Den mor­gen ufo­er lam­me­de
USA’s atom­mis­si­ler

Omkring klok­ken kl. 8:45 en iskold mor­gen den 16. marts 1967 sad mis­si­lof­fi­ce­rer på Malm­strom Air For­ce Base i Mon­ta­na alle sam­men dybt under jor­den klar til at affy­re deres død­brin­gen­de mis­si­ler, hvis opkal­det kom — hvil­ket det hel­dig­vis aldrig gjor­de. Plud­se­lig blin­ke­de de ti advar­sels­lam­per, som repræ­sen­te­re­de alle mis­si­ler fra Oscar Flight. Et tele­fo­nopkald for­tal­te, at et sik­ker­heds­team så mær­ke­li­ge lys, hvoraf et rødt lys svæ­ven­de lige uden for basens ind­gang. Alle ti mis­si­ler gav et No-Go-sig­nal. Det betød, at en del af USA’s ato­mar­se­nal var ble­vet deak­ti­ve­ret! Sådan lyder ind­led­nin­gen nor­malt til den klas­si­ske Malm­strom-ufo­hæn­del­se, der er en favo­rit, når folk skal bero­li­ges med, at ven­li­ge ali­ens vil for­hin­dre en atom­krig på Jor­den, eller skræm­mes fra vid og sans med at fjendt­li­ge ali­ens er i færd med at over­ta­ge klo­den.
 
 
Et U.S. Air For­ce Minu­te­man III inter­kon­ti­nen­talt bal­li­stisk mis­sil affy­res under en test den 3. maj 2017 fra Van­den­berg Air For­ce Base, Cali­for­ni­en. Testen blev udført af Air For­ce Glo­bal Stri­ke Com­mand Air­men fra Malm­strom Air For­ce Base, Mon­ta­na.

 

Alle­steds­nær­væ­ren­de ufo-medi­e­d­ar­ling Luis Elizon­do har natur­lig­vis — da han jo har for vane at udta­le sig om alt mel­lem him­mel og jord, ofte uden at være sær­ligt viden­de eller spe­ci­fik — også frem­hæ­vet Malm­strom Air For­ce Base-ufo­hæn­del­sen fra 1967, som en af de hæn­del­ser, Pen­ta­gon, Nasa, Kon­gres­sen og alle andre med seri­øs inter­es­se for ufo­er bur­de se nær­me­re på og tage dybt alvor­ligt.

Elizon­do har ved fle­re lej­lig­he­der (se fx „Nukes, UFOs and Ali­ens — Luis Elizon­do Makes a Con­nection“ og „For­mer USAF Offi­cers to Pre­sent Evi­den­ce of UFO’s Tame­pe­ring with Nuclear Wea­pons“) koblet ufo­er sam­men med baser for atom­vå­ben og gåde­fuldt udtalt, at det jo ikke kan ude­luk­kes, at ali­ens har været invol­ve­ret.

Med den­ne udta­lel­se er Elizon­do helt på linje med en anden af ufo­mytens stjer­ner, Robert L. Hastings, der i 2008 udgav bogen UFOs and Nukes — Extra­or­di­nary Enco­un­ters at Nuclear Wea­pons Sites, og som er flit­tig fored­rags­hol­der om sam­me emne på alver­dens ufo­kon­fe­ren­cer.

Jeg hav­de selv for­nø­jel­sen af at møde Robert L. Hastings i juni 2013 ved Exopo­li­tik Dan­marks kon­fe­ren­ce „UFOs and Nukes“ i Kul­tur­hu­set Islands Bryg­ge i Køben­havn (se „Hedeslag på Islands Bryg­ge“).

Hastings har i løbet af de sene­ste 35 år inter­viewet mere end 100 tid­li­ge­re ansat­te i US Air For­ce (USAF) om deres ufoop­le­vel­ser. De beskrev­ne hæn­del­ser har fun­det sted i tids­rum­met 1962–1996 ved fx affy­rings­ste­der for inter­kon­ti­nen­tale bal­li­sti­ske mis­si­ler (ICBM) på føl­gen­de mili­tæ­re baser: Malm­strom, Minot, F.E. War­ren, Ellsworth, Van­den­berg og Wal­ker.

Hastings mener i ram­me alvor, at ufo­er er lig med frem­me­de rum­ski­be, og at deres besæt­nin­ger siden de før­ste atom­vå­ben­test har over­vå­get alle jor­di­ske akti­vi­te­ter på områ­det, her­un­der også mis­silaf­fy­rings­ste­der­ne. En af grun­de­ne til, at den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger at skju­le sin omfat­ten­de viden om ufo­fæ­no­me­net, er, iføl­ge Hastings, æng­stel­se for at skul­le erken­de, at frem­me­de væs­ner igen­nem årti­er syste­ma­tisk har over­vå­get USA’s atom­vå­ben og lej­lig­heds­vis har mani­p­u­le­ret med dem.

Hastings indrøm­mer i bogen UFOs and Nukes — Extra­or­di­nary Enco­un­ters at Nuclear Wea­pons Sites (se „UFO­er og atom­vå­ben“), at alle vid­neud­sagn har anek­do­tisk karak­ter og ikke er viden­ska­be­li­ge bevi­ser, men han til­fø­jer, at alle de inter­viewe­de tid­li­ge­re hav­de betro­e­de stil­lin­ger med en sik­ker­heds­god­ken­del­se af en vis betyd­ning og hav­de ansva­ret for USA’s mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben. Der­for må deres vid­neud­sagn — afgi­vet man­ge år efter deres ansæt­tel­ses­for­hold i for­sva­ret var afslut­tet, og hvor de i dag er i 70’erne og 80’erne — også tages for påly­den­de. Når de kal­der noget for uiden­ti­fi­ce­ret eller måske bru­ger beteg­nel­sen ufo, så er der tale om frem­me­de rum­ski­be! Det er her, kæden hop­per af. Deres vid­neud­sagn — uan­set hvor man­ge der så end er — kan ikke bevi­se noget, andet end at mili­tær­folk lige­som alle andre men­ne­sker ser fæno­me­ner, de ople­ver som ufor­klar­li­ge eller mysti­ske. Mili­tær­folks san­ser er lige så upå­li­de­li­ge som alle andre men­ne­skers.

Det lader ikke til at dæm­re for Hastings eller Elizon­do, at antal­let af ufoop­le­vel­ser nær ato­ma­re våben­de­po­ter måske kan hæn­ge sam­men med, at der her er over­våg­ning døg­net rundt, hvil­ket øger chan­cen for, at nogen ser noget på him­len.

Bri­an Dun­ning ser i Skep­toid Podcast #842: „The Day the UFO Dea­cti­va­ted the Nukes“ nær­me­re på Malm­strom Air For­ce Base-hæn­del­sen fra 1967 og har i sin research fået tek­nisk bistand af den tid­li­ge­re mis­si­lof­fi­cer ober­st­løjt­nant Hal Bid­la­ck. Deres efter­forsk­ning viser, at to uaf­hæn­gi­ge hæn­del­ser er ble­vet koblet sam­men og gen­for­talt af folk, som ger­ne vil se en dra­ma­tisk og mystisk sam­men­hæng.

Den ene hæn­del­se var et strøms­vigt i 10–40 sekun­der, som udlø­ste en alarm. Efter en ruti­ne­mæs­sig nulstil­ling vir­ke­de mis­sil­sy­ste­mer­ne igen upå­kla­ge­ligt.

Og ufo­er­ne? Der blev intet mystisk set i nær­he­den af Malm­strom Air For­ce Base den 16. marts 1967, men otte dage efter strøms­vig­tet på Malm­strom Air For­ce Base kun­ne en loka­la­vis i en by 50 km væk beret­te, at nogen hav­de set en ufo.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.