Jeg sat­te en kun­stig intel­li­gens til at teg­ne ufo­er og ali­ens

De to kun­sti­ge intel­li­gen­ser Mid­Jour­ney og DALL‑E over­ra­sker og begej­strer alle ved at ska­be flot­te og over­ra­sken­de kunst­vær­ker ud fra bru­ger­nes tekst­ba­se­re­de input. Så hvad var mere nær­lig­gen­de end at bede dem teg­ne nog­le ufo­er og ali­ens til mig.
 
 
Den kun­sti­ge intel­li­gens Mid­Jour­neys
kunst­ne­ri­ske bud på en ali­en.
(Kil­de: MidJourney.com)
 

De sene­ste par måne­der er diver­se onli­ne medi­er flydt over med histo­ri­er om to kun­sti­ge intel­li­gen­ser, som kan ska­be kunst­vær­ker ud fra bru­ger­nes tekst­ba­se­re­de input.

De to kun­sti­ge intel­li­gen­ser hed­der hen­holds­vis DALL‑E (udta­les natur­lig­vis Dali) og Mid­Jour­ney og kan i prin­cip­pet det sam­me. Men til­gås på for­skel­lig måde og fun­ge­rer lidt for­skel­ligt. For hvor Mid­Jour­ney pri­mært ska­ber kunst­vær­ker, kan DALL‑E også arbej­de vide­re på eksi­ste­ren­de foto­gra­fi­er.

Mens jeg ven­ter på adgang til DALL‑E …

Alt­så kun­ne DALL‑E i prin­cip­pet give folk en ny mulig­hed for at ska­be bil­le­der af ufo­er, som ser både ægte og over­be­vi­sen­de ud og er pla­ce­ret i et kendt land­skab. Nem­lig det bil­le­de du beder intel­li­gen­sen sæt­te en ufo ind i.

Der­for tænk­te jeg, at jeg vil­le teste af, hvor vir­ke­lig­heds­tro bil­le­der den kun­ne ska­be. Men desvær­re kun­ne jeg kun kom­me til at teste DALL‑E ved at skri­ve mig på en ven­te­li­ste — og her står jeg (så vidt jeg ved) sta­dig.

…kun­ne jeg pas­sen­de teste Mid­Jour­ney

Der­for kaste­de jeg mig i ste­det over Mid­Jour­ney. Her kan du få lov til at ska­be et antal gra­tis bil­le­der, før du skal til at beta­le for tje­ne­sten. Til gen­gæld er de bil­le­der, du kan ska­be, lidt mere kunst­ne­ri­ske — i hvert fald med den viden om tje­ne­stens kom­man­do­er, jeg lige kun­ne suge til mig på 5 minut­ter.

Her ses Mid­Jour­neys bud på ufo­er over en by.
(Kil­de: MidJourney.com)
 

Som at kig­ge ned i fol­kesjæ­len

Den måde en kun­stig intel­li­gens ska­ber bil­le­der på, fore­går ved, at den laver bil­led­søg­nin­ger på inter­net­tet ud fra de ord, som folk anven­der i deres tekst­ba­se­re­de beskri­vel­se af det bil­le­de, de ønsker.

Så når jeg f.eks. sat­te Mid­Jour­ney til at teg­ne „et humo­ri­stisk bil­le­de af en ali­en“ eller „et bil­le­de af en ufo, som kunst­ne­ren Knud Larn vil­le male det“, søg­te den på alle de bil­le­der af ali­ens og ufo­er, som den kan fin­de på net­tet. Og de af Knud Larns bil­le­der, den kun­ne fin­de.

Ud fra de søg­nin­ger kom den så med nog­le for­slag, som jeg kun­ne væl­ge mel­lem — og som jeg så der­ef­ter kun­ne bede den om at for­bed­re yder­li­ge­re. Alt­så blev resul­ta­tet et slags gen­nem­snit af, hvor­dan dis­se bil­le­der så ud.

Med andre ord kan du sige, at resul­ta­tet blev lidt som at kig­ge ned i sel­ve fol­kesjæ­lens indre bil­le­de af, hvor­dan ufo­er og ali­ens ser ud. Eller som SUFOI’s næst­for­mand Toke Haun­strup skrev i en kom­men­tar til bil­le­der­ne: „Alt­så ‚repro­du­ce­rer’ de bil­le­der, som den kun­sti­ge intel­li­gens kom­mer op med, de selv­sam­me kul­tu­rel­le repræ­sen­ta­tio­ner af ufo-myten, som er at fin­de på inter­net­tet.“

Resul­ta­tet taler da også sit tyde­li­ge sprog. For de ufo­er og ali­ens, som vi møder på bil­le­der­ne, lig­ner på en eller anden måde noget, vi har set før. Tjek bil­le­der­ne ud, og døm selv.

Her har jeg sam­let nog­le af de for­slag, som Mid­Jour­ney kom med på bag­grund af de to søg­nin­ger.
(Kil­de: MidJourney.com)
 

En ny mulig­hed for at ska­be fake ufo-bil­le­der

Nu er det jo ikke for­di, vi ikke alle­re­de har nok af digi­ta­le værk­tø­jer, som kan bru­ges til at ska­be over­be­vi­sen­de fake ufo­bil­le­der med. De er dog altid ret nem­me at gen­nem­skue. For de foku­se­rer ofte på en enkelt af de kend­te typer af ufo-for­mer og er typisk meget mere detal­je­re­de end almin­de­li­ge bil­le­der af påstå­e­de ufo­er.

Og de kunst­ne­ri­ske ufo-bil­le­der, jeg har fået teg­net af Mid­Jour­ney, vil næp­pe hel­ler nar­re nogen. Men som Toke også siger det i en af hans kom­men­ta­rer til bil­le­der­ne, så kan vi måske lige­frem for­ven­te, at „den mere eller min­dre til­fæl­di­ge sam­men­sæt­ning af bil­le­der kan være med til at ska­be noget nyt i form af uven­te­de hybri­der mel­lem for­skel­li­ge ufo­bil­le­der“.

Det giver helt nye mulig­he­der for at lave fake bil­le­der af ufo­er, som vil lig­ge meget tæt­te­re på den type, vi nor­malt bli­ver præ­sen­te­ret for. Net­op for­di den kun­sti­ge intel­li­gens tager afsæt i de bil­le­der, der alle­re­de lig­ger på net­tet.

Spørgs­må­let er, hvor meget kun­stig intel­li­gens kom­mer til at for­plum­re „bil­le­det“ i frem­ti­den. Både af ufo­er og alt muligt andet.

Og hvem er så Knud Larn?

Måske bemær­ke­de du, at jeg bad den kun­sti­ge intel­li­gens ska­be ufo-bil­le­der i stil med den dan­ske kunst­ner Knud Larn. Han er kendt for sine nai­vi­sti­ske bil­le­der i meget kla­re og kraf­ti­ge far­ver. Tit af reli­gi­øse moti­ver.

Grun­den til, at det lige blev ham, jeg valg­te, skyl­des, at han til­ba­ge i star­ten af 1980’erne var en del af min „ufo­lo­gi­ske omgangskreds“, lige­som vi gik på gym­na­si­et sam­men.

Men lige som det er svært at fin­de humoren i de humo­ri­sti­ske ali­en-bil­le­der, Mid­Jour­ney skab­te, synes den kun­sti­ge intel­li­gens ikke at have ladet sig inspi­re­re af hver­ken hans kla­re far­ver eller nai­vi­sti­ske stil.

Læse­tips mel­lem him­mel og jord

Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
 
 

Telesko­per, der søger efter liv, får liv­s­tegn fra jor­disk rum­son­de

Ali­en-hunting array cat­ches Voy­a­ger 1 sig­nal from inter­stel­lar spa­ce.

Radio Telescope Array Dedi­ca­ted to Astro­no­my, 10/11/07. Varig­hed: 01:16 min.
(Video: UC Ber­ke­ley)

 

Cal­vin-bil­le­det fra 1990

Cal­vi­ne 1990 Pho­to: Mis­sing Rumored ‚Most Specta­cu­lar’ UFO Pho­to Found.

Disclo­su­re Team: Ori­gi­nal Cal­vi­ne 1990 ‚UFO’ Pho­to Found! Reve­al & Inve­sti­ga­tion Video. Publi­ce­ret den 12. august 2022. Varig­hed: 01:08:37 min.

 

Nyt om Skinwal­ker Ranch

The Base­ment Offi­ce: Skinwal­ker Ranch (Part 2): Dino­bea­ver, Hit­chhi­ker Ghosts, Pen­ta­gon, AAWSAP. Publi­ce­ret den 25. august 2022. Varig­hed: 24:23 min.
(Video: New York Post)

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.