UFO Kon­fe­ren­ce med pro­mi­nen­te tale­re

Den 10. novem­ber 2007 slår SUFOI døre­ne op i Lyng­by Kul­tur­hus til en ene­stå­en­de ufo-kon­fe­ren­ce i anled­ning af for­e­nin­gens 50 års jubilæum. Du kan alle­re­de nu sik­re dig en bil­let til det­te arran­ge­ment.

Nick Pope

Kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste i Dan­mark om ufo­er, og vi har sik­ret os man­ge spæn­den­de ind­læg. Blandt andre kan du høre:

Nick Pope

Blev i 1985 ansat i det bri­ti­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, hvor han fra 1991 til 1994 var ansvar­lig for deres hem­me­li­ge under­sø­gel­ser af ufo-obser­va­tio­ner i Eng­land. Det­te ændre­de totalt hans opfat­tel­se af ufo­er! Taler for før­ste gang i Dan­mark.

Dansk bil­stop­sag

Det var en mørk aften i 1995, da en ung mand kør­te mod Bran­de i sin BMW. Instru­men­ter­ne begynd­te at te sig mær­ke­ligt og bilen gik i stå. Uden var­sel „eks­plo­de­re­de“ et enormt kraf­tigt lys ned over vog­nen. Obser­va­tø­ren til den­ne obser­va­tion kom­mer og for­tæl­ler selv om den­ne unik­ke ufo-hæn­del­se.

Bil­let­ter til kon­fe­ren­ce koster kr. 120.

Nyt møde i Lokal­grup­pen »Stor­kø­ben­havn« tors­dag 8. marts

Astro­fy­si­ke­ren, Micha­el Lin­den-Vørn­le, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um, for­tæl­ler under over­skrif­ten »Rum­met som arbejds­plads« om sin sene­ste rej­se til John­son Spa­ce Cen­ter og Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter USA og inter­view med den sven­ske astro­naut Chri­ster Fug­lesang.

Har du lyst til at mødes med andre ufo-inter­es­se­re­de i en lokal grup­pe af Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion i Køben­havn, spør­ger Sus­an­ne Sko­vlund, der er møde­le­der for en lil­le flok men­ne­sker, som i vin­ter­hal­vå­ret mødes en gang om måne­den til fored­rag, snak, hyg­ge og diver­se ople­vel­ser om nog­le af de emner, som de fin­der inter­es­san­te.

Det kan være ufo­er, stjer­ne­him­len, rum­fart, kon­spira­tions­te­o­ri­er eller andre spæn­den­de emner for­tæl­ler Sus­an­ne Sko­vlund til ufo-mail.

Møde tors­dag 8. marts

Næste møde i Lokal­grup­pen fin­der sted
tors­dag den 8. marts kl. 19
i Van­lø­se Kul­tur­hus, Tårn, Fro­de Jakob­sens Plads 4, 2720 Van­lø­se.
Metro­en kører lige til døren.
 
 

Med rum­met som arbejds­plads

v/Michael Lin­den-Vørn­le, Astro­fy­si­ker, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um

I decem­ber sid­ste år kom den sven­ske astro­naut Chri­ster Fug­lesang ende­lig af sted på sin før­ste rum­mis­sion STS-116. Turen gik til Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, hvor Fug­lesang delt­og i tre rumvan­drin­ger.

Chri­ster Fug­lesang bli­ver klædt på til træ­ning i det sto­re
vand­bas­sin på NASAs Neut­ral Buoy­an Labo­ra­tory, der
lig­ger tæt ved John­son Spa­ce Cen­ter i Hou­ston i sta­ten
Texas. Astro­nau­ten Bill Oefe­le­in (th. i bil­le­det) var
kap­ta­jn på rum­fær­den STS-116 og vej­le­der for Fug­lesang
og de øvri­ge astro­nau­ter under deres rumvan­drin­ger.
Foto: Micha­el Lin­den-Vørn­le

 

I sit fored­rag for­tæl­ler Micha­el Lin­den-Vørn­le om mis­sio­nen og om Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS, med sær­lig fokus på den sven­ske astro­naut — bl.a. belyst gen­nem egne bil­le­der og et inter­view med Chri­ster Fug­lesang under et besøg på John­son Spa­ce Cen­ter og Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter inden opsen­del­sen.

Micha­el Lin­den-Vørn­le vil des­u­den for­tæl­le sid­ste nyt fra de to spæn­den­de pla­net for­bi­flyv­nin­ger i den sene­ste tid, Roset­ta-son­den for­bi Mars for­ri­ge søn­dag og New Horizons for­bi Jupi­ter for­le­den dag.

Afte­nens fored­rags­hol­der er astro­fy­si­ker
Micha­el Lin­den-Vørn­le, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um,
der her ses med en alter­na­tiv udga­ve af frem­ti­dens
løf­tera­ket for rum­fær­gen ved et tid­li­ge­re
arran­ge­ment for Lokal­grup­pen Stor­kø­ben­havn.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Ende­lig vil han kom­me ind på den sid­ste tids meget omtal­te aste­roi­den Apop­his, der i pres­sen er udlagt som en mulig kol­li­sions­fa­re for Jor­den i år 2036.

Så der er man­ge spæn­den­de emner på pro­gram­met den­ne aften med SUFOIs tid­li­ge­re næst­for­mand Micha­el Lin­den-Vørn­le.

Der er adgang for alle inter­es­se­re­de. For­håndstil­mel­ding er ikke nød­ven­dig.

Til dæk­ning af lokal­grup­pens udgif­ter, admi­ni­stra­tion, por­to, kaf­fe, te, småka­ger med vide­re, beta­les 35 kr. pr. per­son.

Bri­tisk poli­ti­as­si­stent fil­mer UFO?

Cana­di­ske HBCC UFO-research oply­ser, at en poli­ti­as­si­stent ansat ved det bri­ti­ske færds­elspo­li­ti i 2003 fil­me­de et uiden­ti­fi­ce­ret lys med patrul­je­vog­nens video­ka­me­ra.

 

I en kort med­del­el­se lagt ud på inter­net­tet den 5. febru­ar 2007 oply­ser Cana­di­ske HBCC UFO-research, at en poli­ti­as­si­stent ansat ved det bri­ti­ske færds­elspo­li­ti i 2003 fil­me­de et uiden­ti­fi­ce­ret lys med patrul­je­vog­nens video­ka­me­ra.

HBCC (Hou­ston Bri­tish Colum­bia Cana­da) UFO-research i Hou­ston — nord for Van­co­u­ver i det vest­li­ge Cana­da — er et enmands­fo­re­ta­gen­de star­tet op i 2000 af Bri­an Vike. Den tid­li­ge­re ama­tøra­stro­nom har gen­nem en årræk­ke bear­bej­det ufo-rap­por­ter (også fra udlan­det), som han offent­lig­gør på sin hjem­mesi­de.

Obser­va­tø­ren ano­nym

Bri­an Vike for­tæl­ler:

„Jeg und­la­der at oply­se den nøj­ag­ti­ge dato for den­ne obser­va­tion, for­di jeg er ble­vet bedt om det. Jeg kan der­for kun bekræf­te, at obser­va­tio­nen fandt sted i maj 2003. Af sam­me grund kan jeg hel­ler ikke offent­lig­gø­re nav­net på obser­va­tø­ren eller ved­kom­men­de, der send­te mig beret­nin­gen.“
Beret­nin­gen begyn­der sådan:

„Hej Bri­an! En betjent i min afde­ling gav mig for nog­le år siden et videobånd, som blev opta­get med kame­ra­et i patrul­je­vog­nen.

Betjen­ten hav­de været på en ruti­ne­mæs­sig patrul­je­kør­sel vest­på ad A59 mel­lem Skip­ton og Bolt­on Abbey — to idyl­li­ske byer i North Yor­ks­hi­re, Eng­land — engang i maj 2003, cir­ka kl. 21.30. Den nøj­ag­ti­ge dato er regi­stre­ret af vog­nens fart­må­le­ran­læg, men er blæn­det af pga. den ønske­de ano­ny­mi­tet“.

Sam­men­sat af små kla­re lysprik­ker

Det video­fil­me­de lysen­de objekt ses på him­len ved
den røde pil.
De to små lys læn­ge­re nede er for­ment­lig
reflek­ser i for­r­u­den fra patrul­je­vog­nens fører­ka­bi­ne.
De er sta­tio­næ­re i bil­le­det gen­nem hele opta­gel­sen.

Vide­re hed­der det i Bri­an Vikes rede­gø­rel­se: „Betjen­ten kun­ne natur­lig­vis se objek­tet tyde­li­ge­re end vi kan på opta­gel­sen, på grund af kame­ra­ets begræn­se­de optik. Han for­tæl­ler, at lyset var sam­men­sat af man­ge små, meget kla­re lysprik­ker. Dets til­sy­ne­komst cho­ke­re­de ham tem­me­lig — og det frem­går af opta­gel­sen, at han sæt­ter far­ten ned for bed­re at kun­ne opta­ge sce­ne­ri­et.“

Og slut­te­lig: „Han er en erfa­ren betjent, godt kendt med poli­ti-heli­kop­ter­nes pro­jek­tør­lys — og han er helt sik­kert på, at det­te ikke er lyset fra en pro­jek­tør … Lige­le­des er han over­be­vist om, at det ikke dre­jer sig om et mili­tær­fly … Betjen­ten hør­te intet under obser­va­tio­nen; men sad også inde i bilen hele tiden — og det pågæl­den­de fabri­kat er ikke net­op kendt for at være støjsvag.“

Bri­an Vike bemær­ker: „Video­en er ikke noget sær­ligt. Den viser et hvidt lys, som lang­somt til­ta­ger i klar­hed og der­næst afta­ger igen. Jeg har check­et, at det ikke er en satel­lit … Afstands­be­døm­mel­se er umu­lig.“

SUFOIs fore­spørgsel

Så vidt Bri­an Vike og rap­por­ten lagt ud på hans hjem­mesi­de. Det er ikke man­ge kon­kre­te oplys­nin­ger, den inde­hol­der.

Som bilag til rap­por­ten fin­des et kort, der viser lysets
posi­tion i for­hold til obser­va­tø­ren. Her­af frem­går det, at
betjen­ten må have været på vej i øst­lig ret­ning — efter at
have patrul­je­ret i vest­lig ret­ning for­in­den — da han fik øje på
lyset i øst/sydøstlig ret­ning.

Der fore­lig­ger der­for nog­le uaf­kla­re­de for­hold i sagen, som vi har for­søgt at få afkla­ret; men det lyk­ke­des os ikke, for­di akti­vi­te­ter­ne i HBCC UFO-research — i hvert fald i øje­blik­ket — åben­bart er for ned­ad­gå­en­de. Som svar på vor fore­spørgsel modt­og vi en ven­lig mail, men desvær­re uden et ind­hold, der kan brin­ge os ret meget vide­re.

Vi vil­le ger­ne have haft nog­le fle­re oplys­nin­ger om, hvor­vidt lyset flyt­te­de sig under obser­va­tio­nen og i hvil­ken ret­ning (kor­tets pile anty­der en bevæ­gel­se); men desvær­re må vi ind­til vide­re und­væ­re dis­se oplys­nin­ger.

Det lys, der vir­ker spæn­den­de i ufo-sam­men­hæng, duk­ker op på video­en lidt inde i opta­gel­sen.

Videoklip­pet, der er lagt ud på inter­net­tet af Bri­an Vike, er på 1 min., og lyset duk­ker over bak­ker­ne i bag­grun­den til høj­re i bil­le­det efter 11 sekun­der og er syn­ligt i ca. 37 sek., hvor­ef­ter det til sidst fader ud eller skju­les bag sky­er.

Midt i still-bil­le­det fra video­op­ta­gel­sen (Bemærk: for­an bevoks­nin­gen) ses to små lys­re­flek­ser. Det fil­me­de lys ses lidt læn­ge­re til høj­re oppe på him­len.

 

De to små lys over hin­an­den, der ses fra star­ten og hele opta­gel­sen igen­nem er efter alt at døm­me en (dobbelt)refleks fra fører­ka­bi­nen i patrul­je­vog­nens for­r­u­de.

Det må for­modes (ud fra kor­tet), at lyset befin­der sig „et godt styk­ke fra obser­va­tø­ren“ i øst­lig ret­ning, måske inde over den sydøst­li­ge del af Yor­ks­hi­re Dale Natio­nal Park.

På grund af vej­fø­rin­gen er det muligt, at betjen­ten har kun­net obser­ve­re lyset i et læn­ge­re tids­rum end video­op­ta­gel­sen varer.

Som nævnt tager han far­ten af patrul­je­vog­nen under opta­gel­sen, medens lyset er syn­ligt; men han stop­per ikke helt op.

Astro­no­misk objekt?

Da vi ikke ken­der den nøj­ag­ti­ge obser­va­tions­da­to, kan en detal­je­ret under­sø­gel­se ikke gen­nem­fø­res hvad angår for eksem­pel Månens posi­tion på obser­va­tion­s­tids­punk­tet. Vis­se afte­ner i løbet af maj måned 2003 kun­ne Månen godt have haft en posi­tion, som bur­de tages med i betragt­nin­ger­ne.

Men da betjen­te­ne — både den obser­ve­ren­de og den, der vide­re­brin­ger rap­por­ten — er erfar­ne (den sidst­nævn­te for­ment­lig i befor­dret stil­ling) og ønsker ube­tin­get ano­ny­mi­tet, så skul­le man tro, at de ikke vil­le brin­ge en „måne-opta­gel­se“ vide­re.

Beskri­vel­sen i sel­ve beret­nin­gen tyder ikke på, at det skul­le være Månen, der var på spil, men Bri­an Vike oply­ser desvær­re intet om, hvor­vidt han har check­et Månens posi­tion.

Men dis­se for­hold (omkring mang­len­de, yder­li­ge­re oplys­nin­ger) taget i betragt­ning er det sta­dig en spæn­den­de video­op­ta­gel­se, som vi håber vil bli­ve under­søgt nær­me­re på et tids­punkt af rele­van­te for­ske­re.

Video-klip­pet kan ses på adres­sen:
http://www.hbccufo.org/videos/CarVid.wmv

Fle­re „rum­ski­be“ i hver­da­gen

Vi har tid­li­ge­re haft en arti­kel om „Rum­ski­be­ne i hver­da­gen“ i ufo-mail, da ufo­er i form af „rum­ski­be“ for længst har befol­ket vores „hver­dags­rum“. Se dig om i din hver­dag og læg mær­ke til, hvor ofte du stø­der på ordet ufo eller illu­stra­tio­ner med „små grøn­ne“ og deres „rum­ski­be“.

 

 

Det var i ufo-mail nr. 67 i star­ten af 2006, at vi beskrev en ræk­ke „rum­ski­be“ i hver­da­gen.
Artik­len kan ses på adres­sen:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2006/um06-067.php

Et af de ste­der på net­tet, hvor artik­len blev cite­ret var bl.a. hos orga­ni­sa­tio­nen »Ufo­logía y Fenó­menos Anó­ma­los«, der selv på deres site anven­der den­ne mar­kan­te rum­skibs-ani­ma­tion

Rum­skib på Råd­hus­plad­sen

Straks efter artik­lens frem­komst var en af ufo-mails vak­se læse­re, Len­nart Jen­sen, i mail­bok­sen med et foto og en kort­fat­tet med­del­el­se:

Her er noget til rari­tet­ska­bi­net­tet — „Ufo“ på Råd­hus­plad­sen i Køben­havn! Og bil­le­det er taget den 22. novem­ber 2003 kl 14:41.

Foto: Len­nart Jen­sen

Foto: Len­nart Jen­sen

Et sådant rum­skib lan­det midt i hoved­sta­den var gan­ske nyt for os på ufo-mails redak­tion, så vi skynd­te os i al ærbø­dig­hed at fore­spør­ge Poli­ti­kens navn­kun­di­ge bag­si­de­re­dak­tion, der jo har til huse højt hævet over fol­ket på Råd­hus­plad­sen.

Det vil­le være rart at få opkla­ret, om bag­si­de­re­dak­tø­ren mon hav­de haft en inter­pla­ne­ta­risk kon­fe­ren­ce på ATS-plan, eller om besø­get mon gjaldt sel­ve­ste che­fre­dak­tør Tøger?

Ellers kun­ne vi måske blot få oplyst i hvil­ken anden anled­ning der kun­ne have stå­et et sådant mon­strum på den ellers ret udskæld­te bus­ter­mi­nal uden­for Poli­ti­kens vin­du­er?

Ende­lig kun­ne vi i Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion natur­lig­vis også have været ude for et for­søg på en foto­tek­nisk spøg.

Hen­rik Sten Møl­ler om „rum­ski­bet“

Sva­ret fra Poli­ti­kens bag­si­de­re­dak­tør Bjar­ne Schil­ling ind­løb promp­te:

„Vor nu pen­sio­ne­re­de arki­tek­tu­ran­mel­der Hen­rik Sten Møl­ler skrev skam om selv sam­me ufo i avi­sen 19. decem­ber 2002 i artik­len »Den poe­ti­ske sand­hed: Mød mig på Cas­siopeia«, der stod på side 5 i kul­tur­sek­tio­nen.

Artik­len var for­sy­net med bil­led­do­ku­men­ta­tion, frem­bragt af Jens Dres­ling“.

Hen­rik Sten Møl­ler hav­de også for­sket i, hvem der var om bord:

„Natur­lig­vis har De set det.

Der er lan­det et rum­skib på taget af bus­ter­mi­na­len på Råd­hus­plad­sen.

Det viser sig at være en inva­sion af byplan­læg­ge­re, et spe­ci­a­le som stjer­ne­bil­le­det på den nord­li­ge him­mel er sær­lig kendt for.

På grund af min nis­ses tele­pa­ti­ske evner har jeg fået oplyst, at cas­siopei­er­ne er kom­met til Køben­havn for at hjæl­pe. De mener, der er gået så meget koks i det moder­ne byg­ge­ri, at Dan­marks hoved­stad har brug for hjælp ude­fra.
Og til glæ­de for man­ge kan jeg afslø­re, at rum­ski­bet sel­ve nytårsnat vil for­la­de byen med bus­ter­mi­na­len som fragt — den skal man til Cas­siopeia for at møde i frem­ti­den.“

Det med ter­mi­na­len kom som bekendt ikke til at hol­de stik, slut­ter bag­si­de­re­dak­tør Bjar­ne Schil­ling fra Poli­ti­ken sit svar til ufo-mail.

Det kan jo også være, at det lil­le spink­le far­tøj er på vej hjem efter de ekstra kræf­ter, der åben­bart skal til for at fjer­ne bus­ter­mi­na­len fra Køben­havns Råd­hus­plads.

Arki­tekt Oscar Nie­mey­er og Bra­si­lia

ARKEN, Muse­um for moder­ne kunst, ved Ishøj syd for Køben­havn, viste med slut i janu­ar 2004 en stør­re udstil­ling af den bra­si­li­an­ske arki­tekt Oscar Nie­mey­ers vær­ker fra de tid­li­ge 1930ere til de nye­ste pro­jek­ter fra 2003. Oscar Nie­mey­er blev ver­dens­be­rømt som arki­tek­ten, der i 1956 teg­ne­de Bra­si­li­ens nye hoved­stad Brasília.

Den bra­si­li­an­ske arki­tekt Oscar
Nie­mey­er er af tysk oprin­del­se og anses
for en af de vig­tig­ste pio­ne­rer i moder­ne arki­tek­tur.

Udstil­lin­gen på ARKEN var den før­ste præ­sen­ta­tion i Dan­mark af Nie­mey­ers kur­ve­de og sensu­el­le beton­byg­nin­ger.

Rum­ski­bet lan­de­de i Rio

Den karak­te­ri­sti­ske UFO-form har altid inspi­re­ret, for­tæl­ler for­ske­ren og for­fat­te­ren Ove von Spa­eth fra Rio de Janeiro i Bra­si­li­en til ufo-mail:

Et „rum­skib“ er lan­det på et lil­le for­b­jerg i vand­kan­ten ved Rio de Janeiro.
Det har 3 eta­ger ind­ven­digt med sto­re udstil­lings­sa­le — for det er i vir­ke­lig­he­den et kunst­mu­se­um, så usæd­van­ligt byg­get i form af et „rum­skib“, og skabt af den ver­dens­be­røm­te bra­si­li­an­ske arki­tekt, Oscar Nie­mey­er.

Den nu 100-åri­ge arki­tekt Oscar Nie­mey­er har selv flø­jet i sit eget „rum­skib“.
Det ser man tyde­ligt i Marc Hen­ri Wajn­bergs pris­be­løn­ne­de film »Oscar Nie­mey­er — en arki­tekt enga­ge­ret i sit århund­re­de«.

I en spæn­den­de film­se­kvens vises „rum­ski­bet“ fly­ve rundt over Rio de Janeiro for ende­lig at lan­de på sit bli­ven­de sted og Oscar Nie­mey­er, der sti­ger ud.

En arki­tek­to­nisk per­le: Oscar Nie­mey­ers muse­um uden for Rio de Janeiro.
Foto: Ove von Spa­eth

Film­se­kven­sen med det fly­ven­de „rum­skib“ og Oscar Nie­mey­er kan bl.a. ses på den­ne adres­se:
http://youtube.com/watch?v=IEi1I-Dw7Zo&mode=user&search

Date­ring af æld­ste stjer­ne­kort

Ove von Spa­eth der i en mail fra Rio de Janeiro i Bra­si­li­en gjor­de redak­tio­nen af ufo-mail opmærk­som på opta­gel­sen med Oscar Nie­mey­er, star­te­de oprin­de­ligt lige­som Nie­mey­er som typo­graf og vil­le lige­le­des være arki­tekt, men end­te som desig­ner på andet områ­de, inden­for gra­fik.

På dis­se to moti­ver med
for­ske­ren og for­fat­te­ren Ove
von Spa­eth er der 4.500 år
imel­lem de to tid­lø­se impo­ne­ren­de
byg­nings­vær­ker — den sto­re egyp­ti­ske
pyra­mi­de anlagt ud fra stjer­ne-
sig­te­linjer og Oscar Nie­mey­ers UFO-
inspi­re­re­de „svæ­ven­de“ kunst­mu­se­um
i Rio de Janeiro.

 

Side­lø­ben­de fore­tog Ove von Spa­eth egne dybe stu­di­er i old­ti­dens arki­tek­tur, histo­rie og astro­no­mi. Han fasci­ne­re­des af old­ti­dens avan­ce­re­de him­mel­vi­den­skab, bl.a. det arkæ­o­lo­gi­ske fund fra Antikyt­he­ra, en græsk bron­ze-tand­hjuls­reg­ne­ma­ski­ne med gearskif­ter for udreg­ning af måne­for­mør­kel­ser, pla­net-omløb og — ellip­tisk måne­ba­ne!

Ove von Spa­et­hs udforsk­ning resul­te­re­de i en lang ræk­ke histo­ri­ske artik­ler samt den ene­ste bog­se­rie i ver­den om den histo­ri­ske Moses i Egyp­ten.

For­fat­te­rens inter­na­tio­nalt udgiv­ne viden­ska­be­li­ge afhand­ling med før­ste kon­kre­te date­ring af det æld­ste kend­te stjer­ne­kort, som er fra Moses’ tid i Egyp­ten, blev omtalt i bl.a. UFO-Nyt nr. 1, 2001 og UFO-Mail nr. 6.

Den spæn­den­de afhand­ling kan i sin hel­hed ses og down­lo­a­des på adres­sen:
http://www.moses-egypt.net/stjernekort/senmut3-afhandl_da.asp

Den viden­ska­be­li­ge afhand­ling om dechif­re­ring af det spæn­den­de egyp­ti­ske stjer­ne­kort er også bragt i dansk udga­ve som et appen­diks i Moses-bog­se­ri­ens bind 2.

Alle 5 bind i seri­en af Ove von Spa­et­hs bøger om Moses og det gam­le Egyp­tens hem­me­lig­he­der er i øvrigt med på årets sto­re bog­ud­salg og kan nu erhver­ves for 125 kr. pr. bind.

Hvert bind kan læses indi­vi­du­elt, og omta­le og debat af bøger­ne kan ses på den­ne adres­se:
http://www.moses-egypt.net/bogserie/moses-oversigt_da.asp

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.