En stor dag

Lør­dag den 10. novem­ber 2007 fejre­de SUFOI sit 50 år jubilæum med en kon­fe­ren­ce i Lyng­by Kul­tur­hus. Det blev på alle måder en stor dag med man­ge fored­rag, bred og seri­øs pres­se­dæk­ning og en udsolgt sal, dvs. 150 til­hø­re­re. Stem­nin­gen var i top, og de man­ge posi­ti­ve sam­ta­ler med kon­fe­ren­cens gæster for­tæl­ler os, at der i den grad er inter­es­se for det, vi beskæf­ti­ger os med i SUFOI.

I det kom­men­de num­mer af UFO-Nyt (udkom­mer 15. febru­ar 2008) vil vi for­tæl­le mere om kon­fe­ren­cen. Her brin­ges nog­le fotog­limt fra dagen.

SUFOI’s for­mand Kim Møl­ler Han­sen byder vel­kom­men i en fyldt sal.
Foto: Flem­m­ing O. Ras­mus­sen
Claus Lund­holm for­tæl­ler om sin nærob­ser­va­tion af 2. grad, da han en mørk aften i 1995 kør­te mod Bran­de og blev stand­s­et i sin bil af et enormt eks­plo­de­ren­de lys.
Foto: Flem­m­ing O. Ras­mus­sen
Kon­fe­ren­cens uden­land­ske bidrag stod Nick Pope for. Nick Pope arbej­de­de i peri­o­den 1991–1994 for det bri­ti­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­ums hem­me­li­ge ufo-pro­jekt. Nick Pope ses som nr. 2 fra høj­re. Ved siden af ham (med ryg­gen til) står Per Ander­sen, som hav­de ansva­ret for, at alt klap­pe­de, som det skul­le, på dagen. Helt til ven­stre står Ole Rets­bo fra DR Kul­tur, som var til ste­de under det meste af kon­fe­ren­cen for at lave opta­gel­ser, som skal bru­ges i en Temalør­dag om ufo­er, der sen­des på DR2 i marts-april 2008. UFO-Mails læse­re får natur­lig­vis det præ­ci­se udsen­del­ses­tids­punkt at vide, så snart det er kendt.
Foto: Flem­m­ing O. Ras­mus­sen

I de kor­te pau­ser mel­lem kon­fe­ren­cens fored­rag gik snak­ken liv­ligt i foy­e­ren, og bor­det med salgs­ma­te­ri­a­ler blev flit­tigt besøgt. Man­ge skul­le sik­re sig et eksem­plar af Toke Haun­strups nye bog »50 år med UFO’er« (se også omta­le af »50 år med UFO’er«). I dagens anled­ning var der natur­lig­vis også en ræk­ke til­bud, bl.a. et jubilæumstil­bud på ufo-nyt. Til­bu­det gæl­der til og med 1. febru­ar 2008.

Kon­fe­ren­cen er bl.a. omtalt i:
http://www.fyens.dk/article/894157:Fokus–Er-der-nogen-derude#

Nye bøger

Myste­ri­et om…

Gyl­den­dal udgav i en lang årræk­ke Myste­ri­et om-seri­en, som var fag­bø­ger til 9–15 åri­ge om de mest spæn­den­de myste­ri­er i ver­den. Myste­ri­et om var i sin tid en kæm­pe­suc­ces, og seri­ens næsten 50 tit­ler står på de fle­ste bibli­o­te­ker. SUFOI har sik­ret sig de sid­ste bøger i salg. De sæl­ges sam­let i en smart pla­sti­ck­as­set­te med 20 tit­ler:

 • Atlan­tis
 • Livet efter døden
 • De hoved­lø­se — og andre fabel­folk
 • Dine over­na­tur­li­ge evner
 • Syner og spå­dom­me
 • De skjul­te skat­te
 • Den afsky­e­li­ge sne­mand
 • Gæsten fra det ydre rum
 • Dinosau­rer­ne
 • Noas Ark
 • Nes­sie — søslan­gen i Loch Ness
 • Spø­gel­ses­kat­te­ne
 • Enhjør­nin­gen og andre fabel­dyr
 • Kong Art­hur og rid­der­ne af det run­de bord
 • Guld­ma­ger­ne
 • Havuhy­rer­ne
 • For­ban­del­ser
 • Alfer, nis­ser og andre underjor­di­ske
 • Hel­he­sten og andre dødsvars­ler
 • Spio­nen der blev væk og andre for­s­vund­ne per­so­ner

Hver bog er gen­ne­mil­lu­stre­ret og på 36–50 sider.

Pris kun kr. 289,-

Kon­spira­tions­te­o­ri­er

Skal man tro på blot et fåtal af de kon­spira­tions­te­o­ri­er, der flo­re­rer, ser ver­den en del ander­le­des ud, end vi almin­de­lig­vis fore­stil­ler os.

Månen er sta­dig ube­rørt land.

Viden­skabs­folk står bag AIDS-epi­de­mi­en.

I Syda­me­ri­ka huse­rer et und­slup­pet rum-hus­dyr ved navn El Chu­pa­ca­bra.

Paul McCart­ney er død. Vi er alle fan­ger i et avan­ce­ret com­pu­ter­pro­gram.

Og så er O.J. Simp­son i øvrigt uskyl­dig.

60 van­vit­ti­ge, under­hol­den­de og tan­ke­væk­ken­de kon­spira­tions­te­o­ri­er fra hele ver­den er sam­let i den­ne paper­ba­ck på 219 illu­stre­re­de sider med det bed­ste fra Lars Bug­ges to før­ste bøger om sam­men­svær­gel­ser­nes far­ve­ri­ge ver­den.

Lars Bug­ge: Kon­spira­tions­te­o­ri­er — 60 popu­læ­re sam­men­svær­gel­ser
Pris kr. 49,95

Til­stå­el­se på død­le­jet?

I efter­å­ret kun­ne man læse i dan­ske avi­ser, at Wal­ter Haut, der i juli 1947 var den pres­seof­fi­cer, som på mili­tæ­rets veg­ne offent­lig­gjor­de histo­ri­en om Roswell-nedstyrt­nin­gen, har efter­ladt sig en bee­di­get erklæ­ring, hvor­di han for­tæl­ler, at vej­r­bal­lon­hi­sto­ri­en var en dæk­hi­sto­rie, at Haut så det nedstyr­te­de rum­skib og liget af to rumvæs­ner osv. osv.

Wal­ter Haut døde den 15. decem­ber 2005, 83 år gam­mel.

Erklæ­rin­gen kan læses her.

Histo­ri­en har givet anled­ning til efter­forsk­nings­ar­bej­de udført af den tyske ufo­log Uli Thie­me. Han påpe­ger i det sene­ste num­mer af »Jour­nal für UFO-Fors­chung« man­ge sva­ge punk­ter i det nye kapi­tel til Roswell-saga­en.

For det før­ste er erklæ­rin­gen under­skre­vet i 2002, men først offent­lig­gjort i decem­ber 2005 — lige efter Hauts død.

For det andet er Wal­ter Hauts beken­del­ser i erklæ­rin­gen i direk­te mod­strid med oplys­nin­ger­ne i alle de inter­views, som Haut nogen­sin­de har givet! For det tred­je led Haut i sine sid­ste leve­år af frem­skre­den demens.

Ende­lig byg­ger ind­hol­det i Hauts til­stå­el­se på øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger, som er opdig­te­de.

Uli Thie­me tror, at Wal­ter Haut har under­skre­vet en erklæ­ring, som han hver­ken har læst eller for­stå­et pga. sit svig­ten­de hel­bred.

Opfor­dring til inter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de

Den 12. novem­ber 2007 blev der holdt et stort ufo-pres­se­mø­de i Natio­nal Press Club i Was­hin­g­ton, D.C. Blandt taler­ne var kend­te ufo­lo­ger, ufo-vid­ner, offi­ce­rer og en tidl. guver­nør. For­må­let med pres­se­mø­det var at over­be­vi­se de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der om, at de — eller NASA — bør sam­ar­bej­de med andre lan­de i udforsk­nin­gen af ufo-fæno­me­net. De for­sam­le­de tale­re gav udtryk for, at fæno­me­net kan udgø­re en natio­nal trus­sel og ikke mindst en trus­sel for de enkel­te lan­des fly­sik­ker­hed.

Foto: Ber­nard Thou­a­nel

Her ses de 14 tale­re på pres­se­mø­det sam­men med film­ma­ger James Fox og pres­se­mø­de­ts koor­di­na­tor, jour­na­list Les­lie Kean.
Fife Sym­ing­ton, tidl. guver­nør i Arizo­na, ord­s­ty­rer
Ray Bowy­er, kap­ta­jn, Aurig­ny Air Ser­vi­ces, Kanalø­er­ne
Rod­ri­go Bra­vo, kap­ta­jn og pilot i Chi­les fly­ve­vå­ben
Gene­ral Wil­fri­ed De Brouwer, tidl. stabs­chef i det bel­gi­ske fly­ve­vå­ben
John Cal­la­han, tidl. Chief of Acci­dents and Inve­sti­ga­tions for FAA
Dr. Ant­ho­ny Choy, grund­læg­ger af OIFAA, Per­u­vi­an Air For­ce
Jean-Clau­de Dub­oc, tidl. kap­ta­jn, Air Fran­ce
Char­les I. Halt, Col. USAF (Ret.)
Gene­ral Par­viz Jafa­ri, Ira­ni­an Air For­ce (Ret.)
Jim Pen­ni­ston, TSgt USAF (Ret.)
Dr. Clau­de Poher, Cen­tre Natio­nal d’E­tu­des Spa­ti­a­les, grund­læg­ger af GEPAN
Nick Pope, Mini­s­try of Defen­ce, UK, 1985–2006
Dr. Jean-Clau­de Ribes, Cen­tre Natio­nal de la Recher­che Sci­en­ti­fique, Frank­rig 1963–98
Coman­dan­te Oscar San­ta Maria Huer­ta, Per­u­vi­an Air For­ce (Ret.)
Foto: Ber­nard Thou­a­nel

UFO-Nyt vil i febru­ar 2008 brin­ge en nær­me­re omta­le af pres­se­mø­det og dets betyd­ning. Ind­til da, kan du læse mere om de enkel­te ind­læg på pres­se­kon­fe­ren­cen på:
http://www.ufomediawatch.com
http://www.ufodigest.com/news/1107/ufoconference.html

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.