Mas­se-obser­va­tion af „ufo-bal­lo­ner“ over Køben­havn 5. august 2007

Nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag den 5. august blev et stort antal oran­ge lys obser­ve­ret af man­ge men­ne­sker i Køben­havns-områ­det. Fle­re tog bil­le­der og video af lyse­ne, der gav anled­ning til adskil­li­ge hen­ven­del­ser til SUFOIs hjem­mesi­de www.ufo.dk

Der var til­sy­ne­la­den­de tale om en opsen­del­se af et stør­re antal små varm­luft­bal­lo­ner i for­bin­del­se med en pri­vat fest på Islands Bryg­ge i Køben­havn, men SUFOI har end­nu ikke haft direk­te kon­takt med „opsen­der­ne“.

Selv om der ikke her­sker tvivl om, hvad der kon­kret er obser­ve­ret, har vi valgt at gen­gi­ve en del af de hen­ven­del­ser, der er mod­ta­get fra obser­va­tø­rer­ne, for at give et reelt og nuan­ce­ret bil­le­de af hvor­le­des sådan­ne lys beskri­ves af et bredt udsnit af obser­va­tø­rer, og hvil­ke tan­ker og spørgs­mål, dis­se lys evt. giver anled­ning til.

Sagen viser også, hvor svært det kan være at foto­gra­fe­re og video­fil­me så rela­tivt små lys på en ret mørk him­mel med digi­ta­le kame­ra­er og mobil­te­le­fo­ner, selv når der ikke er tale om et hur­tigt fly­ven­de lys­fæ­no­men. Ingen af de end­nu mod­tag­ne fotos viser f.eks. sel­ve bal­lo­nen, men kun det lil­le bræn­den­de lys nede­nun­der.

De fle­ste ind­be­ret­nin­ger kom­mer fra obser­va­tø­rer, der har iagt­ta­get lyse­ne fra for­skel­li­ge ste­der på Ama­ger, men de er også set andre ste­der fra i hoved­sta­den.

Den før­ste hen­ven­del­se fra en ung kvin­de­lig stu­de­ren­de på Fre­de­riks­berg lyder:

Jeg og venin­der så over Køben­havn i en peri­o­de på ½ time nog­le fly­ven­de objek­ter. Vi så dem fra Fre­de­riks­berg zoo og frem til Islands Bryg­ge.. dvs. gen­nem Kbh. cen­trum.

Hvor vi ople­ve­de fæno­me­net var der over­sky­et, de var det ene­ste samt Månen der var til at se.

Da vi nåe­de til Islands Bryg­ge kun­ne man se stjer­ner plus stjer­neskud. Det var ikke muligt over sel­ve Kbh city.

Det var lør­dag nat imel­lem kl 00:30 og 01:00.

Jeg har fil­met og taget et bil­le­de af et par af objek­ter­ne.

Der var omk. 20 der fløj med for­skel­lig høj­de og hastig­hed.

De dan­ne­de for­ma­tio­ner såsom 3 kant, lige linie og div. vink­le­de møn­stre.

Mine venin­der og jeg bør under­stre­ge at vi IKKE var påvir­ke­de af nogen form for rus­mid­ler eller alko­hol.

Det var på et tids­punkt muligt at se gen­stan­dens skyg­ge på Månen???

De lave­de man­ge møn­stre og det gør det mystisk. De fløj ved for­skel­lig høj­de og klar­hed. den logi­ske sans siger at det er noget men­ne­ske­skabt, evt. som vi snak­ke­de om en form for lam­per ol.

Kon­takt mig ven­ligst, da vi har et behov for at få klar­hed om hvad det har været???

En 29-årig radiovært obser­ve­rer lyse­ne fra Bryg­gen på Ama­ger og for­tæl­ler:

Der var ca. 20 meget skar­pe stjer­ne­lig­nen­de UFOER.

De sam­le­de sig meget tæt på hin­an­den og for­svandt så bag­ef­ter.

De bevæ­ge­de sig både op og ned og side­læns. Vi var ca. 20–30 per­so­ner, som så det, og ingen kun­ne for­kla­re det.

Håber måske I kan i Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.

I må meget ger­ne kon­tak­te mig. Jeg vil utro­ligt ger­ne vide hvad det er.

En 32-årig kvin­de­lig vikar fra Ama­ger beret­ter:

Jeg kig­ge­de ud af mit vin­due om nat­ten og så et lys, der fulg­te et nyt lys, og nyt lys.

Jeg tro­e­de, det var fly, men da der var to ved siden af hin­an­den, gik det op for mig, at der var tale om noget andet.

Da min ven og jeg kig­ge­de ud af vin­du­et, så vi man­ge ufo­er og blev helt for­bav­se­de.

Vi gik ned, han gik først, jeg fulg­te et par minut­ter sene­re.

Him­len var fyldt med rej­sen­de oran­ge lys, som bevæ­ge­de sig rime­lig hur­tigt! Nog­le sam­men, andre ale­ne. Vi så måske en 30 styk­ker eller mere.

Et 38-årigt post­bud fra Ama­ger næv­ner bl.a.:

Får øje på en stjer­ne og tæn­ker „wow, den er skarp i dag“, ser 1 ‑2 ‑3 fle­re i en lige linje bag­ef­ter og fle­re??? Nu i for­ma­tio­ner af 3, 4, 5?

Men sta­dig­væk med enkel­te ræk­ke­føl­ger iblandt.

Jeg væk­ker min kone for at tjek­ke min obser­va­tion, og ja hun så det, men var træt og lod trygt mig om det!

Sært nok var jeg tem­me­lig cool selv — min før­ste (måske) UFO obser­va­tion, og jeg gad næsten ikke se det fær­digt! Men det gjor­de jeg nu alli­ge­vel.

Hastig­he­den var jævn lang­som, for lang­som til fly i for­hold til, hvor sto­re lyskil­der­ne var.

Det oran­ge lys fra lyskil­der­ne var, som hastig­he­den — kon­stant på alle enhe­der, styrken/størrelsen var omtrent som pla­ne­ten Venus.

Med det blot­te øje/håndkikkeret var der ikke for­skel på de enkel­te enhe­der, hvad angår lysstyrke/størrelse/hastighed.

De bevæ­ge­de sig fra (cir­ka) vest til øst som per­ler på en snor — dvs — afstan­den blev holdt… og dog, for­ma­tio­ner­ne „gled“ som lang­som væl­ten­de tre- og fir­kan­ter.

De synes at bøje af mod nor­døst.

Uden at have talt vil­le jeg gæt­te på 50 — 80 (nær­me­re 80) enhe­der !!!

Cir­ka nord for vores bopæl er der før set „lyskeg­ler“.

MEN det er et ikke sjæl­dent fæno­men, og jeg mener de stam­mer fra Ope­ra­en på Hol­men — jeg lag­de mær­ke til, at dis­se var tændt i hvert fald noget af tiden, mens det stod på.

Jeg kun­ne ikke over­be­vi­se mig selv om, at det­te var en del af et lysshow — men man ved jo aldrig.

Jeg vil være meget glad for at høre fra jer hvis der er sup­ple­ren­de observationer/informationer ved­rø­ren­de den­ne begi­ven­hed.

Obser­va­tø­rens gen­gi­vel­se af de obser­ve­re­de lys.
Illu­stra­tion: Juli­an Mazken­zie

 

En 28-årig mand obser­ve­rer lyse­ne fra en kolo­ni­ha­ve ved Islands Bryg­ge på Ama­ger og slut­ter:

Vi var en stør­re mæng­de men­ne­sker, der under en have­fest så de lysen­de objek­ter.. og kan se, der alt­så er man­ge andre, der også har set det og undret sig.

En kri­mi­na­las­si­stent så også lyse­ne fra Ama­ger og beret­ter:

På vej hjem fra fami­lie­sam­men­komst på Hotel Radis­son SAS på Ama­ger skul­le vi hen­te vores bil og køre hjem. Klok­ken var ca. 00:30 og min hustru skul­le køre mig og min bro­der med hustru hjem fra festen.

På P‑pladsen bag ved hotel­let siger min hustru så — se er det ikke Karls­vog­nen, der lyser klart der på him­len?

Vi ser alle op og må kon­sta­te­re, at lys­fæ­no­me­net bevæ­ger sig og der­for ikke er stjer­ner. Vi ser så man­ge fle­re oran­ge lysprik­ker bevæ­ge sig lang­somt i en lang for­ma­tion fra syd vest  kom­men­de fra syns­ret­ning mod Køben­havn og næsten lige over vores hove­d­er i ret­ning mod Amager/Kastrup/Sverige.

Lysprik­ker­ne bevæ­ger sig lang­somt, som man også kan se satel­lit­ter bevæ­ge sig over him­len. Dis­se lysprik­ker er dog mar­kant mere oran­ge og en del er noget kla­re­re end satel­lit­ter. Jeg er meget rum­fart­s­in­ter­es­se­ret og ser ofte efter pas­se­ren­de satel­lit­ter.

Efter ca. 15 min. obser­va­tion stop­per vi og kører hjem — min hustru fin­der det noget uhyg­ge­ligt, og andre uden­land­ske gæster spør­ger, om vi er dan­ske, og om det er noget vi ken­der noget til. Det­te må vi benæg­te, idet ingen af os har set det før.

For­ma­tio­nen bestod af dis­se (måske 35–40 stk) på en lang ræk­ke over hele him­len. De var som stuk­ket efter en snor, hvor nog­le dan­ne­de rom­be­for­mer og fir­kan­ter mens andre blot fulg­te lige efter hin­an­den med næsten lige stor afstand.

Der var ingen lyd at høre, lige­som lys­fæ­no­me­net til tider blin­ke­de en smu­le, som om der var for­styr­rel­ser i atmos­fæ­ren.

Jeg skal lige til­fø­je, at jeg fik opta­get lidt video af fæno­me­net med min mobil­te­le­fon, hvis det evt. skal kun­ne bru­ges til nær­me­re under­sø­gel­se.

Kri­mi­na­las­si­stent Andreas Holstings foto med mobil­te­le-
fonen viser 6 af lyse­ne på him­len — nederst i udsnit­for­stør­rel­se.

En 47-årig fag­be­tjent fra Ama­ger til­fø­jer:

Jeg kan bekræf­te, hvad fami­li­en på Ama­ger ved Hotel Radis­son så.

Min gæt er dog 40 til 50 lysprik­ker, og de var hvi­de. Jeg tal­te til 30 men opgav, da de blev ved med at kom­me.

En 35-årig vikar ser også lyse­ne fra Ama­ger og for­tæl­ler:

Vi er 4 ven­ner, der spil­ler musik og hyg­ger i vores øve­lo­ka­le. På et tids­punkt ser en af os en stor lysen­de prik på him­len — ikke til at sige hvad der frem­brin­ger det­te lys, den bevæ­ger sig gan­ske  lang­somt over him­len.

Det tager måske 5 min før den for­svin­der i nord­lig ret­ning.

Kort efter kom­mer fle­re af dis­se fæno­me­ner i et par hold, der fly­ver 3–4 af gan­gen i tre­kants- eller rom­be-møn­stre. Alt i alt tager det omkring 30 min.

Jeg nåe­de at tage et par små kor­te video­se­kven­ser.

En 39-årig data­mand fra Fre­de­riks­berg skri­ver:

10 bal­lo­ner på en snor fra høj­re mod ven­stre set fra vores vin­due på Fre­de­riks­berg.

Og der­ef­ter ca. 20 der fly­ver mere som et par kla­ser.

En 33-årig kvin­de­lig pæda­gog fra Køben­havn K. siger om sin ople­vel­se:

Ca. kl. 00.30 d. 5/8–07 ser jeg ud af vores køk­ken­vin­due og ser noget, jeg først anta­ger som meget sto­re lysen­de stjer­ner. Jeg hen­ter hur­tigt min kære­ste, og først nu ser jeg, at det ikke kan  være stjer­ner, da de for det før­ste bevæ­ger sig roligt hen over him­len, og for det andet er for sto­re.

Vi bli­ver stå­en­de og obser­ve­rer „stjer­ner­ne“, der kom­mer hen over him­len i et roligt tem­po efter hin­an­den.

Til slut kom­mer der en ale­ne og kort efter to.

Sam­let ser vi ca. 26–30 stk. Vi kan ikke høre nogen lyd fra dem.

En 31-årig mand for­tæl­ler:

Den 5. august 2007, fra lidt over et og til 10 minut­ter over et om nat­ten, går jeg fra Øre­sunds­vej tæt på Ama­ger­bro­ga­de og frem til Alba­ni­ens­ga­de på Ama­ger i Køben­havn.

I den tid kig­ger jeg op på nat­te­him­len og ser til min undren kraf­ti­ge­re stjer­ner end nor­malt, og de har et gul­ligt lys.

Kan efter et kort øje­blik se, at det ikke er stjer­ner men lysen­de prik­ker i en fast for­ma­tion af omkring 10–15 stk., der van­drer fra vest mod øst til ven­stre for én, når man kig­ger mod øst.

Og lys­fæ­no­me­net har cir­ka sam­me hastig­hed, som når man føl­ger satel­lit­ter på nat­te­him­len.

En 30-årig adjunkt skri­ver:

20–30 små gul/rød-lysen­de fly­ven­de objek­ter cirk­le­de lang­somt omkring.

Sand­syn­lig­vis over Hol­men eller måske Øre­sund.

Det kun­ne lig­ne en mas­se små træ­nings­fly.

Vi så dem fra Vester­bro­ga­de ved mid­nat­s­tid nat­ten til den 5/8–2007.

Ken­der SUFOI et sted, hvor man kan se en over­sigt over over­flyv­nin­ger over Køben­havn?

Jeg tæn­ker på Kastrup Luft­havn, Luft­fart­s­sty­rel­sen, Luft­våb­net eller lig­nen­de? Jeg har søgt på inter­net­tet uden held.

Jeg fore­stil­ler mig at der er tale om små træ­nings­fly fra Luft­våb­net, men jeg kan ikke fin­de en over­sigt over deres flyv­nin­ger nogen ste­der.

En 28-årig dag­lig leder ser lyse­ne fra Eng­ha­ve Plads og beret­ter:

Vi opda­ge­de først en „Karls­vogn-lig­nen­de“ for­ma­tion på him­len i øst­lig ret­ning.

Prik­ker­ne var stærkt orange/røde. Fra syd kom der en til­sva­ren­de prik svæ­ven­de i kon­stant fart, som hav­de ret­ning mod de andre.

Den stop­pe­de ved de syv prik­ker, og lang­somt for­svandt de, som om de fade­de ud. Det tog i alt ca. 7–10 min.

Et par minut­ter sene­re kom der 2 mere fra syd. De hav­de sam­me ret­ning som de andre, dog vir­ke­de det som om de var lidt tæt­te­re på.

De hav­de sam­me far­ver og lang­somt bevæ­ge­de de sig op mod punk­tet, de andre­for­svandt fra, og de fade­de væk på sam­me måde.

En 48-årig sags­be­hand­ler for­tæl­ler:

Man­ge lysen­de plet­ter i for­ma­tion i en lang ræk­ke med pas­sen­de mel­lem­rum, kom­men­de fra syd.

Det kun­ne godt være nog­le luft­bal­lo­ner på ræk­ke, men de lyser jo ikke hele tiden, og man vil­le kun­ne høre en hvæ­sen, der var ingen lyd over­ho­ve­det.

Man­ge sate­lit­ter, lyse­blå prik­ker drø­ne­de omkring fæno­me­net.

Det vir­ke­de, som om Darth Vader var ved at inva­de­re. Meget skræm­men­de!

Kan se, at der er fle­re her på sitet, der har obser­ve­ret nøj­ag­tigt det sam­me som vi gjor­de — er der en for­kla­ring?

En 28-årig selv­stæn­dig til­fø­jer til de øvri­ge beret­nin­ger:

Vi var også en stør­re mæng­de men­ne­sker, der under en have­fest så de lysen­de objek­ter.

Og jeg kan se, at der alt­så er man­ge andre, der også har set det og undret sig.

En af beret­nin­ger­ne til SUFOI fra en 30-årig stu­de­ren­de på Ama­ger lyder:

Var på vej hjem fra en aften i en kolo­ni­ha­ve, kom til Christ­mas Møl­lers Plads, og så en for­ma­tion af ca. 18 gule plet­ter på him­len, plet­ter der uden tvivl ikke var stjer­ner, og hvor for­ma­tio­nens læng­de var ca. 3–4 gan­ge Karls­vog­nen.

Jeg rin­ge­de til såvel kære­ste som en ven så de kun­ne se lyse­ne — desvær­re tog de ingen bil­le­der.

Jeg så for­ma­tio­nen for­svin­de ud over Amagerværket/Sverige (hvil­ket alt i alt tog ca. 20–30 min.).

Efter­føl­gen­de duk­ke­de der to ekstra lys op, som efter­føl­gen­de for­svandt i sam­me ret­ning ud over Sve­ri­ge.

Jeg snak­ke­de med fle­re sam­me nat og ingen kun­ne kom­me med et ordent­ligt gæt på, hvad det kun­ne være — kan nogen af Jer læse­re??

Han til­fø­je­de i en sene­re mail:

Hejsa, jeg er som tid­li­ge­re nævnt en af de rig­tig man­ge, der så den ræk­ke af lys, der “fløj” over Køben­havn nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag.

Jeg tænk­te om I måske hav­de mulig­hed for at oply­se, hvad det evt. kun­ne have været, eller om I ved, hvor jeg kan hen­ven­de mig for at fin­de ud af det.

Det undre­de mig en del, at der intet har stå­et om det i dags­pres­sen, og da ople­vel­sen var så ekstra­or­di­nær, vil­le jeg meget ger­ne vide, hvad det var.

Håber at I kan være behjæl­pe­li­ge på den ene eller anden måde.

Et par bosat på Islands­bryg­ge har ind­be­ret­tet deres ople­vel­se til Dansk Ild­kug­le Cen­tral, der har vide­re­sendt til SUFOI, og par­ret til­fø­jer:

Der var et sted mel­lem 30 og 50!

De var meget højt på him­me­len i for­hold til at være noget på vej ned, og alle hav­de de sam­me ret­ning med små afvi­gel­ser!

En 34-årig IT-mand har gjort iagt­ta­gel­sen fra Køben­havn Ø. Og for­tæl­ler bl.a.:

Klok­ken ca. kvart i et obser­ve­re­de min kære­ste og jeg et stør­re antal lysen­de og svagt rød­li­ge prik­ker, der lyd­løst bevæ­ge­de sig tværs over den Køben­havn­ske nat­te­him­mel.

Fæno­me­net min­de­de mest om luft­bal­lo­ner eller lign. og ini­ti­elt var antal­let omkring 7–9 røde prik­ker. De bevæ­ge­de sig i fuld­stæn­dig ens (sam­me for alle) og kon­stant fart på tværs af hori­son­ten.

Efter­hån­den som de før­ste af de obser­ve­re­de røde prik­ker for­svandt for vores syns­felt, duk­ke­de der nye op. I alt har der været ca. mel­lem 14 og 20 røde prik­ker der bevæ­ge­de sig med det­te møn­ster.

Det tog i alt ca. 6–7 minut­ter for alle prik­ker at bevæ­ge sig tværs over him­len.

Vi tog man­ge bil­le­der og videoklip med vores mobil­te­le­fo­ner og digi­tal­ka­me­ra, men de har efter­føl­gen­de vist sig ikke rig­tigt at inde­hol­de noget brug­bart.

Udsty­ret er anta­ge­lig­vis for dår­ligt.

Vi har dog alli­ge­vel for god ordens skyld beva­ret mate­ri­a­let, i til­fæl­de af at en digi­tal ændring af kon­trast og far­ver måske kan frem­hæ­ve noget anven­de­ligt.

Som sagt var der ikke en lyd at høre, så hvis det var fly­ve­ma­ski­ner, har de haft ret støjsva­ge moto­rer eller været meget langt væk. Et mere rea­li­stisk bud kun­ne være en form for luft­bal­lo­ner (båret af vin­den kun­ne det for­kla­re alle objek­ter­nes meget kon­stan­te og ens­ar­te­de bevæ­gel­se), men vi har ikke kun­net fin­de nogen beskri­vel­se af det­te i medi­er­ne her til aften, og har des­u­den intet bud på det ratio­nel­le i at sæt­te så man­ge bal­lo­ner til vej­rs på sam­me tid.

Et af bil­le­der­ne med stærkt ændre­de lys- og kon­trast­for­hold
viser et enkelt af lyse­ne på him­len.

Foto: Jes­per Som­mer

En udsnit­for­stør­rel­se viser ikke fle­re detal­jer.

Også i Ska­gen?

En 53-årig skri­bent fra Fre­de­riks­berg for­tæl­ler en næsten sam­stem­men­de beret­ning, men har gjort sin iagt­ta­gel­se fra Ska­gen:

Ved mid­nat d. 4. august 2007 i Ska­gen obser­ve­re­de vi ca. 30 lysen­de kug­ler, som fløj i et smalt bæl­te fra sydøst i nord­ve­st­lig ret­ning.

Vi var 5 men­ne­sker, som nød det beta­gen­de syn af de lysen­de kug­ler, som tyst sej­le­de hen over him­len.

En del af objek­ter­ne holdt sig i for­ma­tio­ner af lige­be­ne­de tre­kan­ter. Nog­le af de rød­ligt lysen­de kug­ler skif­te­de hastig­hed og fandt nye posi­tio­ner, som de der­ef­ter holdt. I ca. et kvar­ter sej­le­de de i en lind strøm på fir­ma­men­tet.

Hvor langt oppe de var, er svært at sige, men iblandt for­svandt de bag sky­er­ne.

Det var et meget beta­gen­de syn, og vores ople­vel­se min­der om det, som andre har beskre­vet her på siden, bare over Sjæl­land blot en anel­se sene­re.

Efter at have gen­nem­gå­et de man­ge hen­ven­del­ser og stu­de­ret de frem­send­te fotos og videoklip af de oran­ge lys over Køben­havn, er vi i Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion ikke i tvivl om, at der rent fak­tisk har været tale om opsen­del­se af et stør­re antal små varm­luft­bal­lo­ner i for­bin­del­se med en fest eller et arran­ge­ment i byen.

Beskri­vel­sen af lyse­ne og deres lang­som­me fly­ve­må­de samt deres ind­byr­des posi­tio­ner og fly­ve-bevæ­gel­ser tyder på noget, der var luftbå­ret og fløj i den her­sken­de sva­ge vin­dret­ning.

En af obser­va­tø­rer­ne siger, at han intet bud har på det ratio­nel­le i at sæt­te så man­ge bal­lo­ner til vej­rs på sam­me tid.

Det­te ses dog ofte i f.eks. Thailand, og bal­lo­ner og ide­en til det køben­havn­ske „lysshow“ stam­mer sik­kert fra Østen.

Tid­li­ge­re er der fra Alle­rød-områ­det ind­be­ret­tet ufo-obser­va­tio­ner, som vi i SUFOI mistænk­te for at kun­ne skyl­des varm­luft­bal­lo­ner.

Det lyk­ke­des også for SUFOI at opspo­re loka­le Alle­rød-bor­ge­re, der hav­de stå­et for den­ne som­mer­spøg.
Læs mere i UFO-Mail nr. 61.

Det er dog før­ste gang i Dan­mark, at der er ople­vet så man­ge varm­luft­bal­lo­ner sam­ti­dig som den­ne gang over Køben­havn den 5. august. Og det er sam­ti­dig før­ste gang, at det­te har givet anled­ning til så man­ge hen­ven­del­ser til SUFOI.

Det kan så undre, at ingen medi­er har omtalt dis­se obser­va­tio­ner gjort af så man­ge men­ne­sker over en stor­by.

Tirs­dag hen­vend­te unge stu­di­e­vær­ter fra Dan­marks Radio sig til SUFOI om sagen, og ude­luk­ken­de for­di de selv rent fak­tisk hav­de obser­ve­ret lyse­ne og undret sig.

Det er end­nu ikke fast­slå­et, helt kon­kret hvor­fra bal­lo­ner­ne er opsendt, men vi vil da ger­ne efter­ly­se „opsen­de­ren“.
Måske har ved­kom­men­de eller gæster til ste­de lave gode opta­gel­ser af sel­ve opsen­del­sen, som det kun­ne være spæn­den­de at kig­ge nær­me­re på.

Infor­ma­tio­ner kan sen­des til info@sufoi.dk.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.