEIPAN da også til, at man straks skal rap­por­te­re sin obser­va­tion til nær­me­ste poli­ti­sta­tion, der tager sig af det vide­re for­nød­ne mht. udar­bej­del­se af en for­mel rap­port, der vide­re­sen­des til GEIPAN.

Et af GEI­PANs eksemp­ler på men­ne­skab­te
lys­fæ­no­me­ner, der måske på afstand kan være
årsag til rap­por­te­ring af ufo­er.
Foto: GEIPAN

End­nu et af GEI­PANs eksemp­ler på men­ne­skab­te lys­fæ­no­me­ner,
der måske på afstand kan være årsag til rap­por­te­ring af
ufo­er: Atmos­fæ­ri­ske lys­fæ­no­me­ner i for­bin­del­se med en rake­top­sen­del­se.
Foto: GEIPAN

Efter ana­ly­se af de for­hån­den­væ­ren­de data, vil for­sker­ne for­sø­ge at fast­slå, hvad der rent fak­tisk har været årsag til, hvad øjen­vid­net så og rap­por­te­re­de i det giv­ne til­fæl­de.

Som natur­li­ge årsa­ger til ufo-rap­por­ter anfø­rer GEIPAN bl.a. nord­lys, dis- og tåge­fæ­no­me­ner, sky­er, tor­na­do­er og lyn.

Af mere men­ne­ske­skab­te fæno­me­ner, der kan være årsag til ufo-rap­por­ter næv­nes, fyr­vær­ke­ri, laser­ef­fek­ter, for­skel­lig­ar­te­de fly-for­mer og bal­lo­ner m.v.

GEI­PANs offent­lig­gø­rel­se af doku­men­ter fra de sene­ste 30 års mere eller — måske især i vis­se peri­o­der — min­dre inten­si­ve arbej­de afven­tes med stor inter­es­se af ufo-inter­es­se­re­de ver­den over.

Der er for­ment­lig ingen tvivl om, at inter­es­sen især vil sam­le sig om even­tu­el­le ikke tid­li­ge­re offent­lig­gjor­te oplys­nin­ger om en meget spe­ci­el sag fra Trans-en-Proven­ce i nær­he­den af byen Dragu­ig­nan ikke langt fra Nice i Syd­frank­rig.

Til­dra­gel­sen fandt sted den 8. janu­ar 1981 og omhand­le­de beskri­vel­sen af et lan­det objekt, der blev iagt­ta­get af en pen­sio­ne­ret land­mand, som for­kla­re­de, at objek­tet lig­ne­de to sam­men­sat­te tal­ler­ke­ner og hav­de fire ben.

Han iagt­tog den i knapt et minut, før den for­svandt.

Sagen fra Trans-en-Proven­ce
blev også omtalt i den dan­ske pres­se.

En anden inter­es­sant obser­va­tion fra det fran­ske områ­de blev
omtalt af dags­pres­sen i august 1965.

 

Sagen blev efter­føl­gen­de nær­me­re beskre­vet i en spe­ci­al­rap­port af GEPAN og har tid­li­ge­re været detal­je­ret omtalt i ufo-nyt nr. 1 og 2/1985.

Men der kan jo være detal­jer i sagen eller kon­klu­sio­ner, der end­nu ikke er offent­lig­gjort.

Om der er nog­le kom­men­ta­rer eller yder­li­ge­re oplys­nin­ger om oven­ståën­de spæn­den­de sag, bli­ver jo inter­es­sant at se.

 
 
Det bli­ver for­ment­lig rap­port­ma­te­ri­a­le
af den­ne type, man vil kom­me til at se fra CNES.
Foto: GEPAN
 

Vi vil på ufo-nyts redak­tion med inter­es­se føl­ge offent­lig­gø­rel­sen af de fran­ske ufo-arki­ver og vil hol­de læser­ne ori­en­te­ret, hvis der skul­le duk­ke væsent­ligt nyt frem fra Det fran­ske Rum­cen­ters arki­ver eller GEI­PANs øvri­ge akti­vi­te­ter.

Tysk advo­kat hjæl­per ali­en-bort­før­te

En tysk advo­kat har nu til­budt sin juri­di­ske assi­stan­ce på et ret usæd­van­ligt områ­de: Efter tysk lov er man beret­ti­get til erstat­ning, hvis man har været bort­ført — også af rumvæ­se­ner.

 

Har du været udsat for en bort­fø­rel­se fra rumvæ­se­ners side, er du efter tysk lov­giv­ning beret­ti­get til erstat­ning, siger advo­kat Jens Lorek fra Dres­den.

Den 41-åri­ge advo­kat er der­med trå­dt ind på et helt nyt arbejds­om­rå­de, idet han nor­malt beskæf­ti­ger sig mest med soci­al- og arbejds­mar­keds­lo­v­giv­ning.

Erstat­nings­sa­ger kan anlæg­ges mod den tyske stat med afsæt i en tysk lov, der giver bort­fø­rel­ses­of­re ret til kom­pen­sa­tion fra sta­ten enten i form af f.eks. gra­tis læge­hjælp — eller i svæ­re til­fæl­de af legems­be­ska­di­gel­se m.v. — en stats­lig pen­sion.

Advo­kat Jens Lorek foto­gra­fe­ret i Cröf­fel­bach af Hansjür­gen Köh­ler, CENAP

Det­te må så også gæl­de men­ne­sker, der hæv­der at være ble­vet ofre for bort­fø­rel­se fra rumvæ­se­ner, siger alt­så nu advo­ka­ten fra Dres­den. Det vil også være svært for et sådant offer at anlæg­ge sag direk­te mod dis­se rumvæ­se­ner, der må anses for at være smut­tet!

Cröf­fel­bach-ide

Hvert efter­år afhol­der tyske ufo-orga­ni­sa­tio­ner og ufo-inter­es­se­re­de enkelt­per­so­ner et dis­kus­sions­forum, hvor alskens emner i for­bin­del­se med ufo-fæno­me­ner drøf­tes på et seri­øst men også uhøj­ti­de­ligt plan af de frem­mød­te.

Det var under en liv­lig dis­kus­sion efter hans fored­rag på UFO-Forum i Cröf­fel­bach i Tys­kland i efter­å­ret 2006, at ide­en blev drøf­tet i et bre­de­re publi­kum.

Efter­føl­gen­de udsend­te Jens Lorek en pres­se­med­del­el­se om mulig­he­den for erstat­ning eller kom­pen­sa­tion til tyske ofre for ali­en-bort­fø­rel­ser.

Medi­e­storm

Og så brød hel­ve­de løs — eller i det mind­ste medi­e­stormen.

Foto: Hansjür­gen Köh­ler, CENAP

Jens Lorek hav­de ikke i sin vil­de­ste fan­ta­si fore­stil­let sig, at en pres­se­med­del­el­se fra en advo­kat skul­le kun­ne udlø­se en så stor inter­es­se fra omver­de­nens side.

Hur­tigt blev hans tele­fon kon­stant belej­ret af medi­e­folk fra stort set hele ver­den, så det vare­de en rum tid, før han var fær­dig med at give inter­views til de tryk­te medi­er, radio- og TV-sta­tio­ner.

Også i Dan­mark duk­ke­de beret­nin­gen op om advo­kat Jens Lorek i form af et Ritzau-tele­gram, der blev videre­for­mid­let af dan­ske dag­bla­de.

Sene­st har han givet inter­view til tyske Der Spie­gel den 8. janu­ar 2007, og ærg­re­de sig bag­ef­ter over, at redak­tio­nen hav­de bragt inter­viewet under “eso­te­ri­ske stof” godt nok under „viden­skab“, men alli­ge­vel.

„Det er ret tyde­ligt, at der er en efter­spørgsel efter juri­disk råd­giv­ning på det­te områ­de. Men et af pro­ble­mer­ne er, at folk er ban­ge for at bli­ve til grin ved dom­sto­le­ne“, siger Jens Lorek.

Han mener selv, at der er sto­re mulig­he­der for at få en sådan sag for dom­sto­le­ne, for der er jo adskil­li­ge, der hvert år hæv­der at være ble­vet bort­ført af rumvæ­se­ner, slut­ter han.

Dom­stols­un­der­sø­gel­se

Det er måske i vir­ke­lig­he­den i de afslut­ten­de bemærk­nin­ger, at det vir­ke­ligt spæn­den­de i sagen lig­ger.

Hvis der mel­der sig en per­son, der hæv­der på et tids­punkt at have været bort­ført af rumvæ­se­ner, kræ­ver det jo en nær­me­re under­sø­gel­se af den­ne påstand.

Og for at få en posi­tiv dom­stols­af­gø­rel­se i en sådan erstat­nings­sag, kræ­ves det natur­lig­vis, at dom­sto­len rent fak­tisk aner­ken­der de frem­lag­te bevi­ser for, at der i rea­li­te­ten har fun­det en sådan bort­fø­rel­se sted!

Desvær­re har Jens Lorek til dato end­nu ikke mod­ta­get hen­ven­del­se fra per­so­ner, der ønsker advo­kat­bi­stand i den­ne sam­men­hæng.

Pilo­ter obser­ve­rer ufo-fæno­men

Pilo­ter: Mystisk tal­ler­ken­for­met objekt over luft­hav­nen. Luft­fart­smyn­dig­he­der­ne: Sand­syn­lig­vis besyn­der­ligt vej­r­fæ­no­men

 

Der var gang i ufo-dis­kus­sio­nen alle­re­de fra star­ten af det nye år, hvor dele af pres­sen og dis­kus­sions­grup­per­ne på inter­net­tet var fyldt med ind­læg om obser­va­tio­nen af et fly­ven­de objekt over den trav­le inter­na­tio­na­le luft­havn O’Ha­re i Chi­ca­go i USA.

De cen­tra­le luft­fart­smyn­dig­he­der FAA kom­men­te­rer, at der sand­syn­lig­vis var tale om et usæd­van­ligt vej­r­fæ­no­men, medens ansat­te hos fly­sel­ska­bet Uni­ted Air­li­nes — her­un­der også pilo­ter er parat til at svær­ge på, at de obser­ve­re­de et mystisk tal­ler­ken­for­met objekt svæ­ve over O’Ha­re luft­hav­nen i efter­å­ret.

Den trav­le luft­havn O’Ha­re uden­for Chi­ca­go set fra luf­ten.

 

Objek­tet hav­de ingen lys­fø­ring, for­tæl­ler de ansat­te i Uni­ted Air­li­nes. Det svæ­ve­de over en luft­havns­ter­mi­nal, før det strøg op gen­nem sky­dæk­ket, frem­går det også af en arti­kel i Chi­ca­go Tri­bu­ne, der brag­te sagen frem den 1. janu­ar 2007.

Fly­ve­l­e­der­ne så intet

FAA — Fede­ral Avi­a­tion Admi­ni­stra­tion, bekræf­te­de, at en over­ord­net med­ar­bej­der fra fly­sel­ska­bet Uni­ted Air­li­nes hav­de kaldt kon­troltår­net i O’Ha­re luft­hav­nen og fore­s­purgt, om nogen der var nogen der, der hav­de obser­ve­ret en diskos­for­met gen­stand, der dre­je­de rundt. Men fly­ve­l­e­der­ne hav­de intet obser­ve­ret, og et fore­lø­bigt check af rada­ren viste intet ud over det sæd­van­li­ge, med­del­te FAAs talskvin­de Eliza­beth Isham Cory.

„Det er vores teo­ri om sagen, at der er tale om et vej­r­fæ­no­men“, sag­de Cory. „Den omtal­te nat hav­de i den rela­tion per­fek­te atmos­fæ­ri­ske betin­gel­ser i form af et lavt sky­dæk­ke og en mas­se luft­havns­lys. Når lyse­ne skin­ner op på sky­er­ne, kan man som­me tider se besyn­der­li­ge ting.“

„Det er ikke noget vi under­sø­ger“, til­fø­je­de Elisa­beth Isham Cory.

En talskvin­de fra fly­sel­ska­bet Uni­ted Air­li­nes, Megan McCart­hy, sag­de, at med­ar­bej­de­re fra sel­ska­bet ikke erin­drer at have dis­ku­te­ret en sådan sag fra den 7. novem­ber.

Kon­troltår­ne i O’Ha­re luft­havn.

 

En af O’Ha­re luft­hav­nens fly­ve­l­e­de­re, Craig Burzych, tog det fra den lidt mere humo­ri­sti­ske side og sag­de, at det sim­pelt­hen var uac­cep­ta­belt at fly­ve 7 mil­li­o­ner lysår frem til O’Ha­re og så måt­te ven­de til­ba­ge, for­di ens gate i luft­hav­nen var opta­get.

Chi­ca­go Tri­bu­ne med nyhe­den

Det var Jon Hil­ke­vitch fra avi­sen Chi­ca­go Tri­bu­ne, der brag­te sagen frem for offent­lig­he­den den 1. janu­ar 2007 med over­skrif­ten: Noget på him­len: En fugl? Et fly? En… UFO?

Han anfør­te vide­re i sin arti­kel, at når offent­lig­gø­rel­sen sker den 1. janu­ar, lyder det nær­mest som en dår­lig nytårs­spøg. Men en grup­pe ansat­te ved et fly­sel­skab insi­ste­rer på, at det er ram­me alvor, og at det oprø­rer dem, at hver­ken deres che­fer eller FAA vil tage dem alvor­ligt.

Lede­ren af Natio­nal UFO Repor­ting
Cen­ter i USA, Peter Daven­port

Et fly­ven­de, tal­ler­ken­lig­nen­de objekt svæ­ve­de lavt over O’Ha­re luft­hav­nen i fle­re minut­ter, før det for af sted gen­nem det tyk­ke sky­dæk­ke med en sådan intens kraft, at det efter­lod et besyn­der­ligt hul i sky­dæk­ket, for­tal­te nog­le af de Uni­ted Air­li­nes-ansat­te, der obser­ve­re­de fæno­me­net.

Uan­set hvad objek­tet I vir­ke­lig­he­den var, kun­ne det måske have skabt rava­ge på O’Ha­res radar og andet elek­tro­nisk udstyr, sag­de de ansat­te til Jon Hil­ke­vitch.

UFO-fæno­me­net blev først obser­ve­ret af en Uni­ted Air­li­nes-ansat, der var ved at lede et Uni­ted Air­li­nes-fly til luft­hav­nens gate C17, frem­går det af en øjen­vid­ne­be­ret­ning, som han udar­bej­de­de til Peter Daven­port, der leder Natio­nal UFO Repor­ting Cen­ter i USA.

Obser­va­tio­nen fandt sted i næsten dags­lys ca. kl. 04:30 p.m. lige før sol­ned­gang.

Alle vid­ner­ne for­tæl­ler, at objek­tet var mør­ke­gråt og vel­af­græn­set i for­hånd til sky­dæk­ket. Den anslå­e­de stør­rel­se vari­e­rer lige fra små 2 meter til godt 7 meter i dia­me­ter, og der var ingen lys at se.

Uden en lyd

Nog­le sag­de, at det lig­ne­de en rote­ren­de fris­bee, medens andre sag­de, at det ikke så ud til at rote­re. Alle var imid­ler­tid eni­ge i, at der ingen lyd lyd kom fra objek­tet, og at det stod stil­le nede­nun­der sky­dæk­ket, i små 600 meters høj­de, ind­til det fløj op i sky­er­ne.

„Jeg er ellers ret viden­ska­be­ligt indstil­let af natu­ren, og jeg for­står ikke, hvor­for rumvæ­se­ner skul­le svæ­ve over en travl luft­havn“, sag­de en meka­ni­ker fra Uni­ted Air­li­nes. Han var i cock­pit­tet på en Boe­ing 777, som han var ved at taxie til en ved­li­ge­hol­del­ses­han­gar, da han obser­ve­re­de det metal­lisk udse­en­de objekt over Gate C17.

„Men jeg ved, hvad jeg så, og hvad hvad en hel del andre men­ne­sker så meget klart, og det var bestemt ikke noget jor­disk luft­far­tøj“, sag­de meka­ni­ke­ren.

En anden med­ar­bej­der for­tal­te, at en af de øvri­ge obser­va­tø­rer til­sy­ne­la­den­de var rystet over obser­va­tio­nen og næsten føl­te noget reli­gøst over det.

En af leder­ne fra Uni­ted Air­li­nes beret­te­de, at han løb uden­for sit kon­tor i luft­hav­nens Hal B efter at have hørt om obser­va­tio­nen over en intern radi­o­ka­nal.

„Jeg stod uden­for gate-områ­det og vid­ste ikke rig­tigt, hvad jeg skul­le tro og for­søg­te bare at fin­de ud af, hvad det var“, sag­de han. J„eg vid­ste, at der ikke var nogen, der vil­le fore­ta­ge sådant et opkald over radio­en, hvis det var svin­del. Men hvis nogen var i færd med at opsen­de en vej­r­bal­lon eller noget andet over O’Ha­re luft­havn, var det bare med at få det stop­pet, for det var jo i umid­del­bar nær­hed af vore fly­ve­o­pe­ra­tio­ner“.

Richard Hai­nes på banen

„Alle ufo-grup­pers rap­portar­ki­ver er fyldt med rap­por­ter fra pilo­ter om obser­va­tio­ner af uiden­ti­fi­ce­re­de fly og andre mærk­vær­dig­he­der, der har ind­vir­ket på navi­ga­tions­ud­styr om bord på fly­e­ne.“

„Hvad enten nog­le af ufo-til­dra­gel­ser­ne er vir­ke­li­ge eller blot resul­ta­tet af den enkel­tes per­son­li­ge opfat­tel­se af tin­ge­ne, er der eks­per­ter, der mener at den­ne type af til­dra­gel­ser udgør en sik­ker­heds­ri­si­ko for pilo­ter og deres pas­sa­ge­rer.

Der har været doku­men­te­re­de til­fæl­de, hvor sik­ker­he­den synes at være at have været i fare, og vi kom­mer mere og mere til det stand­punkt, at vi har at gøre med et intel­li­gent fæno­men“, sag­de Richard Hai­nes i en kom­men­tar til hæn­del­sen ved Chi­ca­gos luft­havn O’Ha­re.

Richard Hai­nes (tv) og SUFOIs Ole Hen­nings­en
Foto: Kim Møl­ler Han­sen

 

Richard Hai­nes er man­ge­årig ufo-for­sker af spe­ci­elt pilot-obser­va­tio­ner og ken­des i Dan­mark bl.a. som fored­rags­hol­der ved SUFOIs Kon­gres i Lyng­by i 1997.

„Vi må være på for­kant med udvik­lin­gen, før et fly styr­ter ned“, til­fø­je­de Richard Hai­nes, der er tid­li­ge­re chef ved Spa­ce Human Factors Offi­ce ved NASA’s Ames Research Cen­ter.

Richard Hai­nes er nu i gang med at under­sø­ge til­dra­gel­sen og har fast­slå­et, at der ikke blev opsendt vej­r­bal­lo­ner i omeg­nen af O’Ha­re den 7. novem­ber.

„Det er des­u­den absurd, hvis miliæ­ret skul­le fore­ta­ge test­flyv­nin­ger så tæt på luft­hav­nen“, sag­de han.

Alle vid­ner til O’Ha­re-hæn­del­sen, der også omfat­ter adskil­li­ge pilo­ter, for­tal­te, at de ud fra objek­tets optræ­den og fly­ve­ka­rak­te­ri­sti­ka, var sik­re på, at der ikke var tale om et fly, en heli­kop­ter, en vej­r­bal­lon eller andet kendt luft­far­tøj.

Uni­ted Air­li­nes bekræf­ter ikke rap­port

Vid­ner­ne er ikke sik­re på, hvad der svæ­ve­de i luftrum­met, men de er oprør­te over, at ingen til­sy­ne­la­den­de ind­til nu har taget dem alvor­ligt.

En talskvin­de for Uni­ted Air­li­nes sag­de, at der ikke fore­lig­ger nogen rap­port hos fly­sel­ska­bet, og at lede­re i sel­ska­bet ikke husker, at en sådan sag har været dis­ku­te­ret.

„Der fin­des intet i vagt­ha­ven­des log­bog, der ellers anven­des til at note­re usæd­van­li­ge til­dra­gel­ser“, sag­de talskvin­den Megan McCart­hy. „Jeg har check­et rundt om, og der er intet note­ret noget­steds“.

Uni­ted Air­li­nes fly i O’Ha­re luft­havn.

 

Ikke desto min­dre blev pilo­ter­ne ombord på et Uni­ted Air­li­nes fly, der bak­ke­de ud fra Gate C17, af andre Uni­ted Air­li­nes med­ar­bej­de­re gjort opmærk­som på fæno­me­net. Og en af pilo­ter­ne åbne­de for­r­u­den i cock­pit­tet for at få et bed­re udsyn til objek­tet, der blev anslå­et til at svæ­ve ca. 450 meter over jor­den. Objek­tet blev plud­se­lig set sky­de lodret op gen­nem det soli­de sky­dæk­ke, som luft­fart­smyn­dig­he­der­ne, FAA, bekræf­ter var i en høj­de på knapt 600 meter på det pågæl­den­de tids­punkt.

„Det så ud, som om der var en, der lave­de et hul i him­len“, som en af de Uni­ted Air­li­nes udtryk­te det.

Vid­ner­ne for­tal­te, at det var svært at hol­de øje med objek­tet, da det strøg gen­nem de tæt­te sky­er. Det efter­lod sig et åbent klart hul i sky­dæk­ket, sag­de de, og til­fø­je­de at hul­let for­svandt inden­for nog­le få minut­ter.

Øjen­vid­ner­ne fra Uni­ted Air­li­nes udtal­te sig til Jon Hil­ke­vitch fra avi­sen Chi­ca­go Tri­bu­ne under løf­te om ano­ny­mi­tet.

Nog­le af dem for­tal­te, at de var ble­vet inter­viewet af over­ord­ne­de fra Uni­ted Air­li­nes og var ble­vet bedt om at nedskri­ve deres beret­nin­ger og lave teg­nin­ger af, hvad de hav­de obser­ve­ret. De var end­vi­de­re ble­vet rådet til ikke at omta­le, hvad de hav­de obser­ve­ret.

Fre­edom of Infor­ma­tion Act

Jon Hil­ke­vitch fra Chi­ca­go Tri­bu­ne for­tæl­ler end­vi­de­re, at FAA, De cen­tra­le Luft­fart­smyn­dig­he­der oprin­de­ligt for­kla­re­de ham, at de ikke nogen form for oplys­nin­ger om den påstå­e­de ufo-obser­va­tion.

Men FAA skif­te­de straks stand­punkt, da avi­sen bad myn­dig­he­der­ne om aktind­sigt og frem­lag­de en såkaldt Fre­edom of Infor­ma­tion Act-anmod­ning.

Efter en intern under­sø­gel­se hos FAA af bånd­op­ta­gel­ser fra den pågæl­den­de dag brag­te et opkald frem i lyset, hvor en over­ord­net fra fly­sel­ska­bet Uni­ted Air­li­nes kon­tak­ter en af FAA-leder­ne i luft­hav­nens kon­troltårn.

Jon Hil­ke­vitch for­tæl­ler om ufo-epi­so­den i O’Ha­re luft­hav­nen på TV.

FAA er dog sta­dig af den opfat­tel­se, at der var tale om en slags vej­r­fæ­no­men.

Siden offent­lig­gø­rel­sen den 1. janu­ar har adskil­li­ge været invol­ve­ret i en mere til­bunds­gå­en­de under­sø­gel­se af sagen.

Det­te gæl­der i høj grad Jon Hil­ke­vitch fra Chi­ca­go Tri­bu­ne, Richard Hai­nes og Peter Daven­port fra Natio­nal UFO Repor­ting Cen­ter i USA, hvis under­sø­gel­ser og udmel­din­ger er anvendt som kil­der i den­ne omta­le.

Der har været en omfat­ten­de dis­kus­sion af de offent­lig­gjor­te aspek­ter af sagen i dis­kus­ssions­grup­per på inter­net­tet. Bl.a. har debat­ten dre­jet sig om, hvil­ke for­mer for kræf­ter der i givet fald skal til, for at der kan dan­nes det rap­por­te­re­de hul i sky­dæk­ket.
Vis­se nye oplys­nin­ger i sagen tyder på, at der mulig­vis er taget mindst et bil­le­de med en mobil­te­le­fon af fæno­me­net den 7. novem­ber.

Bil­le­det er dog end­nu ikke ble­vet offent­lig­gjort.

Et inter­view med en af de ano­ny­me pilo­ter samt Peter Daven­port fra Natio­nal UFO Repor­ting Cen­ter i USA kan høres i Jeff Ren­se radio pro­gram­met på adres­sen:
http://rense.gsradio.net:8080/rense/special/rense_davenport_121206.mp3

Nye­ste obser­va­tio­ner

De før­ste beret­nin­ger i det nye år kom alle sam­men man­dag, den 8. janu­ar og omhand­ler mere eller min­dre det sam­me fæno­men på him­len set for­skel­li­ge ste­der fra.

8. janu­ar 2007, Ama­ger, kl. 18.03

Den før­ste beret­ning er fra en 32-årig mand fra Ama­ger, der for­tæl­ler:

„Var på vej hjem efter gåtur med min hund, da jeg så oppe på him­len ved ca. 18.03-tiden ca.. 100 m fra mig over lys­kryd­set ved Ita­li­ens­vej og Back­er­s­vej på Ama­ger så noget, der fløj væk med meget høj fart.

Der var igen lyd.

Kom til syne i øst og for­svandt i sydøst.

Der var lige som to run­de rin­ge bag på (lige­som når man ser ind i en jet-motor) med blåt lys i mid­ten med en hvid ring omkring, og da det fløj væk, blev det blå mere oran­ge. Gik over i noget, som lig­ne­de en hvid stik­f­lam­me omkring 2 meter efter den.

Lyset var meget tyde­ligt, og det hele tog omkring 3 sek.

Meget mær­ke­lig ople­vel­se.“

8. janu­ar 2007, Egeb­jerg på Fal­ster, kl. 18.10

En obser­va­tør fra Egeb­jerg, øst for Nykø­bing F.. for­tæl­ler:

„Kører i bil ad Egeb­jerg vej og ser ca. kl. 18.10 ud til ven­stre (syd­vest) et meget kraf­tigt ‚stjer­neskud’. Men vel at mær­ke meget kraf­tigt.

Grønt. Varig­hed 3 — 5 sek. For­svandt i øst­lig ret­ning.

Jeg har set man­ge stjer­neskud men aldrig så kraf­tigt.

Har set noget til­sva­ren­de i som­mer men fik aldrig repor­te­ret det.

Der var det det næsten sam­me lys. Der var bare to, der paral­lelt så ud til at styr­te mod jor­den på den vest­li­ge him­mel, nok til vi var lige ved at star­te bilen og se efter.

Håber at høre, at der er andre, der har undret — eller som vi — glæ­det os over et spæn­den­de fæno­men på him­len.

Min 9‑årige søn, der så det i længst tid, mener også, det skif­te­de fra rund til fir­kan­tet. Men kort … meget kraf­tigt grøn­ligt ‚stjer­neskud’.

Kan der fore­kom­me far­ve­for­skel på de par­tik­ler, der bræn­der op i atmos­fæ­ren?“

8. janu­ar 2007, Roskil­de, kl. 18.30

En 23-årig kvin­de beret­ter om sin og en venin­des ople­vel­se:

„I går aftes da jeg tog hjem fra arbej­de kig­ge­de jeg på him­len og så at det var stjer­ne­klart.

Plud­se­lig ser jeg 6–7 lyse plet­ter, der bevæ­ger sig fra nord mod syd i en V‑form.

Far­ven var hvid/lysegrå.

Jeg siger til min kol­le­ga, at det var da mær­ke­ligt, at der fly­ver fug­le nu når det er mørkt.

Det var ca. 18.30 i Roskil­de.

Min kol­le­ga kig­ger også op og får øje på det sam­me som mig, men det fly­ver så stærkt, at det ikke kan være fug­le.

Obser­va­tion­s­ti­den er ca. 10 sek.

Og inden vi når at sige mere, kan vi ikke se dem for taget på byg­nin­gen.

Mens jeg taler til min kol­le­ga, skif­ter det der fly­ver for­ma­tion.

De to bager­ste fly­ver ind i mid­ten.

Nu tror jeg ikke på fly­ven­de tal­ler­k­ner, men det var godt nok et mær­ke­ligt syn, og det fløj meget højt oppe og hur­tigt.

Det var helt stil­le og vi kun­ne intet høre af lyd, så det kan ikke have været sva­ner f.eks.

Vi føl­te det meget mystisk og skynd­te os ind i vores biler og kør­te hjem :-)“

Hvad så obser­va­tø­rer­ne?

Med de angiv­ne tids­punk­ter, der kan vari­e­re, ser det ud til, at det er det sam­me fæno­men — eller sam­men­hæn­gen­de fæno­me­ner — der er obser­ve­ret 3 for­skel­li­ge ste­der fra i det øst­li­ge Dan­mark den­ne aften.

Ud fra beret­nin­ger­ne er det ikke muligt enty­digt at bevi­se, hvad der er obser­ve­ret.

Umid­del­bart vir­ker stjer­neskud dog som en af de mest plau­sib­le for­kla­rin­ger.

De 3 rap­por­ter er der­for også vide­re­sendt til Astro­no­misk Sel­skabs Mete­o­r­sek­tion, der ind­sam­ler obser­va­tio­ner af mete­o­rer og vide­re­brin­ger dem til The Inter­na­tio­nal Meteor Orga­niza­tion (IMO).

Det kan ikke afvi­ses, at det obser­ve­re­de kan være en del af årets før­ste stjer­neskud­s­sværm, Kva­dran­ti­der­ne, der almin­de­lig­vis vil være på banen mel­lem d. 1. og 6. janu­ar.

Svær­men går også under nav­net Boo­ti­der­ne, for­di dens radi­ant (udstrå­lings­punk­tet) lig­ger i stjer­ne­bil­le­det Boo­tes (Bjør­ne­vog­te­ren).

Den 8. janu­ar viste Månen sig på den øst­li­ge him­mel ved 22-tiden, og stjer­ne­bil­le­det Boo­tes duk­ke­de op i nor­døst ved 23-tiden.

Mak­si­mum af stjer­neskud i den­ne sværm lå ved mid­nat nat­ten mel­lem d. 3. og 4. janu­ar.

Fuld­må­nen og vej­r­li­get har dog gjort det van­ske­ligt at se især de sva­ge stjer­neskud.

Hver ene­ste klar aften eller nat er der dog mulig­hed for at se stjer­neskud.

Stjer­neskud­de­ne opstår, når Jor­den bevæ­ger sig gen­nem et områ­de af sin bane omkring Solen, hvor gam­le kometre­ster befin­der sig.

Sid­ste:

Det er efter­føl­gen­de ble­vet bekræf­tet, at Astro­no­misk Sel­skabs Mete­o­r­sek­tion har mod­ta­get 4 rap­por­ter fra sam­me dato med en tids­an­gi­vel­se inden­for en lil­le time i for­hold til rap­por­ter­ne, der blev mod­ta­get af SUFOI.

Des­u­den er fore­lig­ger der et foto fra et auto­ma­tisk kame­ra.

8. janu­ar 2007, Tåstrup, kl. 17.28

En mand­lig obser­va­tør har ind­sendt den­ne Ild­kug­le Rap­port til as.dsri.dk:

„Jeg kom køren­de mod øst af Parkvej og skul­le til i vej­kryd­set at svin­ge syd­på ad Solsor­te­vej i Tåstrup.

Ud af for­r­u­den så jeg over mig en gul-grøn­lig kug­le suse mod øst-sydøst med meget høj fart.

Først tro­e­de jeg det var en noget fra en nytårs­ra­ket — men hastig­he­den var for høj og lys­styr­ken ændre­de sig næsten ikke.

Sam­ti­dig kun­ne jeg se at den befandt sig over de enkel­te tyn­de sky­er der lå over Tåstrup på det tids­punkt.

Banen vur­de­rer jeg til at kom­me ind over min ven­stre skul­der og ind over Køben­havn og ned bag hori­son­ten i en lav bane i øst i løbet af 2 sekun­der.

Lys­styr­ken vur­de­rer jeg til at være næsten sva­ren­de til halv­må­nen — alt­så meget stærkt lysen­de.

Der var ikke tegn på hale, og røg­fa­ne kun­ne jeg ikke se grun­det skyla­get.“

8. janu­ar 2007, Albø­ge, Djursland, kl. 17.59

En mand­lig obser­va­tør har ind­sendt en Ild­kug­le Rap­port til as.dsri.dk:

„Jeg så den fra bilen, hvor­ef­ter jeg stop­pe­de op for at checke posi­tion og ret­ning.

Star­ten lå nord for Capel­la, (øst nor­døst) slut­nin­gen lidt over Pro­cy­on (øst sydøst) him­len.

Før­ste kom­men­tar fra mine pas­sa­ge­rer var, at det var en nytårs­ra­ket- men så skul­le den være affy­ret oppe­fra.

Mit bud på lys­styr­ken er, at den var minus 3.

Varig­hed 8 sekun­der, hvor ild­kug­len bevæ­ge­de sig fra 75 til 15 gra­ders høj­de over hori­son­ten.

Far­ven anfø­res som gul/orange. Lil­le ild­ha­le og ingen opsplit­ning af ild­kug­len men uden røgs­por og lyd.“

8. janu­ar 2007, Sten­lø­se, kl. 18.15

Et ægte­par ind­send­te den­ne Ild­kug­le Rap­port til as.dsri.dk:

„Kl. ca. 18.15 så vi fra Farumvej i Sten­lø­se et stjer­neskud, der så ud til at bry­de gen­nem atmos­fæ­ren og ram­me jor­den.

Det var i en vin­kel på ca. 45 gra­der (lodret) mod øst nor­døst, og en vin­kel på ca. 25 gra­der ifh. lodret at det gen­nem­brød atmos­fæ­ren.

Først et lys der lig­ner stjer­neskud, som der­ef­ter blev kraf­ti­ge­re og kraf­ti­ge­re og skif­te­de fra lys til oran­ge, med en eks­plo­sion til sidst — stor oran­ge hale inden det for­svandt.“

Foto og bereg­ning af ild­kug­le

Ud over visu­el­le obser­va­tio­ner (fore­ta­get med det blot­te øje) blev der også regi­stre­ret en ild­kug­le af et auto­ma­tisk kame­ra, der over­vå­ger dele af him­len.

Det­te webka­me­ra dri­ves af Anton Norup Søren­sen fra Astro­no­misk Obser­va­to­ri­um under Niels Bohr Insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­si­tet.

Bil­le­det viser en ild­kug­le — langstrakt lys­spor nederst I høj­re hjør­ne — foto­gra­fe­ret den 8. janu­ar 2007, kl. 17:48:56 med auto­ma­tisk kame­ra. Varig­hed: 1,7 sekun­der.
Foto: Anton Norup Søren­sen, Niels Bohr Insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­si­tet.

„Kame­ra­et regi­stre­rer nor­malt ild­kug­ler auto­ma­tisk, men i det­te til­fæl­de var der ikke nogen auto­ma­tisk detek­tion, da vin­kel­ha­stig­he­den var under den fast­sat­te tær­skel­vær­di“, oply­ser Anton Norup Søren­sen til ufo-mail og fort­sæt­ter:

„Ud fra de ind­kom­ne obser­va­tions­rap­por­ter kun­ne jeg fin­de hæn­del­sen i arki­vet, som består af bil­le­der sum­me­ret over 10 sekun­der.

På bil­le­det er objek­tet split­tet op i 7–8 seg­men­ter. Det skyl­des kame­ra­ets eks­po­ne­ring med 5 bil­le­der i sekun­det, hver af 0,1 sek. varig­hed.“

Kame­ra­er­ne over­vå­ger kun vis­se dele af him­len, og den auto­ma­ti­ske regi­stre­ring afhæn­ger natur­lig­vis adskil­li­ge fak­to­rer, bl.a. af vej­r­lig og lys­styr­ke på fæno­me­ner­ne.

Yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner om de auto­ma­ti­ske kame­ra­er kan ses på den­ne adres­se:
http://www.astro.ku.dk/~norup/webcam/

Anton Norup Søren­sen har efter­føl­gen­de mar­ke­ret obser­va­tio­nen fra Djursland på et kort til­li­ge­med de meget nøj­ag­ti­ge oplys­nin­ger fra den auto­ma­ti­ske foto­re­gi­stre­ring.
Det­te giver en pla­ce­ring af ild­kug­len langt inde over Sve­ri­ge eller Øster­sø­en.

 

Der har den­ne dato været fle­re obser­va­tio­ner af lys­fæ­no­me­ner på him­len inden­for en times tid. Vis­se af dis­se kan nu med sik­ker­hed hen­fø­res som stjerneskud/ildkugler.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.