Exopo­li­tik

I den­ne udga­ve af UFO-Mail kan vi med ven­lig til­la­del­se fra Redstar Book og for­fat­te­ren Aaron John Guly­as brin­ge en arti­kel om exopo­li­tik. Den­ne bevæ­gel­se for­sø­ger at frem­stå som nyska­ben­de og moder­ne, men er iføl­ge Aeron John Guly­as grund­læg­gen­de gam­mel vin på nye fla­sker. Den byg­ger på de sam­me vær­di­er og ver­dens­syn som 1950’ernes kon­takt­per­son-bevæ­gel­se.
 

 

I min fort­sat­te stræ­ben efter at fin­de nye til­gan­ge til udforsk­nin­gen af de for­skel­li­ge kul­tu­rel­le ele­men­ter, som omgi­ver det para­nor­ma­le, har jeg altid haft svært ved at træn­ge ordent­ligt ind på begre­bet exopo­li­tik (eller det skul­le måske være „exopo­li­tik“, da man altid kan sæt­te fjol­le­de, sprog­li­ge nydan­nel­ser i sar­ka­sti­ske cita­tions­tegn) — en bevæ­gel­se inden for ufo­lo­gi­en, som så dagens lys i begyn­del­sen af de tid­li­ge 00’er, og som kom til at domi­ne­re subkul­tu­ren i det føl­gen­de årti. [1]

Aaron John Guly­as under­vi­ser
i histo­rie på Mott Com­mu­ni­ty
Col­le­ge i Flint, Michi­gan.

Jeg har hver­ken tid eller tål­mo­dig­hed til at påta­ge mig at give en fuld­stæn­dig for­kla­ring på fæno­me­net (selv om jeg omta­ler paral­lel­ler­ne mel­lem det omtal­te fæno­men og den tra­di­tio­nel­le kon­takt­per­son-bevæ­gel­se i bogen Extra­ter­re­stri­als and the Ame­ri­can Zeit­gei­st). Men kort for­talt beteg­ner exopo­li­tik (jeg ude­la­der cita­tions­teg­ne­ne — og føler mig gene­røs) sig som et nyt områ­de inden for den poli­ti­ske viden­skab, og med ærke-exopo­li­ti­ke­ren Micha­el Sal­las ord dre­jer det sig om, „stu­di­et af de vig­tig­ste poli­ti­ske per­so­ner, poli­ti­ske insti­tu­tio­ner og begi­ven­he­der i for­bin­del­se med ikke-jor­disk liv“. [2]

Ak ja. Hvor skal jeg så begyn­de? Jeg tror, at jeg vil begyn­de med begre­bet „ikke-jor­disk liv“, for i exopo­li­ti­ker­nes ver­den er det helt sik­kert, at den slags liv fin­des. Jeg har ikke pro­ble­mer med den­ne anta­gel­se. Jeg tror, at det viden­ska­be­ligt, teo­re­tisk, ratio­nelt og irra­tio­nalt er muligt, at ikke-men­ne­ske­ligt, intel­li­gent liv fin­des, og at noget af det i vir­ke­lig­he­den kan stam­me ude­fra. Det­te er selv­føl­ge­lig defi­ni­tio­nen i vide­ste for­stand på begre­bet „ikke-jordisk“(„extraterrestrial“). Exopo­li­tik-bevæ­gel­sen bru­ger imid­ler­tid en ekstrem snæ­ver defi­ni­tion på „ikke-jor­disk“. Fx er der på Sal­las hjem­mesi­de en sam­ling links under over­skrif­ten „Ini­ti­a­ti­ver“. Alle links fører til en pro­test-/an­søg­nings­si­de, hvor folk kan give deres støt­te til emner som „Støt det ame­ri­kan­ske senats under­sø­gel­se af Ikes møde med ET“ og „Hawaii-dekla­ra­tio­nen om fre­de­li­ge for­bin­del­ser med ikke-jor­di­ske civi­li­sa­tio­ner“.

Noget, der i sær­de­les­hed fan­ge­de mit blik, var: „Vi har brug for dit samtyk­ke“. Det afveg fra de andre emner som fx „Erklæ­rin­gen om en galak­tisk fri­heds­dag“ („Gala­tic Fre­edom Day Decla­ra­tion“). Ved at klik­ke mig igen­nem fandt jeg noget, der så ud til at være en tele­pa­tisk trans­mis­sion fra men­ne­ske­he­dens „fami­lie fra stjer­ner­ne“. Hvem er den fami­lie? Her er, hvad de påstår:

Vi er dem, som våger over jer, når det er nød­ven­digt, og hvi­sker til jer, at alt vil bli­ve ok. Vi inspi­re­rer og hjæl­per jer med udvik­lin­gen fra det use­te, og dog er vi lige så vir­ke­li­ge som jer, på alle måder er vi jer. Vi er blot lidt mere spi­ri­tu­elt udvik­le­de og tek­no­lo­gisk og soci­alt over­leg­ne, da vi alle­re­de har rejst ud ad den vej, I nu betræ­der. [3]

 

Det lyder bekendt, sag­de jeg til mig selv. Jeg rej­ste mig fra sto­len og gik hen til bog­re­o­len, hvor jeg har bøger om det para­nor­ma­le. Jeg tog et par bøger og skim­me­de dem. Dis­se bøger: Pro­ject: Earth Eva­cu­a­tion og Ash­tar: A Tri­bu­te var „skre­vet“ af en kvin­de, som kald­te sig for Tuel­la i 1980’erne [4]. Bud­ska­bet er stort set det sam­me — inter­ga­lak­ti­ske ven­ner, som engang var lige så skrækind­j­a­gen­de, som vi er, er nu omgi­vet af men­ne­skekær­lig­hed. De har for­bed­ret sig, det har vi ikke, og vi behø­ver deres hjælp. Det er selv­føl­ge­lig her, den „samtyk­ken­de“ del kom­mer ind.

Som vi må for­stå, så kan rumven­ner­ne kun hjæl­pe os, hvis vi beder dem om det eller ønsker, at de gri­ber ind. Det sker selv­føl­ge­lig pak­ket ind i for­mu­le­rin­ger om fri vil­je, for­di fri vil­je er alt­af­gø­ren­de lige­som i Star Trek, der af men­ne­sker i det para­nor­ma­le uni­vers åben­bart betrag­tes som en doku­men­tar­se­rie, hvor hoved­per­so­ner­ne må over­hol­de alle oprin­de­ligt giv­ne direk­ti­ver, med min­dre plot­tet siger noget andet. De oprin­de­li­ge direk­ti­ver er selv­føl­ge­lig dem, som den avan­ce­re­de og vel­vil­li­ge (und­ta­gen når den ikke er) For­e­ne­de føde­ra­tion af Pla­ne­ter føl­ger, og der­for ikke må blan­de sig i min­dre udvik­le­de civi­li­sa­tio­ners affæ­rer (und­ta­gen når de gør det). Det fun­ge­rer på sam­me måde med rumven­ner­ne, som der står i „Vi skal have dit samtykke“-teksten:

Ønsker du krig? Fat­tig­dom? Syg­dom­me? Vold og lidel­se? Eller ønsker du vækst, genop­ret­ning af natu­ren, nye ener­gi­for­mer og Jord-ven­li­ge tek­no­lo­gi­er? Ønsker du en 30 års-peri­o­de med fred og en balan­ce­ret udvik­ling på basis af men­ne­ske­he­dens med­fød­te inte­gri­tet? Ønsker du, at vi, dine stjer­ne­na­bo­er og ven­ner skal hjæl­pe dig med at afbø­de de mest destruk­ti­ve kli­ma­for­an­drin­ger i Jor­dens histo­rie og vise dig og give dig og din ver­den nye model­ler og syste­mer base­ret på har­moni­ske prin­cip­per, som balan­ce­rer befolk­nin­gens mål og pla­ne­tens behov? Ønsker du at sta­bi­li­se­re din udvik­ling og ver­den, så den ind­går i det gud­dom­me­li­ge, den­ne nye æra med fred og lyk­ke? Vi bøn­fal­der dig om at bede om vores hjælp. Vi skal have dit samtyk­ke. Vi må iføl­ge vores love ikke fore­ta­ge os noget som helst, abso­lut intet, imod dig og din ver­den. [5]

 

Alt det­te lyder selv­føl­ge­lig for­nuf­tigt. Hvis jeg ser min søn lege ved siden af et bål, og han kom­mer tæt­te­re og tæt­te­re på flam­mer­ne, kan jeg vir­ke­lig ikke gøre noget som helst ved det, med min­dre han tyde­ligt viser, at han behø­ver min hjælp. Hvil­ken slags far vil­le jeg være, hvis jeg påtvang ham min vil­je, fik ham væk fra ilden og hjalp ham, hvad enten han ønske­de det eller ej?

Børns Vil­kår, en dom­mer, en jury og min kone kun­ne godt have meget for­skel­li­ge menin­ger om min vel­men­te respekt for min søns frie vil­je. Den­ne for­æl­dre/­barn- (eller avan­ce­re­de/pri­mi­ti­ve-) model for vores påstå­e­de for­hold til de ikke-jor­di­ske, som exopo­li­tik-bevæ­gel­sen lan­ce­rer, fal­der helt fra hin­an­den. I sam­me ånd som kap­ta­jn James T. Kirk, der regel­mæs­sigt over­t­rå­d­te „de grund­læg­gen­de direk­ti­ver“ i Star Trek, tror jeg ikke, at det at se pas­sivt til, mens min­dre-udvik­le­de civi­li­sa­tio­ner uds­let­ter sig selv, er etisk pas­sen­de. Og dog ser det ud til, at det er det, ali­ens gør.

Den upas­sen­de og inkon­se­kven­te for­æl­dre-barn-ana­lo­gi er langt fra den ene­ste ting, som irri­te­rer mig, når det dre­jer sig om exopo­li­tik-bevæ­gel­sen. Der er også en dybt­gå­en­de og fru­stre­ren­de nai­vi­tet, som domi­ne­rer de fle­ste af deres dis­kus­sio­ner. Deres ube­kym­re­de accept af enhver beret­ning fra hvem som helst, blot den pas­ser med deres for­u­dind­tag­ne hold­nin­ger og tro, græn­ser ofte til det lat­ter­li­ge. Et eksem­pel er en få år gam­mel inter­net­med­del­el­se med tit­len „Før­ste års­dag for erklæ­rin­gen om ophør af hem­me­li­ge afta­ler med ikke-jor­di­ske“ (7. august, 2009):

For nøj­ag­tigt et år siden frem­lag­de en grup­pe bor­ge­re en Erklæ­ring, som skul­le gøre en ende på de påstå­e­de hem­me­li­ge, offi­ci­el­le afta­ler om ikke-jor­disk liv. På bag­grund af første­hånds­ud­sagn fra et antal whi­st­le­blowers og civi­le leve­ran­dø­rer hæv­der Den Galak­ti­ske Fri­heds­dags Erklæ­ring, at afta­ler ved­rø­ren­de ikke-jor­disk liv i al hem­me­lig­hed er ble­vet ind­gå­et af en ræk­ke rege­rings­god­kend­te sty­rel­ser, depar­te­men­ter og fir­ma­er. I vis­se til­fæl­de invol­ve­rer dis­se afta­ler avan­ce­re­de ikke-jor­di­ske civi­li­sa­tio­ner, hvis eksi­stens ikke er ble­vet afslø­ret for offent­lig­he­den. Den 8. august 2008 sam­le­des bor­ge­re og pri­va­te for­e­nin­ger rundt om på klo­den til møder og begi­ven­he­der, hvor man for­lang­te et stop for sådan­ne afta­ler. En sam­men­slut­ning af for­e­nin­ger fra Hawaii, USA, Cana­da, Stor­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en, Syd­afri­ka og Hong Kong stod for­melt bag Erklæ­rin­gen og søsat­te en onli­ne-under­skrift­sind­sam­ling, der på nuvæ­ren­de tids­punkt har 2.000 under­skrif­ter. Erklæ­rin­gen stad­fæ­ster en ræk­ke men­ne­ske­ret­tig­he­der mht. ikke-jor­disk liv, der­i­blandt den „natur­li­ge ret for alle per­so­ner til at have en sik­ker og åben kon­takt med ikke-jor­di­ske besø­gen­de og til at invol­ve­re sig i ikke-offi­ci­elt diplo­ma­ti“. Hvis ikke-jor­di­ske civi­li­sa­tio­ner besø­ger Jor­den, har alle pri­vat­per­so­ner en natur­lig ret til at være i kon­takt med sådan­ne besø­gen­de, og den­ne ret er så vig­tig, at den kræ­ver en form for lov­mæs­sig aner­ken­del­se. [6]

 

Deres anmod­ning dre­je­de sig om at få en afslut­ning på „de påstå­e­de“ hem­me­li­ge afta­ler. Der blev ikke frem­lagt nogen fak­ta her (eller i noget andet exopo­li­tisk doku­ment). En vig­tig sæt­ning duk­ke­de dog op i andet afsnit: den „natur­li­ge ret for alle per­so­ner til at have en sik­ker og åben kon­takt med ikke-jor­di­ske besø­gen­de og til at invol­ve­re sig i ikke-offi­ci­elt diplo­ma­ti“. Fin­des der over­ho­ve­det noget, der hed­der ikke-offi­ci­elt diplo­ma­ti? Dictionary.com defi­ne­rer ordet „diplo­ma­ti“ som:

  1. for­hand­lin­ger og andre rela­tio­ner mel­lem lan­de udført af rege­rings­em­beds­mænd.
  2. de vide­re for­løb i sådan­ne for­hand­lin­ger.
  3. evnen til at gen­nem­fø­re en for­hand­ling eller hånd­te­re folk osv., så nag und­gås. Takt: Bord­pla­ner kræ­ver ofte en vis form for diplo­ma­ti. [7]

 

I bed­ste fald kan jeg gå med til, at punkt 3 pas­ser på „ikke-offi­ci­el“ brug af begre­bet. Et jord­nært eksem­pel er, at hvis jeg taler med en per­son fra Rusland, taler jeg med nogen fra Rusland — jeg er ikke ind­blan­det i nogen form for diplo­ma­ti. Exopo­li­ti­ker­ne vil natur­lig­vis ændre fokus og pro­ble­ma­ti­se­re spørgs­må­let om, hvor­vidt offent­lig­he­den bør gøres bekendt med dis­se påstå­e­de besø­gen­de eller ej. Det er vir­ke­lig et godt spørgs­mål — men er det det bed­ste spørgs­mål?

Den ene lejr sva­rer „ja!“, hoved­sag­ligt for­di nogen (men ikke alle) „whi­st­le­blowers“ har for­talt dem, at de besø­gen­de er fra den ven­li­ge del af en galak­tisk føde­ra­tion, som er her for vores bed­ste. Andre siger „nej!“, for­di de fryg­ter, at de besø­gen­de er dæmo­ner (eller som Russ Diz­dar kal­der dem, homo sata­nas) — eller, hvis ikke dæmo­ner, så helt sik­kert onde væse­ner meget nært beslæg­tet med Lear/Coo­per/Krill-bort­fø­rel­ses­sa­ger­ne og kvæg­mis­hand­lings-fan­ta­si­er­ne fra 1980’erne og 1990’erne.

I beg­ge dis­se svar anta­ger man, at de besø­gen­de er frem­me­de fra andre pla­ne­ter (eller en spi­ri­tu­el dimen­sion i til­fæl­de af en „kri­sten“ for­tolk­ning af fæno­me­net). Det lader ikke til at være gået op for hver­ken exopolitikerne/rumvennerne eller de para-evan­ge­li­ske yder­lig­gå­en­de, at det ikke dre­jer sig om det, de tror, det gør. Selv­føl­ge­lig kan de, lige­som alle os andre til en hvis grad, med vil­je und­gå at se på de infor­ma­tio­ner eller ide­er, der mod­si­ger deres grund­læg­gen­de opfat­tel­ser.

Når vi i sid­ste ende ser på de man­ge, man­ge facet­ter af dis­se fæno­me­ner og gen­nem­går rap­por­ter og resul­ta­ter i ste­det for bare at hol­de os til dem, vi er eni­ge i, vil vi måske opda­ge, at spørgs­må­let ikke dre­jer sig om, hvor­vidt vi skal have lov til at tale med de besø­gen­de eller ej, eller om vi må ind­gå i en slags diplo­ma­ti med dem, men sna­re­re om begre­bet „diplo­ma­ti“ giver mening i den­ne sam­men­hæng. Det må være som at gå ind i en diplo­ma­ti­ske debat med en tor­na­do eller et tor­den­vejr; det kan bli­ve lige så frug­tes­løst som at bede myg­ge­ne om at lade være med at stik­ke os.

Lige­gyl­digt hvad det så end er, så vil det ikke vise sig at være det, vi for­ven­ter. Uan­set hvad de eller det repræ­sen­te­rer, så vil det gøre vores for­vent­nin­ger til skam­me.

Men hvad nu, hvis alle exopo­li­ti­ker­nes påstan­de var san­de? Hvil­ken slags ver­den vil­le vi så leve i? Ana­ly­ser af exopo­li­tik-fæno­me­net har fået mig til at kon­klu­de­re, at bevæ­gel­sen i høje­ste grad repræ­sen­te­rer et kon­takt­per­sons-ver­dens­bil­le­de set gen­nem post-Water­ga­te og post-Church Com­mit­tee kynis­me og para­noia [8]. Som et tan­ke­eks­pe­ri­ment bli­ver exopo­li­tik-bevæ­gel­sen imid­ler­tid mere inter­es­sant.

Exopo­li­ker­ne var for eksem­pel meget begej­stre­de over val­get af Bara­ck Oba­ma i 2008. Som ame­ri­ka­ner af blan­det etnisk her­komst, og for­di han love­de åben­hed, gen­nem­sig­tig­hed og ændrin­ger, vir­ke­de han (i det mind­ste på exopo­li­tik-entu­si­a­ster­ne) som den ide­el­le poli­ti­ker til at afslø­re „sand­he­den“ om de ikke-jor­di­skes til­ste­de­væ­rel­se i ver­den. John Podes­ta, tid­li­ge­re admi­ni­stra­tions­chef i Clin­ton-admi­ni­stra­tio­nen, som stod for Oba­mas over­gangsteam efter val­get i 2008, var en kendt fan af The X‑files, hvil­ket blev opfat­tet som et tegn på, at Oba­ma var den mand, som for­melt vil­le afslut­te årti­ers lan­ge slø­rings­po­li­tik. Det sam­me gjaldt, da Oba­ma ansat­te Podest­as for­gæn­ger, Leon Panet­ta (Clin­tons stabs­chef), som direk­tør for CIA. [9]

Lad os fore­stil­le os et alter­na­tivt uni­vers, hvor Oba­ma ende­lig aner­ken­der de ikke-jor­di­skes til­ste­de­væ­rel­se blandt os — afslø­rings­ø­je­blik­ket, som exopo­li­tik-bevæ­gel­sen har ven­tet på. I den­ne ver­den vil­le Oba­ma få dage efter sin ind­sæt­tel­se tale til hele klo­den fra FN. Her vil han afslø­re det lan­ge sam­ar­bej­de mel­lem USA og de ikke-jor­di­ske. Han vil kom­me ind på histo­ri­en bag slø­rings­po­li­tik­ken og den lan­ge ræk­ke af fan­ta­sti­ske tek­no­lo­gi­er, som USA og super­mag­ter som Rusland, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig og Kina måske har ham­stret. Det vil være en mester­lig tale, da Oba­ma er en for­trin­lig taler, men kon­se­kven­ser­ne vil være noget ander­le­des end det, som exopo­li­ti­ker­ne kun­ne for­ven­te.

Frem for at for­e­ne det ame­ri­kan­ske folk og resten af ver­den deler kend­ska­bet til ikke-jor­disk liv yder­li­ge­re klo­dens befolk­nin­ger. Den gam­le kli­che­ag­ti­ge frygt for, at de reli­gi­øse ame­ri­ka­ne­re vil være ude af stand til kla­re den­ne viden, viser sig at være ube­grun­det. Den romersk-katol­ske kir­ke, pro­te­stan­ter, jødi­ske auto­ri­te­ter og før­en­de isla­mi­sti­ske lær­de vil hur­tigt ind­lem­me den­ne viden i deres ver­densan­sku­el­se. Fun­da­men­ta­li­sti­ske pro­te­stan­ter er mest opta­get af de mis­sio­ne­ren­de mulig­he­der, og hvor­dan de kan få deres mega-kir­ker mar­keds­ført over for de frem­me­de. Nej, split­tel­sen er poli­tisk.

De repu­bli­kan­ske lede­re vil hur­tigt kaste sig over præ­si­den­tens tale og påpe­ge, at han brug­te mere tid på at give den repu­bli­kan­ske admi­ni­stra­tion skyl­den for slø­rin­gen i ste­det for selv at tage et ansvar for den demo­kra­ti­ske admi­ni­stra­tions hand­lin­ger. Lan­dets ind­byg­ge­re vil alle­re­de være bekym­re­de for, hvil­ken ind­virk­ning ET’s tek­no­lo­gi vil have på deres job. For­ta­le­re for en mere restrik­tiv ind­van­drings­po­li­tik vil have helt andre bekym­rin­ger. Jour­na­li­ster på både høj­re- og ven­stre­fløj­en og kom­men­ta­to­rer vil spe­ku­le­re over tim­in­gen i erklæ­rin­gen. For­sø­ger den nye præ­si­dent sim­pelt­hen på at flyt­te opmærk­som­he­den bort fra den tru­en­de finans­po­li­ti­ske kri­se? Andre ste­der på klo­den vil poli­ti­ske lede­re, som er ble­vet holdt uden­for, være i oprør.

Kort for­talt tror jeg helt ærligt ikke, at den over­væl­den­de erklæ­ring om de ikke-jor­di­skes eksi­stens og vores nations årti­er lan­ge for­ti­el­se af den­ne sand­hed vil ska­be en så dra­ma­tisk ændring i vores liv, som nogen tror. Til­li­den til vores rege­ring og vores reli­gi­øse insti­tu­tio­ner vil ikke bli­ve under­mi­ne­ret (i det mind­ste ikke mere end deres egne hand­lin­ger ofte har været årsag til). De poli­ti­ske skæn­de­ri­er vil ikke ophø­re. Vores tek­no­lo­gis hur­ti­ge udvik­ling er alle­re­de ved at føre os ind på ukend­te områ­der.

Ali­ens kan rent fak­tisk gå hen og bli­ve et antik­li­maks. Før eller siden vil en eller anden ini­ti­a­tivrig com­pu­ter­guru lave en „app“, som kan kom­mu­ni­ke­re med vores rumven­ner via din iPad. Det vil resul­te­re i en synd­flod af tek­ster skre­vet af for­d­ruk­ne unge stu­de­ren­de på diver­se stu­den­ter­ba­rer og over­be­vi­se rumven­ner­ne om, at der ikke er noget håb for os.

Det er fak­tisk alle­re­de et strids­punkt. Exopo­li­ti­ker­ne er end­nu ikke kom­met med så meget som skyg­gen af et bevis på vores rumven­ners eksi­stens, hvil­ket jeg fin­der meget sigen­de. Deres insi­ste­ren på men­ne­ske­lig­nen­de ikke-jor­di­ske er fru­stre­ren­de, og deres poli­tik­ker er nai­ve. På den anden side ser jeg et områ­de, som har sto­re mulig­he­der for at vir­ke som et spring­bræt for gransk­ning og under­sø­gel­se af vores egne jor­di­ske, poli­ti­ske syste­mer, som er både bizar­re nok og helt ude af kon­trol, også uden at brin­ge rum­folk på banen.

Noter:

1). De facto grund­læg­ger­ne af bevæ­gel­sen er Alfred Webre og Micha­el Sal­la. Angå­en­de Webre se www.exopolitics.com og hans bog Exopo­li­ti­cs: Poli­ti­cs. Cover­n­ment, and Laws in the Uni­ver­se (2005). Sal­la har en ph.d i statskund­skab fra Uni­ver­si­ty of Que­ensland, Austra­li­en, og en M.A. i filo­so­fi fra Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. De to blev uven­ner i begyn­del­sen af 2011 over nog­le påstan­de frem­lagt af Andrew Basi­a­go, som Webre bak­ke­de op om, men som Sal­la sat­te spørgs­måls­tegn ved. Basi­a­go hæv­de­de, at han hav­de været på Mars. Sal­la men­te, at Basi­a­go var „offer for hjer­ne­kon­trol“ og hav­de „fået til opga­ve at mani­p­u­le­re Webre“. Se Micha­el Sal­las „Erklæ­ring om Alfred Webre og hans rol­le i Exopo­li­ti­cs“, 27. janu­ar 2011. For yder­li­ge­re infor­ma­tion se Sal­las hjem­mesi­de www.exopolitics.org, og hans bog Exopo­li­ti­cs: Poli­ti­cal Impli­ca­tions of Extra­ter­re­stri­al Pre­sen­ce (Dan­de­li­on Book, 2004).

2) Sal­la, www.exopolitics.org.

3) „We Need Your Con­sent“, Peti­tion Onli­ne

4) Tuel­la, Pro­ject: Wor­ld Eva­cu­a­tion by the Ash­tar Com­mand (Guar­di­an Action Publi­ca­tions, 1987); Tuel­la, Ash­tar: A Tri­bu­te (Guar­di­an Action Publi­ca­tions, 1987).

5) „We Need Your Con­sent“, Ibid.

6) Micha­el Sal­la, „First Anni­ver­s­ary of Decla­ra­tion to end secret extra­ter­re­stri­al agre­e­ments“, Hono­lu­lu Exopo­li­ti­cs Exa­mi­ner, 7. august 2009

7) „Diplo­ma­cy“, Dictionary.com

8) „Church Com­mit­tee“ var en komi­te i det ame­ri­kan­ske Senat ned­sat i 1975 for at under­sø­ge påstan­de om mis­brug i en del af den føde­ra­le efter­ret­ning­s­tje­ne­ste og andre tje­ne­ster. Komi­te­en afdæk­ke­de bevi­ser på alt fra ille­ga­le aflyt­nin­ger til CIA’s pla­ner om snig­mord, og har lige siden givet mas­ser af brænd­stof til kon­spira­tions-para­noi­a­en ud fra præ­mis­ser­ne, at hvis det her er, hvad vi ved, at rege­rin­gen har gang i, hvad så med det, der sta­dig er hem­me­ligt? Se: Sena­te Select Com­mit­tee to Stu­dy Gover­n­men­tal Ope­ra­tions With Respect To Intel­li­gen­ce Acti­vi­ties, „Final Report of the Select Com­mit­tee to Stu­dy Gover­n­men­tal Ope­ra­tions With Respect to Intel­li­gen­ce Acti­vi­ties“, 94th Con­gress, 2nd Ses­sion, No. 94–755 (1976).

9) Micha­el Sal­la, „Oba­mas valg af CIA-direk­tør sig­na­le­rer en for­ny­et ind­sats i afslø­rin­gen af CIA’s X‑Files“, Exopolitc.com, 7. janu­ar 2009. Sal­la for­ud­si­ger, at „Val­get af Panet­ta som CIA direk­tør sig­na­le­rer, at Oba­ma- admi­ni­stra­tio­nen også er inter­es­se­ret i en deklas­si­fi­ka­tion af filer om ufo­er. Panet­ta vil være spy­d­spids for det­te pres, som Oba­ma admi­ni­stra­tio­nen vil læg­ge på CIA for at fri­gi­ve de dybe­ste hem­me­lig­he­der — CIA’s X‑Files“. Men ak, det gik ikke helt som for­ven­tet.

Excer­p­ted with the per­mis­sion of Redstar Books and Aaron John Guly­as.

„Exopo­li­tik“ er et uddrag fra bogen: „The Cha­os
Conun­d­rum — Essays on UFOs, Ghosts & Other High
Stran­ge­ness in our Non-ratio­nal & Atem­poral Wor­ld“
,
145 sider, Redstar Books 2013.

Essay­et er over­sat af Flem­m­ing O. Rasmussen/kmh
 

Læs mere…

Vi har her i UFO-Mail tid­li­ge­re anmeldt Aaron John Guly­as’ glim­ren­de bog Extra­ter­re­stri­als and the Ame­ri­can Zeit­gei­st: Ali­en Con­ta­ct Tales Sin­ce the 1950s — og des­u­den omtalt exopo­li­tik-bevæ­gel­sen, bl.a. i artik­ler­ne Afslø­rin­ger i mas­se­vis og Hedeslag på Islands Bryg­ge.

Fre­de­rik Uldall er stif­ter og for­mand for den dan­ske gren af exopo­li­tik-bevæ­gel­sen. Han har skre­vet bogen Liv i uni­ver­set, som tid­li­ge­re er anmeldt i UFO-Mail: En ulv i fåre­klæ­der.

Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

2870 Hørs­holm 16. maj 2014

Det ene af de mod­tag­ne fotos taget med et SAMSUNG GT-S7580 på 1/8 sek.

Sam­me opta­gel­se i en „lys­net“ udga­ve.

Foto­gra­fen for­tæl­ler i sin hen­ven­del­se til SUFOI’s Foto­af­de­ling:

Jeg går uden­for for at køre en tur, da jeg kan se et rødt lys på him­len, der vak­te min opmærk­som­hed, for­di det ikke blin­ke­de, som de ple­jer, og det var kraf­ti­ge­re end nor­malt.

Men det var højt oppe, og der var ingen lyd fra det.

Det var ikke noget, som jeg betrag­te­de som noget ufor­klar­ligt, blot lidt under­ligt, så jeg sat­te mig ind i min bil og kør­te ud af det områ­de jeg bor i, men jeg nåe­de ikke andet end 800 m ud af vej­en ved Ubbe­rød, da igen et nyt rødt lys kom til syne, og den­ne gang var der to meget kraf­ti­ge røde lys, der fløj meget tæt, og de var tæt­te­re på jor­den.

Jeg steg ud af min bil og tog et bil­le­de af min obser­va­tion. Igen var der ingen lyd.

Først tænk­te jeg på luft­bal­lo­ner, men de var for hur­ti­ge. De kom til syne i nord og fløj i en lige linje syd på. Det så først ud, som om den ene fløj i en lige linje bag den anden. Da de var flø­jet et styk­ke for­bi mig, så det ud som om det bager­ste røde lys fløj op på siden af det andet.

Jeg har ingen logisk for­kla­ring på, hvad det var jeg så. Jeg har ude­luk­ket heli­kop­te­re, pas­sa­ger­fly, luft­bal­lo­ner og laser­lys. Jeg vil sky­de på, at de bevæ­ge­de sig med en hastig­hed på 200 km i timen. Håber SUFOI får andre ind­be­ret­nin­ger, som kan bekræf­te min histo­rie, eller I har en for­nuf­tig for­kla­ring.

Udsnits­for­stør­rel­se af det ene af de mod­tag­ne fotos.

Kom­men­tar fra Foto­af­de­lin­gen

Ud fra en nær­me­re gen­nem­gang af udse­en­det af de mod­tag­ne fotos samt udsnits­for­stør­rel­ser her­af er der med stor sand­syn­lig­hed tale om en lil­le varm­luft­bal­lon med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og belys­ning.
Se yder­li­ge­re eksemp­ler på små varm­luft­bal­lo­ner på den­ne adres­se:
http://www.sufoi.dk/info/balloner.php.

Vej­r­da­ta fra DMI bekræf­ter, at der på obser­va­tion­s­tids­punk­tet var tale om vind fra nord, hvil­ket er i over­ens­stem­mel­se med foto­gra­fens oplys­ning om, at lyse­ne kom til syne i nord og fløj i en lige syd på.

2670 Gre­ve 29. maj 2014

Obser­va­tø­ren beret­ter:

29-05-2014 — Ca. Kl 22.50 kig­ger jeg ud af toiletvin­due og får øjne på en rød prik fly­ve hen over him­len. Først tænk­te jeg ikke over det, men kort efter den ene prik var der en anden, så jeg tog min ipod og optog ud af vin­du­et og så op til 20 røde lys fly­ve hen over Midtsjæl­land i Gre­ve. Jeg har vid­ste ikke, hvor jeg skul­le hen­vi­se min video til, og da jeg ikke har hørt noget om det i nyhe­der­ne, synes jeg det væk­ker mere mistan­ke til, hvad det kan ha’ været. Måske kan SUFOI for­tæl­le mig, hvad der for­gik aften den 29-05-2014 — Kl 22.50?

Har en video opta­ges af det og har lige lagt den på YouTu­be, kopi­er Lin­ket for at se video
https://www.youtube.com/watch?v=caEGAY5B42o&feature=youtube.

SUFOI’s kon­klu­sion og foto­gra­fens kom­men­ta­rer

Efter en nær­me­re gen­nem­gang af video­en, down­lo­a­ded fra YouTu­be, er der ingen tvivl om ud fra udse­en­de, antal objek­ter, fly­ve­må­de samt vej­r­da­ta fra DMI sam­men­holdt med den af SUFOI mod­tag­ne obser­va­tions­be­ret­ning:

Der er tale om små varm­luft­bal­lo­ner opsendt fra nær­om­rå­det med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og belys­ning.

Foto­gra­fen er abso­lut ikke enig i kon­klu­sio­nen og anfø­rer i sin efter­føl­gen­de kom­men­tar bl.a.:

Jer ikke enig i jeres kon­klu­sion, da varm­luft­bal­lo­ner ikke fly­ver i for­ma­tion og er under­lagt vin­dens skæb­ne. I min video kan man tyde­ligt se, at dis­se røde prik­ker fly­ver hen over him­len mod Kastrup i for­ma­tion.

Jeg har svært ved at tro på, at det skul­le være varm­luft­bal­lo­ner, der fly­ver så stærkt, og hvor­for sti­ger de ikke opad, men til siden?

Jeg tror det har rela­tion til Bil­der­berg­grup­pen. Ind­hol­det af møde­r­ne er for­tro­ligt, og der­for hører vi ikke om det i nyhe­der­ne.

Grup­pens inten­tion er gen­nem ufor­mel­le møder mel­lem ind­fly­del­ses­ri­ge men­ne­sker at øge for­stå­el­sen mel­lem Nor­da­me­ri­ka og Euro­pa. Sty­re­ko­mi­te­en udfor­mer og offent­lig­gør hvert år en liste med mak­si­malt 100 ind­bud­te. Møde­ste­det bli­ver også offent­lig­gjort. Sik­ker­he­den vare­ta­ges af det pågæl­den­de lands efter­ret­ning­s­tje­ne­ster.

Grup­pens før­ste møde blev afholdt på Hotel de Bil­der­berg i Hol­land i maj 1954, og der er siden ble­vet afholdt et møde hvert år. Der er afholdt Bil­der­berg-kon­fe­ren­cer i Dan­mark i 1956 på Hotel Sto­re Kro i Fre­dens­borg, 1969 på Hotel Mari­en­lyst i Hels­in­gør og i 2014 på Copen­ha­gen Mar­ri­ott Hotel.

Det var sand­syn­ligt et eller fle­re med­lem­mer af Bil­der­berg-eli­ten der bliv eskor­te­ret af kamp­fly.

SUFOI’s Foto­af­de­ling til­la­der sig dog at fast­hol­de kon­klu­sio­nen om varm­luft­bal­lo­ner.

Alt­så ingen kamp­fly eller ufo­er over Gre­ve den 29. maj om afte­nen.

4736 Kar­re­bæks­min­de, Kar­re­bæk Strand 7. juni 2014

Det mod­tag­ne ori­gi­nal­fo­to taget fra en sti i stran­d­om­rå­det.

En udsnits­for­stør­rel­se af foto­et.

Obser­va­tø­ren beret­ter i sin hen­ven­del­se bl.a.:

Jeg har udfyldt et ske­ma, hvor der også stod, at hvis man hav­de taget et bil­le­de af noget, så skul­le det sen­des til SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Bil­le­det er desvær­re ikke godt, da det er taget fra min HTC mobil.

Men jeg var mål­løs over at se noget i luf­ten, der slet ikke bevæ­ger sig i ca. 30 min.

Efter­føl­gen­de modt­og SUFOI’s Foto­af­de­ling det­te foto,
taget af et andet fami­lie­med­lem ved sam­me lej­lig­hed.
Bil­le­det er taget på et lidt andet tids­punkt og fra en anden
vin­kel, og det obser­ve­re­de objekt er cirk­let ind med rødt.

En udsnits­for­stør­rel­se og th. ses sam­me udsnits­for­stør­rel­se
med yder­li­ge­re ændrin­ger af lys- og kon­trast­for­hold for om
muligt at frem­hæ­ve ekstra detal­jer i afteg­nin­gen.

Fami­li­en blev eni­ge om at vil­le for­sø­ge i bil at køre nær­me­re, men måt­te af andre årsa­ger desvær­re for­la­de områ­det uden at få stil­let deres nys­ger­rig­hed om, hvad de hav­de obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret.

Kun få data i bil­le­der­ne

Med bag­grund i bil­le­der­nes kva­li­tet er det ikke muligt at fast­slå, hvad der er obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret. Obser­va­tø­ren gør opmærk­som på, at “tin­gen” hæn­ger på him­len i ca. 30 min, og med det viste udse­en­de peger et for­søg på en for­kla­ring mest i ret­ning af en dra­ge eller en bal­lon i en tynd line, der ikke kan ses af obser­va­tø­rer­ne eller på foto­gra­fi­er­ne på den afstand. De aktu­el­le vej­r­for­hold er ikke i mod­strid med en sådan for­kla­ring.

Ind­til vide­re har sagen dog måt­tet hen­læg­ges under kate­go­ri­en util­stræk­ke­li­ge data.

Men kan læser­ne bidra­ge med seri­ø­se infor­ma­tio­ner, der kan med­vir­ke til en opkla­ring, hører vi i SUFOI’s Foto­af­de­ling meget ger­ne her­om.

Løst og facts

Ano­ny­me hen­ven­del­ser

Med mel­lem­rum mod­ta­ger vi i Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion for­skel­lig­ar­te­de hen­ven­del­ser fra men­ne­sker, der af den ene eller anden grund ønsker at være ano­ny­me.

Gene­relt ser vi i SUFOI ingen syn­der­lig grund til at anven­de tid på hen­ven­del­ser fra men­ne­sker, der ikke ønsker at stå ved deres menin­ger.

Med hen­syn til rap­port­ar­bej­de er de per­son­li­ge oplys­nin­ger nød­ven­di­ge, hvis SUFOI får brug for at kon­tak­te observatøren/fotografen med hen­blik på uddy­ben­de oplys­nin­ger eller efter­føl­gen­de give en for­kla­ring på det sete.

Som det frem­går af vor hjem­mesi­de bli­ver alle oplys­nin­ger behand­let for­tro­ligt og ikke vide­re­gi­vet til uden­for­stå­en­de.

Det har det altid været SUFOI’s poli­tik, at obser­va­tø­rer kun­ne være ano­ny­me, hvis de ønske­de det. Gene­relt vide­re­gi­ver SUFOI der­for hel­ler ikke obser­va­tø­rers nav­ne eller kon­tak­t­da­ta til f.eks. pres­sen uden obser­va­tø­rens for­ud­gå­en­de til­la­del­se.

Man vil også se, at de obser­va­tio­ner og de fotosa­ger, der omta­les i UFO-Mail, kun inde­hol­der nav­ne m.v., hvis de i for­vej­en frem­går af eksem­pel­vis medi­eom­ta­le.

Sene­ste „ano­ny­me“ hen­ven­del­se

Fra en „ano­nym“ per­son, der også anfø­rer en falsk adres­se, falsk mailadres­se, falsk tlf.nr. m.v. er for nylig mod­ta­get den­ne hen­ven­del­se:

Jeg ønsker kun at beret­te min obser­va­tion, så læn­ge jeg kan være ano­nym. Er det­te, muligt?

Jeg har også film på mobi­len, dog i rin­ge kva­li­tet.

Min obser­va­tion er svær at bort­for­kla­re, om ikke umu­lig. Det er ikke luft­bal­lo­ner, der er fle­re vid­ner.

Jeg så helst, at det var noget her fra jor­den, men det er ikke til­fæl­det. Med min­dre de kan ophæ­ve tyng­de­kraf­ten og bevæ­ge sig på him­len uden lyd, og som det pas­ser dem.

Den ene ople­ve­de jeg som meget stor, på stør­rel­se med fuld­må­nen. Den duk­ke­de plud­se­lig op og kom i min ret­ning. De lyste alle orange/gult. Jeg ken­der dro­ner, og hvad der ellers kan købes af fly­ven­de ting i dag. Det var IKKE noget lavet af en gut fra vores kan­ter. De fløj i et lang­somt kon­trol­le­ret tem­po syn­kront, og også uaf­hæn­gigt op og ned. Da den sto­re duk­ke­de op tæt på mig, gik jeg i panik og løb ind efter min kære­ste, der sov, hun nåe­de kun at se en læn­ge­re væk, da vi kom til­ba­ge.

Mine for­æl­dre har for nog­le uger siden været på besøg (de sover i deres med­brag­te auto­cam­per) og for­tal­te mig lidt i sjov, at de hav­de set ufo­er, men slog det hen i, at det måt­te være nog­le der sty­re­de dem, en form for lege­tøj.

Nu har jeg selv set dem, sam­me sted, og det er IKKE lege­tøj, med min­dre Bru­ce Way­ne bor i nabo­la­get.…. Jeg, vil kun beret­te mere, hvis jeg bli­ver taget seri­øst, jeg er gan­ske bega­vet, og kan godt bedøm­me, hvad der er fra vore kan­ter, og hvad der ikke er.

I får min opmærk­som­hed ved at skri­ve på jeres side.

Kom­men­tar

Vi er ikke i tvivl om, at ved­kom­men­de har haft en spe­ci­el ople­vel­se, som har gjort et stort ind­tryk. Men video­en er ikke frem­sendt til SUFOI’s Foto­af­de­ling til under­sø­gel­se.

Og måske bur­de der ikke være nogen syn­der­lig grund til at under­sø­ge en sådan video­op­ta­gel­se, der efter foto­gra­fens opgi­vel­se er lavet med en mobil og af rin­ge kva­li­tet, samt de for­skel­li­ge udsagn taget i betragt­ning. I den for­bin­del­se skul­le vi måske poin­te­re, at SUFOI’s Rap­portaf­de­ling og Foto­af­de­ling ikke „bort­for­kla­rer“, men for­sø­ger at for­kla­re årsa­gen til obser­va­tio­ner og foto­op­ta­gel­ser.

Obser­va­tø­ren har åben­bart helt check på alt, hvad det abso­lut ikke kan være. Det kan så være lidt svært at tage alle udsag­ne­ne helt alvor­ligt.

Hvis foto­gra­fen med „ano­ny­mi­tet“ mener, at vi i SUFOI ikke må vide, hvem ved­kom­men­de er, så har en sådan hen­ven­del­se ikke så megen seri­ø­si­tet i sin hen­ven­del­se, at vi kan anven­de i for­vej­en spar­som­me res­sour­cer på ved­kom­men­des „opmærk­som­hed“.

Det har ingen inter­es­se og brin­ger ikke efter­forsk­ning og for­stå­el­se af ufo-ople­vel­ser vide­re.

Videnskab.dk: 

UFO-for­sker: UFO­er er ikke ali­ens

UFO­er kan være vir­ke­li­ge fæno­me­ner — men de er ikke rum­ski­be fra frem­me­de pla­ne­ter. Det kon­sta­te­rer en af USA’s før­en­de UFO-for­ske­re, Dan Wert­hi­mer, der er leder af forsk­nin­gen i udenjor­disk intel­li­gens ved Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Ber­ke­ley, skri­ver livescience.com.

„UFO­er har intet at gøre med udenjor­disk liv. Jeg tror, at nog­le af obser­va­tio­ner­ne er reel­le fæno­me­ner. Vi får en mas­se opkald, når en rum­sta­tion går hen over him­len — selv­om nog­le men­ne­sker pyn­ter på sager­ne og siger, at de har set vin­du­er og andre ting i den.“

„Noget stam­mer fra folks fan­ta­si. Det ved vi, for­di UFO-syn bin­der sig meget tæt til popu­lær­kul­tu­ren. Da Jules Ver­ne skrev om fly­ven­de tal­ler­ke­ner, begynd­te alle at se fly­ven­de tal­ler­ke­ner. Inden da så folk eng­le,“ siger Dan Wert­hi­mer iføl­ge livescience.com.

Mel­din­gen kom under en høring i Repræ­sen­tan­ter­nes Hus, hvor ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re fik stil­let deres nys­ger­rig­hed i for­hold til UFO­er og liv uden for Jor­den.

Oven­stå­en­de er udvalgt og resu­me­ret af Videnskab.dk, og kan læses på adres­sen:
http://videnskab.dk/kort-nyt/ufo-forsker-ufoer-er-ikke-aliens?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=bce0b211f5-201406026_2_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-bce0b211f5-207967049.

Redak­tio­nen af videnskab.dk anfø­rer end­vi­de­re, at redak­tio­nen ikke har udført selv­stæn­dig research, og hen­vi­ser der­for til den oprin­de­li­ge kil­de for fle­re detal­jer:
http://www.livescience.com/45903-aliens-yes-please-ufos-no-thanks.html.

Lysen­de nat­sky­er er til­ba­ge

I Dan­mark er vi ret godt pla­ce­ret på klo­den i for­hold til at se det smuk­ke atmos­fæ­ri­ske som­mer­fæ­no­men „lysen­de nat­sky­er“.

Sæso­nen er lige star­tet, så husk at kig­ge på him­len i nord­lig ret­ning omkring og efter mid­nat de næste par måne­der.

Nat­ten mel­lem den 9. og 10. juni var der i det meste af lan­det et flot skue af de sølv-skin­nen­de rum­sky­er på him­len.

Se him­mel­fo­to­gra­fen Jes­per Grøn­nes fotos af lysen­de nat­sky­er på DMI’s hjem­mesi­de:

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/06/lysende-natskyer-er-tilbage/,
www.groenne.eu og
www.astrophoto.dk.

Jor­den og Månen er 60 mio. år ældre, end vi tro­e­de

Under­sø­gel­se af gas inde i gam­le sten viser, at Jor­den og Månen er ældre end før­hen tro­et, skri­ver astro­fy­si­ker Tina Ibsen, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um:

Et for­sker­hold fra Uni­ver­si­ty of Lor­rai­ne, Frank­rig, præ­sen­te­re­de i går nog­le over­ra­sken­de resul­ta­ter ved Golds­ch­midt Geo­che­mi­s­try Con­fe­ren­ce i Sacra­men­to, Cali­for­ni­en. Deres resul­ta­ter viste, at Jor­den ser ud til at være 60 mil­li­o­ner år ældre end før­hen tro­et og der­ved kun blev dan­net 40 mil­li­o­ner år efter vores sol­sy­stem begynd­te sin dan­nel­ses­pro­ces.

For­sker­hol­det har fun­det det­te resul­tat ved at under­sø­ge en ræk­ke sten af kvarts typen. Det er dog umu­ligt at fin­de Jor­dens san­de alder ved at under­sø­ge ste­ne­ne ale­ne. De har nem­lig været smel­tet og størk­net et antal gan­ge, siden Jor­dens dan­nel­se og det er der­for ikke muligt at se Jor­dens alder ved at bru­ge klas­sisk geo­lo­gi. I ste­det leder for­sker­ne efter små lom­mer af gas, gemt i de gam­le sten. I dis­se lom­mer er der nem­lig gas gemt, der blev fan­get for man­ge år siden, og ved at under­sø­ge den­ne gas, kan man fin­de gas­sens alder.

Læs — uan­set alder — mere her:
http://planetariet.dk/artikel/jorden-og‑m%C3%A5nen-er-60-millioner-%C3%A5r-%C3%A6ldre-end-vi-troede?utm_source=AstroNyt&utm_campaign=0037aedb27-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-0037aedb27-338981225.

Psy­ke­de­li­ske sky­er

I UFO-Mail nr. 127 omtal­tes nog­le af de fri­giv­ne ufo-rap­por­ter fra Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um.
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-127.php

En inter­es­sant obser­va­tion inde­holdt i det­te arkiv­ma­te­ri­a­le var gjort af en pen­sio­ne­ret offi­cer fra Det bri­ti­ske Fly­ve­vå­ben. Han så og foto­gra­fe­re­de et fæno­men på him­len over Sri Lanka i marts 2004 og send­te efter hjem­kom­sten sine foto­gra­fi­er vide­re til For­svars­mi­ni­ste­ri­et.

- Jeg lag­de mær­ke til en sær­lig „aura“ på him­len, og cir­ka et minut sene­re kom der et tor­den­brag. Kort tid viste der sig en ring på him­len for­met som en doug­hnut, skri­ver han i sin rap­port.

 
En pen­sio­ne­ret offi­cer fra Det bri­ti­ske Fly­ve­vå­ben iagt­tog og foto­gra­fe­re­de det­te fæno­men på him­len over Sri Lanka i 2004 og send­te efter hjem­kom­sten foto­gra­fi­er af him­mel­fæ­no­me­net til For­svars­mi­ni­ste­ri­et.
Sri Lanka UAP marts 2004 # 1 / DEFE 24/2036/1

 

Den­ne type usæd­van­li­ge og flot­te iri­se­ren­de sky­er kan man fin­de fle­re opta­gel­ser af på net­tet.

Foto: Ken Rot­berg, Del­ray Beach, Flo­ri­da.

 

http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/photo-rare-fire-rainbow-spotted-in-florida-sky#

Fotos: (tv.) Ken Rot­berg (th.) UC San­ta Bar­ba­ra Geo­grap­hy, via Sci­en­ce­A­lert.

 

Foto­gra­fen Ken Rot­berg har på YouTu­be lagt en flot vide­opro­duk­tion ud med sine fotos fra 31. juli 2012 taget over det syd­li­ge Flo­ri­da:
https://www.youtube.com/watch?v=qdfvtX-wxlQ&feature=youtu.be

Se end­vi­de­re Jes­per Grøn­ne og Niels Han­sens arti­kel og til­hø­ren­de fotos af halo­er fra de hjem­li­ge bred­degra­der:
http://www.dmi.dk/laer-om/tema/lysfaenomener-temaforside/haloer/

Man må sno sig…

Det må have været jule­ga­ven til Moskva-bor­ger­ne, da man i udkan­ten af byen den 24. decem­ber 2012 hav­de den­ne spøj­se for­ma­tion på him­len:
http://twistedsifter.com/2013/01/strange-double-helix-cloud-contrail-in-russia/

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.