En oply­sen­de sag fra Tys­kland

De fle­ste stør­re lan­de har deres egen mest berøm­te ufo­hæn­del­se. USA har fx Roswell, Eng­land har Ren­dels­ham og Frank­rig har Trans en Proven­ce. I Tys­kland har man siden den 24. august 1990 snak­ket om „lyse­ne fra Greif­swald“, her­hjem­me i Dan­mark nok bed­re kendt som Rügen­ly­se­ne. Tak­ket være grun­dig efter­forsk­ning fra først Wer­ner Wal­ter og sene­re Hansjür­gen Köh­ler, beg­ge fra CENAP (Cen­tra­les Erfors­chungs-Netz Aus­ser­gewöhn­li­cher Him­mels-Phä­no­me­ne) må myste­ri­et i dag siges at være løst. For nylig lag­de ufo-skep­ti­ke­ren Den­nis Kirste­in en sam­men­fat­ten­de rap­port om sagen ud på net­tet. En del af ufo-fæno­me­net har åben­bart sin for­kla­ring i sim­pel uvi­den­hed om, hvad man kun­ne kal­de „mili­tæ­re lyskil­der“. Alli­ge­vel duk­ker bil­le­der af de sam­me og lig­nen­de lys sta­dig op på net­tet som bevi­ser for „ægte“ ufo­er.

 
Kai­ser-fil­men viser tyde­ligt de syv
kug­ler på him­len, som sene­te blev
kendt som lyse­ne fra Greif­swald
 
Johan­nes von Butt­lar,
også kendt som ufo-baro­nen. 
 
Den 24. august 1990 duk­ke­de der plud­se­lig en klyn­ge af ildrø­de kug­ler op på nat­te­him­len øst for Øster­sø-øen Rügen, som er en del af den tyske del­stat Meck­len­burg-Vor­pom­mern. Kug­ler­ne kun­ne også ses fra byen Greif­swald inde på det tyske fast­land. Et meget stort antal vid­ner kun­ne bag­ef­ter for­tæl­le, hvor­dan kug­ler­ne enten hav­de hængt som i en snor eller, hvor­dan det hav­de set ud som om, de hav­de bevæ­get sig gan­ske lang­somt rundt om sig selv. Iføl­ge en fan­ta­si­fuld beskri­vel­se, hav­de „ski­ver­ne“ endog fore­ta­get van­vit­ti­ge manøv­rer over det loka­le atom­kraft­værk. Men der var også video­op­ta­gel­ser og foto­gra­fi­er, og sam­men med de aller­f­le­ste vid­ners beskri­vel­se, bekræf­te­de de, at der var tale om lysen­de kug­ler ude over havet. Især en video, opta­get af fami­li­en Kai­ser om afte­nen mel­lem kl. 20.15 og 21.00, vak­te opsigt og blev sene­re gjort til gen­stand for fle­re artik­ler og TV-udsen­del­ser. På fil­men ser man ret klart 7 lysen­de kug­ler, der øjen­syn­ligt hæn­ger som vægt­lø­se på him­len og som til tider ledsa­ges af min­dre lys og små lys­glimt. Hæn­del­sen blev i før­ste omgang gjort til gen­stand for artik­ler i en ræk­ke tyske sen­sa­tions­bla­de og avi­ser.
 

Micha­el Hese­mann

Tyske ufo­lo­ger, som fx Johan­nes von Butt­lar, men­te, at man her hav­de det bed­ste bevis for, at vi får besøg af rumvæs­ner. I fle­re år blev der gjort for­søg på, at fin­de en enty­dig for­kla­ring på lyse­ne, men uden held. I 1992 udtal­te Micha­el Hese­mann, histo­ri­ker og for­fat­ter til fle­re popu­læ­re bøger om ufo­er, på en ufo-kon­fe­ren­ce i den ungar­ske hoved­stad Buda­pe­st, at selv ikke de pro­fes­sio­nel­le ufo-mod­stan­de­re og debun­ke­re trods deres fortviv­le­de for­søg var i stand til at fin­de nogen almin­de­lig for­kla­ring. Greif­swald-lyse­ne frem­stod i sta­dig høje­re grad som en udfor­dring til skep­ti­ker­ne.

En hen­ven­del­se til SUFOI

I 1994 ske­te der så noget i for­bin­del­se med en ræk­ke udsen­del­ser i tysk TV om hæn­del­sen, som ikke blot før­te til en ende­lig opkla­ring af sagen, men også til en hef­tig dis­kus­sion i Tys­kland om medi­er­nes tro­vær­dig­hed i UFO-sager. Den 27. sep­tem­ber blev Kai­ser-fil­men vist i NDR‑3 udsen­del­sen DAS Abendstu­dio, og i udsen­del­sen Aktu­ell fra sam­me sen­der og sam­me dato for­tal­te fru Irm­gaard Kai­ser om fil­men. Det var hen­des mand, som hav­de opta­get fil­men. De hav­de været på cam­ping­tur til Sve­ri­ge og hav­de gjort ophold på Rügen på vej­en hjem, da de hav­de set lyse­ne og beslut­tet at opta­ge dem på videobånd. Et par dage før udsen­del­sen af pro­gram­met i tysk TV hen­vend­te den tyske ufo-efter­for­sker Hansjür­gen Köh­ler fra den tyske ufo-orga­ni­sa­tion CENAP sig til dan­ske SUFOIs Ole Hen­nings­en for at efter­ly­se even­tu­el­le dan­ske vid­ner. Rügen lig­ger trods alt ikke sær­lig langt fra Lol­land-Fal­ster.

Efter­lys­nin­ger­ne i Dan­mark gav ingen resul­ta­ter, men da det tyske pro­gram 1 ARD, sta­dig i 1994, plan­lag­de en udsen­del­se til den 24. okto­ber om lyse­ne med tit­len „UFOs — gibt es sie doch?“,(UFOer- fin­des de alli­ge­vel?) for­stær­ke­de CENAP sin efter­forsk­ning. CENAP hav­de nem­lig fun­det ud af, at den­ne udsen­del­se byg­ge­de på nye oplys­nin­ger og ana­ly­ser fore­ta­get af en anden tysk ufo-orga­ni­sa­tion: MUFON-CES. CENAP hav­de dår­li­ge erfa­rin­ger med lødig­he­den af det efter­forsk­nings­ar­bej­de, som blev fore­ta­get af MUFON-CES. Den omfat­ten­de efter­lys­nings­virk­som­hed i en lang ræk­ke tyske medi­er med en hen­vis­ning til Kai­ser-fil­men, som blev vist den 27. sep­tem­ber, gav ende­lig pote.

Over­fla­disk behand­ling på tysk TV

Man­ge vid­ner hen­vend­te sig som reak­tion på CENAP’s efter­lys­nin­ger, og ud fra deres for­kla­rin­ger kun­ne efter­for­ske­ren Wer­ner Wal­ter fra CENAP alle­re­de dagen efter ARD’s udsen­del­se afslø­re sagens ret­te sam­men­hæng. Vid­ner­nes beskri­vel­ser under­støt­te­de den for­kla­ring, at der var tale om lys­bom­ber affy­ret af mili­tæ­ret. Et cen­tralt vid­ne, tid­li­ge­re offi­cer i Øst­tys­klands hær Lüder Sto­ck hav­de straks gen­kendt ild­kug­ler­ne som øvel­ses­mål for mål­sø­gen­de jord-til-luft mis­si­ler. Kug­ler­ne bli­ver sendt op fra bl.a. ski­be og daler her­ef­ter lang­somt ned i faldskær­me. Han hav­de ikke blan­det sig i debat­ten, for­di han reg­ne­de med, at myn­dig­he­der­ne nok vil­le gri­be ind med for­kla­rin­gen. Köh­ler hav­de her­ef­ter hos myn­dig­he­der­ne fået bekræf­tet at områ­det øst for Rügen var en del af den såkald­te „Lufts­chies­szo­ne 2“, alt­så et områ­de, hvor det tid­li­ge­re Øst­tys­klands luft­vå­ben og flå­de afholdt sky­deø­vel­ser sam­men med deres alli­e­re­de fra Warszawa-pag­ten. CENAP hav­de fak­tisk hen­vendt sig til ARD med de nye oplys­nin­ger inden udsen­del­sen, men sen­de­ren næg­te­de at ændre på pro­gram­met. Rudolf Hen­ke, også fra CENAP, hav­de aftalt med en ober­st­løjt­nant Boo­th fra det tyske luft­vå­ben, at han skul­le kig­ge med den 24. okto­ber, og også han kun­ne bekræf­te, at der var tale om lys­bom­ber, og at de min­dre lys­glimt, var de mis­si­ler, der var ble­vet affy­ret mod dem. Af en brevveks­ling mel­lem Rudolf Hen­ke og for­man­den for MUFON-CES, Illo­brand von Ludwi­ger, frem­går det, at MUFON-CES alle­re­de før ARD-udsen­del­sen hav­de erkendt, at beskri­vel­ser­ne pege­de på lys­bom­ber, men under­lig nok ikke hav­de dra­get den logi­ske kon­klu­sion. Tvær­ti­mod fort­sat­te mysti­fi­ce­rin­gen af sagen ufortrø­de­nt i åre­ne efter. For­stå­e­lig nok var der man­ge som efter­føl­gen­de kri­ti­se­re­de ARD for en ikke-seri­øs behand­ling af sagen.

Köh­ler og den mili­tæ­re for­bin­del­se

Hansjür­gen Köh­ler lag­de upda­tes af Greif­swald-sagen på net­tet i 2011 og igen i 2012. Han kun­ne kon­sta­te­re, at sagen sta­dig spøg­te rundt på net­tet, inklu­si­ve på YouTu­be, som bevis for de „ægte ufo­ers“ eksi­stens, fuld­stæn­dig uan­fæg­tet, at den sådan set for længst var opkla­ret. Men han kon­sta­te­re­de også, at det slet ikke bekym­re­de de men­ne­sker, som leve­de på ste­det, og som hav­de ople­vet lyskug­ler­ne både før og efter 1990. Bil­le­der og film fra kame­ra­er og video­ka­me­ra­er stam­me­de i før­ste omgang fra ikke-sted­kend­te turi­ster. Ale­ne det­te pege­de på, at der måt­te være tale om noget, som lokalt blev anset for „nor­malt“. Han begynd­te der­for at under­sø­ge nær­me­re, hvad det­te „nor­ma­le“, egent­lig var. Og for­di lyskug­ler på him­len ikke kun er en udbredt del af ufo-fæno­me­net i Tys­kland, er hans resul­ta­ter også rele­van­te andre ste­der i ver­den.

Köh­ler tog sim­pelt­hen igen kon­takt til for­hen­væ­ren­de med­lem­mer af NVA, det vil sige det tid­li­ge­re Øst­tys­klands (DDR’s) hær, som måt­te anta­ges at have et godt kend­skab til de lys­mid­ler, der den­gang blev brugt. Og tem­me­lig hur­tigt duk­ke­de der detal­je­re­de oplys­nin­ger op, som ikke blot bekræf­te­de lys­bom­ber­ne som for­kla­ring, men også kan være behjæl­pe­li­ge ved iden­ti­fi­ce­rin­gen af andre lys­fæ­no­me­ner. I før­ste omgang kun­ne det kon­sta­te­res, at der var en meget stor mæng­de for­skel­lig­ar­tet ammu­ni­tion med for­skel­li­ge beteg­nel­ser: Der var både lys­bom­ber, lys­gra­na­ter, lys­ra­ket­ter og lys­mi­ner.

Hansjür­gen Köh­ler (th), CENAP, og SUFOI’s
Ole Hen­nings­en, debat­te­rer Rügen-lyse­ne ved
et gen­syn i 2012. Efter besø­get i Dan­mark opsøg­te
Hansjür­gen Köh­ler bl.a. redak­tio­nen på Ost­see-
Zei­tung i Greif­swald for at fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner
og doku­men­ta­tion for lyse­nes her­komst.

Syn­de­ren iden­ti­fi­ce­res: SAB lys­bom­ber

Hur­tigt kon­cen­tre­re­de Köh­ler under­sø­gel­sen om nog­le sto­re lys­bom­ber af typen SAB. Dis­se lys­bom­ber kan oply­se et områ­de med en radi­us på op til 2 km og bræn­de i op til 7 ½ minut.

Lys­bom­ber af typen SAB kan
veje helt op til 500 kg

Der er ikke tale om en enkelt lyskil­de, men om net­op 7 min­dre lyskug­ler, der hæn­ger i hver deres faldskærm og fal­der i en klyn­ge. Præ­cis som kug­ler­ne på Greif­swald­fil­men.

Lys­bom­ber­ne bli­ver kastet ud fra en høj­de af ca. 10 kilo­me­ter, og med en fald­ha­stig­hed på helt ned til ca. 2 meter i sekun­det vil­le man på 30 kilo­me­ters afstand have haft meget svært ved at obser­ve­re lyskug­ler­nes fald. Det vil­le se ud som om, de stod stil­le i luf­ten.

Sådan­ne lys­bom­ber kun­ne selv­føl­ge­lig bru­ges til at oply­se et stør­re mål­om­rå­de på havet, men de kun­ne også selv bru­ges som mål for var­me­sø­gen­de luft til luft mis­si­ler af fx typen R‑3S, R‑13M, R‑73 osv.

R3‑S mis­sil, som blev brugt af både det
øst­ty­ske, pol­ske og tjek­kos­lo­vaki­ske luft­vå­ben

Dis­se mis­si­ler blev brugt af både Øst­tys­klands, Polens og Tjek­kos­lo­vaki­ets luft­vå­ben som bevæb­ning på bla. jage­re af typen MIG 21 og jager­bom­be­re af typen MIG 23 og SU 22. Et hyp­pigt anvendt argu­ment fra MUFON-CES imod lys­bom­be­for­kla­rin­gen var, at obser­va­tio­nen af Greif­swald-lyse­ne vare­de i fra tre kvar­ter til en hel time, medens SAB-kug­ler­ne jo kun hav­de en langt kor­te­re varig­hed.

Her væl­ger man imid­ler­tid at igno­re­re den kends­ger­ning, at ingen af vid­ner­ne kun­ne give præ­ci­se tids­an­gi­vel­ser eller iagt­tog fæno­me­net i hele sin læng­de. Ingen af fil­me­ne har hel­ler til­nær­mel­ses­vis den læng­de. Man tager ikke med i betragt­nin­gen, at der sand­syn­lig­vis har været FLERE lys­bom­be-ned­kast­nin­ger.

De aller­f­le­ste vid­ner beskri­ver fak­tisk, hvor­dan lyse­ne for­svandt for sene­re at duk­ke op igen, men på et andet sted. Vid­ner­ne opfat­ter alt­så lyse­ne som de sam­me, men i vir­ke­lig­he­den er der tændt end­nu en lys­bom­be lidt læn­ge­re væk.

At fle­re af vid­ner­ne beskri­ver lyse­nes for­svin­den som, at de gik ud, bekræf­ter lige­le­des, at de fak­tisk hav­de set mili­tæ­re lys­bom­ber.

En ana­ly­se fore­ta­get af Den­nis Kirste­in til sin gen­nem­gang af sagen på net­tet i 2014 af et enkelt bil­le­de fra en af fil­me­ne, viser tyde­ligt den karak­te­ri­sti­ske røg­ud­vik­ling fra lys­bom­ber­ne, som alle­re­de blev omtalt i brevveks­lin­gen mel­lem von Ludwi­ger og Hen­ke i 1994. Hvis man sta­dig skul­le være i tvivl kan man betrag­te en film fra en rus­sisk mili­tærø­vel­se, der blev fore­ta­get nær Sct. Peters­borg over Lado­ga­sø­en i april 2012. Her delt­og både SU-27, MIG-29 og MIG-31 kamp­fly i en stør­re øvel­se, hvor der blev skudt til måls efter net­op SAB lys­bom­ber med både maskinka­no­ner og mis­si­ler. De typi­ske 7 lysen­de kug­ler er her meget tyde­li­ge.

En SAB lys­bom­be inde­hol­der syv min­dre lys­bom­ber, som daler ned i faldskærm

Under­li­ge, dan­sen­de stjer­ner fra Tjek­kos­lo­vaki­et

Selv­om det der udlø­ste ufo-obser­va­tio­ner­ne i 1990 såle­des må siges at være løst i al fald siden 1994, så vok­ser træ­er­ne dog ikke ind i him­len. Det blev i lang tid anta­get, at det var øst­ty­ske styr­ker, som stod bag lys­bom­ber­ne. Den­nis Kirste­in viser i sin net-arti­kel fra 2014 om sagen, at det­te ikke er kor­rekt.

Den­nis Kirste­in

Foto­et fra bri­e­fing­lo­ka­le for Jage­reskadril­le 9 var med til at doku­men­te­re udbre­del­sen af Lufts­chies­szo­ne 2.

 

Lufts­chies­szo­ne 2 lig­ger rig­tig nok på det tid­li­ge­re Øst­tys­klands ter­ri­to­ri­um, men det blev også brugt af andre lan­de fra Warszawa-pag­ten til luft­sky­deø­vel­ser med fly. Kirste­in fandt i bogen „Die ande­re deut­sche Luftwaf­fe“ fra 1992 af mili­tær­hi­sto­ri­ke­ren Man­fred Kanetzki et foto, som viser plan­læg­ning­s­tav­len i bri­e­fing­lo­ka­let for det øst­ty­ske Jag­d­ge­swa­der 9 — jage­reskadril­le 9. Efter en for­stør­rel­se af foto­et afslø­re­de skrif­ten på tav­len, at lige net­op det områ­de af zonen, hvor Greif­swald­ly­se­ne var ble­vet iagt­ta­get, i al fald omkring dato­en d. 22 august hav­de været spær­ret pga. øvel­ser. For­skel­le i skrif­ten viste, at man løben­de hav­de ret­tet i dato­en, hvil­ket tyde­de på en læn­ge­re øvel­se, som meget vel kun­ne ræk­ke ud over d. 22. To artik­ler fra hen­holds­vis Die Bild in Ber­lin og Super Illu fra 1990 viser, at lig­nen­de lys som Greif­swald­ly­se­ne var ble­vet set i områ­det læn­ge før den 24. august. Fle­re uger fak­tisk. Og hver gang mel­lem kl. 21 og 23. Og tids­rum­met på tav­len var 15.00–23.00, hvil­ket også pas­ser per­fekt med tiden for Greif­swald­ly­se­ne.

Lufts­chieszo­ne 2 her mar­ke­ret med rødt. Den­nis Kirste­in har med grøn cir­kel mar­ke­ret det områ­de, hvor Greif­swald-lyse­ne sand­syn­lig­vis har befun­det sig ud fra vid­neud­sagn fra obser­va­tø­rer­ne.

 

En vide­re under­sø­gel­se viste imid­ler­tid, at zonen hav­de været under rus­sisk kon­trol og blev brugt af fle­re for­skel­li­ge luft­vå­ben. Kirste­in ret­te­de der­for hen­ven­del­se til arki­ver­ne i både Polen og Tjek­ki­et, de to muli­ge kan­di­da­ter, men fra Polen lød det, at man ikke kun­ne fin­de noget, og fra Tjek­ki­et, at dis­se papi­rer var ble­vet destru­e­ret for lang tid siden. I ste­det ret­te­de Kirste­in i 2012 hen­ven­del­se til fle­re tid­li­ge­re med­lem­mer af Øst­tys­klands hær. Og det gav resul­ta­ter. En ledel­ses­of­fi­cer for jager­ne for­tal­te, hvor­dan han sand­syn­lig­vis net­op den 24. august 1990 var ble­vet rin­get op kl. ca. 22.00 og tem­me­lig ophid­set uds­purgt om, hvad det var for nog­le under­li­ge stjer­ner, som dan­se­de rundt på den øst­li­ge him­mel. Der var 10–15 stk., hvil­ket var et usæd­van­ligt stort antal. Offi­ce­ren hav­de straks rin­get til sin fore­sat­te og fået bekræf­tet, at der fore­gik øvel­ser i Lufts­chies­szo­ne 2. Sene­re hør­te han, at ufo­lo­ger hav­de kon­stru­e­ret en „hem­me­lig­heds­fuld“ histo­rie, men i hæren sag­de man den­gang, det var tjek­ker­ne.

En MIG 21 jager affy­rer et mis­sil af typen R‑13M

Det tri­vi­el­le kon­tra det sen­sa­tio­nel­le ufo-fæno­men

Især Wer­ner Wal­ters, Hansjür­gen Köh­lers og Den­nis Kirste­ins under­sø­gel­ser må i dag siges at have leve­ret den ende­li­ge for­kla­ring på Greif­swald­ly­se­ne. Sagen demon­stre­rer selvsagt medi­er­nes til tider sær­de­les uhel­di­ge og over­fla­di­ske behand­ling af ufo-fæno­me­net. Deres inter­es­se i en sen­sa­tio­nel „mystisk“ præ­sen­ta­tion skyg­ger alt for tit for en ratio­nel til­gang. Og det sker åben­bart også for medi­er, med et i øvrigt godt omdøm­me for sober jour­na­li­stik som fx ARD. Mystik­ken gri­bes her­ef­ter af ufo­lo­ger­ne og bru­ges som et argu­ment for deres påstan­de. Hvis sagen sene­re viser sig ikke at hol­de, kan man jo bare sige, at der ikke var tale om „ægte“ ufo­er, og så bevæ­ge sig vide­re til andre og sta­dig ikke-opkla­re­de sager. Dem er der til­sy­ne­la­den­de aldrig man­gel på. Og til­sy­ne­la­den­de hel­ler ikke på men­ne­sker, som er vil­li­ge til at hop­pe med på vog­nen. Pro­ble­met er tyde­lig­vis også, at de men­ne­sker, som i en kon­kret sag ikke ser noget usæd­van­ligt, og som måske end­da betrag­ter det som noget tri­vi­elt, slet ikke regi­stre­rer det som noget inter­es­sant og der­for ikke blan­der sig i debat­ten.

Wer­ner Wal­ter

Ufo­lo­gi­en beskæf­ti­ger sig jo nær­mest pr. defi­ni­tion ikke med det sæd­van­li­ge, men med det usæd­van­li­ge og ufor­klar­li­ge. Et uiden­ti­fi­ce­ret fly­ven­de objekt (UFO) ophø­rer jo med at være gen­stand for ufo­lo­gi­en, så snart det bli­ver iden­ti­fi­ce­ret som noget andet — som regel noget gan­ske tri­vi­elt — end net­op et frem­med rum­skib. Når det­te sker igen og igen, for­svin­der inter­es­sen tit og erstat­tes af mere pro­duk­ti­ve inter­es­ser, også hos men­ne­sker som ellers har inter­es­se­ret sig for fæno­me­net i man­ge år. Og hvem kan for­tæn­ke dem i det? Alle andre end dem med en stærk tro på fx rum­skibs­hy­po­te­sen sies sim­pelt­hen fra. Ufo-efter­for­sker Wer­ner Wal­ter udtal­te i 2005, at sagen om Greif­swald-ufo­er­ne var den sag, der mest bane­bry­den­de hav­de ind­fly­del­se på hans opfat­tel­se af hele ufo-fæno­me­net: Hvis Tys­klands stør­ste ufo-sag kun­ne have en så sim­pel for­kla­ring, hvad er de andre „min­dre“ sager så værd? Ind­til da hav­de han brugt mindst 50.000 euro og uen­de­lig megen tid på at efter­for­ske ufo­er­ne, og det hele vir­ke­de nu som spild af kre­a­tiv ener­gi. Folk med inter­es­se i en ærlig opkla­ring af ufo-fæno­me­net vil næp­pe være enig med ham i det sid­ste!

En nød­ven­dig kon­klu­sion og Ock­ams ragek­niv

Den­nis Kirste­in poin­te­r­er i sin gen­nem­gang af sagen fra 2014 vig­tig­he­den af, at ufo­lo­ger­ne tager sagen om Greif­swald­ly­se­ne til sig og dra­ger de nød­ven­di­ge kon­klu­sio­ner. Uden dog at gøre sig de sto­re for­håb­nin­ger! Ufo­lo­ger­ne frem­stil­ler alt for ofte sig selv som ofre for lat­ter­lig­gø­rel­se og viden­ska­bens lige­gyl­dig­hed, sam­ti­dig med, at de sim­pelt­hen næg­ter at under­ka­ste sig de mest fun­da­men­tale spil­le­reg­ler for sober viden­ska­be­lig under­sø­gel­se og kri­tik.

I Den­nis Kirste­ins rap­port samt på Hansjür­gen
Köh­lers blog kan der ses en utro­lig mæng­de
detal­je­re­de infor­ma­tio­ner om Greif­swald-lyse­ne.
Se kil­de­hen­vis­nin­ger­ne.

Et af viden­ska­bens mest anvend­te prin­cip­per hed­der Ock­ams ragek­niv. Det blev først anvendt af en engelsk mid­delal­der­munk ved navn Ock­am, og går i al kort­hed ud på, at man altid bør fore­træk­ke for­kla­rin­gen, som for­ud­sæt­ter anta­gel­sen af det fær­re­ste antal hypo­te­ser.

I sagen om Greif­swald­ly­se­ne bety­der det:

Hvis man efter en nøje­re under­sø­gel­se kan sige, at noget opfø­rer sig og fuld­stæn­dig ser ud som lys­bom­ber i et områ­de, hvor man fra gen­nem­ført efter­forsk­ning ved, at sådan­ne lys­bom­ber bli­ver brugt, så er der ingen for­nuf­tig grund til at anta­ge noget andet.

Med min­dre natur­lig­vis at der duk­ker meget stær­ke indicier/argumenter op for nog­le nye ting, som så må stå for en nær­me­re prø­vel­se.

Hvis man der­for fort­sat omkring Greif­swald­ly­se­ne frem­tu­rer med snak om „mystik“ eller „rum­ski­be“, eller tesen „ja, men det kun­ne jo være, at…“ så har man ikke gjort sin research rime­ligt og må stå på mål for kri­tik.

Ock­ams ragek­niv fjer­ner
alle „unød­ven­di­ge“ for­kla­rin­ger.
Der­af nav­net.

Kil­der:

Den­nis Kirste­in: Die Ufo Lich­ter von Greif­swald — Gelöst
http://www.ufo-information.de/index.php/aktuelles/weblog/278-ufo-lichter-greifswald

Neue Infor­ma­tio­nen zu den Greif­swald Ufos
http://www.ufo-information.de/index.php/aktuelles/weblog/257-greifswald-ufos

Die Greif­swald­li­ch­ter — UFO Alarm Über der Ost­see 1990 Indizi­en­bewei­se brin­gen Deut­schlands größtes Ufo Myste­ri­um zu Fall
http://www.ufo-information.de/images/PDF/Artikel/Greifswald_Abschlussbericht.pdf

Hansjür­gen Köh­ler:
http://www.hjkc.de/_blog/search/tag/Greifswald%20UFOs%20gel%C3%B6st

Wer­ner Wal­ter:
Das UFO-Phä­no­men von Greif­swald — Ein deut­scher Klas­si­ker (Skep­ti­ker 4/1999)
open­PR — Die legendären Greif­swald-UFOs von 1990 verän­der­ten auch die Ein­stel­lung eines UFO-Fors­chers in Mann­heim — Pres­se­mit­teil­ung von CENAP-Mann­heim

http://www.openpr.de/news/58905/Die-legendaeren-Greifswald-UFOs-von-1990-veraenderten-auch-die-Einstellung-eines-UFO-Forschers-in-Mannheim.html

Ole Hen­nings­en:
Sand­he­den om Greif­swald-fil­men, UFO-Nyt nr. 1, 1995

Video­er:

UFOs und es gibt sie doch — ARD ufo-doku­men­tar 1994,Teil 1 — YouTu­be
http://www.youtube.com/watch?v=A63M62oXX7o

Report on Greif­swald UFO case (1990) — YouTu­be
http://www.youtube.com/watch?v=8op0_N59rkU

Greif­swald-Ufo: Case clo­sed @ gwup | die skep­ti­ker
http://blog.gwup.net/2012/11/25/greifswald-ufo-case-closed/

UFOs oder IFOs — YouTu­be
http://www.youtube.com/watch?v=KKhgBd9eGcA

UFO-Skep­ti­ker Wer­ner Wal­ter zu Gast bei „Unter uns“ — YouTu­be
http://www.youtube.com/watch?v=hUz7xsPxmyE

Tag 3 zu jenem erin­ner­ungswür­di­gen Jahre­s­tag vor 22 Jahren als die Greif­swald-UFO-Lich­ter an die­sem Abend auf­tau­ch­ten — die eXtra-Nigh­tairs­how an der Ost­see son­ders­glei­chen bis damals… — Ufo-mel­de­stel­le
http://ufo-meldestelle.blog.de/2012/08/21/tag-3-erinnerungswuerdigen-jahrestag-22-jahren-greifswald-ufo-lichter-abend-auftauchten-extra-nightairshow-ostsee-sondersgleichen-damals-14586863/

Gå på opda­gel­se!

På ufo.dk har vi til­fø­jet links til nye hjem­mesi­der, som vi anser for seri­ø­se og værd at bru­ge tid på:

thehoaxkiller.com
Research and ana­ly­sis that expo­ses the hoaxes
Se fx afslø­rin­ger­ne af popu­læ­re ufovi­deo­er på YouTu­be, her­i­blandt opta­gel­sen af „ufo­en“ over Tem­pel­b­jer­get i Jerus­a­lem.

Isaac Koi — UFOs and Ratio­na­li­ty
Mas­ser af sund for­nuft og et kri­tisk syn på ufo­myten, bl.a. de “bed­ste” ufo­hæn­del­ser og video­er.

The UFO Trail
Jack Brewers blog

Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na — sci­en­ti­fic research
An exa­mi­na­tion of aspects of Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na (UAP) from a sci­en­ti­fic per­specti­ve
Blog med ind­læg fra Keith Baster­fi­eld og Pauli­ne Wil­son

Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

På Face­book offent­lig­gjor­de Liv Lund Peder­sen fra Naks­kov et foto, hun tog den 6. novem­ber 2014 kl. ca. 16.45 — 17.00:

Er der Andre der har set det­te over Naks­kov by?

Bevæ­gel­sen fra det­te, lig­ne­de enten en meteor eller et fly med ild i.

Der var uden tvivl en hale af flam­mer.

Har andre end vi set det?

Der kom en lang ræk­ke mere eller min­dre seri­ø­se kom­men­ta­rer til Liv Lund Peder­sens efter­lys­ning. Andre hav­de også bemær­ket det kla­re lys på syd­ve­st­him­len inden for det angiv­ne tids­rum, lige­som der også var oplys­nin­ger om andre til­sva­ren­de lys i tids­rum­met.

SUFOI’s kon­klu­sion:

Ud fra udse­en­de af foto og beskri­vel­ser fra obser­va­tø­ren samt fle­re andre obser­va­tø­rer, har der med stor sand­syn­lig­hed været tale om en kort con­trail fra et fly stærkt oplyst af den lav­t­stå­en­de sol på syd­ve­st­him­len. Afteg­nin­gens udse­en­de på foto­et skyl­des for­ment­lig det skar­pe lys.

Foto­gra­fen anfø­rer, at der kom fle­re lys, og ud fra data fra FlightRadar24.com er der fle­re muli­ge kan­di­da­ter, afhæn­gig af det nøj­ag­ti­ge opta­gel­ses­tids­punkt.

Sand­syn­lig­vis er der tale om CK205 (en Boe­ing 747) under­vejs fra Shang­hai til Amster­dam eller alter­na­tivt AI113 (en Boe­ing 787–8 Dream­li­ner under­vejs fra Del­hi til Bir­m­ing­ham.

Men fle­re fly, der kan have for­år­sa­get det­te usæd­van­li­ge syn, fand­tes på den­ne del af him­len mel­lem 16.45 og 17.00.

Se andre con­trail-fotos fra vis­se tid­li­ge­re fotosa­ger:

http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2014/um14-170.php,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2012/um12-150.php og
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2010/um10-123.php.

Løst og facts

Nok har myn­dig­he­der­ne i Dan­mark hen over som­me­ren ind­skær­pet reg­ler­ne for opsen­del­se af små varm­luft­bal­lo­ner, men myn­dig­he­der­ne i Thailand under den rege­ren­de jun­ta lig­ger hel­ler ikke på den lade side mere.

Ved for­skel­li­ge thailand­ske høj­ti­der og festi­vals er det en yndet skik bl.a. at opsen­de dis­se him­mel­lan­ter­ner. I for­bin­del­se med den net­op over­stå­e­de årli­ge Loy Krat­hong-fest har myn­dig­he­der­ne tru­et med hår­de straf­fe, hvis opsen­del­se fore­gik tæt på f.eks. luft­hav­ne.

Liv­s­tids- eller døds­straf vir­ker dog lidt over­dre­vet, men skal for­ment­lig ses i lyset af den aktu­el­le poli­ti­ske situ­a­tion i lan­det.

„Opsen­del­se af papir lan­ter­ner i nær­he­den af luft­hav­ne kan være meget far­ligt for fly­sik­ker­he­den og er en kri­mi­nel hand­ling,“ udta­ler det loka­le poli­ti til Reu­ters. „De, der over­træ­der loven, vil bli­ve behand­let i over­ens­stem­mel­se her­med og risi­ke­rer liv­s­tids­fængsel eller døds­straf.“

Nog­le fly­sel­ska­ber afly­ste flyv­nin­ger og andre ændre­de deres tids­pla­ner under festi­va­len. Bang­kok hav­de ind­sat 2.000 ekstra poli­ti­folk på gader­ne og for­budt salg af fyr­vær­ke­ri og him­mel­lan­ter­ner i vis­se dele af byen iføl­ge Bang­kok Post.

For­må­let var at mind­ske ska­der­ne fra nedstyr­te­de lan­ter­ner, fly­for­sin­kel­ser og andre øko­no­mi­ske tab, rap­por­te­rer de loka­le medi­er.
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/05/thailand-sky-lanterns-death-penalty

Luftspej­ling i det nord­li­ge

En del af den aktu­el­le vej­stræk­ning UFO-Mails læser gen­nem­kør­te i græn­se­om­rå­det på vej fra fin­ske Kare­su­an­do mod Nar­vik i Nor­ge. Men om det var her eller læn­ge­re frem­me luftspej­lin­gen blev obser­ve­ret til ven­stre for vej­en, kan ikke huskes i dag. Skyla­get var noget tæt­te­re og sand­syn­lig­vis også noget lave­re den aktu­el­le dag for ca. 23 år siden end på oven­stå­en­de foto.

 

Fra en UFO-Mails læse­re i det nord­li­ge Nor­ge har redak­tio­nen mod­ta­get den­ne per­son­li­ge beret­ning om obser­va­tion af et lys­fæ­no­men på him­len:

For en god del år siden ople­ve­de jeg et lys­fæ­no­men, som jeg aldrig tid­li­ge­re eller sene­re har set magen til. Det var i 1991 eller måske 1992. Jeg var på vej hjem efter et møde i Sodankylä i Fin­land og kør­te vestover til Muo­nio og der­fra vide­re nor­d­over langs vej 21. Ca. halvve­jes mel­lem Muo­nio og græn­sen til Nor­ge ved Kil­pisjär­vi pas­se­rer man den finsk-sven­ske græn­se­by­en Kare­su­an­do.

Det er sådan, at når man har pas­se­ret Kare­su­an­do og fort­sæt­ter vide­re nor­d­over, begyn­der land­ska­bet at bli­ve mere og mere kupe­ret, og sam­ti­dig er der et par gan­ske lan­ge vej­stræk­nin­ger, som er fuld­stæn­dig som truk­ket efter en line­al.

En af dis­se stræk­nin­ger går til­nær­met i ret­ning 315° (alt­så nord-vest), og på den stræk­ning fik jeg efter at have nået top­pen af en bak­ke plud­se­lig øje på et kraf­tig lysen­de ellip­se­for­met „objekt“ lavt på him­len langt for­u­de. Det­te var på et tids­punkt i en af som­mer­må­ne­der­ne hvor solen fort­sat står rela­tivt højt i nord­vest.

Læse­rens illu­stra­tion af, hvor­dan det lys­fæ­no­men menes opstå­et, som han obser­ve­re­de til­ba­ge i 1991/92.

 

Jeg hav­de ikke noget foto­gra­fi­ap­pa­rat, og det­te var læn­ge før mobil­te­le­fo­ner­ne hav­de kame­ra. Jeg note­re­de hel­ler ikke ned noget på skrift, så det­te jeg her for­tæl­ler er ud fra min hukom­mel­se, og det jeg kan reso­ne­re mig frem til ved at stu­de­re kort og „Goog­le Earth“ over den pågæl­den­de vej­stræk­ning.

På ved­lag­te teg­ning ser I, hvad jeg efter­hån­den kom frem efter at have kørt i ret­ning mod lys­fæ­no­me­net.

Jeg vil tro, at det var på sit mest inten­se da jeg først fik øje på det, samt at den afstand, jeg så det fra, var ide­el for at „ska­be“ en illu­sion om, at der var en fly­ven­de tal­ler­ken på him­len.

Det lave sky­dæk­ke var tæt syd for fjel­det med søen. Solen var så højt oppe, at man ikke så den pga. vin­ke­len i for­hold til åbnin­gen i sky­dæk­ket over søen.

Jeg tæn­ker på det­te hver ene­ste gang, jeg kører den stræk­ning, og det ene­ste, jeg kan sige, er, at man ofte har solen ret ind i øjne­ne, når man kører der på som­mer­ef­ter­mid­da­ge på vej fra Kare­su­an­do mod Trom­sø. Der ærg­rer mig fort­sat, at jeg ikke hav­de mulig­hed til at foto­gra­fe­re det­te.

Det som var mest utro­lig var, hvor intenst lyset var, og hvor sym­me­trisk kor­rekt jeg opfat­te­de den­ne fla­de­tryk­te ellip­se at være. Men det skal dog læg­ges til, at sym­me­tri­en blev mere og mere opløst, jo nær­me­re jeg kom områ­det, hvor lyset blev reflek­te­ret fra skyla­get.

Jeg har for­søgt at fin­de den sø, som spej­le­de lyset op i det lav­t­hæn­gen­de skylag, men der er så man­ge mere eller min­dre run­de små søer i fjel­de­ne, der ses i hori­son­ten på bil­le­det, at det bli­ver umu­lig at udpe­ge den ret­te.

Har andre af vore læse­re ople­vet til­sva­ren­de fæno­me­ner, hører vi i UFO-Mails redak­tion ger­ne her­om via www.ufo.dk.

Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um 25 år – Hvad skal vi på Mars? – og hvor­for?

Som led i Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ets 25 års jubilæumsak­ti­vi­te­ter afhol­des den 4. decem­ber 2014 et arran­ge­ment i seri­en After Dark med tit­len Hvad skal vi på Mars? — og hvor­for?

Lek­tor Mor­ten Bo Mad­sen ved et Mars-arran­ge­ment på Tycho Bra­he
Pla­ne­ta­ri­um 17. april 2013.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Fored­rags­hol­der er Mor­ten Bo Mad­sen, lek­tor på Niels Bohr Insti­tut­tet og leder af Mars-grup­pen. Han har været en fast del af NASAs Mars team, og skal også være en del af NASAs næste sto­re mis­sion til Mars — Mars 2020!

I mere end to år har NASA haft den 6‑hjulet robot „Curio­si­ty“ køren­de i Gale-kra­te­ret på Mars.

Robot­ten sty­res fra Jor­den og de viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­ser vare­ta­ges af mere end 400 for­ske­re, som ver­den over er med at under­sø­ge, hvor­dan der engang har været på Mars.

For nylig har både NASA og Indi­en sendt kredsløbs­son­der til Mars. Hvad skal de lave? Til slut aktu­el­le oplys­nin­ger om ESA’s og NASA’s pla­ner for den frem­ti­di­ge udforsk­ning af Mars.

Arran­ge­men­tet begyn­der kl. 19 og slut­ter kl. 21.

Yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner: http://planetariet.dk/oplevelser/after-dark.

Rum­ud­stil­ling i Bel­la Cen­ter

Dan­marks Radios VIDEN redak­tion har besøgt den rum­fart­s­ud­stil­ling, der p.t. kan ses i Bel­la Cen­ter. DR var sam­men med Kri­sti­an Peder­sen, direk­tør for DTU Spa­ce, og her kan man kan læse nær­me­re om besø­get: http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Naturvidenskab/2014/10/16154611.htm

Et kig på nog­le af udstil­lin­gens model­ler af raket­ter og satel­lit­ter.
Foto: Han­ne Kok­ke­gård © DR Viden­skab

Kri­sti­an Peder­sen, direk­tør for DTU
Spa­ce, der afprø­ver en af rum­drag­ter­ne (th).
Foto: Han­ne Kok­ke­gård © DR Viden­skab

Åbning­sti­der samt yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner om udstil­lin­gen, der fra star­ten fik en lidt blan­det mod­ta­gel­se af publi­kum: https://www.facebook.com/Gatewaytospace.dk.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.