NASA vil fore­ta­ge en uaf­hæn­gig under­sø­gel­se af UAP’er

„NASA har opret­tet et team, der begyn­der tid­ligt på efter­å­ret 2022 med at under­sø­ge uiden­ti­fi­ce­re­de luft­fæ­no­me­ner (UAP’er) — alt­så obser­va­tio­ner af hæn­del­ser på him­len, der ikke kan iden­ti­fi­ce­res som fly eller kend­te natur­fæ­no­me­ner — ud fra et viden­ska­be­ligt per­spek­tiv. Under­sø­gel­sen vil foku­se­re på at iden­ti­fi­ce­re til­gæn­ge­li­ge data, hvor­dan man bedst ind­sam­ler frem­ti­di­ge data, og hvor­dan NASA kan bru­ge dis­se data til at frem­me den viden­ska­be­li­ge for­stå­el­se af UAP’er.

Det begræn­se­de antal obser­va­tio­ner af UAP’er gør det i øje­blik­ket van­ske­ligt at dra­ge viden­ska­be­li­ge kon­klu­sio­ner om arten af sådan­ne begi­ven­he­der. Uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner i atmos­fæ­ren er af inter­es­se for både natio­nal sik­ker­hed og fly­sik­ker­hed. At fast­slå, hvil­ke begi­ven­he­der der er natur­li­ge, er et vig­tigt før­ste skridt til at iden­ti­fi­ce­re eller afbø­de sådan­ne fæno­me­ner, hvil­ket stem­mer overens med et af NASA’s mål om at sik­re fly­sik­ker­he­den. Der fin­des ingen bevi­ser for, at UAP’er er af ikke-jor­disk oprin­del­se.

‚NASA mener, at værk­tø­jer­ne til viden­ska­be­lig opda­gel­se er effek­ti­ve …’, udta­ler Tho­mas Zur­bu­chen, viden­ska­be­lig direk­tør i NASA’s hoved­kvar­ter i Was­hin­g­ton. ‚Vi har adgang til en bred vif­te af obser­va­tio­ner af Jor­den fra rum­met — og det er livs­ner­ven i viden­ska­be­ligt arbej­de. Vi har værk­tø­jer­ne og tea­met, som kan hjæl­pe os med at for­bed­re vores for­stå­el­se af det ukend­te. Det er sel­ve defi­ni­tio­nen af, hvad viden­skab er. Det er det, vi gør’.

Agen­tu­ret er ikke en del af For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na Task For­ce eller dets efter­føl­ger, Air­bor­ne Object Iden­ti­fi­ca­tion and Mana­ge­ment Syn­chro­niza­tion Group

Agen­tu­rets uaf­hæn­gi­ge under­sø­gel­ses­hold vil bli­ve ledet af astro­fy­si­ker David Sper­gel, som er præ­si­dent for Simons Foun­da­tion i New York City og tid­li­ge­re for­mand for astro­fy­si­kaf­de­lin­gen ved Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty i Prin­ce­ton, New Jer­sey. Dani­el Evans, der ind­går i ledel­sen for forsk­ning ved NASA’s Sci­en­ce Mis­sion Directo­ra­te, vil repræ­sen­te­re NASA i arbej­det.

‚I betragt­ning af de få obser­va­tio­ner er vores før­ste opga­ve sim­pelt­hen at ind­sam­le det mest robu­ste sæt af data, vi kan’, udta­ler Sper­gel. ‚Vi vil iden­ti­fi­ce­re, hvil­ke data — fra civi­le, rege­ring, non-pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der — der fin­des, hvad vi ellers skal for­sø­ge at ind­sam­le, og hvor­dan vi bedst ana­ly­se­rer dem’.

Under­sø­gel­sen for­ven­tes at tage omkring ni måne­der at gen­nem­fø­re …

‚I over­ens­stem­mel­se med NASA’s prin­cip­per om åben­hed, gen­nem­sig­tig­hed og viden­ska­be­lig inte­gri­tet, vil den­ne rap­port bli­ve delt offent­ligt’ udta­ler Evans. ‚Alle NASA’s data er til­gæn­ge­li­ge for offent­lig­he­den — vi tager den­ne for­plig­tel­se alvor­ligt — og vi gør dem let til­gæn­ge­li­ge for alle’…“

Uddrag af NASA’s pres­se­med­del­el­se NASA to Set Up Inde­pen­dent Stu­dy on Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na (9. juni 2022).

Lyt til NASA’s præ­sen­ta­tion af pro­jek­tet her.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.