Tak for støt­ten

Tusind tak til alle, som har ind­be­talt et støt­te­be­løb til SUFOI for at bak­ke op om for­e­nin­gens arbej­de.

Den øko­no­mi­ske støt­te gør det muligt for os fort­sat at dri­ve det­te site og infor­me­re om ufo­myten.

Du støt­ter også for­e­nin­gen ved at dele nyheds­bre­vet UFO-Mail med ven­ner og bekend­te og ved at købe vores udgi­vel­ser. Se fx Til­bud på bøger.

Ind­be­tal et beløb til SUFOI nu, og støt der­med vores arbej­de i hele 2023: Bliv med­lem af SUFOI’s Støt­te­kreds i 2023.

Læse­tips mel­lem him­mel og jord

Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
 
 
21Søndag den 13. novem­ber 2022: Har der været besøg fra Rum­met? Indsla­get varer 10:06 min.
(Foto: scre­ens­hot fra DRTV)

 

Kærkom­men, seri­øs til­gang til ufo­myten

I dis­se år, hvor ufo­em­net er vildt hypet i man­ge medi­er, er der langt mel­lem de seri­ø­se til­gan­ge, hvor man rent fak­tisk vil for­sø­ge at vise, hvad en ufoop­le­vel­se er, og hvor­dan den kan efter­for­skes. Men der er hel­dig­vis kærkom­ne und­ta­gel­ser, som for eksem­pel 21Søndag den 13. novem­ber 2022.

Per­nil­le Frantz Søberg, jour­na­list ved DR Nyhe­der, og foto­gra­fen Jan Mac­do­nald er klar til opta­gel­se hos Ole Hen­nings­en i Søl­le­sted på Lol­land.
(Foto: Ole Hen­nings­en)

 

Per­nil­le Frantz Søberg, jour­na­list ved DR Nyhe­der og foto­gra­fer­ne Jan Mac­do­nald og Sarah Fals har pro­du­ce­ret et frem­ra­gen­de indslag i 21Søndag den 13. novem­ber 2022: Har der været besøg fra Rum­met?

Indsla­get varer 10 minut­ter og tager udgangs­punkt i gym­na­si­e­læ­rer Klaus B.K. Arild­slunds inter­es­san­te ufoop­le­vel­se og video­op­ta­gel­se fra Kok­ke­dal den 13. august 2022.

Gym­na­si­e­læ­rer Klaus B.K. Arild­slund for­tæl­ler
om sin ufoop­le­vel­se fra august 2022.
(Foto: scre­ens­hot fra DRTV)

 

Klaus Arild­slund var ikke den ene­ste, som så og fil­me­de det spek­taku­læ­re him­mel­fæ­no­men. Tv-indsla­get viser adskil­li­ge andre opta­gel­ser af lys­fæ­no­me­net, som efter­føl­gen­de viste sig at være for­år­sa­get af opsen­del­sen af en Spa­ceX Falcon 9‑raket, der hav­de til opga­ve at sen­de 46 satel­lit­ter op i kredsløb.

Rake­top­sen­del­sen gav i august anled­ning til man­ge ind­be­ret­nin­ger til SUFOI, og vi udsend­te efter­føl­gen­de den­ne pres­se­med­del­el­se, lige­som hæn­del­sen blev omtalt på videnskab.dk med en eks­pertud­ta­lel­se af Micha­el Lin­den-Vørn­le, astro­fy­si­ker ved DTU Spa­ce.

En stor del af 21Søn­dag-indsla­get er opta­get hjem­me hos SUFOI’s Ole Hen­nings­en, hvor man får ind­sigt i SUFOI’s til­gang til ufo­myten, og hvor­dan ufoop­le­vel­ser efter­for­skes, lige­som man ser Ole på et af hans man­ge besøg på Rigs­ar­ki­vet for at gran­ske i arki­va­li­er­ne — et arbej­de der sta­dig pågår, og som hidtil har resul­te­ret i den meget solg­te bog Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en.

21Søndag: Har der været besøg fra Rum­met? giver et fint ind­blik i, hvad gan­ske almin­de­li­ge men­ne­sker kan ople­ve, og hvor­dan SUFOI arbej­der med at under­sø­ge dis­se ufoop­le­vel­ser og om muligt fin­de en for­kla­ring.

Ulti­mo okto­ber 2022 er der hos SUFOI regi­stre­ret og efter­for­sket 63 fotosa­ger for 2022. Siden 2005 er der regi­stre­ret i alt 886 fotosa­ger. SUFOI har siden 1957 ind­sam­let mindst 15.000 rap­por­ter om ufoop­le­vel­ser.
(Foto: scre­ens­hot fra DRTV)
Ole Hen­nings­en pas­se­re­de de 80 år i sep­tem­ber 2022. Han har i de sene­ste 65 år beskæf­ti­get sig med ufo­myten. De man­ge års erfa­ring med at efter­for­ske ufoop­le­vel­ser og hans eks­per­ti­se inden for ana­ly­se af for­mode­de ufo­op­ta­gel­ser giver eks­pert­sta­tus og affø­der respekt. Man­ge obser­va­tø­rer og foto­gra­fer har gen­nem åre­ne aner­kendt Oles viden, grun­dig­hed og ana­ly­ti­ske evner — også selv om kon­klu­sio­ner­ne end­nu aldrig har lydt på besøg ude­fra.
(Foto: scre­ens­hot fra DRTV)
Astro­fy­si­ker Micha­el Lin­den-Vørn­le er altid god for en velaf­ba­lan­ce­ret og viden­de udta­lel­se om ufo­myten. Micha­el var med­lem af SUFOI’s besty­rel­se i 1998–99.
(Foto: scre­ens­hot fra DRTV)

 

 

Læs mere

 

Nyt om fransk ufo-forsk­ning

Få et lil­le ind­blik i fransk ufo­forsk­ning i artik­len „UFOs are no laug­hing mat­ter for us: Behind the sce­nes of Fran­ce’s real life ‚Ovni’ hunters“. Læs også Fransk rum­cen­ter åbner ufo-arki­ver og Lær af de „iden­ti­fi­ce­re­de“.

Det kan være for­nuf­tigt at hel­gar­de­re sig

(Foto: Scre­ens­hot fra www.reddit.com)

 

Læse­tips

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.