Det­te fryg­ter ame­ri­ka­ner­ne

Chap­man Uni­ver­si­ty i Cali­for­ni­en har offent­lig­gjort en lands­dæk­ken­de menings­må­ling om, hvad der spre­der frygt blandt ame­ri­ka­ner­ne. „The Chap­man Uni­ver­si­ty Sur­vey on Ame­ri­can Fears“ omfat­te­de 1.500 del­ta­ge­re fra hele USA og fra alle sam­fundslag. For­sker­ne kun­ne ind­de­le sva­re­ne i fire grund­læg­gen­de kate­go­ri­er: per­son­lig frygt, kri­mi­na­li­tet, natur­ka­ta­stro­fer og „frygt-fak­to­rer“. Iføl­ge under­sø­gel­sen fryg­ter ame­ri­ka­ner­ne aller­mest at gå ale­ne om nat­ten. Resul­ta­ter­ne afslø­rer også, at lavt uddan­nel­ses­ni­veau kom­bi­ne­ret med meget tv-kig­ge­ri karak­te­ri­se­rer de mest ang­ste ame­ri­ka­ne­re.

 

Uddrag af under­sø­gel­sens resul­ta­ter

 • Folk er meget ban­ge for at bli­ve offer eller at ken­de ofre for kri­mi­na­li­tet, især bort­fø­rel­se af børn, ban­de­vold og seksu­el­le over­greb. Kri­mi­na­li­te­ten i USA er gene­relt fal­det i de sene­ste 20 år. Når de ads­purg­te får det­te for­talt, næg­ter de at accep­te­re det. Hvor­for? Sand­syn­lig­vis dyr­ker medi­er­ne histo­ri­er, der får risi­ko­en for den enkel­te til at vir­ke mere udtalt.
 • På trods af en udbredt frygt for natur­ka­ta­stro­fer (30–40 % er bekym­ret eller meget bekym­ret) er folk sjæl­dent for­be­redt mht. viden, pla­ner eller nød­hjælpspak­ker.
 • Den højest ran­ge­ren­de per­son­li­ge frygt/angst omhand­ler sik­ker­hed bestem­te ste­der (fx byer om nat­ten), bekym­rin­ger vedr. job­bet eller syg­dom, iden­ti­tet­sty­ve­ri, foru­re­ning, ter­r­o­ris­me, mord og mas­se­sky­de­ri­er samt for­skel­li­ge fobi­er: høj­der, små rum, blod og klov­ne.
 • Ting i vores kul­tur, der (unø­digt) gør os mere ban­ge, omfat­ter kri­mi­na­li­tet på tv og tal­ks­hows. I det hele taget ser det ud til, at tv i USA giver bor­ger­ne en skæv opfat­tel­se af, hvad der fore­går i ver­den. Et lavt uddan­nel­ses­ni­veau gør folk mere ban­ge for ind­van­dring og stats­li­ge anlig­gen­der.

Andre inter­es­san­te kon­klu­sio­ner

 • 17,1 % sva­rer, at tek­sten i Bibe­len bety­der net­op, hvad den siger. Ind­hol­det skal tages bog­sta­ve­ligt, ord for ord og alle emner.
 • 19 % mener, at men­ne­sket har udvik­let sig over mil­li­o­ner af år fra min­dre avan­ce­re­de livs­for­mer. Gud har ingen fin­ger med i spil­let.
 • 78,5 % mener ikke, at astro­lo­ger, hånd­læ­se­re, tarot­kort­læ­se­re, spå­mænd og hea­le­re kan for­ud­se frem­ti­den.
 • 53,6 % mener, at huse eller værel­ser kan være hjem­søgt af ånder.
 • 40,8 % mener, at nog­le ufo­er kan være rum­ski­be fra andre ver­de­ner.
 • 74,8 % mener ikke, at big­foot er et vir­ke­ligt væsen, som end­nu ikke er opda­get af viden­ska­ben.
 • 47 % mener, at Satan ska­ber mest ond­skab i ver­den.
 • 11,3 % har rin­get til eller kon­sul­te­ret et medi­um, spå­ko­ne eller synsk per­son.
 • 13,3 % bor i et hus eller et sted, som, de mener, er hjem­søgt.
 • 70,6 % ejer ikke et våben.
 • 30,1 % mener, at de fle­ste ame­ri­kan­ske børn får for man­ge vac­ci­na­tio­ner.
 • 44,6 % mener, at mil­jø­et skal beskyt­tes, selv på bekost­ning af øko­no­misk vækst (37,5 % af befolk­nin­gen siger, at de ikke har tænkt nok over det­te til at kun­ne sva­re).
 • 8,8 % sva­rer, at de glo­ba­le kli­maæn­drin­ger ikke fore­kom­mer.
 • 19,6 % fryg­ter, at et stort vulka­nud­brud (såsom Yel­low­sto­ne Cal­de­ra) kan fore­kom­me i USA i de kom­men­de 25 år.
Nor­ris Gey­ser Basin i Yel­low­sto­ne Natio­nal Park i Wyo­m­ing, USA. Dybt i under­grun­den ulmer en super­vulkan. Den var­me mag­ma lig­ger i en dyb­de af 60- 90 km, hvor­over den nor­da­me­ri­kan­ske kon­ti­nen­tal­pla­de bevæ­ger sig mod vest med en hastig­hed af 2,35 cm om året. Over det­te hots­pot lig­ger et 90 km aflangt, varmt mag­ma­kam­mer i en dyb­de af 5–17 km under over­fla­den. Det­te mag­ma­kam­mer ska­ber var­me kil­der og gey­se­ren Old Fait­h­ful. Se også den­ne ani­ma­tion.
Foto: Erik Kle­met­ti

Kil­der

En dansk menings­må­ling?

Fin­des der en dansk eller euro­pæ­isk under­sø­gel­se lige­som den ame­ri­kan­ske? Hvis du har viden om det­te, så giv os meget ger­ne nær­me­re infor­ma­tio­ner på <? inclu­de “../../subfiles/includes/adresser/sufoi-em.inc” ?>.

 

Mistil­lid, angst og skuf­fel­se

Har du prø­vet at våg­ne om nat­ten med en for­nem­mel­se af, at der er et frem­med væsen i værel­set? Har du ople­vet en peri­o­de på en time eller mere, hvor du ikke kan huske, hvad du har lavet? Har du nogen sin­de haft en for­nem­mel­se af at fly­ve gen­nem luf­ten uden at vide hvor­for og hvor­dan? Har du set usæd­van­li­ge lys eller ild­kug­ler i for eksem­pel sove­væ­rel­set uden at vide, hvor de kom fra? Har du opda­get mær­ke­li­ge ar på krop­pen uden at huske, hvor­dan de opstod? … Dis­se fem spørgs­mål blev i fuld alvor stil­let til næsten 5.947 voks­ne ame­ri­ka­ne­re i 1992 i den såkald­te Roper-under­sø­gel­se.

For­fat­ter­ne bag Roper-under­sø­gel­sen hav­de opstil­let det kri­te­ri­um, at „når en uds­purgt kan sva­re ‚ja’ til mindst fire af de fem spørgs­mål, er der en stor sand­syn­lig­hed for, at per­so­nen har været bort­ført af en ali­en“. Ud af de 5.947 per­so­ner, som blev inter­viewet, hav­de 119 (sva­ren­de til 2 %) sva­ret ja til fire eller fem af spørgs­må­le­ne. Da den befolk­ning, som blev repræ­sen­te­ret af de inter­viewe­de, var 185 mil­li­o­ner, sva­rer de 2 % til 3,7 mil­li­o­ner. Alt­så blev under­sø­gel­sens kon­klu­sion, at næsten 4 mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re har været bort­ført af ali­ens …

Hvis Roper-under­sø­gel­sens resul­ta­ter (2 % bort­før­te i USA) kon­ver­te­res til Dan­mark, vil­le det sva­re til, at 100.000 dan­ske­re — dvs. alle ind­byg­ge­re i en by lidt min­dre end Aal­borg — har været bort­ført af ali­ens. Alli­ge­vel har Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) i sit arkiv på omkring 15.000 rap­por­ter ingen beret­nin­ger, der kan leve op til de hår­rej­sen­de, ame­ri­kan­ske skræk­hi­sto­ri­er. Dan­mark ser ikke ud til at være plot­tet ind på de ond­skabs­ful­de rumvæs­ners land­kort.

Selv om bort­fø­rel­ses­fæ­no­me­net fore­kom­mer i andre euro­pæ­i­ske lan­de, ser især USA ud til at være rumvæs­ner­nes tag-selv-bord. Det er der ikke nogen enkel for­kla­ring på, men der fin­des nog­le bud, som — måske også i en kom­bi­na­tion — kan kaste lidt lys over sam­men­hæn­gen:

 1. Den før­ste for­kla­ring hand­ler om mistil­lid. Ame­ri­ka­ner­nes til­lid til myn­dig­he­der­ne er ikke over­væl­den­de, hvil­ket giver gro­bund for man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er, dvs. at myn­dig­he­der­ne ken­der sand­he­den om det ene eller andet kon­tro­ver­si­el­le emne, men bru­ger ufi­ne meto­der for at skju­le den for fol­ket. Måske sam­ar­bej­der myn­dig­he­der­ne end­da med ali­ens?
 2. Den anden muli­ge for­kla­ring hand­ler om angst. Tone­an­gi­ven­de ame­ri­ka­ne­re mener, at det ame­ri­kan­ske sam­fund til en vis grad er præ­get af angst. Film­pro­du­ce­ren og for­fat­te­ren Micha­el Moo­re har bl.a. i fil­men Bowling for Colum­bi­ne (2002) ønsket at doku­men­te­re, at USA’s libe­ra­le våben­lov­giv­ning bl.a. hæn­ger sam­men med, at folk vil beskyt­te sig, for­di de er ban­ge. Det er en angst, som medi­er­ne ofte er med til at for­stær­ke. Uden­land­ske ter­r­o­ri­ster lurer, ind­brud­sty­ve øde­læg­ger folks ejen­dom — så hvor­for ikke også tru­en­de ali­ens fra det ydre rum, der bort­fø­rer og kræn­ker dig, mens du sover i dit hjem?
 3. Ende­lig som den tred­je muli­ge for­kla­ring hand­ler det om skuf­fel­se. Der er det helt sær­li­ge ved USA, at man på man­ge niveau­er siden 1947 har beskæf­ti­get sig med ufo­er og tro­en på besøg fra rum­met. Man­ge ufo­in­ter­es­se­re­de er med tiden ble­vet fru­stre­re­de over, at det ende­li­ge bevis på, at vi får besøg fra det ydre rum, sta­dig lader ven­te på sig. Hvert år prok­la­me­rer man­ge ufo­en­tu­si­a­ster, at næste år kom­mer den „sto­re afslø­ring af sand­he­den“. Men den lader sta­dig ven­te på sig. For­vent­nin­ger­ne er ikke ble­vet ind­fri­et, og der­for har rig­tig man­ge kastet sig over ali­en­bort­fø­rel­ser og andre emner i ufo­lo­gi­ens græn­seland. Dis­se emner er mere spæn­den­de end flak­ken­de nat­te­lys på him­len — nær­mest moder­ne gyser­hi­sto­ri­er. De gør sig godt i medi­er­ne, og så er der pen­ge i dem, hvil­ket giver man­ge tera­pe­u­ter og ama­tør­hyp­no­ti­sø­rer gyld­ne tider i USA.

(Kil­de: Ali­ens, SUFOI 2013)


TV tip!

Langt ude: Kon­spira­tions­te­o­ri­er

Den ver­den, du lever i, er læn­ge­re ude, end du går og tror. DR3 tager sam­men med bl.a. Klaus Riskær, Oli­ver Bjer­re­huus og Mika­el Simp­son fat i kon­spira­tions­te­o­ri­er, der er langt ude. Fra tre­kan­ter, der sty­rer ver­den, til månelan­din­gen, 9/11 og roy­a­le rep­ti­ler. Et panel af kend­te, dan­ske per­son­lig­he­der har sat sig i den var­me stol og for­hol­der sig til stort og småt, vildt og klamt — alt inden for kon­spira­tions­te­o­ri­er, som på den ene eller anden måde er langt ude.

Få lidt mod­gift her:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.