Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um åbner sine ufo-arki­ver!

Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um har net­op beslut­tet at åbne sit arkiv med 7.000 UFO-rap­por­ter, dæk­ken­de en peri­o­de på 30 år.

 
Dr. David Clar­ke fra Shef­fi­eld Hal­lam Uni­ver­si­ty

 

Oplys­nin­gen om, at Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um (MoD) nu vil offent­lig­gø­re sine ufo-arki­ver, kom­mer fra David Clar­ke, der har skre­vet i alt syv bøger.

Han er ph.d. i folkl­o­ri­stik, under­vi­ser på Shef­fi­eld Hal­lam Uni­ver­si­ty i jour­na­li­stik, og er i øje­blik­ket ved at opbyg­ge hjem­mesi­den www.drdavidclarke.co.uk.

Dr. David Clar­ke for­tæl­ler om Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­ums beslut­ning om fri­gi­vel­se af det sto­re arkiv­ma­te­ri­a­le om ufo­er:

„Beslut­nin­gen er en direk­te føl­ge af mine og mine kol­le­gers for­søg på at over­ta­le For­svars­mi­ni­ste­ri­et (MoD) til at føl­ge det nyli­ge fran­ske eksem­pel og åbne arki­ver­ne for offent­lig­he­den.“

(Se UFO-Mail nr. 80)

Asbest ingen hin­dring

Et ekstra pro­blem for MoD var, at 24 kar­to­te­ker, som var ble­vet under­søgt af Efter­ret­ning­s­tje­ne­sten og DI55 — Defen­ce Intel­li­gen­ce Ana­ly­sis Staff — Ana­ly­se­af­de­lin­gen i For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste fra midt-halvfjerd­ser­ne op til 2002, var ble­vet per­ma­nent luk­ket sam­men med 63.000 andre doku­men­ter p.g.a. asbest i kæl­de­ren i »The Old War Offi­ce« i Lon­don.

Det var fryg­tet at dis­se arki­ver var ble­vet destru­e­ret, men efter 18 måne­ders arbej­de og en reg­ning til skat­tey­der­ne på 3 mill. Pund, er hele arki­vet ble­vet red­det. Der arbej­des nu på at ind­skan­ne og gen­nem­gå udvalg­te kar­to­te­ker til fri­gi­vel­se til dels The Natio­nal Archi­ves og dels For­svars­mi­ni­ste­ri­ets »Fre­edom Of Infor­ma­tion Act«s web­s­i­te.

DI55-UFO-arki­vet er ble­vet udvalgt til øje­blik­ke­lig fri­gi­vel­se p.g.a. sær­lig stor offent­lig inter­es­se.

I For­svars­mi­ni­ste­ri­ets skri­vel­se date­ret 26. marts 2007 til David Clar­ke, anfø­rer man bl.a.:

„Det er for nylig beslut­tet, at 24 kar­to­te­ker fra DI55-UFO-arki­vet skal reddes/genskabes fra det foru­re­ne­de områ­de og skan­nes til disk. Hvert doku­ment (gen­skabt om nød­ven­digt) vil der­for bli­ve bli­ve gjort til­gæn­ge­ligt for offent­lig­he­den via MoDs FOI-web­s­i­te. Det vil vare nog­le uger, inden vi ved hvor­når doku­men­ter­ne vil bli­ve lagt på publi­ka­tions­pla­nen.“

7.000 ufo-rap­por­ter

Dr. David Clar­ke for­tæl­ler vide­re:

„Da de 24 kar­to­te­ker inde­hol­der små 7.000 rap­por­ter plus ana­ly­se og kor­re­spon­dan­cer, tror jeg, at det vil tage en del tid, før hele arki­vet er on line.

Efter at have fået smug­kig­get på ind­hol­det af et af åre­ne (1979), kan jeg for­sik­re om, at ven­te­ti­den vil være det hele værd. Mate­ri­a­let, som er klar til fri­gi­vel­se, inde­hol­der et antal rap­por­ter fra pilo­ter og andre besæt­nings­med­lem­mer, der f.eks. aldrig er ble­vet set af For­svars­mi­ni­ste­ri­ets offent­li­ge »UFO Desk«.

Arki­vet inde­hol­der også alle 3.000 rap­por­ter mod­ta­get af For­svars­mi­ni­ste­ri­et mel­lem 1987 og 1997.

Beslut­nin­gen om at åbne dis­se kar­to­te­ker for offent­lig­he­den er et kæm­pe gen­nem­brud for både Bri­tisk Ufo­lo­gi og i den vide­re kampag­ne for »Fre­edom of Infor­ma­tion Act« i Stor­bri­tan­ni­en.

Det mar­ke­rer også slut­nin­gen på min per­son­li­ge 10-åri­ge kampag­ne, om at få MoD til at fri­gi­ve alle deres UFO rap­por­ter“, siger David Clar­ke og fort­sæt­ter:

„Min før­ste suc­ces var i 2001 (Rend­les­ham). Efter­fulgt af den ene suc­ces efter den anden gen­nem ved­hol­den­hed og hjælp fra, i sær­de­les­hed Gary Ant­ho­ny, Joe McGo­nag­le, Chris Fow­ler, Andy Roberts og ven­ner i medi­e­ver­den, især James Ran­der­son, Guar­di­ans viden­skabs­kor­re­spon­dent.

Tak til alle der har hjul­pet os.

Så snart jeg hører mere om pla­ner­ne for MoDs offent­lig­gø­rel­se, vil I bli­ve opda­te­ret“, slut­ter dr. David Clar­ke sin med­del­el­se om offent­lig­gø­rel­sen af de bri­ti­ske ufo-arki­ver.

Opda­ge­de hem­me­lig rap­port

I janu­ar 2005 opda­ge­de David Clar­ke hen­vis­nin­ger til en under­sø­gel­se eller en rap­port med kode­nav­net CONDIGN, og i sep­tem­ber var han og hans kol­le­ga Gary Ant­ho­ny kom­met så vidt i deres fæl­les under­sø­gel­ser, at de hver for sig og med for­skel­li­ge begrun­del­ser kun­ne ind­gi­ve hver deres begæ­ring om fri­gi­vel­se af den­ne spe­ci­fik­ke rap­port med hen­vis­ning til den bri­ti­ske lov­giv­ning om offent­lig­hed i for­valt­nin­gen — Fre­edom of Infor­ma­tion Act.

De engel­ske myn­dig­he­der valg­te der­ef­ter under stor medi­e­be­vå­gen­hed at offent­lig­gø­re den hidtil hem­me­lig­hold­te rap­port om ufo-fæno­me­ner i for­å­ret 2006.

Hvad med Dan­mark?

Det dan­ske dag­blad »Nyheds­a­vi­sen« kun­ne den 17. april i over­skrif­ten med­dele, at „Dan­mark er et land uden X‑filer“.

Nyheds­a­vi­sens med­ar­bej­der, jour­na­list Per Thie­mann, hav­de talt med fle­re myn­dig­he­der om sagen, men de benæg­te­de alle kend­skab til, at der i Dan­mark skul­le eksi­ste­re sådan­ne ufo-arki­ver.

At der fin­des ufo-rap­por­ter i de dan­ske mili­tæ­re arki­ver, er ufo-mails redak­tion ikke i tvivl om, da vi har mindst en af dis­se rap­por­ter lig­gen­de i kopi i vore egne arki­ver.

Men det har de inter­viewe­de myn­dig­heds­per­so­ner for­ment­lig ikke selv været klar over.

Over­sæt­tel­se: Flem­m­ing Jen­sen

Ny pilo­tob­ser­va­tion

En pilot med 20 års erfa­ring og tusin­der af flyv­nin­ger bag sig beret­ter til BBC om obser­va­tio­nen: „Det her er ikke noget man ser hver dag. Jeg har aldrig set noget lig­nen­de. Og ærligt talt, jeg vil helst ikke se det igen.“

 

Og det, han udtal­te sig om, var hans og pas­sa­ge­rer­nes obser­va­tion af to kæm­pe objek­ter nær kanalø­en Guern­sey for­ri­ge man­dag.

Kap­ta­jn Ray Bowy­er, en pilot med 20 års erfa­ring og tusin­der af flyv­nin­ger bag sig, beret­te­de til BBC om den spæn­den­de obser­va­tion, der ske­te man­dag den 23. april 2007:

„Det her er ikke noget man ser hver dag. Jeg har aldrig set noget lig­nen­de. Og ærligt talt, jeg vil helst ikke se det igen.

Det var tem­me­lig rysten­de. Jeg tro­e­de først at det var solens reflek­tio­ner i nog­le driv­hu­se i Guern­sey“.

Kap­ta­jn Ray Bowy­er for­tæl­ler i en nyheds­ud­sen­del­se
om ufo-obser­va­tio­nen.

Fly­et var i rute fra Sout­hamp­ton til Alder­ney, da pilo­ten så de sta­tio­næ­re objek­ter i sin kik­kert.

„Objek­ter­ne var kla­re som solen men skar ikke i øjne­ne“.

Pilo­ten beskri­ver objek­tet som aflangt og tyndt med spid­se ender og med et mørkt områ­de i mid­ten. Den ene ende var meget skarp gul den anden ende var meget gyl­den gul. De to sta­tio­næ­re objek­ter blev også obser­ve­ret fra et andet fly der var i rute fra Isle of Man til Guern­sey.

Rada­ren i Jer­sey hav­de også akti­vi­tet på skær­men men udta­ler, at det ikke kan tages som bevis for UFO til­ste­de­væ­rel­se.

Først anslog pilo­ten objek­ter­nes stør­rel­se til at være som to Boe­ing 737. Efter at have plot­tet objek­ter­ne ind på et kort og vur­de­ret afstan­den til omkring 40 til 50 miles har han måt­tet ændre sin opfat­tel­se af stør­rel­sen som han nu angi­ver til: „Mindst en mile i læng­den“.

Nick Pope som tid­li­ge­re har været ansat og under­søgt UFO sager for Det Bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um siger i sin kom­men­tar til den­ne nye pilo­tob­ser­va­tion:

Pilo­ten i færd med at illu­stre­re sin spæn­den­de obser­va­tion.

„Ingen vid­ner er ufejl­bar­li­ge, men pilo­ter er træ­ne­de obser­va­tø­rer og vil næp­pe fejl­t­ol­ke gan­ske ordi­næ­re fæno­me­ner“.

Nick Pope er en af fored­rags­hol­der­ne ved SUFOIs 50 års jubilæums­ar­ran­ge­ment til efter­å­ret.

Den­ne nye pilo­tob­ser­va­tion har først og frem­mest fået stor omta­le på inter­net­tet. Men også andre medi­er i udlan­det har bragt oplys­nin­ger om sagen.

I øje­blik­ket bom­ba­re­de­res pilo­ten yder­li­ge­re med hen­ven­del­ser fra medi­er ver­den over, men obser­va­tio­nen fortje­ner at bli­ve under­søgt til bunds af seri­ø­se for­ske­re, som man må håbe får mulig­hed for at gå nær­me­re i detal­jer.

ufo-mails læse­re kan se et inter­view med Kap­ta­jn Ray Bowy­er på adres­sen:

http://www.youtube.com/watch?v=PQLNblZNDEA

 

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.