Hvad afslø­rer Cana­das X‑filer?

Fle­re under­sø­gel­ser i Cana­da viser, at omkring hver tien­de cana­di­er mener, at han/hun har haft en ufoop­le­vel­se. Med et ind­byg­ger­tal på ca. 38 mil­li­o­ner skul­le der være gode mulig­he­der for at fin­de doku­men­ta­tion for ufoop­le­vel­ser i cana­di­ske arki­ver — og det er der bestemt også. Langt over 15.000 er det ble­vet til siden 1947, og man­ge af dem er at fin­de i stats­li­ge arki­ver og på net­tet. Hvad afslø­rer de så? Det sæt­ter Chris A. Rut­kowski fokus på i bogen Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied.
 
 
Den 4. sep­tem­ber 2013 blev en video uplo­a­det på YouTu­be af den­ne gen­stand med skar­pe lys. Den svæ­ve­de mel­lem to træ­er uden for Nat Bailey Sta­di­um i Van­co­u­ver. Det kor­te klip gik viralt godt hjul­pet på vej af et rek­la­me­bu­reau. Objek­tet er i vir­ke­lig­he­den en dro­ne opsendt for at til­træk­ke besø­gen­de til H.R. Mac­Mil­lan Spa­ce Cen­tre, som måne­der­ne for­in­den hav­de fået opgra­de­ret sit Pla­ne­ta­ri­um The­a­tre.
(Foto: Stil­l­bil­le­de fra YouTu­be)

 

I 1968 begynd­te Natio­nal Research Coun­cil of Cana­da (NRC) at ind­sam­le uforap­por­ter. Tid­li­ge­re hav­de bl.a. det cana­di­ske for­svar stå­et for ind­sam­lin­gen og kon­sta­te­ret, at der ikke var tale om noget, som tru­e­de Cana­das sik­ker­hed.

Da de hid­ti­di­ge under­sø­gel­ser viste, at man­ge obser­va­tio­ner kun­ne for­kla­res som mete­o­rer og ild­kug­ler, antog NRC og til­knyt­te­de fag­folk fra Her­z­berg Insti­tu­te of Astrop­hy­si­cs i Ottawa, at man ved at ind­sam­le og ana­ly­se­re folks ople­vel­ser, kun­ne bli­ve klo­ge­re på mete­o­rer og andre astro­no­mi­ske fæno­me­ner og sam­ti­dig gøre befolk­nin­gen mere for­tro­lig med, hvad der fin­des af natur­li­ge fæno­me­ner på him­len.

Der var intet X‑Fi­les-agtigt eller for­kro­met over NRC’s ufo­kon­tor i Her­z­berg i Ottawa, blot en enkelt ansat i et spartansk kon­tor. Rap­por­ter, der så ud til at hand­le om mete­o­rer o.lign., blev ana­ly­se­ret og arki­ve­ret. Resten blev for det meste igno­re­ret, men dog arki­ve­ret.

I 1995 beslut­te­de NRC at luk­ke kon­to­ret pga. nedskæ­rin­ger, mang­len­de resul­ta­ter, og for­di stra­te­gi­en for det viden­ska­be­li­ge arbej­de hav­de ændret sig med opret­tel­sen af Cana­di­an Spa­ce Agen­cy i 1990.

Chris A. Rut­kowski besøg­te i 1995 NRC’s ufo­kon­tor for at kig­ge nær­me­re på arkiv­de­len med ikke-mete­o­rer og fore­slog, at han frem­over kun­ne tage sig af ind­sam­lin­gen og behand­lin­gen af alle ind­be­ret­nin­ger om ufoop­le­vel­ser i Cana­da. Han hav­de ikke for­ven­tet, at til­bud­det vil­le bli­ve imø­de­kom­met, men i 2000 begynd­te Rut­kowski og Ufo­lo­gy Research of Mani­to­ba at mod­ta­ge uforap­por­ter fra hele Cana­da, både fra pri­va­te grup­per og stats­li­ge insti­tu­tio­ner.

I dag står den pri­va­te orga­ni­sa­tion Ufo­lo­gy Research for al ind­sam­ling og behand­ling af ufoop­le­vel­ser i Cana­da, på sam­me måde som SUFOI står for det til­sva­ren­de arbej­de i Dan­mark, offi­ci­elt blåstemp­let i 2009 af For­sva­ret (se „Spæn­den­de offent­lig­gø­rel­se af Fly­ve­våb­nets ufo-arki­ver“).

I 2005 blev mere end 9.500 ufo­re­la­te­re­de ufo­do­ku­men­ter digi­ta­li­se­ret af Library and Archi­ves Cana­da (LAC) og gjort til­gæn­ge­li­ge onli­ne i den vir­tu­el­le udstil­ling „Cana­da’s UFOs: The Search for the Unk­nown“, hvil­ket gav alle mulig­hed for at nær­læ­se de man­ge ople­vel­ser.

Det cana­di­ske arbej­de med at udfor­ske ufo­myten blev yder­li­ge­re pol­stret i 2019, da Mat­t­hew Hay­es tog en aka­de­misk grad ved Trent Uni­ver­si­ty i de cana­di­ske myn­dig­he­ders ufo­un­der­sø­gel­ser og i den for­bin­del­se gav et frem­ra­gen­de ind­blik i de 9.500 digi­ta­li­se­re­de rap­por­ter i LAC (se også bogen Search for the Unk­nown).

Digi­ta­li­se­rin­gen og offent­lig­gø­ren­de af rap­por­ter­ne hos LAC var ikke et led i „den sto­re afslø­ring af sand­he­den“ (disclo­su­re), men blot et for­søg på at til­freds­stil­le det vok­sen­de ønske om ind­sigt i emnet, bl.a. skabt af medi­e­hyste­ri­et omkring Pen­ta­gon-video­er­ne, og for­di man med den aktu­el­le digi­ta­li­se­ring kun­ne afprø­ve nye måder at ska­be ind­sigt i arki­ver­nes ind­hold på.

Iføl­ge Mat­t­hew Hay­es stam­mer de 9.500 fra mindst syv for­skel­li­ge stats­li­ge institutioner/arkiver og er meget for­skel­li­ge i kva­li­tet og udform­ning og afspej­ler loka­le løs­nin­ger, der ofte har været per­son- og res­sour­ce­af­hæn­gi­ge. Omkring 5.500 rap­por­ter er end­nu ikke digi­ta­li­se­ret.

Chris A. Rut­kowski: „Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied“,
296 sider, rigt illu­stre­ret, August Night Press 2022.
Med for­ord af MJ Bani­as.

 

Rut­kowskis bog Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied giver et ind­blik i et udvalg af 2.940 rap­por­ter fra peri­o­den 1947–80 — et fler­tal af den del­mæng­de, som end­nu ikke er digi­ta­li­se­ret.

Kon­spira­tion­s­til­hæn­ge­re er over­be­vi­ste om, at der godt gemt i alver­dens arki­ver lig­ger bevi­ser for, at vi har fået og sta­dig får besøg ude­fra, og at myn­dig­he­der­ne skju­ler den­ne sand­hed. Mat­t­hew Hay­es’ og Chris A. Rut­kowskis arbej­de med de man­ge tusin­de doku­men­ter i LAC støt­ter ikke den­ne påstand. Der er ikke fun­det skyg­gen af nogen „rygen­de pistol“, men mas­ser af doku­men­ta­tion for, hvad folk ople­ver, og hvor­dan myn­dig­he­der­ne kom­mu­ni­ke­rer ind­byr­des og med offent­lig­he­den. Rut­kowski er ble­vet over­ra­sket over, hvor meget af rap­port­ma­te­ri­a­let, der stam­mer fra ansat­te i mili­tæ­ret, hvil­ket i øvrigt mod­si­ger påstan­den om, at mili­tær­folk, som ind­be­ret­ter deres ufoop­le­vel­ser, bli­ver stig­ma­ti­se­ret.

Mate­ri­a­ler­ne i arki­ver­ne består af bre­ve, avis­ar­tik­ler, læn­ge­re afskrif­ter af vid­ne­in­ter­views, vid­ners teg­nin­ger, fotos og ofte kun meget få kon­kre­te data i liste­form. På den­ne måde lig­ner ind­hol­det til for­veks­ling mate­ri­a­let i andre lan­dets arki­ver, her­un­der det dan­ske for­svars.

Data i liste­form, tabel­ler, sta­ti­stik­ker o.lign. uden man­ge kon­kre­te oplys­nin­ger kan umid­del­bart se impo­ne­ren­de ud og give det ind­tryk, at der bli­ver set og regi­stre­ret en mas­se mystisk. For nog­le men­ne­sker er antal­let af obser­va­tio­ner ale­ne et væg­tigt bevis for besøg ude­fra. Da USA’s Pro­ject Blue Book i 1969 indstil­le­de sit ufo­ar­bej­de, hav­de man på 22 år ind­sam­let 12.618 rap­por­ter. 701 For­blev uopkla­re­de. Man­ge af dis­se uopkla­re­de sager har siden fun­det deres natur­li­ge for­kla­rin­ger. Fx har ame­ri­ka­ne­ren Tim Prin­ty i sit e‑nyhedsbrev Skep­ti­cal UFO News­let­ter (SUN­li­te) en arti­kel­se­rie kal­det „701 club“, hvor han ana­ly­se­rer og efter­for­sker Blue Books 701 uopkla­re­de sager. Det er for­bav­sen­de så man­ge af de gam­le, uopkla­re­de Blue Book-sager, det i dag lyk­kes Prin­ty at fin­de meget sand­syn­li­ge, natur­li­ge og tan­ke­væk­ken­de for­kla­rin­ger på ved at bru­ge nuti­dens viden, erfa­rin­ger ind­hø­stet gen­nem man­ge års efter­forsk­ning, værk­tø­jer på net­tet etc.

Ufoop­le­vel­se i Grøn­land

Chris A. Rut­kowski skri­ver på side 69–70 i Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied:

„En af de mest bemær­kel­ses­vær­di­ge ufosa­ger i NRC-arki­vet er slet ikke cana­disk, men hav­de en ame­ri­kansk mand som vid­ne. Den 24. juni 1953 kl. 11:30 (lokal tid) i Simi­utak (i dag: Simi­utaq) i Grøn­land hav­de en vej­rob­ser­va­tør sta­tio­ne­ret på en fjer­nt­lig­gen­de base på en ube­bo­et ø opsendt en vej­r­bal­lon og fulg­te nu bal­lo­nen med et lil­le teleskop kal­det en teo­do­lit [et vin­kel­må­lings­in­stru­ment til brug for landmåling/red.]. Tek­ni­ke­ren, der hav­de 3½ års erfa­ring iagt­tog under stor undren, hvor­dan et rote­ren­de, rødt objekt fløj fra sydøst mod nord­vest, mens det nær­me­de sig vej­r­bal­lo­nen, der fløj i 18.000 fods høj­de. Mens han iagt­tog det tre­kan­te­de eller cir­ku­læ­re objekt (han kun­ne ikke fast­slå den nøj­ag­ti­ge form), som var tre gan­ge stør­re end bal­lo­nen, stød­te det sam­men med bal­lo­nen, hvil­ket fik ‚bal­lo­nen til at fal­de sam­men’. Vej­r­tek­ni­ke­ren fort­sat­te med at obser­ve­re gen­nem teo­do­lit­ten og skri­ver i rap­por­ten: ‚Objek­tet svæ­ve­de efter kol­li­sio­nen i en cir­ku­lær bane i 15 sekun­der, hvor­ef­ter det plud­se­lig for­svandt mod vin­dret­nin­gen’. Han iagt­tog det i yder­li­ge­re fem minut­ter, inden det for­svandt ud af syne.“

 

Uforap­por­ter­ne i de cana­di­ske arki­ver for­tæl­ler — lige­som arki­va­li­er­ne fra andre offent­lig­gjor­te arki­ver — mere om vores liv her på Jor­den end om besø­gen­de ude­fra:

 • Der er flest ind­be­ret­nin­ger i som­mer­må­ne­der­ne, hvor man­ge men­ne­sker er uden­dørs.
 • Der er flest obser­va­tio­ner i tæt befol­ke­de områ­der.
 • De fle­ste obser­va­tio­ner hand­ler om nattelys/punktlys.
 • Antal­let af obser­va­tio­ner top­per, når folk kom­mer hjem fra arbej­de, skal luf­te hund inden sen­ge­tid eller tis­se om nat­ten.
 • Antal­let af ind­be­ret­nin­ger vok­ser med sti­gen­de medi­eom­ta­le, og når man ved, hvor ople­vel­ser­ne skal ind­be­ret­tes.

Oven­stå­en­de er ikke spe­ci­elt for Cana­da, men mat­cher fint SUFOI’s erfa­rin­ger i Dan­mark.

I Cana­da har nog­le områ­der mar­kant fle­re ufoop­le­vel­ser end andre ste­der — på trods af lave­re befolk­nings­tæt­hed. Det vir­ker umid­del­bart mystisk, men kan for­kla­res, når man dyk­ker ned i detal­jer­ne:

 • Alber­ta er hjem­sted for Cold Lake, hvor det cana­di­ske for­svar tester nye fly.
 • Goo­se Bay i provin­sen New­fo­und­land og Labra­dor er ste­det, hvor over­søi­ske fly skal fyl­de brænd­stof­tan­ke­ne op.
 • Det høje obser­va­tions­tal for Onta­rio hæn­ger sam­me med, at NRC’s ufo­kon­tor lå i Ottowa, og at CFB Falcon­brid­ge nær Sud­bury i 1952–85 var er en stør­re mili­tær­ba­se, som også huse­de dele af North Ame­ri­can Aeros­pa­ce Defen­se Com­mand (NORAD) med mas­ser af ansat­te og til­sva­ren­de over­våg­ning aht. sik­ker­he­den.

De æld­ste rap­por­ter i de cana­di­ske arki­ver har ofte tre eller fle­re vid­ner, hvor­i­mod de nye­re rap­por­ter, som ind­sam­les af og ana­ly­se­res af Ufo­lo­gy Research, er fra enkelt­per­so­ner. Det kan hæn­ge sam­men med, at det i dag er nemt for alle at ind­be­ret­te via mobi­len, Face­book eller på et web­s­i­te. Før­hen tog nogen ud for at inter­viewe obser­va­tø­ren og om muligt fin­de vid­ner, der kun­ne bekræf­te ople­vel­sen.

Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied er lige­som Ole Hen­nings­ens Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en (bind 1) og andre lig­nen­de udgi­vel­ser afgø­ren­de for for­stå­el­sen af ufo­mytens udvik­ling, og hvad vi fak­tisk ved om folks ople­vel­ser, myn­dig­he­der­nes efter­forsk­ning og til­gang til emnet og de man­ge muli­ge for­tolk­nin­ger og fejl­kil­der. Det er jo i vir­ke­lig­he­den de opkla­re­de sager, som gør os klo­ge­re.

Cana­da’s UFOs — Declas­si­fied er velskre­vet, omfat­ten­de illu­stre­ret med doku­men­ter fra arki­ver­ne og har et anven­de­ligt note­ap­pa­rat og regi­ster. Bogen kan varmt anbe­fa­les.

Chris A. Rut­kowski er en dyg­tig skri­bent med fle­re bog­tit­ler på cv’et og skri­ver bl.a. på uforum.blogspot.com og har bl.a. den­ne hjem­mesi­de.

 

Læs også:

 

Få seri­øs viden om Skinwal­ker Ranch

Det bli­ver mere og mere ind­ly­sen­de, at Pen­ta­gon-ufo­hyste­ri­et har sine rød­der i histo­ri­en om Skinwal­ker Ranch, som lig­ger i Utah og er ble­vet udø­de­lig­gjort i bogen Hunt for the Skinwal­ker — Sci­en­ce Con­fronts the Une­x­plai­ned at a Remo­te Ranch in Utah (Paraview Pock­et Books 2005) skre­vet af Colm A. Kel­le­her og Geor­ge Knapp. Går­den, og det nær­lig­gen­de områ­de omta­les som „Para­nor­mal Dis­neyland“, men som Hen­ning Det­hlef­sen har beskre­vet i sin frem­ra­gen­de arti­kel „Skinwal­ker Ranch — Ver­dens mest uhyg­ge­li­ge UFO-hots­pot“ er der næp­pe tale om noget para­nor­malt, men om gyser­hi­sto­ri­er, liv­lig fan­ta­si og van­dre­hi­sto­ri­er.

Bliv helt opda­te­ret på Skinwal­ker Ranch og den efter­føl­gen­de medi­e­skab­te histo­rie i Skinwal­ker Ranch, UFOs, Big­foot, Robert Bige­low, NIDS, som er end­nu en god podcast i seri­en The Base­ment Offi­ce med Ste­ven Gre­en­stre­et fra The New York Post som vært. Man må sige, at med Gre­en­stre­ets sene­ste podcasts om ufo­er, får The New York Times bag­hjul af New York Post, når det gæl­der en seri­øs til­gang til ufo­myten.

The Base­ment Offi­ce: Skinwal­ker Ranch, UFOs, Big­foot, Robert Bige­low, NIDS. Publi­ce­ret den 21. juli 2022. Varig­hed: 24:35 min.

 

Clas Sva­hn har skre­vet en ufo­bog
om over 700 ufobø­ger

Jeg har haft en snak med Clas Sva­hn om hans nye­ste bog om ufo­er. Den hed­der 700 böck­er om ufo, og er i kor­te træken for­teg­nel­se over og omta­le af 700 bøger, som er udgi­vet om ufo­er siden 1908 og frem til i dag.
 
 
Clas Sva­hn og under­teg­ne­de i gang med vores snak om han nye bog „700 böck­er om ufo“.
(Foto: Scre­ens­hot fra Zoom)

 

Til dig, som ikke ken­der Clas Sva­hn, kan jeg næv­ne, at han er næst­for­mand i UFO-Sve­ri­ge, og en kendt ufo-per­son­lig­hed hin­si­dan. Og så er han i øvrigt uddan­net og arbej­der til dag­ligt som jour­na­list.

Der­u­d­over er han for­mand for ver­dens stør­ste ufo-arkiv, Archi­ve for the unk­nown, og ansvar­lig for UFO-Sve­ri­ges inter­na­tio­na­le kon­tak­t­net. Og så har han gen­nem åre­ne skre­vet et utal af artik­ler og bøger om ufo­er.

Clas har inter­es­se­ret sig for ufo­er hele livet

Clas Sva­hns inter­es­se for ufo­er star­te­de helt til­ba­ge i slut­nin­gen af 1960’erne, da han var en 11–12 år gam­mel. Han ønske­de sig altid bøger til jul. Her fik han blandt andet en mas­se bøger om astro­no­mi, rum­met og så en dag en bog om fly­ven­de tal­ler­ke­ner.

Det vak­te hans nys­ger­rig­hed. Og med tiden så meget at han ikke nøje­des med at læse om dem. Han begynd­te at tage ud og inter­viewe folk, som hav­de set ufo­er. Og som 16-årig star­te­de han en ufo-for­e­ning — UFO Mari­estad — i hans hjem­by.

Det var begyn­del­sen på det, som er ble­vet en livslang pas­sion og mis­sion for Clas Sva­hn. Og sta­dig er det den dag i dag.

Man­ge anmel­del­ser små

Den nye­ste bog fra Clas Sva­hns hånd er net­op et resul­tat af, at han har læst så man­ge ufo-bøger, lige siden han var gan­ske ung.

Hver ene­ste bog, som han har læst gen­nem tiden, begynd­te han at skri­ve en kort anmel­del­se af for små 10–12 år siden. Og det er dis­se man­ge små anmel­del­ser, som han nu har sam­let til bogen 700 böck­er om ufo.

Det er dog ikke alle sven­ske ufo-bøger, der er med i bogen. Kun dem, som er fak­ta­ba­se­ret, har fået plads i hans bog.

Clas Sva­hn: „700 böck­er om ufo“, 226 sider,
UFO-Sve­ri­ge 2022. Bogen kan bestil­les her.
Foto: fra UFO-Sve­ri­ges webs­hop
 

Den æld­ste bog er fra 1908

Den æld­ste af bøger­ne er fra 1908. Den hed­der Säll­sam­ma hän­del­ser og er skre­vet af en mand ved navn Elis Siden­bladh. Han arbej­de­de i det, der sva­rer til Dan­marks Sta­ti­stik, og ind­sam­le­de bl.a. data fra kir­kebø­ger og andre loka­le kil­der.

Og som et lil­le side­pro­jekt ind­sam­le­de han folks beret­nin­ger om under­li­ge natur­fæ­no­me­ner, her­un­der fæno­me­ner på him­len. Så af den vej gen­gi­ver den­ne bog nog­le af de først regi­stre­re­de ufo-ople­vel­ser i Sve­ri­ge. Der­for er den med som den før­ste bog, der bli­ver omtalt i Clas Sva­hns nye bog.

Sker der noget tema­tisk med ufobø­ger­ne gen­nem tiden?

Når Clas Sva­hn har gen­nem­gå­et så man­ge års bog­ud­gi­vel­ser om ufo­er, er det jo nær­lig­gen­de at spør­ge om, hvor­vidt der sker en udvik­ling i tema­er­ne, for­kla­rin­ger­ne og hold­nin­gen til ufo­er­ne.

Det som Clas Sva­hn især har bemær­ket, er, at bøger­ne fra 1950’erne og frem mest hand­le­de om, at ufo­er var rum­ski­be fra andre pla­ne­ter eller sol­sy­ste­mer, som besøg­te os. Men fra omkring slut­nin­gen af 1970’erne begynd­te der at duk­ke mere kri­ti­ske bøger op, som gik i ret­te med den indstil­ling.

Det som sker i dag, er hændt før

På det sene­ste er den hold­ning så ændret til, at ufo­er — eller UAPs, som de nu kal­des — igen er besø­gen­de fra rum­met — eller andre fysi­ske fæno­me­ner, som er til at tage og føle på. Alt­så er vi i dag til­ba­ge igen til der, hvor vi star­te­de. Pri­mært på grund af den megen opmærk­som­hed, som ufo­er har fået i løbet af de sene­ste 5 år — sær­ligt i USA.

Der­for håber Clas Sva­hn, at bogen kan give folk en aha-ople­vel­se og få dem til at ind­se, at det som sker i øje­blik­ket, fak­tisk er hændt før.

Det sto­re spørgs­mål er så, om vi ser et lig­nen­de skift til­ba­ge til den mere kri­ti­ske til­gang igen om måske 10–15-20 år.

De 3 bed­ste ufobø­ger gen­nem tiden

Skal Clas Sva­hn frem­hæ­ve en ufo­bog, som har bety­det mere for ham end andre, er det Eugen Semitjovs De otro­liga tefa­ten fra 1974. Den er også over­sat og udgi­vet på dansk med tit­len De utro­li­ge ufo­er.

Det var en bog, som på man­ge måder gjor­de et stort ind­tryk på Clas Sva­hn. For her var en jour­na­list, som gen­nem­gik de man­ge for­skel­li­ge beret­nin­ger om ufo­er og for­kla­rin­ger­ne på, hvad de kun­ne være. Bogen fik indi­rek­te også ind­fly­del­se på Clas Sva­hns valg af uddan­nel­se og sene­re kar­ri­e­re som jour­na­list.

Af andre frem­træ­den­de ufobø­ger næv­ner han J. Allen Hyneks The UFO Expe­ri­en­ce fra 1972. Den udgav SUFOI her­hjem­me under tit­len UFO — Doku­men­te­ret. Her var det en astro­nom, som hav­de set på ufo-fæno­me­net. Og som sam­ti­dig hav­de været dybt invol­ve­ret i Pro­ject Blue Book — det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­ums under­sø­gel­ser af ufo-fæno­me­net. Det gav et nyt per­spek­tiv, og en lidt mere viden­ska­be­lig vin­kel, som mang­le­de i andre af dati­dens ufo-bøger.

Der­u­d­over næv­ner Clas også Jacques Val­lées Pas­sport to Mago­nia fra 1969. Det var den før­ste ufo­bog, der omtal­te ufo­er som vor tids folkl­o­re. Og der skul­le gå præ­cis 10 år, før vi så en bog, som gik i sam­me ret­ning. Nem­lig nord­man­den Åge Skejl­borgs På spo­ret af ufo­nau­ten fra 1979.

Clas Sva­hn i Lon­don sam­men med Anders Per­s­son, hvor de er ved at pak­ke en pri­vat­sam­ling af ufo-bøger og andre mate­ri­a­ler ned til Archi­ves for the Unk­nown.
(Foto: Anders Per­s­son)
 

AFU — Archi­ves for the une­x­plai­ned

Udover Clas Sva­hns enga­ge­ment i UFO-Sve­ri­ge og hans man­ge skri­ve­ri­er om ufo­er, ban­ker hans hjer­te også for et helt andet pro­jekt. Et pro­jekt, som på sin vis min­der lidt om hans sene­ste ufo­bog om ufobø­ger.

For Clas Sva­hn er for­mand for Archi­ves for the une­x­plai­ned. Det er en for­e­ning, som har til for­mål at ind­sam­le, kata­lo­gi­se­re, og opbe­va­re alle for­mer for mate­ri­a­ler om ufo- og andre ufor­klar­li­ge fæno­me­ner. Samt med tiden også ger­ne digi­ta­li­se­re så meget af mate­ri­a­let som muligt.

Ind­til vide­re har for­e­nin­gen ind­sam­let mere end 3,2 kilo­me­ter bøger, hæf­ter, maga­si­ner og andre udgi­vel­ser fra hele Nor­den, og fle­re lan­de i Euro­pa. Såle­des fin­der du også alle de gam­le num­re af SUFOI’s UFO-nyt og andre udgi­vel­ser fra sidst i 1950’erne og frem til i dag.

Og et par dage efter vores inter­view tog Clas Sva­hn så afsted igen for at ind­sam­le mere mate­ri­a­le fra en ræk­ke stør­re og min­dre ufo-for­e­nin­ger og enkelt­per­so­ner i Stor­bri­tan­ni­en. Det blev til en last på næsten 2,2 ton.

Vel hjem­kom­met til Sve­ri­ge er det hele nu ved at bli­ve pak­ket ud og stil­let op på end­nu en kilo­me­ter reo­ler i det sven­ske arkiv for det ufor­klar­li­ge.

Læs og hør mere:

 

Læse­tips mel­lem him­mel og jord

Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
 
 • „Mystisk lyskug­le for­bav­se­de dan­ske stjer­nekig­ge­re: Nu er årsa­gen fun­det“ (videnskab.dk). Sagen gav også en del ind­be­ret­nin­ger til SUFOI, og den 14. august 2022 udsend­te vi den­ne pres­se­med­del­el­se.
 • NASA sæt­ter ‚fuldt tryk’ på UFO-under­sø­gel­se“ (videnskab.dk). På et pres­se­mø­de den 17. august 2022 for­tal­te Dani­el Evans fra NASA’s Sci­en­ce Mis­sion Directo­ra­te, at der er „fuldt tryk“ på for­be­re­del­ser­ne til under­sø­gel­sen, skri­ver Space.com.
 • Ver­dens bed­ste nær­kon­takt? Den 24. april 1964 var poli­ti­be­tjent Lon­nie Zamora tæt på et ægfor­met far­tøj lidt uden for byen Socor­ro i New Mexi­co. Ved siden af far­tø­jet stod to små væs­ner i hvi­de drag­ter. Zamoras ople­vel­se end­te med at bli­ve det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­bens ene­ste uopkla­re­de obser­va­tion af et lan­det far­tøj og besæt­nings­med­lem­mer. Sagen er grun­digt behand­let i SUFOIs udgi­vel­se Nær­kon­takt. Alle­re­de dagen efter den hår­rej­sen­de ople­vel­se blev Lon­nie Zamora inter­viewet af Wal­ter Shro­de på KSRC Radio i Socor­ro. Du kan høre det inter­es­san­te inter­view her:
Eyes On Cine­ma: Poli­ce offi­cer Lon­nie Zamora on wit­nes­sing a lan­ded UFO and 2 huma­noids in Socor­ro, April 24, 1964. Publi­ce­ret den 7. august 2022. Varig­hed: 12:15 min.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.