SUFOI afslø­rer kon­klu­sio­ner­ne på 50 års arbej­de

SUFOI udgi­ver „hvid­bog“ ved 50 års jubilæ­et til efter­å­ret med kon­klu­sio­ner­ne på de man­ge års under­sø­gel­ser og ana­ly­ser af dan­ske ufo-obser­va­tio­ner.

 

I efter­å­ret kan Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion fejre sit 50 års jubilæum.

I den anled­ning har SUFOI beslut­tet at sam­le sine 50 års erfa­rin­ger med ufo­er i en „hvid­bog“. Hvid­bo­gen vil gen­nem­gå kon­klu­sio­ner­ne på de man­ge års akti­ve arbej­de med at
ana­ly­se­re dan­ske ufo-obser­va­tio­ner.

På SUFOI’s ufo kon­fe­ren­ce den 10. novem­ber i Lyng­by Kul­tur­hus vil resul­ta­ter­ne fra hvid­bo­gen bli­ve præ­sen­te­ret af Toke Haun­strup fra SUFOI.

Der­u­d­over vil alle del­ta­ge­re på kon­fe­ren­cen få udle­ve­ret et refe­rat med de vig­tig­ste kon­klu­sio­ner på ufo-arbej­det.

Det­te bli­ver blot et af de man­ge ind­læg på kon­fe­ren­cen.

Kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste i Dan­mark om ufo­er, og blandt andre kan du høre præ­sen­ta­tio­ner fra den kon­tro­ver­si­el­le Nick Pope fra Eng­land og obser­va­tø­ren til en spæn­den­de bil­stop­sag i Jyl­land i 1995.

Nick Popes arti­kel om »Det bri­ti­ske ufo-myste­ri­um« kan læses i
UFO-Mail nr. 87.

Mær­ke­li­ge lys over Øster­sø­en

SUFOI under­sø­ger i øje­blik­ket en spæn­den­de sag om ejen­dom­me­li­ge lys, der blev obser­ve­ret og video­fil­met fra Lol­land-Fal­ster den 23. maj 2007 ved 22-tiden.

 
John Chri­sti­an­sens før­ste opta­gel­se med et af de
obser­ve­re­de lys lavt på syd­him­len. Lyset ses svagt midt i bil­le­det.
 
På den sid­ste af John Chri­sti­an­sens video­op­ta­gel­ser ses
et af 
de obser­ve­re­de lys kraf­ti­ge­re. Med bag­grund detal­jer­ne
(huse m.v.) i den­ne opta­gel­se, er det muligt efter­føl­gen­de
helt nøj­ag­tigt på land­kort at fast­læg­ge den ret­ning, som
John Chri­sti­an­sen har fil­met i.
 
John Chri­sti­an­sens rekon­struk­tion af obser­va­tio­nen af
de 5 lys­fæ­no­me­ner base­ret på vide­op­ta­gel­ser­ne.

 

Jeg var ude og luf­te vores hund da jeg ser fem lys bli­ve „tændt“ i hori­son­ten på syd­him­len. Lyse­ne bli­ver tændt med et halvt sekunds mel­lem­rum. Jeg skyn­der mig at fin­de mit digi­tal­ka­me­ra frem, men de for­svin­der hur­tigt.

Sådan star­ter den sene­ste ind­be­ret­ning til under­sø­gel­se hos Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.

Beret­nin­gen kom­mer fra den 35-åri­ge web­de­sig­ner John Chri­sti­an­sen fra Bøn­net på det nor­døst­li­ge Fal­ster og stam­mer fra ons­dag den 23. maj ved 22-tiden.

Obser­va­tø­ren fort­sæt­ter:

Der er kun et lys til­ba­ge på him­len, da jeg begyn­der at opta­ge.

Og det er der kun, så man kun lige kan nå at se, at lyse­ne rent fak­tisk er der.

Men da det sid­ste af de før­ste lys for­svin­der, bli­ver det afløst af et andet lidt til ven­stre for det før­stes posi­tion på syd­him­len.

Dett­te lyser i 5 sekun­der, før det dør ud.

Kort tid efter kom­mer der et sid­ste lys — igen kun i ca. 5 sekun­der.

Men jeg er meget inter­es­se­ret i at vide, hvor­dan jeg kan få en afkla­ring på, hvad det er!

Det er svært at vur­de­re afstan­den, men jeg tror, at det er ud over van­det.

Umid­del­bart vil jeg gæt­te på, at de lyser for kort tid til at være nødra­ket­ter, og man kun­ne hel­ler ikke se at de blev skudt op — de stod alle helt stil­le!

slut­ter obser­va­tø­ren sin beret­ning til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.

Ind­be­ret­ning til SOK om nød­blus

SUFOI har efter­føl­gen­de været i kon­takt med SOK, Søvær­nets Ope­ra­ti­ve Kom­man­do, i Århus, der med­del­er, at JRCC Dan­mark sam­me aften ved 22.20-tiden modt­og en mel­ding om en per­son, der hav­de set 3 nødra­ket­ter bli­ve affy­ret ved Fla­tø i Guld­borgs­und.

En patrul­je­vogn fra Nyk. F. Poli­ti blev sendt ud til områ­det, men kun­ne ikke kon­sta­te­re, at en søu­lyk­ke hav­de fun­det sted, hvor­for sagen blev afslut­tet.

Der er for­ment­lig tale om den sam­me type af lys­fæ­no­me­ner, men obser­va­tø­ren fra Nord­fal­ster har med sine video-opta­gel­ser en meget nøj­ag­tig geo­gra­fisk pej­ling på syd­him­len, hvor­for der intet kan være obser­ve­ret direk­te ved Fla­tø, der lig­ger i en anden ret­ning.

Der­for er SUFOI meget inter­es­se­ret i at mod­ta­ge fle­re nøj­ag­ti­ge oplys­nin­ger om, hvad der kan have for­år­sa­get lyse­ne på den falster­ske syd­him­mel den­ne ons­dag aften.

Umid­del­bart er SUFOI enig med obser­va­tø­ren i, at de beskrev­ne lys og deres optræ­den ikke min­der om nødra­ket­ter, men måske kan der være tale om flå­de­ak­ti­vi­te­ter, måske lys i for­bin­del­se med tyske sky­deø­vel­ser eller lig­nen­de.

Det er natur­lig­vis afhæn­gig af, hvor langt lyse­ne har været bor­te, hvil­ket kan være svært at vur­de­re — også ud fra video-opta­gel­ser­ne.

Ingen dansk mili­tær flyv­ning i områ­det

SUFOI har også hen­vendt sig til FTK — Fly­vertak­tisk Kom­man­do — i Karup, der fore­spør­ger JRCC (Joint Rescue Cen­ter) ved SOK i Aar­hus. Her­fra med­del­es, at man ikke har kun­net fin­de noget på det, og at man ikke har haft en red­nings­he­li­kop­ter, der ned­ka­ste­de faldskærms­blus i områ­det den dag.

Fly­vertak­tisk Kom­man­do bekræf­ter end­vi­de­re, at der ikke har været nat­flyv­ning ved Figh­ter Wing Skryd­strup (F‑16) eller ved Heli­kop­ter Wing Karup (Fen­nec, EH-101 og S‑61) i den angiv­ne peri­o­de.
Så Fly­ve­våb­net har ikke haft noget i områ­det på det tids­punkt.

NAVIAIR sva­rer ikke

Der­for er det natur­ligt at fore­spør­ge NAVIAIR i Kastrup Luft­havn, om man har kend­skab til civil fly­ve­ak­ti­vi­tet i områ­det, der eksem­pel­vis kun­ne være fly, der cir­ku­le­re­de rundt i luf­ten med tænd­te lan­dings­lys i ven­tepo­si­tion inden lan­ding i Kastrup Luft­havn.

SUFOI har end­nu ikke mod­ta­get noget svar her­om fra NAVIAIR.

Efter udsen­del­se af en efter­lys­ning via pres­sen har det ikke skor­tet på omta­le af sagen.
Der har været inter­views og omta­le i DR P4 Sjæl­land, Radio Syd­hav­sø­er­ne, Lol­land-Falsters Fol­ke­ti­den­de, Fol­ke­ti­den­des Net­a­vis m.v.

Fle­re obser­va­tø­rer efter pres­seom­ta­le

Efter­føl­gen­de har der været en ræk­ke hen­ven­del­ser til SUFOI om sagen fra obser­va­tø­rer på Lol­land og Fal­ster, der har set de ejen­dom­me­li­ge lys på him­len den 23. maj ved 22-tiden.

Med bag­grund i de ret­nings­an­gi­vel­ser, der fore­lø­big er mod­ta­get, ser det ud til, at lyse­ne måske kan have befun­det sig ude over Øster­sø­en øst for Ged­ser.

Man­ge fle­re men­ne­sker har helt givet obser­ve­ret dis­se lys, mener SUFOI, og de kan måske give en seri­øs for­kla­ring, for­di de evt. har været tæt­te­re på lyse­ne eller har set dem fra en anden geo­gra­fisk posi­tion end de øvri­ge obser­va­tø­rer.

Der­for efter­ly­ser SUFOI sta­dig vid­ner måske lyst­sej­le­re, søfolk eller lod­ser, der har set dis­se lys­fæ­no­me­ner og kan give nøj­ag­ti­ge beskri­vel­ser og især ret­nings­an­gi­vel­ser.

Ind­be­ret­nin­ger kan fore­ta­ges via www.ufo.dk.

Foto fra Thailand

På et bil­le­de, jeg har mod­ta­get fra Thailand svæ­ver nog­le mær­ke­li­ge ting, der lig­ner bob­ler eller „mønt­er“ rundt i luf­ten. Kan jeg sen­de bil­le­det til SUFOI og høre jeres mening?

 
 

SUFOI har net­op mod­ta­get en hen­ven­del­se fra 38-åri­ge Mads H. H. Mad­sen fra Esb­jerg, der har fået mailet et ejen­dom­me­ligt foto fra en venin­de i Thailand.

Bil­le­det er taget den 31. maj 2007 i for­bin­del­se med en natio­nal bud­dhi­stisk hel­lig­dag ved et tem­pel.

Da bil­le­det sene­re bli­ver set på com­pu­te­ren, får foto­gra­fen øje på de mær­ke­li­ge ting, som ikke var der „i real life“ og der­for vir­ker som et mira­kel.

Det lig­ner bob­ler eller „mønt­er“, som svæ­ver rundt i luf­ten. Når man tæn­ker på „mønt­er“, er det for­di de har en vis lig­hed med hel­li­ge bud­dhi­sti­ske mønt­er.

De elek­tro­ni­ske bil­led­da­ta viser, at bil­le­det er taget med et digi­tal kame­ra af mær­ket SONY, Model — DSC-S90, på auto­ma­tik med en blæn­de på 2,8 og på 1/8 sek. Blitzen er end­vi­de­re udløst auto­ma­tisk.

Støv i luf­ten

Efter at have haft lej­lig­hed til at stu­de­re bil­le­det nær­me­re og for­stør­ret samt ændret på lys- og kon­trast­for­hold m.v. er der for SUFOIs fotokyn­di­ge ingen tvivl om, at det dre­jer sig om et kendt fæno­men, der ofte ses på fotos fra hele ver­den — incl. Dan­mark.

Stærk ændring af lys- og kon­trast­for­hold i foto­et
viser, at der er utro­ligt man­ge af de lysen­de plet­ter
(støv­korn ude af fokus) tæt på kame­ra­et.

Sådan­ne lysen­de plet­ter skyl­des meget små par­tik­ler i luf­ten f.eks. små støv­korn — der er ude af fokus (dvs. uskar­pe og run­de).

Når de er meget tæt på kame­ra­ets objek­tiv, og de så oply­ses af appa­ra­tets auto­ma­tisk udlø­ste blitz, får de det­te udse­en­de.

Ved at anven­de et bil­led­be­hand­lings­pro­gram som f.eks. Pho­tos­hop kan man gøre bil­le­det lyse­re, lige­som man kan ændre på kon­trast­for­hol­de­ne i bil­le­det.

En sådan ændring viser, at der fak­tisk er end­nu fle­re af den­ne type run­de lys­plet­ter i det aktu­el­le bil­le­de, blot er de ikke så tæt på, og der­med auto­ma­tisk syn­li­ge, som på det oprin­de­li­ge foto.

Det er alt­så ikke læn­ge­re „ufo­er“ — alt­så uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter, der er på bil­le­det, men meget små par­tik­ler i luf­ten, oplyst af blitzen, tæt på objek­ti­vet.

Prøv selv — men pas på!

Man kan selv „pro­du­ce­re“ sådan­ne lys­plet­ter, hvis man ryster en stø­ve­klud for­an det digi­ta­le kame­ras lin­se — den kan godt bli­ve lidt for snav­set af det, så det er egent­lig et dår­ligt råd!! — og tager fotos med blitz lige efter. Så vil dis­se for­skel­lig­ar­te­de run­de lys­plet­ter med garan­ti optræ­de.

Udsnit af det ori­gi­na­le foto med ændre­de lys-og
kon­trast­for­hold.

De ses nem­mest ved mørk eller halv­mørk bag­grund.

Der kan ses et eksem­pel på et sådant foto fra en af vore gam­le ufo-mails, UFO-Mail nr. 46.

Udvalg­te beret­nin­ger

Obser­va­tø­rer­ne for­tæl­ler:

5000 Oden­se Juni/juli 1970
Jeg husker tyde­ligt, at jeg lege­de i stu­en på Glen­te­vej i Oden­se. Jeg kik­ke­de ud af den åbne fran­ske altan­dør på før­ste sal, udover Oden­se N og Rising sko­len. Derop­pe så jeg en aflang brun­lig/­grå­lig/­sølv-agtig cigar­for­met dims, der lang­somt gled hen over him­len.

Som så ofte i de år tro­e­de jeg først, det var det sæd­van­li­ge luftskib. Afstan­den til objek­tet var meget langt væk, og jeg kun­ne ikke iden­ti­fi­ce­re det direk­te som et luftskib.

Jeg fulg­te det et par minut­ter og så også et jet eller andet fly træk­ke kon­dens­stri­ber i sam­me ret­ning, og det­te fly var bety­de­ligt hur­ti­ge­re end „ciga­ren“.

Men det var først, da der ske­te noget under­ligt, at jeg men­te, det måt­te være noget andet, nem­lig hvad jeg den­gang kald­te en raket.

Objek­tet ændre­de sim­pelt­hen ret­ning og stod plud­se­lig lodret for der­ef­ter at sky­de opad.

Det var her, jeg kald­te på min mor, jeg var kun 6 eller 5 år gam­mel den­gang, og viste hen­de, hvad det var og for­kla­re­de sagen for hen­de.

Rela­tivt kort tid efter, at objek­tet begynd­te en opstig­ning, for­svandt det, og vi kun­ne der­ef­ter ikke se det. Så vidt jeg husker, efter­lod objek­tet et røgs­por, hvil­ket umid­del­bart var grun­den til, at jeg så det­te som en raket.

Jeg har efter­føl­gen­de, da jeg blev ældre, søgt efter andre, der har set objek­tet, og mener at have fun­det en til­sva­ren­de beskri­vel­se fra sam­me områ­de.

Jeg kan dog ikke huske præ­cis, hvor jeg fandt det­te, men mener, det var på inter­net­tet for en del år siden.

Jeg tviv­ler meget stærkt på, at det­te ikke skul­le være et U.F.O. i og med, jeg på det tids­spunkt var alt for ung til at have set og hørt om fæno­me­net, og der har ind­til nu ikke været nogen anden for­kla­ring på obser­va­tio­nen.

Jeg hav­de på det tids­punkt set fjern­syn og hav­de fulgt med i lan­din­gen på Månen og Apol­lo-pro­gram­met i fjern­sy­net.

Jeg er ikke helt sik­ker på års­tal og ret­ning, men jeg ved præ­cis, hvor og i hvil­ken ret­ning jeg kik­ke­de, så jeg kan via kort fin­de de nøj­ag­ti­ge data, hvis det skul­le være inter­es­sant.
Lidt gam­melt, men dog en inter­es­sant og sta­dig, for mig, ufor­klar­lig hæn­del­se.

4450 Jyderup 14. april 2007
Lør­dag d. 14–4‑2007 kl. ca. 18.07 gik min kone og jeg og ord­ne­de lidt have på vores ejen­dom i Bro­køb ved Jyderup, da jeg til­fæl­digt får set op og ser en gen­stand kom­me fly­ven­de fra ca. nor­døst mod ca. syd­vest.

Jeg står lidt og prø­ver at iden­ti­fi­ce­re gen­stan­den, det kan jeg ikke. Jeg prø­ver at få min kone til at se den, men hun når det ikke.

Den for­svin­der, da jeg dre­jer blik­ket lidt væk, mens jeg kal­der. Obser­va­tio­nen vare­de ca. 10–15 sek.

Gen­stan­den var, så vidt jeg skøn­ne­de, rund, en lil­le smu­le oval, far­ven var grå­lig evt. dæm­pet hvid, den var oplyst af solen, men der var ingen refleks fra evt. blan­ke dele.

Stør­rel­sen anslår jeg til at være ca. 10 meter. Der var ingen vin­ger eller andre ting at se på gen­stan­den. Den fløj lyd­løst.

Hastig­he­den synes umid­del­bart noget høje­re end for fly gene­relt. Far­ten var kon­stant under hele obser­va­tio­nen. Fly­ve­høj­den var svær at vur­de­re, men synes umid­del­bart at være på max. 2–3 km, måske mere, det var skyfrit, så jeg kun­ne ikke sam­men­hol­de med noget.

Jeg har igen­nem åre­ne set man­ge ting på him­len dag og nat, men ikke noget jeg ikke kun­ne gen­ken­de. Det jeg så i dag, har jeg ikke nogen ide om, hvad var.

6440 Augu­sten­borg 15. april 2007
15.04.2007, 21.31 (som­mer­tid) befandt jeg mig i Augu­sten­borg og kig­ge­de på stjer­ne­him­len. På him­lens vest­li­ge del så jeg et kon­stant stærkt lysen­de objekt bevæ­ge sig i øst­lig ret­ning med omtrent sam­me hastig­hed som de rute­fly, der hyp­pigt over­fly­ver den­ne loka­li­tet.

Jeg bemær­ke­de objek­tet, for­di ret­nin­gen var en anden end den NØ-SV ret­ning, der åben­bart er rute­fly­e­nes fore­truk­ne.

Det lysen­de objekt til­trak også min opmærk­som­hed, for­di det hvi­de lys var omtrent sam­me styr­ke, som inden­rigs­ru­te­fly­e­ne benyt­ter fremad­ret­tet, når de fra gan­ske andre ret­nin­ger, med lave­re hastig­hed og i lav høj­de læg­ger an til lan­ding i Søn­der­borg Luft­havn.

Det­te objekt hav­de hver­ken ret­ning fra eller til Søn­der­borg Luft­havn, og vig­tigst af alt: det stær­ke, kon­stan­te lys lyste lige kraf­tigt, mens jeg iagt­tog objek­tet for­fra, fra siden og bag­fra under pas­sa­gen, som fulg­te en lige kurs syd­ligt for det sted, jeg befandt mig. Og jeg kun­ne ikke se de blink eller styrbord/bagbord lys, som fly ellers benyt­ter — der var kun det­te hvi­de lys, der åben­bart lyste lige stærkt i alle ret­nin­ger under pas­sa­gen.

Jeg iagt­ta­ger ofte him­len fra det­te sted — om dagen, afte­nen og nat­ten, og jeg er for­tro­lig med man­ge for­skel­li­ge objek­ter på him­len, som jeg kan iden­ti­fi­ce­re som him­mel­le­ge­mer og fly. Men det­te objekt adskil­te sig på fle­re måder fra, hvad jeg er vant til at se. Der­for ind­be­ret­ter jeg nu min obser­va­tion.

8000 Århus C 13. maj 2007
Så en anor­mal form svæ­ve i luf­ten — svært at vur­de­re afstan­den, men vil sky­de på 500 — 1000 meter. Den var ca. 1 cm bred i strakt arm.

Objek­tet skif­te­de form: Fra en art deform fir­kant (ruder-agtig) til en mere oval (ver­ti­kal) ægge­form. Den­ne trans­for­ma­tion ske­te fle­re gan­ge. Men så hur­tigt og med en stor præ­ci­sion, så en for­kla­ring om et løstre­vet pres­se­ning eller lign., der hvirv­le­de rundt, vir­ke­de man­gel­fuld i betragt­ning af den måde, for­men skif­te­de på. For når den hav­de den­ne ruder-form, var det meget insi­ste­ren­de uden trans­for­ma­tion, og måden den skif­te­de form på var ikke præ­get af at dre­je rundt om sig selv.

Det ske­te lige­som for hur­tigt, og når den hav­de anta­get den mere geo­me­tri­ske ruder form, opret­holdt den lige­som geo­me­tri­en uden at skif­te form.

Jeg prø­ve­de at for­kla­re mig selv med, at det kun­ne være en vejrballon/plastik el. lign., og at den skif­ten­de form kun­ne være for­skel­li­ge nuan­cer på bal­lo­nen, men meta­mor­fo­sen var nær­mest for ekstrem. Og trods afstan­den var den i star­ten meget tyde­lig form­mæs­sigt.

Der var også et lidt mør­ke­re „beskidt“ områ­de i mid­ten — dog tem­me­lig amorft.

I løbet af obser­va­tio­nen „gled“ den læn­ge­re væk nord/nordøst på, og blev til en lysen­de plet.

Vi måt­te læg­ge hove­d­er­ne lidt til­ba­ge i star­ten af obser­va­tio­nen, og ved sid­ste obser­ve­ring var den ca. 45 gra­der over hori­son­ten.

Obser­va­tio­nen blev afbrudt af mine børn, så jeg kun­ne ikke obser­ve­re dens exit. Varig­hed ca. 10 minut­ter.

Da min kære­ste nåe­de at se den, gik hjem til vores lej­lig­hed med vores søn for der­ef­ter at kom­me til­ba­ge — da hun kom til­ba­ge, var den ble­vet til en lys­plet læn­ge­re bor­te. Fade­ren jeg stod ved siden af (vores børn gik i vug­ge­stue sam­men), syn­tes også, det så meget mær­ke­ligt ud og men­te, at det ene­ste, der kun­ne for­kla­re det, var at det måt­te være et styk­ke pressening/plastik — sådan som det bevæ­ge­de sig.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.