Hvad tror du er for­kla­rin­gen på ufo­er?

En nylig ame­ri­kansk You­G­ov-under­sø­gel­se afslø­rer, at fle­re og fle­re ame­ri­ka­ne­re mener, ufo­er er sty­ret af rumvæs­ner. Men hvad mener vi dan­ske­re egent­ligt, er for­kla­rin­gen på ufo­er­ne? Og tror vi i det hele taget på intel­li­gent liv i rum­met?
 
 
(Foto: Schäferle/Pixabay)

 

Det har jeg sat mig for at fin­de ud af ved hjælp af et lil­le spør­ge­ske­ma med fem enk­le spørgs­mål om, hvad du mener er for­kla­rin­gen på ufo­er­ne. Samt om du tror på intel­li­gent liv andre ste­der i uni­ver­set, og hvor­når vi får kon­takt.

Spør­ge­ske­ma­et er opret­tet i Goog­le Ana­ly­se (Forms), og kræ­ver, at du log­ger på med din Goog­le-kon­to for at sva­re. Logi­net bru­ges ude­luk­ken­de til at sik­re mod spam-besva­rel­ser, og at folk kun sva­rer én gang. Jeg kan ikke se, hver­ken hvem der sva­rer, eller hvad de kon­kret har sva­ret.

Under­sø­gel­sen kører hen over efter­å­ret i en ræk­ke for­skel­li­ge mål­grup­per både inden­for og uden­for „ufo-ver­de­nen“ — bl.a. hos podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken.

Så under­sø­gel­sen her giver kun et bil­le­de af, hvad læser­ne af UFO-Mail mener, der er årsa­gen til ufo-ople­vel­ser. Der­til kom­mer med­lem­mer­ne i SUFOI’s dis­kus­sions­forum på Face­book.

Du kan del­ta­ge i under­sø­gel­sen lige HER.

Jeg håber, at du vil del­ta­ge i min under­sø­gel­se. Jeg for­ven­ter at ven­de til­ba­ge i star­ten af decem­ber med, hvad I har sva­ret. På for­hånd tak.

Over en tred­je­del af alle ame­ri­ka­ne­re mener, ufo­er kom­mer fra rum­met

Nylig ame­ri­kansk You­G­ov-under­sø­gel­se viser, at en histo­risk høj andel af ame­ri­ka­ne­re tror, at ufo­er­ne kom­mer fra rum­met — og er os ven­ligt stemt. Læs her, og få de nøj­ag­ti­ge pro­cent­sat­ser at vide.
 
 
(Foto: PhotoVision/Pixabay)

 

Tror du på ufo­er? Spørgs­må­let vir­ker næsten reli­gi­øst — og det „rig­ti­ge svar“ for­ven­tes at pege i ret­ning af, at årsa­gen til ufo-ople­vel­ser skyl­des besø­gen­de fra rum­met.

Det­te spørgs­mål blev også stil­let til 1.000 til­fæl­digt udvalg­te ame­ri­ka­ne­re i star­ten af sep­tem­ber 2022, dog omfor­mu­le­ret til: Hvad tror du, at ufo­er er?

34 % mener, at ufo­er kom­mer fra rum­met

I 1996 viste en menings­må­ling, at over halv­de­len (51 %) af alle ame­ri­ka­ne­re tro­e­de, at ufo-ople­vel­ser hav­de en natur­lig for­kla­ring. Kun 1/5 (20 %) tro­e­de, at de var besø­gen­de fra rum­met.

Det har de berøm­te New York Times-artik­ler og Kon­gres­sens, Pen­ta­gons og NASA’s sti­gen­de inter­es­se i ufo­er lavet om på. For iføl­ge en ame­ri­kansk You­G­ov-under­sø­gel­se fra sep­tem­ber 2022, mener 34 % af ame­ri­ka­ner­ne i dag, at ufo­er er besø­gen­de fra rum­met.

Ja, man fri­stes næsten til at sige, at især Kon­gres­sens øge­de inter­es­se måske i vir­ke­lig­he­den skyl­des, at fle­re og fle­re ame­ri­ka­ne­re inter­es­se­rer sig for ufo­er. For det gør ufo­er til noget, der kan give stem­mer. Og så skal vi selv­føl­ge­lig også lige tage med i betragt­nin­ger­ne, at for­sva­ret hele tiden råber op om de man­ge UAP’s, som de siger, over­vå­ger deres øvel­ser og andre akti­vi­te­ter.

Til sam­men­lig­ning viser en dansk under­sø­gel­se fra 2018, at kun 5,9 % af dan­sker­ne tror, at „rumvæs­ner besø­ger jor­den i ny og næ“.

Tal­let er dog knapt så impo­ne­ren­de, når det sam­men­hol­des med, at 32 % af ame­ri­ka­ner­ne sta­dig mener, at der lig­ger en natur­lig for­kla­ring bag ufo­er­ne — og de reste­ren­de 34 % ikke ved, hvad de skal mene.

24 % af ame­ri­ka­ner­ne mener, at de har set en ufo

Knapt hver fjer­de ame­ri­ka­ner mener, at de har set en ufo — og af dis­se mener de 34 %, at det var besø­gen­de fra rum­met. Hoved­par­ten af obser­va­tø­rer­ne (43 %) mener, at der var tale om et natur­ligt fæno­men, de bare ikke kun­ne for­kla­re.

Så helt gået „ali­en amok“ er ame­ri­ka­ner­ne trods alt ikke end­nu. Selv om det tit lyder sådan i pres­sen og diver­se podcasts både der­ov­re og her­hjem­me.

Hver fem­te ame­ri­ka­ner for­ven­ter „ali­en con­ta­ct“ inden for det næste århund­re­de
You­G­ov-under­sø­gel­sen spurg­te også ind til, hvor­når ame­ri­ka­ner­ne for­ven­te­de, at vi fik kon­takt til frem­me­de livs­for­mer i rum­met — samt hvor­dan frem­me­de livs­for­mer vil­le opfø­re sig over for os.

Her er 21 % af ame­ri­ka­ner­ne fuld­stæn­digt over­be­vi­ste om, at vi vil få kon­takt til ali­ens inden for de næste 100 år — og yder­li­ge­re 18 % mener, at det højst sand­syn­lig­vis vil ske.

Der­u­d­over er 19 % over­be­vi­ste om, at det vil eller højst sand­syn­lig­vis vil ske alle­re­de inden for det næste tiår.

Skul­le vi få kon­takt, mener 66 % af ame­ri­ka­ner­ne, at de frem­me­de er os tek­no­lo­gisk over­leg­ne, og 34 % for­ven­ter, at de vil være fjendt­li­ge over­for os. Hoved­par­ten (41 %) af de ads­purg­te mener omvendt, at de frem­me­de vil være os ven­ligt stemt.

Til gen­gæld har under­sø­gel­sen ikke spurgt, hvor man­ge der tror på, at der er intel­li­gent liv andre ste­der i rum­met. Men at døm­me efter tal­le­ne fra de andre besva­rel­ser, må den pro­cent­del være noget stør­re end de 60,5 % af dan­sker­ne, som iføl­ge for­om­tal­te dan­ske under­sø­gel­se fra 2018 mener, at der er intel­li­gent liv i rum­met.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.